פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 14 - התנועה הקיבוצית - 31.10.2004
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 14 - התנועה הקיבוצית - 31.10.2004

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 14
התנועה הקיבוצית - 31.10.2004
רשם: רן כוחן - 31.10.2004
maz@tkz.co.il
משתתפים:
נתן טל; גברי ברגיל; מאשה סאמרס; ראובן טנא; אורי גלעד; עינת נעמן; גיורא מסד;
יואל מרשק; רן כוחן; רבקה וילנד; יוסי בן-שאול; ענת גרה; דב אביטל; שבולת אדלמן;
ח"כ אבשלום (אבו) וילן; רבקה יקיר; גידי סיון; רזי יהל; מאיר בר; אבי אהרונסון;
מוטל בוגומולסקי.

חסרים:
דניאל יפה; סמדר סיני; נגה בוטנסקי.
משקיפים:
עליזה בורנשטיין; אביב לשם; חגית יערי.
ישב בראש הישיבה:
גברי ברגיל - מזכיר התנועה הקיבוצית.
מיקום הישיבה:
בליאונרדו.
מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה.
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת - 17/10/04 (13/2004)
לפרוטוקול מס' 13 - לחץ כאן
2. אישור סדר היום של מועצת התנועה הקרובה - 11/11/04 (5/2004)
להלן סדר היום של מועצת התנועה, כפי שאושר במזכירות התנועה הקיבוצית:
א. אישור סדר היום ואישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
ב. דו"ח מזכירים - בין מושב למושב.
ג. ביקורת פנים בקיבוצים.
ד. אישור עקרוני - מעבר לתשלום משכורות לפעילי התנועה הקיבוצית.
ה. תקציב התנועה הקיבוצית לשנת 2005.
ו. אישרור - צירוף דגי חבויניק למזכירות הפעילה ואישרור צירוף אמרי רון למזכירות
הרחבה.
ז. שונות.

3. בין ישיבה לישיבה
א. כנס שדרות - (2-1 נוב' 2004)
חברי המזכירות תוזכרו פעם נוספת, על חשיבות מעורבותם בכנס החברתי-כלכלי הקרוי "כנס
שדרות". המזכירים הביעו מחאתם על כך שמארגני הכנס לא ראו מקום לשלב את נציגי התנועה
הבכירים בין הדוברים בכנס וכן גם על כך שהתנועה הקיבוצית כלל לא זכתה לשום איזכור
בסדר היום של הכנס.

ב. כ"ט בנובמבר
ביום זה תקיים המזכירות הרחבה התכנסות ועלייה לקברם של דוד ופולה בן-גוריון, בשדה
בוקר. חלקה השני של ההתכנסות תתקיים במוא"ז "אשכול" בנגב המערבי. הדיון שם יוקדש
לטיפול התנועה בקיבוצי "סובב עזה". הנסיעה תהיה מרוכזת (אוטובוס).

ג. "דו"ח דברת"
אבי אהרונסון, רכז מח' החינוך בתנועה הקיבוצית, דיווח על "כנס הצוותים" שהתקיים
בסוף השבוע שעבר. הכנס האמור נועד ביסודו על מנת לגבש את ההיערכות המשותפת של
התנועה ההתיישבותית כולה, מול "דו"ח דברת" (הרפורמה בחינוך). נטלו חלק בכנס שלושת
הצוותים האופרטיביים וכן גם הצוות הפוליטי, ששמו להם למטרה למנוע את ביטול "הצבע
הייחודי" של החינוך ההתיישבותי. המזכירים חלקו שבחים לעבודה הרצינית והיסודית
שנעשתה ע"י כל אחד מהצוותים, בתחומו. בעצם קיומה של פעילות צוותית זו, באה לידי
ביטוי ברור וחד-משמעי מעורבות התנועה בנושא. המאמץ הנוכחי כרגע מתמקד בקביעת העמדות
מול ההמלצות שיוצגו בקרוב, בחלקו השני של הדו"ח (החלק האופרטיבי). אף שהדו"ח כולו
מנוסח בגישה חיובית ואוהדת, יש לתת את הדעת על אותן נקודות הדורשות טיפול ובאות
להבטיח את היכולת לקיים חינוך בהתיישבות. במילים אחרות, יש כוונה לתמוך בתכניו של
הדו"ח, אך להיאבק על תיקונו, עפ"י המלצות הצוות. המזכירים הטילו על אבי אהרונסון
למסור דו"ח תמציתי למועצת התנועה הקרובה. כמו כן, הודיעו כי יש בכוונתם להביא את
הנושא לדיון במזכירות הרחבה של התנועה ולאחריו, ליזום גם כנס תנועתי רחב.

ד. קיבוצי "סובב עזה"
מאשה סאמרס, רכזת אגף הרכזים, מסרה דיווח תמציתי על שני הכנסים האזוריים שהתקיימו
בסוף השבוע שעבר (בשער הנגב ובאשכול). בהמשך לכנסים הללו, הוקם "צוות משימה
תנועתי", בריכוזו של יואל מרשק ובהשתתפותם של מאשה, רזי יהל ורבקה וילנד, שיעסוק
בטיפול ברמה המערכתית בקיבוצי גזרת "סובב עזה". הכוונה היא להכין רשימת נושאים
שנדרשים לטיפול על-אזורי, בתחומים הבאים: התחום הקהילתי; התחום הכלכלי; התחום
הביטחוני. חלקה של התנועה יכול לבוא לידי ביטוי רק בתחום הרביעי, משמע: תחום היזמות
של התנועה. מאשה דיווחה על מספר מרשים של משתתפים בכנסים הנ"ל, הן מהקיבוצים והן מן
המועצות האזוריות, אך קראה גם להיזהר מפיזור ציפיות שלא ניתן יהיה לעמוד בהן
ולממשן. ככלל, הוצע לעסוק בכל הנושא המורכב הזה ב"זהירות ובמדוד".

ה. צוות "היום שלאחרי"
בעקבות אי-התאמות בין עמדת רשם האגודות השיתופיות לבין עמדת התנועה, בכל הנוגע
לסעיפי "הערבות ההדדית", נוצר מצב שבו הרשם ביקש להעביר - בדרך של חקיקה - "תקנות"
לעניין האמור. נציגי התנועה הביעו התנגדות חריפה למהלך חד-צדדי זה. נכון להיום, הם
עומדים על כך שהדבר היחידי שצריך להיקבע ב"תקנות" הוא: הגדרת "הקיבוץ" (השיתופי
והמתחדש), כפי שנקבע ע"י "ועדת הסיווג", ללא שום שינוי ו/או תוספת של תג או מילה.
המזכירים דיווחו כי בישיבה שהתקיימה בעניין זה בין הצדדים הנוגעים בדבר דובר על
מציאת דרך מוסכמת לקביעת הפארמטרים המעשיים למימוש כללי "הערבות ההדדית".

נושאים אחרים הנמצאים בטיפול מול הרשם:
א. סוגיית "דמי העזיבה" בקיבוץ המתחדש;
ב. סוגיית שיוך הדירה לחבר (עפ"י רוח המלצות "ועדת הסיווג");
ג. סוגיית זכויות חבר הקיבוץ כאדם עובד, לפי הנורמות המקובלות במדינת ישראל לכלל
העובדים. נושא זה נקבע לטיפול עפ"י החלטת אחת ממועצות התנועה שהתקיימו לאחרונה.

4. תקציב התנועה - 2005

האירועים הצפויים בחודשים הקרובים סביב בחירת מזכירי התנועה, עומדים מאחרי ההצעה
להאריך את תקפו של תקציב 2004 בעוד 4 חודשים (רביע), עד סוף אפריל 2005 ואז להציג
תקציב תנועה חדש ל-8 חודשים (מאי-דצמבר 2005). גזברי התנועה וכן חברי מזכירות
נוספים הביעו תמיכתם במהלך המוצע. מנגד, היו חברים שסברו כי יש להעביר תקציב תנועה
מלא ושלם כבר החל מתחילת שנת התקציב, ינואר 2005.

בהקשר לדיון הנ"ל, הבהירו מזכירי התנועה כי יש להגביל, ככל שניתן, מכרזים לבחירת
בעלי תפקידים בתנועה. המזכירים הבהירו כי דווקא בתקופה הקרובה יש לשמור על כללי
זהירות ציבוריים גבוהים מהרגיל.

סוכם:

להלן סיכום המלצות המזכירות הפעילה, שיובאו לדיון ולאישור במועצת התנועה הקרובה:

א. תקציב התנועה הקיבוצית לשנת 2005 רביע א' 2005 (1/1 עד 30/4), יהיה תקציב המשך
לתקציב 2004.
ב. שינויים בתקציב הנ"ל יתבצעו אך ורק במסגרת התקציב המאושר.
ג. ההתאמות הנדרשות - אם יהיו כאלה - ייעשו בתיאום עם ועדת התקציב.
ד. המס התנועתי לשנת 2005 יעמוד על 370 ₪ לחבר/ה (קיצוץ של 5%) ו-20,000
₪ לקיבוץ.
ה. התקציב החדש לשנת 2005 יוגש במהלך חודש אפריל והביצוע יתייחס לתקופה: 1/5/05 ועד
ל-31/12/05.

הסיכום הנ"ל הוא בגדר המלצות האמורות להיות מובבאות לדיון ולאישור ב"מרכז תק"ם"
וב"מועצת הקיבוץ הארצי". לאחר אישורן בשני הפורומים הנ"ל, הן יובאו לקריאה שנייה
ולאישור במועצת התנועה הקיבוצית הבאה.

style="width:520px;height:35px;position:relative;overflow:hidden;"
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים