פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 1 - התנועה הקיבוצית - 9.1.05
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 1 - התנועה הקיבוצית - 9.1.05

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 1
התנועה הקיבוצית - 9.1.2005
רשם: רן כוחן - 9.1.2005
maz@tkz.co.il
משתתפים:
נתן טל; דב אביטל; ראובן טנא; אורי גלעד; עינת נעמן; גיורא מסד; דגי חבויניק; יואל
מרשק; רן כוחן; רבקה וילנד; יוסי בן-שאול; דניאל יופה; שבולת אדלמן; גידי סיון; רזי
יהל; אבי אהרונסון; סמדר סיני; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; מוטל בוגומולסקי.

חסרים:
גברי ברגיל (התנצל); מאשה סאמרס (חולה); ענת גרה (חו"ל); רבקה יקיר; נגה
בוטנסקי; מאיר בר.

משקיפים:
עליזה בורנשטיין; עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם.
מוזמנים:
ח"כ אורית נוקד; הוארד כהן.
ישב בראש הישיבה:
נתן טל - מזכיר התנועה הקיבוצית.
מיקום הישיבה:
בליאונרדו.
מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה.
1. אישור פרוטוקול קודם

המזכירות הפעילה אישרה, ללא מתנגדים, את פרוטוקול ישיבה מס' 17/2004, מה-24/12/04.

לפרוטוקול מס' 17 - לחץ כאן
2. בין ישיבה לישיבה - דיווח מזכירי התנועה
יעקב גדיש ז"ל - יעקב גדיש
יעקב גדיש, חבר קבוצת יבנה (הקבה"ד), הלך לעולמו בסוף השבוע היוצא, לאחר מחלה קשה.
המזכירות הפעילה שולחת תנחומיה למשפחת גדיש ולכל בית הקיבוץ הדתי. יעקב היה איש
פעלים ומעשים, כשם שהיה איש תורה והלכה. מילא שורה מכובדת של תפקידים ציבוריים,
בעיקר בתחומי הכלכלה והיה בין עמודי היסוד של קיבוצו. היה שליח נאמן ועקבי ל"זרם
השיתופי" וסייע רבות לכלל התנועה הקיבוצית. מזכירי התנועה ייצגו את המזכירות
בהלוויה המתקיימת היום (יום א'). יהי זכרו ברוך.

מכתב הקצינים - "לא ניתן לפגוע בצה"ל"
קבוצת קציני מילואים, חברי קיבוצים ברובם, חתמה על מכתב עצומה, הקורא לרוה"מ
ולמערכת הביטחון להמשיך ללא חשש במהלכי ההתנתקות, עפ"י החלטת מוסדות המדינה.
הקצינים הודיעו במכתב כי יהיו מוכנים להחליף כל קצין וכל חייל שיסרבו פקודה, בכל
תפקיד שאליו ייקראו. הם גם הצהירו במכתבם על מחויבותם לשמירה על צה"ל מפני כל חדירה
של מחלוקות פוליטיות. המזכירים בירכו על יוזמתם הפרטית של קציני המילואים - ראה
מכתב מצ"ב לפרוטוקול - כפי שהם נוהגים גם לברך על יוזמות התנדבותיות אחרות,
הנעשות ע"י חברי/ות קיבוצים למטרות חברתיות-לאומיות שונות. מספר חברי מזכירות
הסתייגו מפרסום דרגות החותמים. לדבריהם, עדיף היה שהמכתב יכלול חברי קיבוצים באשר
הם, ללא ציון דרגות ו/או תפקידים שמילאו בצבא או באזרחות.

למכתב העצומה
מפגש של נציגי תנועות הנוער עם מתיישבים ב"גוש קטיף"
בעקבות הערות של חברי מזכירות שסברו כי אין זו העת עתה לקיים הידברות מעין זו,
במיוחד לאחר ביטויי האלימות והאיומים הפיזיים והמילוליים שנשמעו לאחרונה מקרב חוגי
המתיישבים ביישובי יש"ע, הוצע לשקול מחדש את העיתוי של המפגש האמור, שנערך ביוזמת
"אגף המשימות". סוכם לפנות אל רכז האגף ולבקשו לקיים דיון נוסף, בנוכחות מזכירי
התנועה, באשר לנחיצות לקיים את המפגש המתוכנן לעת הזו.

לקראת כניסת "העבודה" לקואליציה ולממשלה
על דעת מזכירי התנועה סוכם לקרוא למפלגת "העבודה" לדרוש את ראשות ועדת החינוך
בכנסת, במסגרת ההסכמים הקואליציוניים המתרקמים. ראשות נציג "העבודה" בוועדה זו
היא חיונית מאוד בתקופה זו, שבה מדובר על יישום המלצות "ועדת דברת" , לרפורמה מקיפה
בחינוך.

3. המטה לצמיחה דמוגרפית - תיקון טעות בסקר שהוצג בישיבה הקודמת
(17/2004)

עינת נעמן, רכזת המטה, ביקשה לתקן טעות שנפלה בדיווח על הסקר (ראה פרוטוקול ישיבה
קודמת). לאחר בדיקה נוספת, התברר כי בשנת 2003 נולדו ב-80 הקיבוצים שנבדקו, 350
תינוקות ונפטרו 252 (ולא כפי שדווח בישיבה הקודמת). יחד עם זאת, עובדה זו עדיין
מאששת את מה שנאמר בסקירה, כי מדובר במגמת גדילה של הריבוי הטבעי - יותר לידות
מאשר פטירות. צפוי שמגמה זו תשוב ותחזור על עצמה גם בנתוני האוכלוסייה של שנת
2004.

4. המלצות התנועה הקיבוצית בנושא "הערבות ההדדית"

(בהשתתפות: הוארד כהן)

המזכירים פתחו את הדיון בציינם, כי בהמשך לדיונים בנושא, שהתקיימו בכל המוסדות
הסטטוטוריים של התנועה הקיבוצית (מזכירות פעילה; מזכירות רחבה; מועצת התנועה),
ולאחר שהחומר נשלח להערות/הסתייגויות לכל קיבוצי התנועה, מובא היום הנוסח הסופי,
לאחר שהוכללו בו הערות חברי המזכירות וכן הערות/תיקונים/הסתייגויות, שנשלחו ע"י
מספר קיבוצים שקיימו דיונים פנימיים בנושא. ההמלצות אינן מחייבות (שלא כמו הכללים
והתקנות שיתפרסמו מטעם "רשם האגודות השיתופיות"). התנועה ממליצה כי כל קיבוץ -
במיוחד מאלה שעברו ל"קיבוץ המתחדש" - יקיים דיון פנימי בתוכו ויקבל החלטותיו,
כרצונו וכרצון חבריו.

רבקה וילנד, רכזת אגף חברה והוארד כהן, מהמטה לצמיחה דמוגרפית, התייחסו אף הם למסמך
ההמלצות. הם ביקשו כי המזכירות הפעילה תאשר אותו בישיבה זו, כדי שניתן יהיה לעשות
את העריכה הסופית ולהעבירו לדפוס. המטרה היא כי המסמך יגיע אישית אל כל חבר וחברה
ברחבי קיבוצי התנועה. הוארד כהן ביקש את אישור המזכירות לסעיף ספציפי הנוגע ל"רשת
הביטחון", לעניין 'קצבאות ייחודיים'. על פי הנוסח המוצע כתוספת למסמך "הערבות
ההדדית": "מומלץ שכל מענק ו/או קצבה ו/או נקודות זכות ייחודיים יועברו לרשות
המשפחה. כמו כן, אין למסות קצבאות ומענקים אלה". בדיון שהתפתח בהמשך, ביקשו החברים
כי לרישא של הפסקה, לפני המילה: "משפחה", תתווסף גם המילה "חבר/ה". כמו כן, הוצע
להשמיט מן הסעיף המוצע את כל האמור לגבי מיסוי/אי-מיסוי קצבאות ומענקים.

סוכם:

א. המזכירות הפעילה מאשרת בהצבעה ברוב מוחלט, ללא כל מתנגדים, את מסמך ההמלצות
בנושא "הערבות ההדדית".

ב. המזכירות קובעת כי הצעת התוספת , כפי שהוצגה ע"י הוארד כהן, תופיע במסמך הסופי
בנוסח הבא: " מומלץ שכל מענק ו/או קצבה ו/או נקודות זכות ייחודיים יועברו לחבר/ה או
למשפחה".

ג. המזכירות מטילה על אגף חברה להפיץ את המסמך באופן שיגיע לכל חבר/ה ולכל בית אב
בקיבוץ.

ד. המזכירות מודה פעם נוספת לכל הגורמים שהיו שותפים לעיצובו של מסמך ההמלצות.

5. נהלי עבודת המוסדות הנבחרים של התנועה

רן כוחן (תכנון תנועתי) ויוסי בן-שאול (מטה וכ"א), בהשתתפותה הפעילה של עליזה
בורנשטיין (מבקרת התנועה), הציגו בפני המזכירות הפעילה הצעה כוללת ומגובשת לקביעת
נהלי עבודת המוסדות הנבחרים של התנועה הקיבוצית. הצעה זו מופיעה בכתב והיא מהווה
חלק בלתי-נפרד של פרוטוקול זה. הנהלים המוצעים בקובץ מתייחסים למבנה הנתון של
מוסדות התנועה הקיבוצית, כפי שמוכר מן הקדנציה הראשונה.

קובץ הנהלים שהונח על שולחן המזכירות כלל בתוכו שילוב של: והלים שאומצו ב"ועידת
כינרת" (הוועידה ה-1 של התנועה הקיבוצית, אוקטובר 2000); מועצת אפעל (דצמבר 2000);
נהלים שנצברו במהלך 4 השנים הראשונות לקיומה של התנועה הקיבוצית; נהלים חדשים
שהוצעו ע"י רן ויוסי, מגישי המסמך. לבקשת המזכירים הובא המסמך ל"סיעור מוחות"
ולשמיעת הערות והסתייגויות. בהמשך לדיון הנוכחי ובמועד שייקבע לאחר הבחירות
למזכירי התנועה, יתקיים דיון רחב יותר לבחינת המבנה הארגוני של התנועה וכן גם
לסיכומי ההמלצות לשינויים בנהלי העבודה של הגופים הנבחרים. אין ספק כי פרק זמן של
4 שנים הוא מספיק על מנת להסיק מסקנות ולהפיק לקחים לגבי הדרך הרצויה והיעילה ביותר
להפעלת התנועה.

להלן ההערות העיקריות שהועלו בדיון שנערך, לאחר הצגת המסמך הרצ"ב:

א. אין משמעות לשינויים ארגוניים ולקביעת נהלים, ללא החלטה מחייבת ומותנית בלו"ז
על מיזוג מלא של שתי התנועות לשעבר.

ב. בקדנציה השלישית (2009) - מזכיר אחד או שניים; גזבר אחד או שנים?

ג. ביטול כל ההסדרים הקיימים של הפריטטיות במוסדות הנבחרים.

ד. צמצום מספר "נבחרי התנועה" למועצה/ועידה.

ה. נחיצות קיומה של "המזכירות הרחבה".

ו. סדר-גודל רצוי של "המזכירות הפעילה" (הנהלת התנועה).

ז. "מפתח" משותף/שונה לייצוג הקיבוצים במועצה/ועידה.

ח. ריכוז יתר של מזכירי התנועה בקביעת סדר היום של מוסדות התנועה.

ט. ערעורים בעניין נהלי הארכת קדנציה.

י. החלפת מושגים ארכאיים ("פעיל"; "מגויס"; ועדת גיוס רחבה וכיו"ב) במושגים של
עולם העבודה העכשווי.

סוכם:

1. הדיון בישיבה זו הוא בבחינת קריאה ראשונה של המסמך שהונח לפניה ו"סיעור מוחות"
בהתייחס לחלק מתכני המסמך.

2. המשך הדיון הן באשר למבנה הארגוני והן באשר לנהלים יתקיים לאחר בחירת מזכירי
התנועה.

המזכירות הפעילה מודה לרן כוחן, ליוסי בן-שאול ולעליזה בורנשטיין על העבודה
החשובה שנעשתה על ידם. הדיון הבא יסתמך במידה רבה מאוד על ההצעה המוגשת וכן על
ההערות הרשומות/הצעות לעיל.

חברים/ות המעוניינים לקיים דיון בהערותיהם ובהצעותיהם החלופיות, מתבקשים לעשות זאת
במהלך חודש ינואר ש.ז. אנא העבירו את הצעותיכם: עבור רן כוחן, כאן.

style="width:520px;height:35px;position:relative;overflow:hidden;"
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים