פרוטוקול ישיבת מטה ההתיישבות - 2.1.2005
פרוטוקול ישיבת מטה ההתיישבות - 2.1.2005

פרוטוקול ישיבת מטה ההתיישבות - 2.1.2005
רשם: גברי ברגיל - 2.1.2005
maz@tkz.co.il
משתתפים:
גברי ברגיל, איתן בן דוד, איתן ברושי, יאיר ריינמן, מיכי דרורי, אבו וילן, אלון
שוסטר, יואל מרשק, מאיר ויזל, דובי מילר, ירון סולומון, ארז כהן, יהודה שביט, שרגא
נוי, עמית יפרח, עדי שי, אורי גלעד, נתן טל, לביא בן פורת.

מיקום הישיבה:
בית אמות משפט.
1. יחסי תנועות ההתיישבות והסוכנות

1.1 יחסי הסוכנות וההתיישבות - דיון אסטרטגי
הוחלט בצוות שיש ליזום דיון אסטרטגי למול הסוכנות בשאלת היחס שבינה לבין
ההתיישבות. הדיון יתקיים על בסיס נייר העמדה שיכינו מיכי דרורי ואורי גלעד ויוגש
לדיון באחת מישיבות המטה הקרובות.

1.2 אגף חוזים וביטחונות
החלטת הסוכנות לאחד 3 אגפים לאחד ולצמצם את כוח האדם באופן משמעותי, לא השתנתה.
ביום ה' הקרוב, 6.1.05, תתקיים פגישה עם שי חרמש וחברי המטה מוזמנים לתאם השתתפותם
בה עם גברי ברגיל. הוחלט כי בהיעדר תוצאות ברורות וחד משמעיות בפגישה - יעורבו
דרגים בכירים יותר, חברי כנסת וכו'.

1.3 מרכז המידע
הוחלט להעביר את המכרז בו זכתה ההתיישבות לניהול אור משימות. הוחלט כי לפני הפגישה
יעביר ירון סולומון נייר עמדה ועיקרו - דרישה שהחל מינואר 2005 יחזור מרכז המידע
בו זכתה ההתיישבות לניהולה ולוותר על 3 החודשים שחלפו.

1.4 תקציב 2005
לברר בפגישה את פריו בכל הקשור להקצאות להתיישבות.

2. הצעות לפירוק המינהל

החל דיון בנושא השלכות פירוק המינהל, זאת בעקבות העלאת הנושא במספר דיונים ובמסגרת
הצ"ח שהונחה בכנסת. סוכם כי אין להוביל מהלך כזה בעצמנו אך ישנה חשיבות רבה
בהיערכות וגיבוש עמדה למצב שבו תועלה ההצעה באופן אופרטיבי על ידי מי מהגורמים.

על סמך הדיון הראשוני, הוחלט על הכנת נייר עמדה מפורט בו תגובש עמדת ההתיישבות
בנושא. דיון מקיף יתקיים במטה, ובהתאם לכך יוחלט על דרכי פעולה.

3. ועדת גדיש

טיוטת המלצות הוועדה מעלה צורך בנקיטת שורת מהלכים מכיוון שאין בהמלצות התייחסות
למגזר החקלאי.

הוחלט :
3.1 לקיים פגישה דחופה עם השר אולמרט, עם יו"ר המינהל אפרתי ועם יוסי ישי ולדרוש
לשנות את המצב ולא לפרסם את הדו"ח כפי שהוא.

4. בג"צ 15 ערים

דווח כי התקיימה פגישה בין פרופ' צ'מנסקי, מנסח חוו"ד בהיבט התכנוני-כלכלי, תמיר בן
שחר ועו"ד שוקי חורש, במטרה להכין את תגובת ההתיישבות לבג"צ.

סוכם כי -
4.1 בתוך שבועיים תועבר טיוטת התגובה לעיון חברי המטה.
4.2 על מנת להשלים פערי מידע בנוגע ליחידות הדיור סוכם כי מיכי יעביר לאלון שוסטר
ולאיתן בן דוד את פירוט המועצות בהן חסר המידע. המידע שישלימו יועבר לעו"ד חורש
ולפרופ' צ'מנסקי.

5. החוזה המשולש

דיווח מאת עו"ד לביא בן פורת - 50 מיליון ש"ח הועברו ע"י הממשלה לסוכנות מבלי
שעוגנה חובתם להשתחרר מהחוזים המשולשים.

הוחלט בהמלצת עו"ד בן פורת:
5.1 מזכירי התנועות והעו"ד יפנו בדחיפות ליועמ"ש ויתריאו על המצב בו ממלאת הממשלה
את חלקה מבלי לחייב את הסוכנות לבטל את החוזים המשולשים. יוסבר ליועמ"ש שאנו שומרים
לעצמנו גם את האפשרות לפנות מחדש לסעד משפטי מאחר והנושא נסחב כבר מספר שנים ונראה
כאילו תהליך הגישור נכשל בעצם.
5.2 יש לבצע מהלך בקרב הקיבוצים ולוודא כי כל קיבוץ מודע למצבו ולאפשרויות העומדות
בפניו בקשר עם החוזה המשולש. מכתב בנושא זה פורסם בעקבות ישיבת המטה הקודמת. המכתב
יופץ שוב למזכירי הקיבוצים.

6. חשיבה אסטרטגית על מצב ההתיישבות מול גורמי המדינה

עקב התחושה שבשורה רבה של נושאים מתקיימות מגמות אשר כולן יחד עלולות להשפיע קשות
על עתיד ההתיישבות, סוכם להיערך להכנת כנס חשיבה בו ישתתפו חברי כנסת, ראשי מועצות,
מזכירי תנועות ואנשים נוספים המעורבים בנושא במטרה לגבש תוכנית אסטרטגית שתיתן
תשובה כוללת לאותן מגמות ותיצור סדר יום ברור לפעילות ההתיישבות.

סוכם:
שיאיר ריינמן, אבו וילן, איתן בן דוד ואיתן ברושי יכינו תוכנית לכנס שתובא להערות
ואישור במטה ההתיישבות.

הישיבה הבאה תתקיים ביום 23.1.05
style="width:520px;height:35px;position:relative;overflow:hidden;"
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים