פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 9 - התנועה הקיבוצית - 20.6.2004
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 9 - התנועה הקיבוצית - 20.6.2004

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 9
התנועה הקיבוצית - 20.6.2004
רשם: רן כוחן - 20.6.2004
maz@tkz.co.il
משתתפים:
נתן טל; גברי ברגיל; גיורא מסד; אורי גלעד; עינת נעמן; גידי סיון; דניאל יפה;
יואל מרשק; מאשה סאמרס; רן כוחן; רבקה וילנד; יוסי בן-שאול; ענת גרה; דב אביטל;
מוטל ב.; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; רבקה יקיר; אבי אהרונסון; סמדר סיני; רזי יהל;

חסרים:
מאיר בר; שבולת אדלמן; ראובן טנא; נגה בוטנסקי.
משקיפים:
עליזה בורנשטיין; עו"ד מיכי דרורי; עו"ד צפריר בן-אור; אביב לשם; ניסים דואק.
ישב בראש הישיבה:
נתן טל - מזכיר התנועה הקיבוצית.
מיקום הישיבה:
בליאונרדו.
מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה.
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת - 6/6/04 (8/2004)
המזכירות הפעילה אישרה, ללא מתנגדים, את פרוטוקול ישיבה מס' 8/2004, מה-6/6/04.
לפרוטוקול ישיבה זו - לחץ כאן
2. אישור סדר היום - מועצת התנועה מושב 3/2004
המזכירות הפעילה אישרה את סדר היום של ישיבת מועצת התנועה הקיבוצית (3/2004)
שתתקיים ביום חמישי, 24 יוני 2004.
להלן סדר היום שאושר:
1) אישור סדר היום ואישור פרוטוקול מושב 2/2004;
2) דו"ח מזכירי התנועה - בין מושב למושב;
3) אישור בחירת אבנר ברזילי (נגבה) לתפקיד מנכ"ל "ניר שיתופי";
4) אישור הצעת ועדת כ"א - בחירת פאולה גלוזמן (עין דור) לתפקיד יו"ר ועדת גיוס
רחבה.
5) גבולות הערבות ההדדית - דיון בקריאה שנייה;
6) האחדת נהלי הטיפול התנועתי בקיבוצים המסרבים לשלם את מסיהם לתנועה;
7) שונות.

3. שאילתא - סמדר סיני
סמדר סיני, רכזת היחידה לשוויון המינים בתנועה, ביקשה לברר היכן הוחלט על מעורבותה
של התנועה הקיבוצית בכלל ואגף המשימות בפרט, והשתתפותה בארגון תחרות בחירת מלכת
היופי של "קו התפר" בירושלים. המזכירים הודיעו כי הם הגיבו כבר לנושא זה ואין
בכוונתם להתייחס אליו שנית.

4. תקנות הערבות ההדדית - לקראת הדיון במועצת התנועה הקיבוצית (3/2004)
המזכירים פתחו את הדיון בסעיף זה וסקרו את התהליך, עד כה: באוג' 2003 סיימה "ועדת
הסיווג" הציבורית את עבודתה והגישה את המלצותיה ומסקנותיה לממשלת ישראל. במרץ 2001
קיימה הממשלה ישיבה בנושא ואישרה את המסמך. במקביל, התנועה הקיבוצית הקימה צוות
"היום שלאחרי". במנדט של הצוות הייתה כלולה האמירה כי הוא ידון בכל המטלות שהוועדה
ורשם האגודות השיתופיות הטילו על התנועה, וכן גם במשמעויות העקרוניות של הנגזר מכך.

הצוות הנ"ל סיים להכין טיוטה ראשונה, שהוצגה לפני כחודשיים במושב מועצת התנועה
הקיבוצית (2/2004). בהמשך להמלצת המועצה מאז, הנושא הועבר לדיון בשורה של מפגשים
אזוריים, שהתקיימו בהשתתפות פעילה של מזכירי התנועה הקיבוצית. בעקבות מפגשים אלו,
נעשו מספר שיפורים ותיקונים במסמך ההצעה לקביעת תקנות "ערבות הדדית". הנוסח המשופר
מוצג כאן ונשלח גם לצירי מועצת התנועה, לקראת התכנסותם השבוע (3/2004).

בנוסף לאמור לעיל, הוחלט גם כי הצוות של "היום שלאחרי" ימשיך בהתכנסיותיו ויתייחס
לשורה של סוגיות נוספות שעלו במהלך הבירורים והדיונים. בין הנושאים המרכזיים שניתן
למנות בהקשר זה: זכויות החבר העובד; שיוך דירות ונכסים וכיו"ב. כל אלה אמורים
להיות נידונים בנפרד מסדר היום הנוכחי בנושא "הערבות ההדדית".

עו"ד מיכי דרורי, רכז המח' המשפטית של התנועה הקיבוצית, חזר על התקנות המוצעות, תוך
כדי הדגשה מיוחדת על אותם הנושאים ששונו ו/או התווספו למסמך, מאז הוצג לראשונה בפני
פורומים תנועתיים. מסמך התקנות מצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. כך
למשל, מה שנקרא בתחילה: "גבולות הערבות ההדדית", הפך בניסוח הסופי לכותרת הראשית
הבאה: "ערבות הדדית מחייבת בקיבוץ".

עו"ד דרורי הסביר את התהליך הצפוי: התנועה תאשר את הכללים במוסדותיה ובמקביל, גם
רשם האגודות יקבע את הכללים הללו מטעמו. בדומה ל"כללי העזיבה", כל קיבוץ שהוא חבר
בתנועה, יראו אותו כאילו אימץ את הכללים התנועתיים, אלא אם כן הוא החליט ברוב של
66% שהוא אינו מאמץ את הכללים הללו. במקרה הזה, הוא "נופל" אל תוך הכללים שקבע
הרשם, שהם בבחינת תקנות מחייבות. המטרה הסופית היא כי הכללים שאימצה התנועה
והכללים שנקבעו ע"י הרשם, יהיו כללים זהים. יש להזכיר, בהקשר זה, כי לרשם האגודות
יש הסמכות לשנות את הכללים לקיבוצים ספציפיים, או לקבוצה של קיבוצים.

בין יתר השינויים שנוספו למסמך, נקבע כי "חבר" שחלים עליו הכללים זה רק מישהו מעל
גיל 25 ושהוא חבר בקיבוץ לפחות 3 שנים. סוכם גם כי המסמך אינו חל על חבר שהוא
ב"עצמאות כלכלית". כמו כן, בעקבות פניות של אהד"ה, סוכם להכניס בטקסט שהיכן שנרשם
"חברים", הכוונה תהיה לחברים וגם למי שתלויים בחברים. תוספת נוספת שהוכנסה נוגעת
למשפחות חד-הוריות.

בעניין "רשת הביטחון" ביקש עו"ד דרורי לשים לב לכך ש"רשת" זו אינה קיימת לתקופה
מוגבלת בלבד והיא תחול בכל מצב ובכל זמן שבו יתקיימו שלשת התנאים הבאים להספקת
צורכי החבר בגיל העבודה:

א. שהחבר ממצה את יכולת השתכרותו ומקיים חובת עבודתו.

ב. שהחבר ממצה את זכויותיו לקבלת כל הכנסה או נכס, לרבות צדדים שלישיים כגון: בן
זוג; בן זוג לשעבר; המדינה; ביטוח לאומי וכיו"ב.

ג. גילוי דעת נאות של כל ההכנסות והנכסים של החבר ושל בן/בת זוגו.

בכל מקרה, הובהר חזור והבהר כי כל הכללים מדברים על המינימום. אין בכך למנוע, ממי
שיכול ומסוגל, לתת גם מעבר לכך.

סוכם:
א. המזכירות הפעילה רושמת לפניה את ההצעה המתוקנת שהועלתה בפניה, בהקשר לכללים
המחייבים של "הערבות ההדדית". הצעה זו תובא, כלשונה, לדיון במועצת התנועה הקיבוצית.

ב. המזכירות ממליצה למועצת התנועה לאשר את המסמך, באופן שניתן יהיה להביא אותו
בהקדם גם לאישור רשם האגודות השיתופיות.

ג. המזכירות מטילה על צוות "היום שלאחרי" לפתוח בדיונים שיובילו לשורת המסמכים
הבאים:
א. המלצות התנועה לקיבוצים, לקיום "הערבות ההדדית".
ב. זכויות האדם/החבר העובד בקיבוץ;
ג. שיוך דירות ושיוך נכסים לחבר הקיבוץ.

ד. המזכירות מודה לכל חברי הצוות ולכל מי שתרם לגיבוש נוסח התקנות המצ"ב.

ה. כל האמור לעיל בלשון "זכר" ייקרא כאילו נכתב גם בלשון "נקבה".

לפרוטוקול מועצת התנועה מס' 2
5. האחדת הטיפול התנועתי בקיבוצים המסרבים לשלם את המס התנועתי
הנושא נדון תחילה בכל תנועה לחוד. מכיוון שמדובר בטיפול משותף ודומה, בכל הנוגע
למיסוי האחיד בשתי התנועות, יש מקום גם כי הטיפול ב"סרבני מס" יהיה זהה בשתי
התנועות - התק"ם והקבה"א. החלטת המזכירות הפעילה בנושא זה תובא לדיון ולאישור
מועצת התנועה בהתכנסותה הקרובה. המטרה היא לאחד את נהלי הטיפול בכל מקרה של קיבוץ
המסרב לשלם את מסיו לתנועה. ההיגיון המרכזי העומד מאחורי הצעת החלטה זו: כל עוד לא
הוסדרו ענייני המיסוי בין הקיבוץ לתנועה, זו האחרונה לא תיתן שירותיה לקיבוץ הסרבן.

בפועל, לא מדובר בכל מקרה באקט של "הנפת גרזן" ו/או הפסקת שירותים לאלתר. יש תהליך
שלם, הכולל שלבי ביניים, טרם שננקט אקט דרסטי של הפסקת פעילות ו/או שירותים לקיבוץ.
הבאת הנושא לאישור מועצת התנועה הקיבוצית, באה לחזק את ההחלטה ולהקנות לה ממד של
כלל חברי התנועה הקיבוצית ולא החלטה המסתמכת על גחמות בעל תפקיד זה או אחר.

בדיון שהתפתח, בעקבות הצגת הצעת ההחלטה, העלו חברים הסתייגויות שונות, החל מהתנגדות
גורפת לעצם ההצעה וכלה בהערות על דרכי היישום של ההצעה, לאחר שתתקבל במועצה. חברים
במזכירות ביקשו כי בכל מקרה, ייקבעו נהלים ברורים לגבי אופן הפסקת השירותים, היקפם
וכמותם. יש גם לקבוע נהלים ברורים כיצד מגיעה האינפורמציה על הפסקת השירותים לכל
יחידות הקצה של המערכת.

המזכירים סיכמו את הדיון. גביית מסים אינה מן העבודות הנעימות שבחיי התנועה. יחד עם
זאת, לא ניתן לעבור על סדר היום, כאשר קיבוץ - או בעל תפקיד מרכזי בו - מחליטים,
באופן חד-צדדי, על הפסקת תשלומי המס התנועתי. בעניין זה יכולים להתקיים הסדרי
תשלום שונים, אך לא יכולה להתקבל שום החלטה ציבורית המאפשרת לחבר תנועה/קיבוץ שלא
לשלם את מסיו.

סוכם:
א. ככלל, התנועה לא תספק שירותים ולא תקיים פעילות לקיבוץ שלא יסדיר את תשלום
מיסיו לתנועה.

ב. במקרה של פיגור בתשלום מיסים, יטפלו המזכיר וגזבר התנועה בנושא, מול הקיבוץ,
במטרה להגיע לפתרון.

ג. אם גם לאחר השלב הזה לא ייפתר הנושא, הוא יובא למזכירות התנועה וזאת תקבל החלטה
על הפסקת הפעילות והשירותים לאותו קיבוץ, באופן מלא או חלקי, בהתאם למצב ועד שיוסדר
נושא תשלום המסים.

6. דו"ח רכזת אגף חברה על הסיכומים האגפיים בהתייחס לדו"חות המעקב של
מבקרת התנועה בתחומים הבאים: קליטה; צעירים; משאבי אנוש
בזמנו החליטה המזכירות כי דו"חות המבקרת במחלקות התנועה יתקיימו במזכירות האגף
שאליו משתייכת מחלקה זו או אחרת. כמו כן, סוכם כי רכז האגף ידווח למזכירות הפעילה
על סיכומי הדיונים שהתקיימו, לרבות ההחלטות ליישום/פעולה.

על פי הנוהל הנ"ל, דיווחה רבקה וילנד, רכזת אגף חברה, על שלושה דו"חות ביקורת
(מעקב), שהתקיימו באגף: קליטה; צעירים; מש"א. יש לציין כי שתי המחלקות הראשונות
לעיל שולבו כבר במסגרות חדשות שהוקמו באגף, ובכל מקרה, הן אינן קיימות עוד כפי
שהיה המצב בעת שמבקרת התנועה ערכה את הביקורת בהן.

נוסח דבריה של רכזת האגף צורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. רכזת האגף
מאשרת כי המלצות המבקרת התקבלו וכי היא מודה, בשם צוות האגף והמבוקרים, על העבודה
הרבה והרצינית שהושקעה בהכנת הדו"חות.

עליזה בורנשטיין, מבקרת התנועה הקיבוצית, התייחסה במספר מילים למהלכי היישום של
דו"חות המעקב ובאופן מפורט יותר, לנושאים שעדיין לא תוקנו. היא ניצלה הזדמנות זו
וקראה לכל רכזי האגפים בתנועה להקדיש, מדי פעם, זמן לעיון בדו"חות המבקרת (לרבות
דו"ח המעקב) ולבצע את האמור בהם, לאחר שעברו את אישור הפורומים הסטטוטוריים של
התנועה ועוד טרם התקיים נוהל המעקב אחרי ביצוע ההמלצות.

style="width:520px;height:35px;position:relative;overflow:hidden;"
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים