פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 5 - התנועה הקיבוצית -

 17.4.2005

maz@tkz.co.il


נוכחים:  זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; דניאל יופה;  מוטל; אבי אהרונסון; רזי יהל; מאיר בר; אורי גלעד; ענת גרה; דגי חבויניק ; יוסי בן-שאול;  רן כוחן; יואל  מרשק;  מאשה  סאמרס;  סמדר  סיני; ראובן טנא; רבקה וילנד; גידי סיון; ח"כ אורית נוקד.

 

חסרים:    שבולת שופט-אדלמן;  נגה בוטנסקי;  ח"כ אבשלום (אבו) וילן; גיורא מסד;  דב אביטל; עינת נעמן; רבקה יקיר.

 

משקיפים:  עליזה בורנשטיין; מיכי דרורי; אביב לשם.

 

יו"ר הישיבה:  גברי ברגיל -  מזכיר התנועה הקיבוצית.

 

מאשרים: זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל -   מזכירי התנועה הקיבוצית.

 

רשם:  רן כוחן.

 


על סדר היום:

אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה  4/2005 מה-3/4/05.

דיווח מזכירים – בין ישיבה לישיבה.

אישור סדר היום – מועצת התנועה הקיבוצית.

תקציב התנועה הקיבוצית 2005.

דו"ח ביקורת – אגף חברה.

 


לפרוטוקול מס' 4 - לחץ כאן

א.   אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה  4/2005

 

ללא מתנגדים אושר פרוטוקול הישיבה הנ"ל,  מתאריך 3/4/05. המזכירים ביקשו ליידע את חברי המזכירות כי על פי הנוהל החדש, חברי/ות מזכירות שיבקשו להעיר/להסתייג/לתקן את האמור בפרוטוקול, יעבירו על כך הודעה בכתב לרן כוחן מספר ימים טרם ישיבת המזכירות הפעילה הבאה, כך שניתן יהיה להתייחס לכך – ואם נדרש, גם לתקן את הפרוטוקול -  עוד בטרם הובא הפרוטוקול לאישור המזכירות בישיבתה הבאה.    

 

ב.     דיווח מזכירים – בין ישיבה לישיבה

רבקה יקיר - איחולי החלמה - המזכירים שיגרו לרבקה, בשם כל חברי המזכירות הפעילה, איחולי החלמה חמים וציפייה לחזרתה המהירה לעבודה, לאחר הניתוח שעברה.

 

בית התנועה במהלך שבוע פסח  -  במהלך שבוע פסח (השבוע הבא), לא יתקיימו ב"בית התנועה" ישיבות מערכתיות. המזכירים הציעו כי במהלך השבוע האמור,  יקיימו הפעילים סיורים/ביקורים בקיבוצים, או לחלופין, ייקחו ימי  חופשה. "בית התנועה" יישאר פתוח במהלך שבוע הפסח, אך העובדים השכירים יצאו לחופשה מרוכזת. המזכירים ביקשו כי רכזי האגפים יודיעו על כך לכל העובדים/הפעילים באגפים ובמחלקות.

 

"סדר פסח" -   יתקיים השבוע ביום רביעי, בשעות הבוקר (08:30).  על אף השעה הלא-מקובלת לקיום "הסדר", ביקשו המזכירים כי ציבור פעילי התנועה (לרבות פעילי התנועה העובדים מחוץ ל"בית התנועה"), יגיעו לאירוע  זה.

 

אורי גלעד - סיום פעילותו בתנועה -  אורי הודיע למזכירים על כוונתו לסיים את תקופת פעילותו בתנועה.  הפרישה תתבצע בפועל לא לפני חודש ספטמבר ש.ז. ההחלפה תהיה מתוכננת ותיעשה בצורה מסודרת.

 

קליטת  חלק מאוכלוסיות מפוני "חבל עזה" וגוש קטיף בקיבוצי התנועה -  מדובר בקליטה ישירה בקיבוצים,  או במסגרת "ההרחבות השכונתיות" ו/או "הקו הכחול". יש כאן ניסיון לזהות פוטנציאל  אפשרי של קליטה, על אף יריבות אידיאולוגית ארוכת שנים. אך מעבר ליריבות פוליטית קשה, יש להכיר בכך כי מפוני האזורים הללו עוברים, באופן אישי, תקופה קשה בחייהם.  תישקל גם האפשרות להציע להם "בית" לתקופה מוגבלת, עד אשר יוכלו להתארגן ולהסתדר במקום מגורים חדש. ישנם קיבוצים שכבר החלו בהכנות מעשיות לקליטת משפחות מקרב הנ"ל. המזכירים יוציאו  לתקשורת הודעה מסודרת על כך.

 

קו טלפון פתוח לחברי הקיבוצים -  בסוף השבוע שעבר התקיים הניסיון הראשון של הפעלת "הקו הפתוח" למזכירי  התנועה.  " הקו" היה פתוח כ-3 שע' ומהלכו התקבלו 26 פניות מחברי קיבוצים  ברחבי הארץ.  המזכירים הודיעו כי תיבדק האפשרות, ביחד עם רכזת אגף הרכזים,  להפעיל את רכזי האזורים, להמשך טיפול בחלק מן הדברים שעלו במהלך השיחות ב"קו הפתוח". במהלך החודש הקרוב יתקיימו ימים נוספים ל"קו הפתוח". לאחר חודש ימים של הפעלה, ייבדקו המסקנות והלקחים.

 

השתתפות בישיבה בוועדת החינוך בכנסת - המזכירים דיווחו על השתתפות בוועדת החינוך שעסקה בנושא: המינהל לחינוך התיישבותי. את התנועה ייצגו בישיבה זאת: מזכיר התנועה, ולוולה שור ואבי אהרונסון, רכז מח' החינוך. את המועצות האזוריות ייצגו אילן שדה (מוא"ז מנשה) ורני טריינין (מוא"ז יואב"). בישיבה זו נוכחו גם נציגי המושבים. המשך קיומו של "המנהל" תלוי בהחלטות משרד החינוך. 

 

ג.   אישור סדר היום למועצת התנועה 2/2005

 

המזכירות הפעילה אישרה את סדר היום למועצת התנועה אשר תכונס ב-8 מאי ש.ז.  ב"בית התנועה הקיבוצית" בליאונרדו. הסעיפים שנכללו בסדר היום:

 א.   אישור פרוטוקול ישיבה קודמת (1/2005);

 ב. בין מועצה למועצה – דיווח מזכירי התנועה;

 ג. מבקרת התנועה – דו"ח שנתי על  פעילות מועצת התנועה;

ד. יעדי התנועה  בשנת 2005;

ה. תקציב התנועה הקיבוצית 2005; 

ו. שונות.

 

ד.  תקציב התנועה הקיבוצית - 2005

 

תקציב 2005 (שימושים), המוגש לאישור המזכירות, אמור להיות נדון ומאושר, במתכונתו הסופית, במועצת התנועה הקרובה, שתתכנס בראשית חודש מאי (8/5/05).  התקציב מאוזן, עפ"י המקורות שאושרו בזמנו ע"י  מועצת התנועה הקיבוצית. הוא אינו כולל מקורות חיצוניים שאין ודאות מוחלטת בקבלתם בשנת  2005 (למשל, תמיכות של הסוכנות היהודית, "שולחן הארגונים" וכיו"ב).  הסכום המעודכן הכולל של תקציב התנועה הקיבוצית לשנת 2005 הוא:   14,757,000 ₪.  המזכירים הבהירו כי ברור להם שיש להוסיף סכום נוסף של 200 אש"ח לפעילויות האגף הכלכלי ו-100 אש"ח לפעילות "המטה לשיוך דירות". הכוונה לגייס סכומים אלה בתיאום עם שולחן "הארגונים".  בנוסף לכך, קיימת כוונה לנסות ולגייס מקורות נוספים מהסוכנות היהודית בגין פעילויות אגף המשימות.  יו"ר הישיבה מסר כי יקיים פגישת עבודה עם צוות "המטה לשיוך דירות", כדי להסדיר את תקציב המטה.

 

בהמשך לסקירת המזכירים על סעיפי התקציב המוצע, התקיים דיון שבו נטלו חלק שורה ארוכה של דוברים. להלן מספר נקודות שהועלו בדיון:  בהנחה כי תקציב התנועה לא יגדל גם בשנים הבאות, יש להיערך נכונה לתקציב התואם את היעדים והמטרות של התנועה. לא ניתן יהיה ל"הניף את כל הדגלים" ויש להיערך לכן לצמצומים בגזרות הפעולה המסורתיים של התנועה;  יש לקבוע עדיפויות ולהקדיש להן את מיעוט התקציב שנותר;  יש לכלול בהצגת תקציב תנועה גם את תקציב 2004 וכן ביצוע 2004, לצורך ההשוואה בין השנה שעברה לשנה הנוכחית;  מוצע לשקול להכליל בתקציב גם סעיפים שייאמר לצדם: "תקציב מותנה בהכנסה";  מוצע כי התקציב המוגש לא יהווה מגבלה על האפשרות לשנות בתוכו סעיפים והקצאות תקציביות במהלך שנת העבודה;  הוצע לקיים דיון מעקב על התקציב בחודש ספטמבר ש.ז, על מנת לאפשר למזכירות לקיים בחינה מדוקדקת ביחס ליכולת התקציבית לקראת הרביע האחרון של שנת התקציב ולמנוע חריגות בלתי מתוכננות מן התקציב.

 

במסגרת חלק זה של הדיון, ביקש אורי גלעד, רכז האגף לכלכלה, להקריא מן הכתב הודעה מטעם הנהלת "המטה לשיוך דירות". על פי לשון ההודעה, הקיצוץ  הדרסטי בתקציב המטה, ביחד עם  ההחלטה להפוך את המטה למחלקה במסגרת האגף לכלכלה, משמעותם: הפסקת פעילות "המטה לשיוך דירות" במתכונתו הנוכחית. הודעת המטה מצ"ב. 

 

המזכירים סיכמו את הדיון. התנגדות מוחלטת להצגת תקציב גירעוני, שקיימת בו מראש אי-התאמה בין "מקורות" ל"שימושים".  התקציב צריך להיות מאוזן. המזכירים העלו חששותיהם מפני אי-היכולת לממש את "המקורות" הנדרשים לביצוע התקציב המוגש. לא יוגדל המיסוי מן הקיבוצים, גם בידיעה שהמקורות הולכים וקטנים. אפשר גם שיהיה  צורך לעסוק ב"הקטנת הגזרה".  ועם כל זאת, על חברי המזכירות מוטלת אחריות כבדה: גם לקיים את הפעילויות הקיימות בצורה הטובה ביותר, גם לתגבר חלק מן הפעילויות, גם להתייעל ככל שניתן, וגם לעמוד באילוצי התקציב.  בכדי לעמוד בכל אלה יש גם לעשות כל מאמץ שניתן על מנת להתארגן למטרה של  גיוס  מקורות נוספים.  מזכירי התנועה יעסקו גם בכך.

 

הוחלט:

·         תקציב 2005 יוגש למועצת התנועה, בצירוף נתוני תקציבי התוכנית והביצוע של תקציב 2004.

·         המזכירות תפעל לגייס מקורות נוספים לפעילויות בשנת 2005 ובעיקר לשנת התקציב 2006.

·         בתקציב 2006 תיבדק האפשרות לכלול בתוכו סוגי פעילויות, שלצדן יופיע הסימון:" מותנה בגיוס מקורות".

·         בהמשך להערתו של מיכי דרורי, רכז המח' המשפטית, המזכירים יבדקו שנית את תקציב  המח' המשפטית.

·         המזכירות תקיים בדיקת ביצוע תקציב 5 חודשים, עד סוף חודש יוני ש.ז.

·         כפוף לכל ההערות לעיל,  המזכירות הפעילה מאשרת את הצעת  תקציב התנועה לשנת 2005, לקראת הגשתו למועצת התנועה הקיבוצית 2/2005.

 

בהצבעה שהתקיימה לאחר מכן, הצביעו 16 בעד  אישור התקציב ו-1 נמנע.

 

ה.     דו"ח מבקרת התנועה – אגף חברה

 

הדו"ח הראשון על האגף הוגש ביוני 2001 . הדו"ח המסכם הוגש בספטמבר 2002.  ההמלצה המרכזית של הדו"ח המסכם דאז הייתה כי: בראש האגף יעמוד פעיל אחד בלבד. המלצה זו בוצעה.  בדו"ח הנוכחי מכונסות כל יחידות האגף –  לרבות החומר שנמסר על ידן לביקורת וכן גם עיקר תחומי אחריותן. יעדי האגף מצוינים אף הם במהלך הדו"ח.

 

הנושא העיקרי שהביקורת ראתה מקום לעצמה לציין בדו"ח זה, הוא היעדר כלי מתאים למדידת תפוקות יחידות האגף. המשמעות: היעדר כלי מדידה אובייקטיבי המאפשר לבדוק את ההצדקה שבהשקעת משאבי תנועה בקיום המחלקות השונות וכן  היעדר האפשרות למדוד את מידת הרלוונטיות של מחלקות האגף לכלל קיבוצי התנועה. הערה זו המופיעה כאן ברמת האגף, נאמרה ונכתבה יותר מפעם אחת, בדו"חות פרטניים שנערכו במחלקות האגף ע"י יחידת הביקורת התנועתית.

 

על פי דבריה של עליזה בורנשטיין, מבקרת התנועה, הרי שרכזת אגף חברה, בתגובה לקביעת המבקרת, הודיעה לה על כוונתה להעלות את הנושא לדיון אגפי, במטרה לבחון כלי מדידה שונים, האמורים לבדוק את איכויות האגף בכלל  ומחלקותיו בפרט.  לפיכך מבקרת התנועה ביקשה בדיון זה,  כי רכזת האגף תדווח למזכירות על הצעדים שנעשו בכיוון האמור.

 

רבקה וילנד, רכזת האגף, דיווחה על הקמת צוות בדיקה לעניין הנ"ל, במסגרת האגף.  היא סקרה בקצרה את הקשיים העומדים בפני הצוות, בבואו לבדוק לא רק נתונים כמותיים, אלא גם נתונים איכותיים.  הבדיקה הראשונה תיעשה על גבן של שתי מחלקות מרכזיות באגף: מח' החינוך והמח' לצמיחה דמוגרפית (צמ"ד).  דו"ח יימסר בהקדם להנהלת האגף.  בשלב זה נראה כי אין בנמצא כלי מדידה אוניברסאלי וכי יהיה צורך להתאימו לכל מחלקה ויחידת משנה, בנפרד.  לדברי רכזת האגף, קרוב לוודאי שהבדיקה  תמשיך ותתקיים לאורך כל שנת 2005.

 

הוחלט:

·         המזכירות  רושמת לפניה את הודעת רכזת אגף חברה.

·         המזכירות מודה למבקרת התנועה על  התמדתה במעקב אחר ביצוע המלצות הביקורת, כפי שאושרו במזכירות הפעילה.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים