פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א מס' 5 מ-4.7.2004
פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א מס' 5 מ-4.7.2004

פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א מס' 5 מ-4.7.2004
רשם: גברי ברגיל - 4.7.2004
maz@tkz.co.il
משתתפים:
גברי ברגיל, רבקה וילנד, מאשה סאמרס, יוסי בן שאול, גידי סיוון, מאיר בר, מוטל
בוגומולסקי, חגי הלוי, דב אביטל.

חסרים:
אבו וילן, גיורא מסד, יניב שגיא, עינת נעמן, דרור קפלון.
משקיפים:
אמיר גנז, מיכי דרורי, אלי לוי.
מוזמנים:
עופר אדר, קרלוס קנכט (געתון) דגי חבויניק (כרם שלום) אורנה זמיר (הראל) , יובל זיו
ושלמה גלעד (נטור).

1. אושר פרוטוקול ישיבה מס 4/04 מיום 16.5.04
לפרוטוקול מס' 4 - לחץ כאן
2. שינוי תקנונים
הוחלט פה אחד לאשר את שינוי התקנון שמבקשים הקיבוצים יד מרדכי, ברעם וסער וזאת
עפ"י המלצת המחלקה המשפטית. כל התיקונים הם על פי המלצות התנועה ובהתאם למדיניותה.

3. מאזן 2003 לאגודה שיתופית הקבה"א השוה"צ
אושר פה אחד המאזן ל-2003 של האגודה השיתופית הקבה"א השוה"צ. כמו כן, סוכם
לאשר מורשי חתימה בקבוצה א' - גברי ברגיל, מוטל בוגומולסקי, דב אביטל ובקבוצה ב' -
יוסי בן שאול, רבקה וילנד וגידי סיוון.

4. נטור
נציגי הוועד הממונה בנטור, יובל זיו ושלמה גלעד, סקרו בפני חברי המזכירות את המצב
בנטור ואת המהלכים הננקטים על ידם, על מנת לבסס את המקום ולהביאו ליציבות דמוגרפית
וכלכלית. סוכם שצוות משנה מטעם המזכירות הכולל את גברי ברגיל, מאשה סאמרס ומיכי
דרורי ילווה את הוועד הממונה בנושאים הדורשים טיפול מול גופי המדינה השונים.

5. זכויות חברים עוזבים מקיבוצים שפורקו
המחלקה המשפטית הציגה את הנושא הנוגע לזכויות חברים שעברו במעבר ישיר מקיבוצים בהם
התבצעו חילופי חברים בעבר. מדובר בהראל, כרם שלום ואדמית. בדיון נכחו גם עופר אדר
וקרלוס קנכט מגעתון, דגי חבויניק, יו"ר הוועד הממונה בכרם שלום, ואורנה זמיר מהראל.
בסוף הדיון התקבלה ההחלטה הבאה:
הכללים בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מקיבוץ כפי שישתנו מעת לעת, חלים גם על
מקרה של עזיבת חבר, אשר הגיע לקיבוצו במהלך של מעבר חברים, עקב חילופי אוכלוסיות
בקיבוץ הנעבר.
הקיבוצים אליהם עברו החברים, כאמור, אחראים להחזקתם ופרנסתם לאריכות חייהם
כפי שהם אחראים כלפי יתר החברים בני גילם, ובהתחשב בוותק החברים בשני הקיבוצים.
התנועה לא התחייבה בעבר ואינה מחויבת בתשלום דמי עזיבה או קצבה לעת פרישה,
לחברים אלה.

style="width:520px;height:35px;position:relative;overflow:hidden;"
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים