פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 10 - התנועה הקיבוצית - 25.7.2004
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 10 - התנועה הקיבוצית - 25.7.2004

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 10
התנועה הקיבוצית - 25.7.2004
רשם: רן כוחן - 25.7.2004
maz@tkz.co.il
משתתפים:
נתן טל; גברי ברגיל; ראובן טנא; אורי גלעד; עינת נעמן; גידי סיון; דניאל יפה;
יואל מרשק; מאיר בר; רן כוחן; רבקה וילנד; יוסי בן-שאול; ענת גרה; דב אביטל, ח"כ
אבשלום (אבו) וילן; רבקה יקיר; אבי אהרונסון; סמדר סיני; רזי יהל.

חסרים:
מאשה סאמרס; שבולת אדלמן; גיורא מסד; נגה בוטנסקי; מוטל בוגומולסקי.
משקיפים:
עליזה בורנשטיין; עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם.
ישב בראש הישיבה:
גברי ברגיל - מזכיר התנועה הקיבוצית.
מיקום הישיבה:
בליאונרדו.
מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה.
1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 9/2004 מ-20.6.04

המזכירות הפעילה אישרה, ללא מתנגדים, את פרוטוקול ישיבה מס' 9/2004,
מה-20/6/04.

לפרוטוקול משיבה מס' 9 - לחץ כאן
2. בין ישיבה לישיבה

ההתקפות הפרועות על יונתן בשיא (שדה אליהו) הגיעו בימים אלה לשיא, בהשתלחותו של
אמנון שפירא ובניסיונו ליצור הקבלה בין נכונותו של יונתן בשיא לשמש כיו"ר מנהלת
"ההתנתקות", לבין פעולות של "פקידים יהודיים" בתקופת השואה.

המזכירות הפעילה החליטה לפרסם ברבים את ההודעה הבאה:

"ההתקפה החמורה וחסרת התקדים של אמנון שפירא, לשעבר מזכיר "בני עקיבא", על יונתן
בשיא, תוך אזכור הקשרים מזעזעים ומקוממים מתקופת השואה, מעידה כי נפרצו כל הקווים
האדומים בשיח הציבורי, וכי יש לעשות ככל שניתן, כדי להשיב את הדיון הציבורי למסגרות
המקובלות בחברה דמוקרטית.
התנועה הקיבוצית תומכת בתהליך "ההתנתקות" וקוראת לכל הצדדים להתבטא באיפוק, לקיים
את עקרונות החוק והסדר ולא להיגרר לאלימות מכל סוג שהוא".

להודעה שפורסמה ע"י דובר התנועה ב-25.7.04
3. דו"ח ביקורת מעקב - המח' לכוח אדם זמני

בהתאם לנוהל שנקבע, הדיון על דו"ח המעקב התקיים בישיבת "פורום רכזי אגפים". המלצות
הביקורת מצורפות לפרוטוקול זה ומהוות חלק בלתי נפרד ממנו. בישיבה הנ"ל נקבע גם כי
כל ההערות הספציפיות הנוגעות לעניין הנהלת החשבונות יטופלו ע"י דניאל יופה. כך גם
לגבי שאר ההערות האמורות להיות מטופלות ומיושמות, בהמשך להמלצותיה והערותיה של
מבקרת התנועה.

המבקרת ציינה, בהערותיה, כי הדו"ח עצמו הוגש באפריל 2001 והצביע על שורה של ליקויים
באופן הפיקוח התנועתי על ניהול הכספים של המחלקה הנ"ל. המזכירים הקימו אז צוות
בדיקה, בראשותו של רו"ח ירון רייכמן (יו"ר); אברי דביר; רבקה יקיר; אבנר ברזילי.
מבין החלק הראשון של המלצות הצוות, בוצעו רוב ההמלצות, חלקן באופן שונה מאלו שהוצעו
בדו"ח המבקר.

המבקרת הציעה ליישם את ההמלצה לפיה, כל הקבלות ורישומי העזר יועברו מחו"ל לארץ,
יאושרו בחתימה נוספת של המנהל ויועברו לרישום בהנה"ח.

לאתר המתנדבים
4. דו"ח ביקורת האגף למטה וכ"א

המזכירים דיווחו לחברי המזכירות כי בסיכום הדיון שהתקיים בישיבת "פורום רכזי
אגפים", נמסר ע"י המבקרת כי המלצה מס' 1 בוצעה מאז הגשת הדו"ח. להמלצות מס' 3 ו-4,
ניתנה התייחסות הולמת, בדמות הצוות התנועתי של רן כוחן ויוסי בן-שאול. השניים
אמורים לסכם בימים אלה הצעה כוללת, הבאה ל"רענן" את נהלי העבודה של מוסדות התנועה
הקיבוצית. המזכירים מסרו כי הפורום אישר ואימץ את ההמלצות. ההמלצות מצורפות
לפרוטוקול זה ומהוות חלק בלתי נפרד ממנו.

המבקרת הציגה את הדו"ח - הראשון מסוגו המבוצע באגף הנ"ל - תוך ציון עיקרי הממצאים
ושורת ההמלצות. הודגש ע"י הביקורת הצורך להתייחסות בשיקול דעת מרבי לגיוס פעיל/ים
ללא מכרז, כנדרש. עניין זה צוין בהקשר לגיוס, ללא מכרז, של האחראי לנושא המתנדבים,
במסגרת אגף המשימות. עניין זה בוצע, אומנם, אחרי מועד הגשת הדו"ח ולכן לא נכלל בו,
אך צוינה, כאמור, החשיבות של העמידה בהחלטות ו. כוח אדם.

לאתר מטה וכ"א
5. תוכנית העבודה החצי-שנתית - ינואר-יוני 2004

מטרת הדיון בנושא הנ"ל: עריכת סיכום חצי-שנתי, במסגרת הפעילות התנועתית הכוללת.
מטרות המשנה הן:
א. בדיקה - מה הצלחנו לבצע במחצית השנה הראשונה;
ב. סימון מגמות ומטרות ספציפיות יותר הנדרשות לטיפול מערכתי או פרטני.

אין הכרח לסיים את הדיון בשורה של החלטות. הדיון נועד להציב נקודת ציון בתהליך
הבלתי-נפסק של הביקורת העצמית, של לימוד הלקחים ושל שיפור ביצועים.

הדיון במזכירות הפעילה נפתח בסיכומי המזכירים ורכזי האגפים, תוך הדגשת הנקודה, כי
זהו דיון ראשון מסוגו המתקיים במזכירות התנועה הקיבוצית. נושאי הטיפול העיקריים
פורטו גם בכתב, בחוברת מיוחדת, הנושאת את הכותרת: "תוכנית העבודה ינו'-יוני 2004 -
תכנון מול ביצוע (חצי שנתי)". החוברת מצורפת לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד
ממנו.

בדיון העלו מספר דוברים את השאלה, האם יש קשר והשקה בין הגופים השונים העוסקים
באותו הנושא ו/או מטופלים ע"י אגפים/מחלקות/צוותים שונים, במקביל. על כך הגיבו
המזכירים בדוגמה הבאה: "דו"ח דברת". דו"ח זה איננו נושא הנוגע אך ורק למחנכים
ולמורים, או למח' החינוך התנועתית בלבד. לנושא הזה יש השלכה רחבת מניפה, על שורה
ארוכה של מערכות וגופים חברתיים: מערכות המועצות האזוריות, הקהילות בקיבוצים,
תקציבי "רשת הביטחון", תנועות הנוער, וכמובן גם - אך לא רק - על מערכת החינוך.
לכן, כמעט מובן מאליו שצוותי עבודה מגוונים, מתחומים שונים, יעסקו בנושא הזה. שהרי
מעצם טבעו, נושא זה, כמו נושאים רבים אחרים, אינו יכול להיות "מנוכס" אך ורק לאגף
אחד או למחלקה אחת בתנועה. כך גם לגבי "תמ"א 35", שגם היא אינה נושא הנוגע אך ורק
ל"א.ב. תכנון", אלא לכלל מערכות התנועה - הכלכליות והחברתיות כאחת, והדומאות הן
רבות ומקיפות. יחד עם זאת, הודגש כי בכל מקרה של טיפול רב-מחלקתי/אגפי, יש לקבוע
במפורש ובמדויק, מיהו האחראי הכולל לטיפול בנושא, המחויב בדיווח ובאחריות ביצוע
כלפי מזכירי התנועה. אם אין קביעת אחראי כולל, בהחלט אפשרי מצב שבו יתבצעו
פעילויות בשטח, מבלי שאיש ידע על מעשי רעהו.

מתוך הדיווחים שנמסרו בישיבה זו, עולה תמונה של פעילות ועשייה גדולה. האם היא
מוסכמת על הכל והאם היא "מכוונת מטרה"? על כך נאמר בישיבה כי יש להמשיך ולבדוק
את עצמנו במסגרות סדנאיות, שהן המקום ההולם והמתאים להעלות סוגיות כמו: איך
התנועה מגבשת כלים לביקורת עצמה ולהסברה טובה יותר של הפעילויות שהיא מבצעת
ביום-יום.

מבחינת המטודיקה של הדיון. חלק גדול מההערות שנאמרו ע"י המשתתפים הן אכן נכונות.
ההתייחסות של ראשי האגפים הייתה צריכה להיות, במפורש, בהקשר ל"תוכנית העבודה"
שאושרה במועצת התנועה, בראשית השנה. היה מקום, בדיון, ליצור הבחנה ברורה יותר: מהי
התוכנית (התכנון), מצד אחד ומה היה הביצוע בפועל, מן הצד השני.

המזכירים סיכמו את הדיון. להערכתם, ניתן להבחין בשלושה שיפורים מרכזיים בעבודת
התנועה:

הראשון, עובדת היותה יותר ויותר "מוטת עבודה" ויכולתה להתמקד, במבנה האגפי
והמחלקתי הקיים, בתוכנית העבודה השנתית של התנועה. מרבית יחידות התנועה פועלות
כיום בהתייחסות ישירה לתוכנית העבודה התנועתית.

השני, הוא השיפור באחידות העברת המסר התנועתי לקיבוצים. "הכיול" הבין-אגפי/מחלקתי
עדיין לא הגיע לאופטימום, וקיימים עדיין מקרים של "מסרים" שונים ע"י מחלקות ואגפים
בתנועה. יחד עם זאת, ככלל, יש שיפור מפורש ומובחן, גם ברמה התנועתית וגם ברמת השטח.

השיפור השלישי, המגמה החיובית ההולכת וגדלה של "יישור קו" והלימה בין סדר היום של
אגפי התנועה לבין סדר היום של הקיבוצים בשטח: הצמיחה הדמוגרפית; התפרנסות; דמי
עזיבה; שיוך הדירות והנכסים; יחסי העבודה בקיבוץ המתחדש; סטטוסים משפטיים; ביטחון
סוציאלי. כל אלה ואחרים, הם הנושאים המרכזיים הנוגעים כיום לקיבוץ ולחיי חבריו
וחברותיו, ובהתאם, הם מטופלים ע"י מזכירות התנועה ואגפיה.

המזכירים מסרו על כוונתם להעלות את הנקודות שעלו בדיון, לגבי אופי התנהלותו, לשיחה
באחד המפגשים הקרובים של "פורום ראשי אגפים".

style="width:520px;height:35px;position:relative;overflow:hidden;"
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים