פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 17 - התנועה הקיבוצית - 24.12.04
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 17 - התנועה הקיבוצית - 24.12.04

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 17
התנועה הקיבוצית - 24.12.2004
רשם: רן כוחן - 24.12.2004
maz@tkz.co.il
משתתפים:
נתן טל; גברי ברגיל; מאשה סאמרס; ראובן טנא; אורי גלעד; עינת נעמן; גיורא מסד; יואל
מרשק; רן כוחן; רבקה וילנד; יוסי בן-שאול; דניאל יופה; רן כוחן; שבולת אדלמן; רבקה
יקיר; גידי סיון; רזי יהל; מאיר בר; אבי אהרונסון; מוטל בוגומולסקי; סמדר סיני; ענת
גרה; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; דגי חבויניק.

חסרים:
דב אביטל; נגה בוטנסקי.
משקיפים:
עליזה בורנשטיין; אביב לשם.
מוזמנים:
עוזי ליובנבך; ח"כ אורית נוקד; ד"ר לילך לב-ארי; דידי כנרי.
ישב בראש הישיבה:
נתן טל - מזכיר התנועה הקיבוצית.
מיקום הישיבה:
ליאונרדו.
מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה.
1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 16 מ-5.12.04

המזכירות הפעילה אישרה, ללא מתנגדים, את פרוטוקול ישיבה מס' 16/2004, מה-5/12/04.

לפרוטוקול ישיבה מס' 16 - לחץ כאן
2. דיווח מזכירים - בין ישיבה לישיבה
א. ברכות לח"כ אורית נוקד
המזכירים וחברי המזכירות הפעילה הרימו כוסית "לחיים" ואיחלו הצלחה רבה לח"כ אורית
נוקד (שפיים), לרגל היבחרה הצפוי לתפקיד של סגנית שר, בהמשך לבחירות שנערכו לפני
ימים מספר במפלגת "העבודה" ולרגל הסיכוי לצירופה של זו לקואליציה בראשות רוה"מ אריק
שרון. ח"כ נוקד הודתה במילים נרגשות לכל מברכיה.

ב. המלצות התנועה ל"ערבות הדדית"
הנושא נדון כבר פעם אחת במזכירות הפעילה ובמועצת התנועה. בהמשך, הוא הועבר לתיקונים
במח' המשפטית וכן נשלח למזכירי קיבוצים/מנהלי קהילות להערות ולתגובה. נכון לישיבה
זו, המסמך מגיע למזכירות ל"קריאה שנייה". אם לא יהיו הערות ותיקונים, תראה אותו
המזכירות כמסמך שאושר. טיוטת המסמך מוצגת גם באתר התנועה באינטרנט.

ג. דרישות ההתיישבות העובדת לעת המו"מ הקואליציוני להקמת הממשלה
המזכירים דיווחו כי הדרישות הללו נוסחו בנקודות הבאות:
קידום "חוק החקלאות" לשלב החקיקה הראשית.
הוצאת תקנת הפטור מהגבלים עסקיים לחקלאות מ"חוק ההסדרים".
מניעת ייקור המים טרם שיקבע באופן מוסמך ומוחלט עלות הפקת מים לשימוש החקלאות
בישראל.
היוון חלקת הבנייה של המתיישבים - "תקנה 979".

3. המטה לצמיחה דמוגרפית - סקר

(בהשתתפות: ד"ר לילך לב-ארי ועוזי ליובנבך)

עינת נעמן, רכזת המטה, הקדימה מספר מילים, טרם הצגת הסקר. לדבריה, מטרת הסקר הייתה
לקבל נתונים עדכניים מן השטח, על מנת לנסות ולקבוע מהו נפח פוטנציאל הקליטה בקיבוצי
התנועה. נתונים אלה הם חיוניים להמשך עבודת המטה והם גם אמורים להנחות את פעילי
המטה לכיוונים הנכונים, היכן שניתן יהיה להגיע ל"תשואה" הגבוהה ביותר במאמצים לשפר
את הקליטה בקיבוצים.

ד"ר לילך לב-ארי, מ"המכון לחקר הקיבוץ" שליד אונ' חיפה, הציגה את ממצאי הסקר. שיעור
ההיענות לסקר היה 30% (80 קיבוצים - כשליש מכלל קיבוצי התנועה). להלן עיקרי הממצאים
של הסקר:
א. אוכלוסיית הקיבוצים אינה מזדקנת ואינה נעשית צעירה יותר.
ב. בשנתיים האחרונות מסתמנת תחילת מגמה של צמיחה דמוגרפית חיובית, הן בשל הגירה מן
העיר אל הקיבוץ ובמידה צנועה יותר - בעקבות ריבוי טבעי.
ג. הצמיחה הדמוגרפית מתרחשת על רקע שינויים, שהמרכזי בהם הוא גידולה של אוכלוסייה
זמנית ביחס לזו הקבועה (השכרת דירות פנויות בקיבוצים) וכן גם הרחבה קהילתית (תוספת
שיכון/בנייה).
ד. השכרת הדירות בתחומי הקיבוצים מונעת קליטה נוספת - מחסור בדירות פנויות -
ואי-בהירות לגבי מעמד הנקלטים בקיבוץ המשתנה.
ה. קיים ביקוש גבוה מאוד לקליטה בקיבוצים. גם הקיבוצים, רובם מתעניינים כיום יותר
בקליטה.
ו. הביקוש לקליטה מגיע בעיקר מילידי הקיבוץ ובני/ות זוגם. זו גם האוכלוסייה שבה
הקיבוצים מתעניינים במיוחד. הרבה קיבוצים קיבלו גם החלטות פורמליות בנדון (כ-50%
מכלל הקיבוצים).
ז. ניתן להגדיל במידה רבה מאוד את "מאגרי" הנקלטים, אם הפנייה לקליטה תיעשה גם בקרב
קהלי יעד צעירים שאינם ילידי הקיבוץ.
ח. גם התנועה וגם הקיבוצים אינם מקדישים את המשאבים הנדרשים להגברת פעילות "השיווק"
של הקיבוץ בקרב קהלי יעד פוטנציאליים לקליטה.

סוכם:

א. המזכירות הפעילה רואה את נושא הצמיחה הדמוגרפית בקיבוצים כאחד הנושאים המרכזיים
של פעילותה. שירותי התנועה בנושא זה ניתנים לכלל הקיבוצים, בין אם מדובר בקיבוצים
"שיתופיים" או קיבוצים "מתחדשים.

ב. המזכירות מודעת לכך כי עיקר החסמים לקליטה הם חסמים פנימיים - בתוך הקיבוצים
עצמם - ולא חסמים חיצוניים. המזכירות קוראת להנהלות הקיבוצים לעשות כל שנדרש על מנת
להסיר את החסמים הללו ולהיערך בגישה אסטרטגית כוללת שיעדה: הצערת הקיבוץ וצמיחה
דמוגרפית. מזכירות התנועה תצטרף לכל מאמץ שתכליתו לקדם יעדים אלו.

ג. המזכירות הפעילה רואה בחיוב רב את הפעולות שנעשו באגף לחברה לחיבור אינטגרלי של
כל היחידות שעסקו בנושאים משיקים: צמיחה דמוגרפית; צעירים; השכלה. אין ספק כי ריכוז
כל הגופים ופעילות משותפת, תחת קורת גג תנועתית אחת, תייעל ותחזק את מהלכי הצמיחה
הדמוגרפית בקיבוצים.

ד. המזכירות הפעילה מודה לד"ר לילך לב ארי על מאמציה בהכנת הסקר ומודה גם לכל מי
שהיה שותף ומעורב בעיבוד הנתונים המעודדים המופיעים בו.

4. דו"ח "המטה לשיוך דירות"

(בהשתתפות: רכז המטה: דידי כנרי)

הדיווח האחרון על פעילות המטה נמסר למזכירות לפני כשנתיים. מאז חלו חילופי גברי
בראשות המטה ודידי כנרי (נצר סירני) בא במקומו של עו"ד צפריר בן-אור (ג. חיים
איחוד). פעילות המטה במהלך התקופה האמורה נמצאת בכתובים והיא מהווה חלק בלתי נפרד
מפרוטוקול זה. להלן עיקרי הנקודות שהודגשו בדבריו של רכז המטה לשיוך דירות:

עבודת המטה מתחלקת לשתי זרועות: האחת, המטה הנורמטיבי והשנייה - המטה
האופרטיבי-יישומי.

להלן עיקרי הנושאים בהם עוסק המטה הנורמטיבי:

א. תכנון פיזי מחודש של הקיבוץ - בהתאם לעקרונות החזון של הקיבוץ העתידי.
ב. מעורבות בכל הנוגע לעניין שיוך הדירות, לרבות כל נושאי המיסוי המשתמעים מכך
והקשר עם מס ההכנסה בסוגיות המיסוי האמורות.
ג. הקמת "שולחן" משותף פעיל, שבו ייטלו חלק משמעותי הארגונים האזוריים, תוך ראיית
שיוך הדירות כחלק ממכלול רחב יותר של צמיחה דמוגרפית בקיבוצים.
ד. עבודה מתואמת ומשולבת עם "א.ב. תכנון" - לרבות התמודדות עם תמ"א 35 והמורכבות
שהיא מציבה בהשלכותיה הביצועיות על כלל התנועה ההתיישבותית.
ה. קשר הדוק עם "ועדת הפרוגרמות", בעיקר בכל הנוגע ליישום "החלטה 751". כזכור,
מינהל מקרקעי ישראל הסמיך את "ועדת הפרוגרמות" לאשר תוכניות במסגרת "החלטה 751".
ו. קשר עם ולנת"ע צפון (הוועדה לתכנון נושאים עקרוניים), מדובר בהכנת מסמך האמור
להתייחס להנחיות לתכנון הקיבוץ וקבלת האישורים הנחוצים בכל הרמות הסטטוטוריות
הנדרשות. המטה הקיבוצי עובד מול ולנת"ע צפון ואף התבקש להעיר הערותיו על "נייר
העבודה" שהוכן ע"י הוועדה הנ"ל.
ז. צוותי עבודה במכלול הנושאים של "היום שלאחרי" - הכנת מאגר של יועצים ברמה של
אדריכלים; מהנדסים; שמאים; עורכי דין וכיו"ב. כמו כן, קביעת "סל מחירים מוסכם", כדי
למנוע הוצאות מוגזמות של קיבוצים.

להלן עיקרי הנושאים בהם עוסק המטה האופרטיבי-יישומי

א. עבודה משותפת עם קיבוצים - תכנון אסטרטגי של הקיבוץ לטווח ארוך. נכון להיום,
המטה עובד עם כ-60 קיבוצים מתוך אלה שעברו כבר את מסלול "ועדת הפרוגרמות" (החלטה
751). רמות העבודה עם קיבוצים אלה הן החל ממצב של פרויקטור מלא ועד למצב של חונכות
בלבד.

ב. ימי עיון בקיבוצים - אספקטים יישומיים של שיוך הדירות. במסגרת זו נערכו גם מספר
סדנאות/ימים מרוכזים בנושאים שהם מעניינו של המטה היישומי.

ג. "תהליך איתור המגרשים" בקיבוץ - השתתפות בוועדות הבוררות הקמות בקיבוצים, במצבי
אי-הסכמה בין הקיבוץ והחבר לגבי גודלו/מיקומו של בית החבר, עפ"י הפרצלציה החדשה.

ומה לגבי העתיד? "המטה לשיוך דירות" מקווה לקדם את פיתוח "השולחן הקיבוצי", לשם
הכנת תוכניות האב ותכנון אסטרטגי בקיבוצים. פעילות מרכזית נוספת מופיעה תחת הכותרת:
"בית חדש לחבר חדש" - יצירת הפוטנציאל הפיזי לקליטת אנשים צעירים כחברים בקיבוץ.
לשם כך נערך המטה לעבודה יותר צמודה והדוקה עם "המטה לצמיחה דמוגרפית" בתנועה
הקיבוצית. הסיכוי לממש בקרוב את "החלטה 979" מציב אף הוא אתגר חדש בפני "המטה לשיוך
דירות" ואכן המטה פתח בהיערכות לקראתו.

סוכם:

א. המזכירות הפעילה רושמת לפניה את הדיווח של רכז המטה הנ"ל.
ב. המזכירות מציינת בחיוב רב את כניסתו המהירה של דידי כנרי לתפקיד רכז המטה ומאחלת
לו הצלחה רבה בפעילותו לפיתוח ולקידום הנושאים העומדים על סדר יומם של כה הרבה
קיבוצים.
ג. נושאי הדו"ח שהוצג בפני המזכירות הפעילה ימשיכו להוות חלק אינטגרלי ממסכת
פעילותה של התנועה בשנת 2005. עובדה זו מחייבת את פעילי "המטה לשיוך דירות" לעדכן,
מעת לעת, את חברי המזכירות הפעילה בכל הנוגע להתפתחויות החלות בנושאים אלו.

ישיבת המזכירות הפעילה הבאה (1/2005) תתקיים ביום ראשון, 9/1/05.
style="width:520px;height:35px;position:relative;overflow:hidden;"
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים