פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א מס' 3 מ-30.3.2004
פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א מס' 3 מ-30.3.2004

פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א מס' 3 מ-30.3.2004
רשם: גברי ברגיל - 30.3.2004
maz@tkz.co.il
משתתפים:
גברי ברגיל, מאשה סאמרס, רבקה וילנד, יוסי בן שאול, מוטל בוגומולסקי, גיורא מסד,
גידי סיוון, יניב שגיא.

חסרים:
אבו וילן, דב אביטל, עינת נעמן, דרורי קפלון, מאיר בר, מיכי דרורי, חגי הלוי.
1. אושר פרוטוקול ישיבת מזכירות 2/2004 מיום 1.2.04
לפרוטוקול ישיבה מס' 2/2004 - לחץ כאן
2. המזכירות אימצה החלטת מזכירות התנועה בנושא נוהל חילופי מזכירי התנועה
המזכירות אימצה פה אחד את החלטת מזכירות התנועה הקיבוצית בנושא נוהל חילופי מזכירי
התנועה מיום ראשון 23.3.04.

מזכירות הקיבוץ הארצי, בישיבתה בתאריך הנ"ל, אישרה את המלצות מזכירות התנועה
הקיבוצית מיום א', 23/3/04:

1. בקדנציה השנייה ליסוד התנועה הקיבוצית יכהנו 2 מזכירים.
2. המזכירים ייבחרו בתאריך אחד, כל אחד בתנועת האם שלו.
3. המזכירים ייבחרו בנהלים אחידים וכפופים לוועדת בחירות משותפת.
4. יום הבחירות יהיה יום ג' השני בחודש פברואר 2005 (8.2.05) .
5. המזכירות מטילה על ועדת גיוס רחבה להביא הצעה שמית להרכב ועדת בחירות משותפת.
הצעה זו תעמוד לאישור מועצת התנועה הקיבוצית בהתכנסותה הקרובה.
6. על ועדת הבחירות המשותפת יהיה לגבש: נהלים הנדרשים לצורך קיום הבחירות, בהתחשב
בתקנוני התנועות וכן לתת מענה בכל השאלות שיעלו בהקשר לבחירות, ובין השאר, לפעול
להסדר כל הסוגיות התקנוניות והפורמליות.
7. עד מועד בחירת ועדת הבחירות, כאמור לעיל, ישמש הפורום המורחב של ראשי האגפים
כגוף המוסמך למתן מידע ותשובות בכל הקשור בבחירות מזכירי התנועה.
8. ההחלטות יהיו כפופות לאישור מזכירות הקיבוץ הארצי ומזכירות התק"ם, למועצת הקיבוץ
הארצי ול"מרכז תק"ם" וכן למועצת התנועה הקיבוצית.
9. המזכירות מבקשת להדגיש כי כל האמור לעיל בלשון "זכר" ייחשב גם כאילו נאמר גם
בלשון "נקבה", ולהיפך.

3. תיקון תקנון קיבוץ שריד
התקיים דיון על בקשת קיבוץ שריד לאישור תיקון התקנון. חברי המזכירות ציינו שהם
רואים בחיוב את הבקשה, אך סירבו לקיים הצבעה בנושא עד להסדרת הנושאים הפתוחים
העומדים בין קיבוץ שריד לתנועה.

4. הסדר תכן הנפקות
גברי ומוטל דיווחו לחברי המזכירות על הסדר תכן הנפקות והתקדמות יישום ההסדר. חברי
המזכירות רשמו לפניהם את ההסדר על כל סעיפיו.

style="width:520px;height:35px;position:relative;overflow:hidden;"
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים