פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א מס' 4 מ-16.5.2004
פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א מס' 4 מ-16.5.2004

פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א מס' 4 מ-16.5.2004
רשם: גברי ברגיל - 16.5.2004
maz@tkz.co.il
משתתפים:
רבקה וילנד, מאשה סאמרס, יוסי בן שאול, דב אביטל, עינת נעמן, מאיר בר, מוטל
בוגומולסקי, יניב שגיא, גברי ברגיל.

חסרים:
חגי הלוי, גיורא מסד, אבו וילן, דרורי קפלון, גידי סיוון.
משקיפים:
מיכי דרורי, אלי לוי.
1. אושר פרוטוקול ישיבה מס 3/2004 מיום 30.3.04
לפרוטוקול ישיבה מס' 3 - לחץ כאן
2. תקנון קיבוץ שריד
אושרה בקשת קיבוץ שריד לאישור תקנון בהתאם להמלצת המחלקה המשפטית של התנועה בסעיפים
44, 45 ו-46.

3. תקנון עבודה של יחידת המבקר
התקיים דיון על טיוטה שהכינה ועדת הביקורת של הקבה"א לתקנון מעודכן. ההערות
המרכזיות שהועלו בדיון היו:

א. יש צורך לקחת בחשבון את הפרופורציות של גודל עבודת הוועדה בקבה"א בהתחשב בכך
שרוב הפעילות עברה לתנועה הקיבוצית.
ב. בהתחשב בהערה א' אין סיבה שבוועדת ביקורת ישבו שבעה (7) אנשים.
ג. יש צורך לעשות הגדרת תפקיד למבקר.

סוכם לראות בדיון קריאה ראשונה בכדי לאפשר לוועדת הביקורת להתחשב בהערות שהושמעו
בדיון. לאחר תיקונים ותוספות יובא התקנון לאיושר בקריאה שנייה.

4. אי תשלום מסי התנועה
התקיים דיון במדיניות התנועתית הנדרשת במקרה של אי תשלום מסים של קיבוץ כזה או אחר.
דיון זה התקיים במקביל לדיון במזכירות התק"ם מתוך כוונה להביא זאת בקריאה שנייה
למזכירות התנועה הקיבוצית לשם קביעת מדיניות כוללת של התנועה. לאחר דיון ממצה התקבל
הסיכום הבא:

א. ככלל, התנועה לא תספק שירותים ולא תקיים פעילות לקיבוץ שלא יסדיר את תשלום מסיו
לתנועה.
ב. במקרה של פיגור בתשלום מסים יטפלו המזכיר והגזבר בנושא מול הקיבוץ במטרה להגיע
לפתרון.
ג. בשלב שני יובא הנושא למזכירות בקריאה ראשונה ותשלח התראה לקיבוץ.
ד. במידה וגם לאחר השלב השני לא ייפתר הנושא, הוא יובא לקריאה שנייה במזכירות וזאת
תקבל החלטה על הפסקת הפעילות והשירותים לאותו קיבוץ באופן מלא או חלקי בהתאם למצב
עד שיוסדר נושא תשלום המסים.

style="width:520px;height:35px;position:relative;overflow:hidden;"
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים