פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 5 - התנועה הקיבוצית - 18.4.2004
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 5 - התנועה הקיבוצית - 18.4.2004

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 5
התנועה הקיבוצית - 18.4.2004
רשם: רן כוחן - 18.4.2004
maz@tkz.co.il
משתתפים:
נתן טל; גברי ברגיל; גיורא מסד; אורי גלעד; עינת נעמן; גידי סיון; דניאל יפה; יואל
מרשק; מאשה סאמרס; רן כוחן; רבקה וילנד; יוסי בן-שאול; ענת גרה; מוטל ב.; שבולת
אדלמן; רזי יהל; אבי אהרונסון; נגה בוטנסקי.

חסרים:
מאיר בר; ח"כ אבו וילן; רבקה יקיר; ראובן טנא; סמדר סיני; נגה בוטנסקי.
משקיפים:
עליזה בורנשטיין; עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם.
מוזמנים:
ירון רייכמן ("ברית פיקוח"); אלי לוי; איתן שרייבר; עוזי ליונבך; ינינה פלדשטיין.
ישב בראש הישיבה:
נתן טל - מזכיר התנועה הקיבוצית.
מיקום הישיבה:
בליאונרדו.
מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה.
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת - 4/2004 ב-21.3.04
לפרוטוקול ישיבה מס' 5 - לחץ כאן
2. דיווח - בין ישיבה לישיבה
א. ערבות הדדית - כנסים אזוריים
מאשה סאמרס, רכזת אגף רכזים, דיווחה כי הכנסים האזוריים שידונו בנושא הנ"ל וכן
בתוכנית העבודה התנועתית, יחלו בחודש מאי. בראש צוותי ההיגוי יעמדו שני מזכירי
התנועה.

ב. דובר "הזרם השיתופי"
יוסי בן-שאול, רכז אגף מטה וכ"א, מסר למזכירות כי לא ניתן אישור לגיוס פעיל לתפקיד
זה וכי בעקרון, אין גיוס פעילים לעבודה בתנועה, שלא באמצעות האגף למטה וכ"א. ו. כוח
אדם תיפגש עם נציגי "הזרם השיתופי" כדי להסביר את הנושא.

ג. טקסי "יום השואה"
יו"ר הישיבה פנה אל חברי המזכירות וביקשם ליטול חלק בשני הטקסים הממלכתיים,
המתקיימים במוצאי "יום השואה": בקיבוץ לוחמי הגטאות ובקיבוץ יד מרדכי.

ד. ועדת גיוס רחבה - התפטרות יו"ר הוועדה
בהמשך להתפטרותו של דוד גלמידי (יקום) מתפקידו הנ"ל, סוכם כי סול לביא (אלמוג)
תמונה ליו"ר זמני של הוועדה, עד לבחירת יו"ר קבוע. הוועדה תכונס בקרוב, על מנת
להציע למועצת התנועה לאשר רשימה שמית של יו"ר וצוות חברי "ועדת הבחירות המשותפת",
לבחירת מזכירי התנועה.

ה. מכתב אהרון ידלין ואמרי רון בעיתונים: "הקיבוץ" ו"הדף הירוק
בעקבות מכתבם של השניים, שבו נטען על ידם כי ועידת עין החורש (דצמבר 2003) לא אישרה
את מסמך "נייר העקרונות הבסיסי - קיבוץ", שרטט רן כוחן, רכז היח' לתכנון תנועתי, את
סדר מהלך הדיונים בוועידה, שבסופו התקיימה הצבעה "תקנית" בדבר אישור המסמך ע"י צירי
הוועידה. סוכם כי תגובה למכתב הנ"ל תתפרסם בגיליון הקרוב של שני העיתונים
הקיבוציים.

3. המלצות הצוות לביקורת פנים
(בהשתתפות: ירון רייכמן; אלי לוי; איתן שרייבר)

הצוות, בהרכב להלן: דניאל יפה (יו"ר); עליזה בורנשטיין; ירון רייכמן; רבקה וילנד,
מונה לתפקידו בישיבת המזכירות הרחבה של התנועה הקיבוצית, שהתקיימה ב-31/8/03. הצוות
הונחה לגבש ולהביא בפני המזכירות הפעילה של התנועה המלצותיו לחיזוק הביקורת הפנימית
בקיבוצים. את הצוות ליוו בעבודתו החברים הבאים: אלי לוי, מבקר הקיבוץ הארצי ואיתן
שרייבר, יו"ר ועדת הביקורת של התנועה הקיבוצית.

להלן המלצות הצוות:

א. הצוות מציע למזכירות להמליץ בפני קיבוצי התנועה בנושאים הבאים:
הצוות רואה בהגדרה ברורה של המבנה הארגוני בקיבוץ, יישום עקרון הפרדת הרשויות
ויישום תקני דיווח ושקיפות ציבוריים תקנים ראויים לבקרה פנימית נאותה.
הצוות ממליץ לקיבוצי התנועה על הפעלת ועדת ביקורת ועל מינוי מבקר פנים, במסגרת של
תקנון ביקורת פנימי מוגדר.
הצוות ממליץ למזכירות לפעול להחלת תקנות בדבר הפעלת ועדת ביקורת, לפי תקנון מוגדר
ומבקר פנים, בתקנות לחוק האגודות השיתופיות המתייחס לקיבוץ.
הצוות רואה בנכסים חוץ-מאזניים פריט מיוחד בין נכסי החברים בקיבוץ, אשר בנסיבות
השעה, מומלץ לקיבוצים לנהלם, על פי העקרונות המפורטים בנספח.

ב. להמלצות הנ"ל צורף נספח פירוטים המהווה חלק בלתי נפרד מההמלצות עצמן.

המזכירים סיכמו את הדיון, בהצעה למזכירות הפעילה לאמץ את המלצות הצוות ולסייע בהפצת
המסרים להנהלות ולכלל חברי הקיבוצים. אפשר שלשם כך יהיה צורך לקיים דיונים נוספים
במזכירות הרחבה ואולי גם במועצת התנועה. יכולתה של התנועה היא בליווי הנושא,
בהצבתו על סדר היום הקיבוצי, בהפיכתו ל"מסר", בהדרכה ובהסברה. ואכן התנועה תפעל
כדי לקדם, ככל שניתן, את פיתוח הבקרה הפנימית בקיבוצים.

על חבר הקיבוץ של היום להבין כי הוא "בעל הבית" בקיבוצו. תובנה כזו לא הייתה נחלת
הכל במרבית שנות קיומה של התנועה הקיבוצית. פורמלית, כל חבר היה חלק מ"הבעלים".
מעשית, החבר עשה הבחנה ברורה בין רכוש הפרט לרכוש הכלל. לשני הוא התייחס בדרך כלל
בסלחנות ובמידה של לא-אכפתיות ואי-שייכות רבה יותר מאשר לראשון, רכושו שלו. כיום,
ככל שהחבר יחוש יותר את "הבעלות" על קיבוצו, כך הוא גם יגביר את הלחץ הציבורי
להגברת מנגנוני הבקרה והפיקוח. זו התפתחות חיובית מאוד ויש לעודד אותה בכל דרך
שניתן. היא עשויה להקטין את הפיתוי לבזוז את רכוש הכלל ולהקטין את הסיכונים, גם אם
לא ניתן להגיע למאה אחוז של "חסימות".

לכן, מזכירות התנועה הקיבוצית רואה בקיום בקרה פנימית ופיקוח ציבורי נאותים,
יסודות חיוניים לניהול תקין בקיבוצים ובתאגידי התנועה הקיבוצית. מכאן גם, שיש לעשות
ככל שנדרש, על מנת לאכוף את הקמת מנגנוני הפיקוח והבקרה בתוך הקיבוץ. יש להגיע לכך
בחקיקה ראשית או בתקנות מחייבות של רשם האגודות השיתופיות. הקמת מערכות בקרה
חשובה לא פחות - אולי אפילו יותר - כיום, כאשר בקיבוצים רבים מכהנים בתפקידים
המרכזיים פונקציונרים חיצוניים וועדים ממונים, שאין להם כל זיקה של בעלות לגבי
הרכוש הנצבר של הקיבוץ. בכל מקרה, על חברי הקיבוץ להיות רוב בוועדות הביקורת
האמורות.

הוחלט:
א. המזכירות הפעילה מאמצת את מסקנות הצוות לביקורת פנים, כפי שפורטו במסמך שהונח
לפניה.

ב. המזכירות הפעילה תביא את הנושא לדיון ציבורי רחב יותר, במזכירות הרחבה ו/או
במועצת התנועה הקיבוצית.

ג. המזכירות מודה לדניאל יפה ולצוות החברים שפעלו יחד, כדי להביא לגיבושן של
ההמלצות בנושא הנדון.

4. המטה לצמיחה דמוגרפית - אגף חברה
(מוזמנים: עוזי ליובנבך ויונינה פלדשטיין)

מדובר במחלקה חדשה, פרי איחוד שתי מחלקות קודמות שעסקו בקליטה קונבנציונלית ובמח'
צעירים, שעסקה בעיקר בבנים. איחוד זה יצר את האפשרות לחבר יחד את המסרים, את
"התורה" ואת המסרים. עדיין יש צורך לחבר את "הפעולה" ואת דרכי העבודה. בכך יושלם
תהליך ההתארגנות החדשה והיציאה לקראת אתגרי הגידול והצמיחה הדמוגרפית של התנועה
הקיבוצית.

הצמיחה הדמוגרפית מהווה יעד מרכזי בתוכנית העבודה של מזכירות התנועה. לכן, המטה
החדש שם לעצמו כמטרת-על להוות מרכז לקידום ולפיתוח כלים ושיטות ליצירת התנאים
הנחוצים להתחדשות ולצמיחה דמוגרפית וקהילתית בקיבוצים. הכוונה היא לסייע לקיבוצים
להקים צוותים מיומנים ובעלי יכולת וידע לטפל בנושא הקריטי הזה, תוך כדי חלוקה
פנימית בצוותים והתמחות בכל אחד מתחומי הגידול הפוטנציאליים. המטה התנועתי אמור
לשמש ככתובת הראשית, כמעורר וכמכוון את התהליך, עד שיצבור תנופה משל עצמו ויוכל
לנוע לבדו במרחב פלורליסטי רחב של קיבוצים.

תופעה מעניינת המתרחשת לאחרונה, וצוברת תאוצה בקיבוצים היא קליטת בנים חוזרים.
חשוב מאוד כי המטה החדש "יהיה בתמונה" וילמד את המציאות החדשה הזו. לא פחות חשוב
מכך הוא שהצוות ישדר תקווה לקיבוצים ויצביע על תוצאות מובהקות המוכיחות כי גידולה
של התנועה הקיבוצית הוא אכן משימה אפשרית ומעשית.

עיקר ייחודו של המטה החדש הוא בכוונה לעבוד בצורה מערכתית ומשולבת עם יתר אגפי
התנועה, עם המזכירים ובעיקר עם אגף הרכזים, בכוונה לאחד מסרים ולשדר על "גל
אחד”. גם "הזרם השיתופי", באמצעות ניצן פלדמן, נוטל חלק בעיצוב תפיסת העולם
של המחלקה החדשה.

המזכירים סיכמו את הדיון. הם שיבחו את המצגת והוסיפו ובירכו על מהלך איחוד המחלקות
שבוצע באגף חברה (קליטה וצעירים), לצורך הקמת מערכת צמיחה דמוגרפית אינטגרטיבית
יותר. צמיחה דמוגרפית, מעצם מהותה, אינה רק עוד מחלקה בתנועה. הנושא הזה עומד במרכז
תוכנית העבודה השנתית של התנועה. להצלחתו נדרשת עבודה מערכתית כוללת. בכל מקרה,
עיקר הצלחתה של המחלקה החדשה תהיה לא רק בפיתוח "כלים" חדשים, אלא בעיקר ההטמעה
וההסברה של הנושא בקרב קיבוצי התנועה וחבריה. זו העבודה המרכזית של המחלקה ובכך היא
תיבחן לאורך זמן. צוות המחלקה חייב גם לדעת כי בעניין זה עומדת כל המזכירות לצדו.
תמיכה זו אמורה לקבל ביטוי מעשי בתוך "צוות ההיגוי" המתוכנן.

סוכם:
א. המזכירות רושמת לפניה את עיקרי תוכנית העבודה של המח' לצמיחה דמוגרפית. במהלך
השנה יועלה הנושא במזכירות הרחבה ובמועצת התנועה, כחלק מהמאמץ הכולל להטמעת הנושא
בעבודת התנועה ובקיבוצים.

ב. המזכירות מצפה כי לאחר תקופת התגבשות לא ארוכה, תוכל המחלקה להגיש תוכנית עבודה
מפורטת יותר, תוך סימון לו"ז ומדדים להצלחת עבודת הוועדה ו"צוות ההיגוי" בתוכה.

ג. המזכירות מודה לצוות המחלקה החדשה על העבודה הרבה שנעשתה עד כה, ומאחלת להם רוב
הצלחה בהמשך הפעילות.

style="width:520px;height:35px;position:relative;overflow:hidden;"
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים