פרוטוקול מטה התיישבות -  27.3.05

maz@tkz.co.il


נוכחים: גברי ברגיל, דודו קוכמן, אבו וילן, עדי שי, אורי גלעד, מיכי דרורי, יואל מרשק, וולוולה, דב מילר, מאיר ויזל, שרגא נוי, ירון סלומון, יוסטה בלייר, אביב לשם, ארז כהן, איתן בן-דוד, מוקה כהן, אורית נוקד, אלון שוסטר, איתן ברושי.

 

להלן תקציר הנושאים שנדונו בישיבה:

 

1.      מחירי המים - התקיים דיון לגבי כל הקשור להצעת הממשלה להעלאת מחירי המים במסגרת חוק התקציב. ההצעה שהתקבלה בועדת הכספים היתה זו שגובשה בין משרד האוצר להתאחדות חקלאי ישראל והנסיון לעצור מהלך של ייקור המים כפי שהוחלט בישיבת המטה הקודמת נכשל.
בסיכום הדיון הוחלט:

א.      צוות המזכירים המצומצם ייפגש על מנת לברר טענות שעלו במהלך הטיפול בנושא ובכדי להבטיח שעבודת המטה וגופי ההתיישבות נעשית תמיד תוך תאום מכסימאלי והצגת קו אחיד כלפי חוץ בכל נושא בו מטפלים.

ב.      במציאות שנוצרה, ההחלטה של ועדת הכספים היא הרע במיעוטו מכל אלטרנטיבה אחרת שעלולה להכניס את משרד החקלאות בחזרה לתמונה ולכן אין טעם להוביל הסתייגויות בנושא.

ג.       התאחדות חקלאי ישראל תקדם דרישה למציאת פתרון לאזורים שיוצאים נפגעים מההחלטה באופן קיצוני (גליל עליון, עמק הירדן, גליל מערבי).

  1. אור משימות - הוחלט לקיים דיון מקיף בנושא באחת מישיבות המטה הקרובות עקב חילוקי דעות הקיימים לגבי אופי העבודה של העמותה והצורך לגבש דעה אחידה.

  2. החוזה המשולש - הודגשה חשיבות רבה בבנית מאגר מקיף אודות מצב הישובים הקשורים בחוזה המשולש. לצורך כך הוחלט כי עוד השבוע יעבירו מזכירי התנועות רשימות בהן פירוט כל ישובי התנועה הקשורים בחוזים משולשים. הרשימות תועברנה למיכי דרורי ובשלב הבא יצא מכתב לכל ישוב וישוב ובו בקשה שיפרט את מצבו ביחס לחוזה המשולש, לרבות בעיות טיפול הסוכנות בבקשות להשתחרר מהחוזים.

  3. תקציבי סה"מ - מצ"ב מכתב המחלקה לישראל לגברי ברגיל. חברי המטה מוזמנים להעביר התייחסותם עד יום 6.4.05 ובעקבותיהם, יצא מכתב התשובה.

  4. אגף חוזים ובטחונות בסוכנות - דווח על פגישה שהתקיימה עם הסוכנות וזאת עקב החשש לפגיעה בטיפול בישובים עקב הצמצומים המשמעותיים באגף. בישיבה זו סוכם עם הסוכנות כי יוקם צוות תיאום משותף להתיישבות ולסוכנות אשר יבטיח כי ההתארגנות החדשה לא פוגעת בלווי השוטף של הישובים. כחברים בצוות המשותף ישמשו ירון סולומון ויואל מרשק. עוד סוכם עם המנהל כי הסוכנות תמשיך להשתתף כחברה פעילה בועדות הערר השונות וניתנה הבטחת הסוכנות לפיה לא ייפגע הטיפול השוטף בישובים בשל חובם.

  5. ועדת גדיש - בהמשך לישיבת המטה הקודמת בה נדונו ההמלצות, סוכם שיש לקדם קיום פגישות עם גורמים ברשות המבצעת, על מנת להבטיח שהמלצות הועדה לגבי הורדת החיכוך עם האזרח מיושמות גם לגבי ההתיישבות. סוכם כי באחריות גברי ברגיל וולוולה לקיים פגישות עם אולמרט ואפרתי וכי באחריות דודו קוכמן לקיים פגישה עם יוסי ישי.

  6. ישובי עוקף עזה - במסגרת ההתנתקות מפונות כ-1200 משפחות ויש להערך לקליטת חלקם לטווח הארוך במושבים ובקיבוצים. על הטיפול הקיבוצי והמושבי לכלול התייחסות לא רק להיבטים מיידיים אלא גם להיבטי טווח רחוק, כגון חינוכיים, חברתיים וכו'. בישיבות המטה הקרובות, על פי התקדמות התהליך, יעדכן מוקה כהן בטיב ההערכות הנדרשת בישובים. 

רשם: גברי ברגיל

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים