פרוטוקול ישיבת מטה ההתיישבות מיום 8.5.05

maz@tkz.co.il


רשם: גברי ברגיל

 

נוכחים: גברי ברגיל, זאב (ולוולה) שור, אבו וילן, אורית נוקד, איתן ברושי, מאיר ויזל, צורי לביא, יוסטה בלייר, שרגא נוי, אורי גלעד, עדי שי, עמית יפרח, מיכי דרורי.

  

1.      הטיפול בהחלטה 979 : ועדת קובי הבר העוסקת בנושא, חזרה לעבודה סדירה במטרה לסיים את עבודתה עד סוף חודש מאי. סוכם שיש ללוות מקרוב את עבודת הוועדה תוך שמירה על קשר ישיר עם כל אחד מחברי הוועדה.


ישנו סיכום מוקדם עם הוועדה שכל תיקון יהיה בתיאום עמנו ויש לעמוד על כך.


סוכם שאיתן ברושי ישמור על קשר עם בן אליהו, ולוולה עם אופיר פינס וגברי עם ציפי לבני. נחום איצקוביץ ושותפו לעבודה יהיו בקשר עם קובי הבר.

מיכי יעביר לחברי המטה את נוסח ההחלטה המקורית של 979 ונייר העבודה שהכין המטה לוועדה.

2.      היערכות ההתיישבות לקליטת מתפנים מהרצועה: סוכם להכין רשימת יישובים, קיבוצים ומושבים, אשר יש להם תוכנית או פוטנציאל של קליטת משפחות המתפנות מהרצועה. הכוונה היא לצאת בקמפיין שיקרא למשפחות מתפנים לבוא ולגור ביישובים הקיימים תוך אמירה שההתיישבות תומכת בתיכנית ההתנתקות ונרתמת להבטיח את הצלחתה. עמית יפרח יכין את רשימת המושבים וגברי את רשימת הקיבוצים.

3.      תזכיר חוק לתיקון פקודת הקרקעות: מיכי הציג את תזכיר החוק אשר יש בו פגיעה ביחס לחקלאים לעומת המגזר העירוני. סוכם ששלום שמחון ואורית נוקד יגישו התנגדות להצעת החוק שאמורה להיות ממשלתית וזאת במטרה להבטיח את הדרוש תיקון. מיכי יעקוב וילווה את הטיפול בנושא.

4.      עדכון בנושא החלטת שעל סדר היום של מינהל מקרקעי ישראל: מיכי דרורי ואיתן ברושי דיווחו על שורה של החלטות שנדונו בישיבת המועצה האחרונה. 

 

א.      כללים לקביעת פיצוי בעד קרקע חלקאית המוחזרת לחזקת מינהל מקרקעי ישראל. אושרה החלטה שמרעה באופן משמעותי את המצב הקיים. מכיוון שלא היה שום דיון מקדים בהצעה, סוכם להוציא מכתב לשר האחראי על המינהל, אלמרט, ולדרוש ממנו לקיים פגישה בה יישמעו טיעוננו לפני שיחתום על ההחלטה.

ב.      החלטה בדבר החלטה 737: ההחלטה היא להאריך את התקנה הקיימת עד דצמבר 2005, סוכם לפנות לאולמרט לפני סיום השנה ולבקש ממנו להאריך את ההחלטה בשנה נוספת.

ג.       החלטות בנושאי משקי עזר ואיוש נחלות: נדחו ההחלטות בנושא והן הועברו לוועדות משנה.

 

סוכם להזמין את יחיאל לקט - יו"ר קק"ל שסוכם כבר בעבר לזמנו לדיון על ההצעות השונות הנוגעות לעתיד המינהל, על מנת לדון עמו גם בדרך לטפל בהחלטות הנ"ל ולנסות להגיע להבנות על עבודה משותפת של תנועות ההתיישבות וקק"ל.

 

כמו כן, סוכם שדודו קוכמן יהייה אחראי לעבודה מול ועדות המשנה בנושא משקי העזר ואיוש הנחלות.

 

* הישיבה הבאה תתקיים ביום 29.5.05 בשעה 13.30 בבית אמות משפט

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים