פרוטוקול ישיבת מטה ההתיישבות - 14.11.2004
פרוטוקול ישיבת מטה ההתיישבות - 14.11.2004

פרוטוקול ישיבת מטה ההתיישבות - 14.11.2004
רשם: גברי ברגיל - 14.11.2004
maz@tkz.co.il
משתתפים:
גברי ברגיל, דודו קוכמן, מיכי דרורי, אורית נוקד, ירון סלומון, יאיר ריינמן, שרגא
נוי, יהודה שביט, ארז כהן, עמית יפרח, עדי שי, צביקה מרום, מוקה כהן, דב מילר, איתן
בן דוד, איציק באדר.

מוזמנים:
עו"ד לביא בן-פורת.
מיקום הישיבה:
בית אמות משפט.
1. סיכום פגישה עם יו"ר הסוכנות סלי מרידור

בפגישה נכחו מזכירי התנועות, אבי קרמפה ורני טריינין (חה"כ נעדרו עקב פעילות
המליאה). להלן סיכום הישיבה כפי שיועבר ליו"ר הסוכנות.

א. הוסכם על חידוש השותפות בין הסוכנות להתיישבות במתכונת מעודכנת.
ב. הגדרת הפעילות תיעשה בעיקר על בסיס פרויקטים ושותפויות עם קהילות יהודיות
בעולם.
ג. יתקיים שת"פ בין נציגי תנועות ההתיישבות לבין הסוכנות ביישום תוכניות נגב גליל
ותוכנית רוה"מ.
ד. סיום הסכם 92 בסך 7 מיליון ש"ח. פרטיו יסוכמו מול המחלקה לישראל.
ה. אגף חוזים וביטחונות - ניתנה הבטחה לפיה לא תפגע הפעילות הנדרשת מול היישובים.
סוכם שתתקיים ישיבה עם גזבר הסוכנות, שי חרמש, לקביעת דפוסי העבודה.
ו. יישובי סובב עזה - ניתנה הבטחת יו"ר הסוכנות כי ככל שתסייע המדינה בהקלת הסדרי
החובות תעניק הסוכנות סיוע מקביל ליישובים שהינם בעלי חובות לסוכנות.
ז. סיוע חברי הכנסת של התנועות באישור העברת תקציב החטיבה להתיישבות בסך 130 מליון
ש"ח - סיוע כזה ייעשה במסגרת שת"פ בין הסוכנות להתיישבות, כפי שפורט לעיל, תוך
הבטחה ושמירה על כך שמרבית הסכום ילך לנגב ולגליל.

2. הצטרפות כמשיבים בעתירת עמיר דרורי נגד החלטת מינהל 970 בנושא מעמדו
בקרקע של חבר אגודה שפרש

סוכם כי שני מגזרי התנועות, המושבי והקיבוצי בנפרד, יבקשו להצטרף כמשיבים לעתירה.

3. החוזה המשולש

בהשתתפות עו"ד לביא בן פורת. נמסר דיווח לפיו אין התקדמות משמעותית בעת האחרונה
בהשגת ההסכם בין המדינה לסוכנות שתבטיח את שחרור היישובים מהחוזה המשולש. סוכמו
הנקודות הבאות:

א. יש ליצור תמונת מצב עדכנית על היישובים בהסדר, כמה פנו לשחררם מהחוזה המשולש,
ומהו מצב החוב של כל אחד מהיישובים.
ב. יש לוודא כי כל קיבוץ יודע את מצבו, לרבות אלו שאינם בעלי חוב לסוכנות ולרבות
קיומה של אפשרות ליציאה מההסכם למי שאינו בעל חוב ויש להאיץ שתמומש.
ג. במסגרת הרשימות שיועברו ניתן יהיה להגיש עתירות פרטניות, על יישובים ספציפיים
שלא אושר שחרורם מהחוזה המשולש.
ד. ייצא מכתב לנוגעים בדבר (משרד רוה"מ ויו"ר הסוכנות) הדורש לסיים את התהליך,
לרבות מימוש האפשרות של יישובים לצאת מההסדר.

4. החלטות ממ"י בנוגע להקמת תחנות דלק ומבנים מוסבים

סוכם על פנייה לשרים הרלוונטיים על מנת שיוארכו הוראות השעה.

5. הוצאות הפיתוח בהרחבות

סוכם לפנות לאהוד אולמרט - שר התמ"ת בבקשה להאריך את תקנה 925.

6. מאמרים מגמתיים נגד פעילות ההתיישבות

בעקבות סדרת מאמרים נוספת נגד ההתיישבות הכוללת שקרים וסילוף מוחלט של עובדות -
סוכם שיש לבדוק מה הם האפשרויות להגשת תביעת דיבה במקרים קיצוניים. בכל מקרה בו
יוחלט להגיש תביעה כזו היא תהייה ע"י חברים פרטיים מההתיישבות או עמותות מטעמם ולא
מטעם תנועות ההתיישבות.

הישיבה הבאה תתקיים ביום ראשון 5.12.04 בשעה 13.30 בבית אמות משפט,
קומה 17.
style="width:520px;height:35px;position:relative;overflow:hidden;"
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים