פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 15 - התנועה הקיבוצית - 14.11.2004
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 15 - התנועה הקיבוצית - 14.11.2004

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 15
התנועה הקיבוצית - 14.11.2004
רשם: רן כוחן - 14.11.2004
maz@tkz.co.il
משתתפים:
נתן טל; גברי ברגיל; מאשה סאמרס; ראובן טנא; אורי גלעד; עינת נעמן; גיורא מסד; יואל
מרשק; רן כוחן; רבקה וילנד; יוסי בן-שאול; ענת גרה; דב אביטל; שבולת אדלמן; רבקה
יקיר; גידי סיון; רזי יהל; מאיר בר; אבי אהרונסון; מוטל בוגומולסקי; נגה בוטנסקי;
דניאל יופה.

חסרים:
סמדר סיני; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; דגי חבויניק.
משקיפים:
עליזה בורנשטיין; עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם; חגית יערי.
מוזמנים:
עו"ד אמיר גנז; עו"ד יעקב אברהמי - המח' המשפטית בתנועה הקיבוצית; הוארד כהן.
ישב בראש הישיבה:
נתן טל - מזכיר התנועה הקיבוצית.
מיקום הישיבה:
בליאונרדו.
מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה.
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת - 14/2004 מ-31/10/04

המזכירות הפעילה אישרה, ללא מתנגדים, את פרוטוקול ישיבה מס' 14/2004,
מה-31/10/04.

לפרוטוקול מס' 14 - לחץ כאן
2. דיווח מזכירים - בין ישיבה לישיבה
א. הקמת קיבוץ עירוני לקהילת הישראלים העבריים בדימונה
מזכירי התנועה דיווחו על פנייה שנערכה לאחרונה מטעמה של הקהילה הנ"ל לקבל סיוע
ייעוצי (משפטי בעיקר) של התנועה הקיבוצית בהקמת קיבוץ עירוני בדימונה' שיכלול את
חברי הקהילה במסגרת של אגודה שיתופית. אין מדובר בכל סיוע מעבר לאמור כאן.
המזכירות שולחת ברכות הצלחה לקהילת הישראלים העבריים בניסונם להקים קהילה שיתופית,
במתכונת של קיבוץ עירוני, ותושיט להם סיוע ייעוצי נקודתי בראשית דרכם.

ב. כ"ט בנובמבר - ישיבת המזכירות הרחבה
המזכירים פנו לחברי המזכירות הפעילה לקחת חלק בשני חלקיו של יום זה: בבוקר -
עלייה על קברו של דוד בן-גוריון, בשדה בוקר ואחה"צ - ישיבת מזכירות רחבה במוא"ז
"אשכול" לדיון בנושא קיבוצי "סובב עזה".

3. נהלים והנחיות לנסיעות לחו"ל מטעם התנועה הקיבוצית

צוות בראשות יוסי בן-שאול שעל חבריו נמנו ראובן טנא ואיילת גודארד, הגיש את
המלצותיו בנושא הנ"ל. המלצות אלו מרכזות את הנהלים ומגדירות הנחיות ברורות לגבי כל
הנוגע לנסיעה ציבורית לחו"ל, מטעם התנועה הקיבוצית.

הוחלט:
א. המזכירות הפעילה מאמצת את שורת הנהלים וההנחיות לנסיעות לחו"ל, מטעם התנועה
הקיבוצית, כפי שהונחו על שולחנה בישיבה זו.
ב. המזכירות מודה לכל חברי הצוות על עבודתם המסורה והיסודית.

4. ערבות הדדית בקיבוץ - המלצות התנועה הקיבוצית

"ההמלצות" מהוות השלמה ל"כללים המחייבים", כפי שנקבעו בזמנו בהמלצות "ועדת הסיווג",
לעניין "הערבות ההדדית" בקיבוץ המתחדש. כזכור, קבעה הוועדה הנ"ל כי הערבות ההדדית
תשמש כתנאי בל-יעבור לקיומו של קיבוץ ולהגדרתו הפורמלית כקיבוץ. קיבוץ שלא יעמוד
בכללים אלו לא יוכל להמשיך ולהיקרא כך, בהוראת "רשם האגודות". בנוסף, הוועדה הנ"ל
הטילה על התנועה הקיבוצית לנסח שורה של המלצות, האמורות להציע את גבולות המינימום
של הערבות ההדדית בקיבוץ. המסמך המצ"ב הינו סיכום עבודתו של הצוות התנועתי המיוחד
שהוקם לעניין שבנדון. הכוונה היא שכל קיבוץ המבקש לשנות את אורחותיו ל"קיבוץ מתחדש"
יידון תחילה במסמך זה ויחליט לגבי התייחסותו אליו. קודם לכך יעבור המסמך, על כל
חלקיו ותיקוניו, לעיון, לדיון ולאישור במועצת התנועה הקיבוצית.

המסמך הוצג במזכירות הפעילה ע"י רבקה וילנד (רכזת אגף חברה) והוארד כהן (היח'
להתחדשות תנועתית) והוא מסכם סדרה ארוכה של דיוני הצוות, ביקורים בקיבוצים, שיחות
ותחקירים וכן גם מעקב מדוקדק אחרי מהלכים, תהליכים שהתרחשו כבר בקיבוצים ברחבי
הארץ. הוארד, בסקירתו, עבר ביסודיות אחרי כל סעיפי המסמך ועמד בעיקר על המלצות
התנועה באותם תחומים שבהם יש מקום וצורך להגיע לאיזון נכון בין: תשלומי המדינה;
הקהילה/הקיבוץ; החבר ומשפחתו. במילים אחרות, מה חל באחריותו של החבר ומה נשאר
באחריות הקיבוץ (והמדינה).

בין עיקרי הסעיפים הללו כלולים: בריאות; רפואת שיניים; בריאות הנפש; סיעוד; חינוך
(פורמלי ובלתי פורמלי); חיילים; תלויים ובעלי צרכים מיוחדים.
התנועה הקיבוצית ממליצה כי לכל אלו יימצאו מקורות מימון בטוחים, הן ליישום "הכללים
המחייבים" והן ליישום "ההמלצות" התנועתיות וכן גם כי יווצרו הכלים הניהוליים
להפעלת ההמלצות הללו. לשם כך יהיה צורך להפריש לחברים לקרנות פנסיה; לקרנות נאמנות
ולביטוחים למיניהם. המלצות התנועה כפי שנוסחו במסמך הצוות, יהיו חלק בלתי נפרד
מפרוטוקול זה.

בדיון שהתקיים בהמשך להצגת המסמך נשמעו הערות והצעות לתיקוני נוסח ו/או תיקונים
דידקטיים. בולטת במיוחד הייתה הסתייגות הצוות המשפטי של התנועה בשל אי-הבהירות
הקיימת - לדעתם - במסמך, בכל הנוגע להבטחת המימון להמשך הטיפול בתלויים ובבעלי
הצרכים המיוחדים. אין ערעור על כך שחובתו של הקיבוץ לדאוג לאלה לכל ימי חייהם, אך
יש להוסיף ולהדגיש כי המימון לכך נובע גם מנכסיו של "התלוי" ומאלו של בני משפחתו,
לאחר אריכות חייהם. בקיבוץ העתידי יהיו נכסים אלה בעלי ערך כספי משמעותי שינבע
משיוך הדירות, הנכסים והשכר הדיפרנציאלי. לכן, יש להבטיח, ראשית לכל, את זכויות
"התלוי" הקודמות לזכויות "היורש/ים". לדעתם של משפטני התנועה הקיבוצית, המסמך
שהונח אינו כולל הבהרות ברורות ומספקות בעניין זה ולכן לא ניתן לראות בו מסמך שלם
ומוסכם.

המזכירים סיכמו את הדיון והביאו את הנקודות להלן לכלל החלטה של המזכירות הפעילה:

הוחלט:

א. המזכירות הפעילה רואה במסמך שהוצג בפניה טיוטה ראשונה של המלצות התנועה בנושא
"הערבות ההדדית".

ב. המזכירות פונה אל רכז הצוות להתחשב בהערות שנשמעו במהלך הדיון ולהתייחס אליהן,
לעת ניסוח הטיוטה הסופית של ההמלצות.

ג. בעריכת הטיוטה הסופית יבוא לידי ביטוי השילוב הנידרש בין הסעיפים המוגדרים
כ"כללים מחייבים" לבין הסעיפים המוגדרים כ"המלצות התנועה".

ד. לאחר שהמזכירות הפעילה תאשר את הנוסח הסופי, הוא יועבר לדיון ולקבלת החלטות
במועצת התנועה הקיבוצית. קיימת כוונה להעלותו לדיון עוד במהלך השנה הנוכחית.

ה. המזכירות הפעילה מודה לצוות ולכל מי שטרח וסייע הכנת המסמך.

ישיבת המזכירות הפעילה הבאה (16/2004) תתקיים ביום ראשון, 28/11/04.
style="width:520px;height:35px;position:relative;overflow:hidden;"
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים