פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 6 - התנועה הקיבוצית - 9.5.2004
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 6 - התנועה הקיבוצית - 9.5.2004

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 6
התנועה הקיבוצית - 9.5.2004
רשם: רן כוחן - 9.5.2004
maz@tkz.co.il
משתתפים:
נתן טל; גברי ברגיל; גיורא מסד; אורי גלעד; עינת נעמן; גידי סיון; דניאל יפה; יואל
מרשק; מאשה סאמרס; רן כוחן; רבקה וילנד; יוסי בן-שאול; ענת גרה; מוטל ב.; שבולת
אדלמן; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; נגה בוטנסקי; ראובן טנא; סמדר סיני; דב אביטל.

חסרים:
מאיר בר; רזי יהל; אבי אהרונסון; רבקה יקיר.
משקיפים:
עליזה בורנשטיין; עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם.
מוזמנים:
דפנה קנטור - רכזת היח' למשאבי אנוש בתנועה הקיבוצית.
ישב בראש הישיבה:
גברי ברגיל - מזכיר התנועה הקיבוצית.
מיקום הישיבה:
בליאונרדו.
מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה.
1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 5/2004 מ-18.4.04
המזכירות הפעילה אישרה את פרוטוקול ישיבה מס' 5/2004, מה-18.4.04. לבקשת יואל
מרשק, רכז אגף משימות תנועתיות, תתוסף להחלטה מן הישיבה הקודמת, בסעיף: ביקורת
פנים", הפיסקה הבאה: "בקיבוצים בהם יש ועד ממונה ויש אחריות תנועתית (שילוחית),
חובה להקים ועדת ביקורת".

לישיבה מס' 5/2004 - לחץ כאן
2. דיווח - בין ישיבה לישיבה
הרוב קובע - הפגנת ענק בככר רבין - מוצ"ש
המזכירים פנו אל חברי המזכירות לקחת חלק בהפגנת הענק המתוכננת לקראת סוף השבוע
(15/5), בככר רבין. מטרת ההפגנה היא להצביע על הרוב השפוי במדינה, השואף להגיע
להתנתקות מעזה (יוצאים מעזה וחוזרים לדבר!), בהיעדר כל פתרון מדיני אחר, נכון
להיום.

להזמנה להפגנה - לחץ כאן
3. תשובת מזכירי התנועה לדו"ח המבקרת בנושא: הפעלת מוסדות התנועה
הקיבוצית
הדו"ח חולק לכל חברי המזכירות עוד לפני כמה חודשים. לנוחיות הדיון, בישיבה זו
הכינה המבקרת צילום של דף ההמלצות ותשובת המבוקר (רצ"ב).

דו"ח המבקרת בנדון התייחס לתחומים הבאים:

א. הפעלת מוסדות התנועה ותכיפות התכנסויות המזכירות. לדעת המבקרת ראוי לקבל חוות
דעת המח' המשפטית בהקשר לסמכויות המזכירות הפעילה וכן סוגיית המאזן השנתי בתנועה
הקיבוצית.

ב. הפעלת ועדות וצוותים. בסעיף זה, עיקר המלצת המבקרת מתייחסת לקידום הפעילות של
הצוות לביטחון סוציאלי.

ג. פעולות לקידום איחוד התנועות. בסעיף זה ממליצה המבקרת לקדם החלטות שיקדמו את
מהלך איחוד התנועות השלם וכן מציעה כי תיבחן שאלת קיום שתי הגזברויות הנפרדות
בתנועות האם.

ד. נושאים שוטפים. תחת כותרת זו, ממליצה המבקרת להכין באופן רשום ומרוכז את הזכויות
שיש לתנועה בכל המוסדות עמם היא קשורה: זכויות ייצוג; מינוי דירקטורים; זכויות
הצבעה; זכויות קבלת דיווידנד וכו'. יש, לדעתה, גם לקבוע מי מייצג את התנועה (בעלי
תפקידים) ובאלו מוסדות. היכן ממנים את בעלי התפקידים המייצגים את התנועה וכיו"ב.

המזכירים התייחסו בתשובתם לכל אחד משורת ההמלצות הנ"ל. הם חזרו והדגישו בדברי
תשובתם, כי יש להם מלוא הכוונה להמשיך ולפעול בעניין איחוד הנכסים, כחלק מהמהלך
הכולל של איחוד התנועות. אם אכן נושא זה יקודם, הוא יהווה תשובה להרבה מאוד נושאים
אחרים שבהם נגעה המבקרת בביקורתה. לקראת ישיבת המזכירות הפעילה הבאה, תובא לאישור
המזכירות הפעילה, הצעה שמית על הרכב מוצע של הצוות התנועתי לאיחוד הנכסים.

סוכם:
א. המזכירות רושמת לפניה את הערות המבקרת ואת תשובת המזכירים לדו"ח בנושא: הפעלת
מוסדות התנועה ופעולות לקידום איחוד התנועות. בהקשר זה, המזכירות תומכת באופן
מיוחד בהודעת המזכירים למבקרת, על כוונתם, עוד בשנת העבודה הנוכחית, לשים דגש על
מהלכים מקדמי מיזוג התנועות.

ב. המזכירות מצטרפת להערכתם של המזכירים על העבודה המסורה והיסודית של המבקרת,
בהכנת דו"ח הביקורת הנדון.

4. פורומים לקיום דיונים בדו"חות ו/או דו"חות מעקב - מבקרת התנועה
(1) על דעת המזכירים ועל דעת המבקרת ויו"ר ועדת ביקורת של התנועה הקיבוצית, סוכם
על הפורומים השונים בהם יתקיימו הדיונים על דו"חות הביקורת/מעקב של מבקרת התנועה:

א. דו"ח ביקורת ו/או מעקב: מזכירות התנועה והמועצה - במזכירות התנועה.

ב. דו"ח ביקורת ו/או מעקב: אגפים (לרבות מח' החינוך) - דיון בפורום רכזי אגפים.

ג. דו"ח ביקורת ו/או מעקב: מחלקות אגף חברה -במזכירות אגף חברה.

(2) לשם קיום האמור בסעיף (1) ב' לעיל, המזכירות הפעילה מאצילה מכוחה לפורום
רכזי האגפים, לדון להחליט ולעקוב אחר יישום דו"חות הביקורת ו/או דו"חות מעקב שהונחו
על שולחן הפורום האמור.

(3) סיכומי דו"חות ביקורת/מעקב, בין אם נתקיימו במסגרת מזכירות אגף חברה ובין אם
במסגרת פורום ראשי אגפים, יובאו לידיעת חברי המזכירות הפעילה של התנועה בדרך של
דיווח בע"פ או סיכום בכתב ע"י רכז האגף הנוגע לעניין.

5. דיווח למזכירות על הדיון ב"פורום ראשי אגפים" בדו"ח מעקב המבקרת:
אגף המשימות
במסגרת האמור בסעיף 4 לעיל, קיים פורום רכזי אגפים דיון בדו"ח המעקב של מבקרת
התנועה על אגף המשימות. הפורום האזין לדברי המבקרת וכן שמע את דברי התשובה המפורטים
של רכז האגף המבוקר. החומר הוגש גם בכתב והוא מהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול
הישיבה הנ"ל. להלן ההחלטות שהתקבלו בסופו של הדיון:

א. הפורום מציע למזכירות הפעילה לאמץ את מסקנות והמלצות הדו"ח, כלשונן. יש לתת את
הלב לכך שחלק מההמלצות זכו כבר לביצוע בפועל.

ב. הפורום קורא לאגף המשימות להיכנס להליכי דיונים מסודרים בנושא: קבוצות
להתיישבות, זאת במסגרת הגדרת המטרות/יעדים של האגף.

ג. הפורום רואה חשיבות מרובה בחיזוק שיתוף הפעולה בין אגף המשימות לבין אגף הרכזים,
בכל הנושאים המשיקים לעבודת שני האגפים הללו.

ד. הפורום קורא לרכז האגף לקיים דיון מסודר באגף, שבו יוגדר החלק של "משימות
לאומיות" באגף, וכן גם גודלו, היקפו וחשיבותו במסגרת כוח האדם הנתון, התקציבים
וגודל פריסת הפעילויות שבהן עוסק אגף המשימות. סיכומי הדיון וכן ההמלצות לפעולה,
יובאו לדיון במזכירות הפעילה של התנועה.

ה. מזכירי התנועה, ביחד עם רכז האגף, יהיו אחראים ליישום הסיכומים הנ"ל.

6. אופן התשלום לפעילי התנועה הקיבוצית ואישור שמי של צוות שיביא הצעותיו
בנדון
הנושא מובא לדיון בעקבות לחץ של פעילים ומזכירויות קיבוצים (בעיקר מקרב "הקיבוץ
המחדש"), להסדיר את עניין התשלום לפעילי התנועה. המנדט של הצוות יהיה להגיש הצעה
כוללת, שתבחן את כל ההשלכות ואת ההיבטים התקציביים הנגזרים ממנה. הצוות יתבקש להגיש
הצעתו בתוך 3 חודשים מיום פרסום המנדט. הכוונה היא להחיל את ההצעה על כל פעילי
התנועה הקיבוצית (למעט מקרים שבהם תראה עדיפות להסדר התקשרות אחר בין הפעיל
לתנועה).

באופן מעשי, ההצעה להגיע להסדר שונה של תשלום לפעילים, עברה כבר את אישור המזכירות
הפעילה של התק"ם והיא כבר בראשיתה של בחינה בפועל, בהתייחס לפעילי התק"ם בלבד.

המזכירים סיכמו את הדיון, וציינו כי הם מצטרפים לדעת רוב הדוברים שתמכו בקידום
מזורז של הנושא. יש להיערך לכך בצורה מסודרת, לאחר שיתקבלו כל ההסכמות העקרוניות,
ולעבור מן השיטה הקיימת לשיטת התשלום המקובלת במרבית המערכות בעולם, שבהם מתקיימים
יחסי עובד-מעסיק. הצוות המוצע אמור לעסוק ב"איך", משמע - באופן שבו ניתן יהיה
לעבור משיטה אחת למשניה בצורה יעילה, אפקטיבית ומהירה, ככל שניתן. במקביל לעבודת
הצוות, יצטרך להתקיים במועצת התנועה דיון עקרוני בנושא.

סוכם:
א. המזכירות הפעילה תביא את הנושא למועצה, לשם קיום דיון וקבלת החלטה עקרונית
בנושא.

ב. המזכירות מחליטה לטפל בנושא שכר הפעילים, מתוך כוונה לבסס בעתיד מערכת יחסי
עבודה של עוסק-מעסיק, על כל המשתמע מכך.

ג. המזכירות מחליטה על הקמת צוות אשר יכין הצעה שלמה בנדון, שבו יהיו כלולות גם
המלצות אופרטיביות לביצוע. הצוות יעסוק גם בנושאי משנה הנוגעים לסוגיה הנדונה,
כגון: מסי הקיבוץ; אופן הגבייה וכו' כמו כן, ייתן הצוות דעתו לשיפוי המתאים, בגין
נזקי תביעה העלולים לצמוח משינוי אופן התשלום לפעילים.

ד. הצוות יהיה מורכב מהחברים הבאים: גיורא מסד (עין המפרץ) -יו"ר הצוות; דפנה
קנטור (דליה); תמי חרמש (כברי); צבי מנבר (גבעת חיים מאוחד).

ה. הצוות יתבקש להגיש מסקנותיו עד אוגוסט ש.ז.

ו. עלות עבודת הפעילים תישאר כפי שהיא מקובלת היום, בכל שיטה עליה יוחלט.

7. היחידה למשאבי אנוש בתנועה הקיבוצית (בהשתתפות: דפנה קנטור,
א. חברה)
רכזת היחידה, דפנה קנטור, פתחה את הדיון. לדבריה, מטרת העל של המחלקה: פיתוח ההון
האנושי, ברמת הקיבוץ היחיד, באזור ובתנועה. מן החזון הזה נגזרות גם מטרות היחידה
לשנת 2004:
- ראשית, הפיכת היחידה לכתובת אמינה, מקובלת ומקצועית בקרב קיבוצי התנועה, הן
באמצעות סיוע מקצועי פרטני לקיבוצים והן בדרך של כנסים וימי עיון וכן גם עבודה
משותפת עם שבע "קבוצות עמיתים".
- שנית, קידום כלים מקצועיים בתחום, תוך ניצול הידע המערכתי שנצבר במשך העבודה עם
קיבוצים רבים.
- שלישית, פיתוח וקידום עובדים בתעשייה הקיבוצית, לרבות יחסי קיבוץ-מפעל. הביקוש
להדרכה וייעוץ בתחום הזה הוא גדול. לקראת 2005 יש כוונה לפצל את הפעילות לאזור
הצפון ולאזור הדרום.
- רביעית, תמיכה בתחום העסקת הפעילים בתנועה. בין יתר הפעילויות בתחום זה: קידום
תנאי העסקה; נהלים לגיוס פעילים; הגדרות תפקיד, תפוקות ומדידה.

רכזת היחידה הזכירה כי לפני מספר חודשים פרסם אגף החברה חוברת להנהלות הקיבוצים,
בתחומי חובות וזכויות החבר בעבודה. חוברת זו משרתת היטב את מנהלי מש"א בשטח, אך היא
אינה נותנת תשובות בתחומי הביטחון התעסוקתי והפנסיוני. ראוי שמזכירות התנועה תטפל
בנושאים אלה בנפרד. נושא נוסף הראוי להתייחסות תנועתית נוגע לקיבוצים ש"הפריטו" את
עצמם עד לשלב שבו ויתרו על המשאבים הציבוריים בהשכלה. בידיעה כי ההשכלה היא המנוף
העיקרי לטיפוח ופיתוח ההון האנושי, ראוי שהמזכירות התנועה תקרא לקיבוצים שלא לסגור
את משאבי ההשכלה וכי חיוני שהקיבוצים ייאפשרו לחבר ולענף להשתלם, ללמוד ולהתפתח.

בדיון שהתפתח לאחר מכן, ציינו מרבית הדוברים את חשיבותו ומרכזיותו של הטיפול
המקצועי בתחום ההון האנושי בקיבוצים ובקידומו. תפקידה של יחידת מש"א התנועתית, הוא
לקדם חשיבה והתארגנות של המשאב האנושי בקיבוץ. משאב זה מהווה גורם ראשוני ומרכזי
בקידום המקצועי של הפרט וביכולתו לשפר את כושר ההתפרנסות שלו ושל קהילת קיבוצו.
לכן, מסיבה זו, גם הקהילה כולה מחוייבת לעודד ולטפח את יכולתו, כישוריו והשכלתו של
הפרט, להקצות לכך כלים ומשאבים, ולפתח מקורות פרנסה בקיבוץ ומחוצה לו.

סוכם:
א. המזכירות רואה את פעילות יחידת משאבי אנוש בתנועה, כגורם מקדם הבא לשלב בין
"כלכלת עבודה", מצד אחד, לבין מיצוי יכולת ההתפרנסות של הפרט, מצד שני. שילוב כזה
ניתן לקדם רק באמצעות השקעה ופיתוח במשאב האנושי.

ב. המזכירות רואה בחיוב רב את ההיעזרות של היחידה בגורמים חוץ-תנועתיים וכן בקהילות
רכזי מש"א מהקיבוצים.

ג. המזכירות מודה לדפנה קנטור על סקירתה המקיפה ומאחלת לה כי תעמוד בתוכנית העבודה
האתגרית אשר פרשה לפניה (תמצית מנהלים: "תוכנית העבודה" - רצ"ב)

style="width:520px;height:35px;position:relative;overflow:hidden;"
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים