פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א מס' 6 מ-15.8.2004
פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א מס' 6 מ-15.8.2004

פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א מס' 6 מ-15.8.2004
רשם: גברי ברגיל - 15.8.2004
maz@tkz.co.il
משתתפים:
גברי ברגיל, אבו וילן, רבקה וילנד, מאשה סאמרס, יוסי בן שאול, דב אביטל, מוטל
בוגומולסקי, גיורא מסד, יניב שגיא, גידי סיוון, עינת נעמן, מאיר בר.

חסרים:
חגי הלוי, דרור קפלון.
משקיפים:
אמיר גנז, רחל קרני, אלי לוי.
מוזמנים:
יוסף שחר וגבי טריינין - אילון, אירה טרסיוק - פלך, מיכאל קישון, ראול כהן - ועד
מלווה פלך, קרן שוויצר, מיגל זרקוס, אייל רוזן - השוה"צ, אמציה רייז - רשות הדף
הירוק.

מיקום הישיבה:
בליאונרדו.
1. אישור פרוטוקול מס' 5/04
לקריאת פרוטוקול מס' 5 - לחץ כאן
2. שינוי תקנון קיבוץ גן שמואל
בהתאם להמלצת המחלקה המשפטית, אישרה המזכירות את בקשת קיבוץ גן-שמואל לשינוי תקנון.
גן שמואל החליטו לאמץ את התקנון הרדום כפי שנוסח בקיבוץ הארצי לפני מספר שנים.

3. עדכון תקנון ועדת כ"א
בהמשך להמלצת מזכירות התנועה הקיבוצית בדבר השוואת דרכי הבחירה של עורכי העיתונים
הקיבוציים, החליטה המזכירות פה אחד לאמץ את הצעת ועדת כוח אדם לפיה עורך "הדף
הירוק" ייבחר במכרז רגיל כאשר הגוף הבוחר יהיה מורכב מ"רשות הדף הירוק" וועדת
מינויים של הקבה"א. ההחלטה טעונה אישור מועצת הקבה"א.

4. איחוד רפתות פלך-אילון
דב אביטל הציג את המלצת הצוות התנועתי שבדק את הנושא והגיע למסקנה שלאורך זמן יהיה
בלתי אפשרי להחזיק רפת בפלך וכדאי להיעזר ברפורמה בכדי לאחד את הרפתות של פלך
ואילון. נעשתה בדיקה כלכלית המראה שהמהלך טוב לשני הצדדים וההצעה היא שהעגלים
יגודלו בפלך והפרות באילון. לאחר דיון ער בו הציגו כל האורחים את עמדתם, התקבל פה
אחד הסיכום הבא:
המזכירות מחליטה שבמידה ובהנחה שיהיה איחוד רפתות במסגרת הרפורמה בפלך זה
יהיה עם קיבוץ אילון.
צוות שיכלול את גברי, דב, גידי ומיכאל קישון - מוסמך מטעם המזכירות לעשות
בדיקת כדאיות נוספת בנושא ולקבל החלטה סופית במהלך החודש הקרוב.

5. דו"ח מעקב על פעילות השומר הצעיר
רחל קרני הציגה את דו"ח המעקב על פעילות השומר הצעיר בעקבות דו"ח ביקורת שנעשה
ב-2002. בנוסף צירפה רחל מכתב עם שתי נקודות נוספות הדורשות התייחסות.
לאחר דיון ער בו לקחו חלק גם אנשי השומר הצעיר סוכם:
א. השומר הצעיר יעבור על כל הנקודות העולות מהדו"ח וידאג לטפל באותן נקודות שעדיין
לא טופלו. בתוך חודשיים ייערך דיון בו ישתתפו גברי ברגיל, רחל קרני ואנשי השומר
הצעיר במטרה לוודא שכל הנקודות טופלו.
ב. באשר לנקודות שעלו במכתב שצורף לקראת הדיון (הטיפול בשכירים והתאמת תוכנית
העבודה למצב התקציבי), ייערך דיון נפרד, גם הוא בטווח של החודשיים הקרובים.

style="width:520px;height:35px;position:relative;overflow:hidden;"
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים