פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 8 - התנועה הקיבוצית - 6.6.2004
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 8 - התנועה הקיבוצית - 6.6.2004

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 8
התנועה הקיבוצית - 6.6.2004
רשם: רן כוחן - 6.6.2004
maz@tkz.co.il
משתתפים:
נתן טל; גברי ברגיל; גיורא מסד; אורי גלעד; עינת נעמן; גידי סיון; דניאל יפה;
יואל מרשק; מאשה סאמרס; רן כוחן; רבקה וילנד; יוסי בן-שאול; ענת גרה; דב אביטל;
שבולת אדלמן; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; רבקה יקיר; ראובן טנא; סמדר סיני; רזי יהל.

חסרים:
מאיר בר; מוטל בוגומולסקי; אבי אהרונסון; נגה בוטנסקי.
משקיפים:
עליזה בורנשטיין; עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם.
מוזמנים:
אליעזר בן-צבי; שמואל ברקוביץ'; אבנר ברזילי; שרון - "ניר שיתופי";
צבי מנבר - סיכומי תקציב 2003; דו"ח רבעוני (רביע א') - 2004.

ישב בראש הישיבה:
גברי ברגיל - מזכיר התנועה הקיבוצית.
מיקום הישיבה:
בליאונרדו.
מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה.
1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 7/2004 מ-23.5.04
המזכירות הפעילה אישרה, ללא מתנגדים, את פרוטוקול ישיבה מס' 7/2004,
מה-23/5/04. בפתח הישיבה העלו המזכירים קווים לדמותה של אמה תלמי ז"ל, חברת קיבוץ
משמר העמק, שנפטרה בשיבה טובה, בסוף השבוע שעבר. אמה תלמי שימשה כח"כית של מפלגתה,
מפ"ם, במשך 4 קדנציות, החל מהכנסת השלישית. מזכירי התנועה שולחים תנחומי המזכירות
למשפחה ולבית משמר העמק. נציגי התנועה הקיבוצית ישתתפו בהלוויה.

2. ניר שיתופי - מצגת: מבנה ודיווח פעילות - לקראת דיון על שינוי תקנון
(בהשתתפות: אליעזר בן-צבי; שמואל ברקוביץ'; אבנר ברזילי)

הדיון המתקיים היום הוא המשך לדיון ארוך שמתקיים במהלך השנה האחרונה בתוך מוסדות
"ניר שיתופי". בעקבות דיונים אלה, הגיעו הכל למסקנה, כי יש הכרח לחדש ולתקן את
התקנון הקיים ולהביאו להכרעה במוסדות הסטטוטוריים של התנועה הקיבוצית ושל תנועת
המושבים. מאחר ומדובר בנושא מורכב מאוד, מוצע לקיים אותו ב"שתי קריאות": ב"קריאה
הראשונה" נשמע על "ניר שיתופי" ונערוך "הכרות" עמה, זאת בכדי להבין את מהותה,
עיסוקיה ופעילותה של אגודה שיתופית זאת. על בסיס הדיון של היום, ייערך דיון
מפורט שני ("קריאה שניה"), שיתמקד על השינויים המוצעים בתקנון. לישיבה זו יזומנו
גם היועצים המשפטיים של "ניר שיתופי" ושל התנועה הקיבוצית. הנושא יגיע גם אל שולחנה
של מועצת התנועה שאמורה לאשר את הצעת שינוי התקנון.

אליעזר בן-צבי ("ניר שיתופי") סקר בקצרה את תולדות האגודה. היא הוקמה ב-1924 ופעלה,
מראשית דרכה, כזרוע פיננסית של ההתיישבות העובדת. כנגזרת של פעילות זו רכשה האגודה
נכסי מקרקעין רבים. החל משנת 1997, החלה האגודה בתהליך של עיגון זכויותיה במקרקעין,
הרשומים על שמה בספרי המקרקעין, השבחתם, פיתוחם והשכרתם או מימושם. התמורות
המתקבלות ממימוש הנכסים, מחולקות - בהתאם להסכם ולנכסים הספציפיים - עם ההסתדרות.

תחום שני שבו עוסקת האגודה הוא במגזר התעופה. האגודה מחזיקה ב-42% מהון חברת
"כ.א.ל" וב-64% ממניות הניהול של חברה זו המתמחה בשינוע מטענים חקלאיים ותשומות
אחרות מישראל לחו"ל ובחזרה.

תחום פעילות שלישי - אחזקה במניות "שיכון ובינוי", חברת הבנייה הגדולה בישראל.
האגודה מחזיקה בכ-4.6% ממניות חברת שיכון ובינוי אחזקות בע"מ. האגודה מימשה בשנים
4-2003 חלק ממניותיה.

השאלה המרכזית, בהתייחס לעתידה של "ניר שיתופי" היא: כיצד יש לראות את תפקידיה ואת
תפקודה של "ניר שיתופי" בשנים הבאות. על דעת מרבית החברים שנטלו חלק בדיון, הוצע
לכוון את רווחי ההון של האגודה לשימוש הולך וגדל בתחומי הפעילות הציבורית והחינוכית
של התנועות, לרבות התמיכות בתנועות הנוער של התנועה הקיבוצית. לכך יכולה להיות
השפעה חיובית גם על גובה תשלום מסי החבר התנועתיים. כעיקרון, יש לראות את "ניר
שיתופי" כ"אסם התבואה" לימים יבואו של התנועות... יש לשמור עליו כנכס משותף של
התנועות ההתיישבותיות ולא להתפתות לרעיונות של חלוקת נכסי "ניר שיתופי" בין
חבריו/בעליו.

סוכם:

א. המזכירות מברכת את ההנהלה הפעילה של "ניר שיתופי" ומציינת בהערכה רבה את שיתוף
הפעולה ההדוק עם נציגי התנועות. בהתנהגותה זו יצרה "ניר שיתופי" כר יציב של שיתוף
פעולה בין האגודה לבין התנועות ההתיישבותיות השונות.

ב. המזכירות שולחת ברכות חמות ותודות מקרב לב לאליעזר בן-צבי המסיים בימים אלו את
פעילותו רבת השנים ב"ניר שיתופי", וכן לאבנר ברזילי שנכנס לתפקיד מנכ"ל האגודה.

ג. המזכירות תומכת בכל מהלך שיאפשר לחזק את מעמדה של "ניר שיתופי" ולהפוך את האגודה
לכלי ולנכס מניב, שיגדיל פירותיו ויסייע לתנועות להרחיב את פעילותן הציבורית
והחינוכית.

ד. המזכירות תקיים דיון נוסף, שיתמקד במטרות וביעדים של האגודה וכן בשינויים
שהוכללו בתקנון החדש, טרם שהנושא יובא לדיון והכרעה במועצת התנועה הקיבוצית.
היועצים המשפטיים של התנועה הקיבוצית וכן של "ניר שיתופי" יקחו חלק בדיון זה.

3. סיכום תקציב התנועה הקיבוצית - 2003
(בהשתתפות: צבי מנבר, יו"ר ועדת התקציב)

צבי מנבר (ג.ח. מאוחד), יו"ר ועדת התקציב של התנועה הקיבוצית, הציג את עיקר
המימצאים הנוגעים לתקציב 2003 (שימושים), כפי שעלו בישיבת הוועדה, בישיבתה מיום
17 למרץ ש.ז. דף נתוני התקציב מצורף לפרוטוקול זה. יו"ר הוועדה סקר את פעילות
האגפים והמחלקות והתייחס לכל חריגה משמעותית (מעבר ל-20,000 ₪) שעלתה בבדיקה.
לדבריו, סה"כ הגירעון של כלל מערכות התנועה הקיבוצית אינו עולה על כ-3% מהתקציב
התנועתי (17.5 מיליון ₪). זו חריגה סבירה ויש בכך חיוב רב, בהשוואה לשנה
קודמת. הדבר מצביע על מודעות מערכתית רבה יותר לעמידה בסעיפי התקציב. צבי מנבר חזר
והדגיש כי בשנה הנוכחית (2004) תתן הוועדה משקל רב יותר, בטיפול פרטני במהלך השנה,
עם רכזי אגפים ושאר יחידות מתוקצבות, שאצלם מסתמנים, כבר עתה, סימנים ברורים של
חריגה בתקציב, גם בשנת 2004.

סוכם:

א. המזכירות מברכת על החלטת ועדת התקציב של התנועה הקיבוצית לבצע מהלכי פיקוח
ובקרה, במהלך שנת התקציב, במטרה להמשיך במגמת צמצום הוצאות מיותרות ועמידה בתקציבי
אגפי/מחלקות התנועה הקיבוצית.

ב. המזכירות מצטרפת להערת יו"ר ועדת התקציב , ותקיים להבא את הדיון השנתי בתקציב
השנה החולפת, לא יאוחר מאשר עד חודש אפריל בכל שנה.

ג. המזכירות מודה לצבי מנבר ולצוות על העבודה המסורה, שביטוייה המעשי ניכר כבר
בדו"ח של שנה זו, בהשוואה לדו"ח של השנה שעברה.

4. דו"ח ביצוע תקציב - רביע א' - ינואר-מרץ 2004
(בהשתתפות: צביקה מנבר)

צביקה מנבר, יו"ר ועדת התקציב, דיווח על מסקנות הוועדה, לאחר שעיינה בדו"ח הביצוע
לרביע הראשון של ש.ז. יו"ר ועדת התקציב הצביע על שורה של חריגות שעלו כבר במהלך
הרביע הראשון, בחלק מהאגפים והמחלקות. עם זאת, ראוי לציין שבכולל, קיים איזון מלא
בין התכנון התקציבי לביצוע, ובסה"כ לא ניתן להצביע על גירעון, בתום הרביע הראשון.
יו"ר הוועדה הביע את חששם של חברי הוועדה מכך, שתקציבי החוץ שעליהם בנוייה חלק
מתוכנית העבודה של אגפי התנועה, בעיקר ממוסדות הממשלה השונים, לא יגיעו כסדרם, בשל
הקיצוצים הקשים שנערכו השנה בתקציבי המשרדים השונים.

סוכם:

א. המזכירות מאשרת את הדו"ח לרביע הראשון ומטילה על ראשי האגפים/מחלקות, להמשיך
ולהקפיד על כך שההוצאות בפועל לא יחרגו מהתקציב הנתון.

ב. מזכירות התנועה תדון בקרוב בהצעה שתכליתה ליצור אחידות בטיפול בקיבוצים "סרבני
מס".

ג. המזכירות פונה אל ועדת התקציב להמליץ על דרך פעולה מוסכמת, למקרים שבהם לא
יגיעו הכנסות מובטחות/צפויות ממקורות חוץ.

ד. המזכירות תקיים דיון על השימושים בתקציב - רביע ב' (אפריל-יוני 2004) - במהלך
חודש אוגוסט ש.ז.

style="width:580px;height:35px;position:relative;overflow:hidden;"
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים