פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 4 - התנועה הקיבוצית - 21.3.2004
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 4 - התנועה הקיבוצית - 21.3.2004

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 4
התנועה הקיבוצית - 21.3.2004
רשם: רן כוחן - 21.3.2004
maz@tkz.co.il
משתתפים:
נתן טל; גברי ברגיל; מאיר בר; אורי גלעד; ח"כ אבו וילן; עינת נעמן; גידי סיון;
דניאל יפה; יואל מרשק; מאשה סאמרס; רן כוחן; רבקה וילנד; יוסי בן-שאול; ענת גרה;
מוטל ב.; שבולת אידלמן; רזי יהל; אבי אהרונסון; רבקה יקיר; ראובן טנא; סמדר
סיני.

חסרים:
נגה בוטנסקי; גיורא מסד.
משקיפים:
עליזה בורנשטיין; עו"ד מיכי דרורי; עו"ד צפריר בן-אור; אביב לשם.
מוזמנים:
הלל לויתן (יגור); מיכה שגיא (בית השיטה); ניצן פלדמן (יזרעאל); איתי מרגלית (משמר
השרון); יעקב בכר (מענית); גלמידי (יקום).

ישב בראש הישיבה:
יוסי בן-שאול - רכז אגף מטה וכ"א.
מיקום הישיבה:
בליאונרדו.
מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה.
1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 3/2004
המזכירות הפעילה אישרה את פרוטוקול ישיבה מס' 3/2004, מה-15/2/04. יו"ר הישיבה
בירך את סמדר סיני, עם הצטרפותה למזכירות הפעילה והרחבה של התנועה הקיבוצית, ואיחל
לה רוב הצלחה בכל פעילותה.

לפרוטוקול מס' 3/2004 - לחץ כאן
2. דיון בהמלצות פורום מורחב של ראשי אגפים - חילופי מזכירי התנועה הקיבוצית
לישיבה זו הוזמנו נציגי קבוצות החברים, אשר ביקשו להעלות במזכירות התנועה השגות
והסתייגויות, בהקשר לנושא שעל סדר היום. כמו כן, הוזמנו גם נציגי העיתונות
הקיבוצית, במטרה להבטיח דיווח מהימן בנושא הנדון.

יו"ר הישיבה, יוסי בן שאול, סקר בקצרה את דרך פעולתו של "הפורום המורחב של ראשי
אגפים" שהתבקש ע"י מזכירי התנועה לחוות דעה ועמדה, בהתייחס לשורה של סוגיות הנוגעות
לבחירת מזכירי התנועה לקדנציה ה-2. הפורום הנ"ל הגיע לשורה של הסכמות/המלצות,
שאותן הביא לדיון במזכירות.

מיכה שגיא (בית השיטה) -
הציג את עמדת קבוצת החברים הסבורה כי בנושא ספציפי זה, הייתה צריכה לעסוק ועדת
הגיוס הרחבה של התנועה הקיבוצית, שהיא פורום ציבורי-סטטוטורי נבחר, ולא פורום של
קבוצת פעילים מרכזיים בתנועה. את הדיון בהמלצות, לדעתו של מיכה, היה צריך לקיים
במזכירות הרחבה, שהיא גוף ציבורי נבחר לכל דבר, ולא במזכירות הפעילה, שהיא לגבי
דידו, מזכירות טכנית בלבד. משם, לדבריו, היו ההמלצות צריכות להיות מובאות לאישור
מועצת התנועה, ורק בשלב שלאחר מכן, להגיע לאישור המוסדות הסטטוטוריים העליונים של
תנועות האם ("מרכז תק"ם" ומועצת הקיבוץ הארצי). מיכה הסביר, בהקשר זה, גם את הסיבות
שהניעו את חברי הקבוצה להציע בחירת מזכיר אחד לתנועה וכן גם את הסיבות שגרמו
לדחייתה, עד לקדנציה שתבוא לאחר זו שתבחר בראשית 2005. במקום זאת, הוא הציע לכלול
בהמלצות הצעה כי שני המזכירים ייבחרו אחד מכל תנועה לשעבר, אך הבחירה תיעשה ע"י
כלל חברי הקיבוצים, משתי התנועות. בכך תבוא לידי ביטוי מוחשי ביותר האמירה, כי
מזכירי התנועה נבחרו ע"י כל קיבוצי וחברי התנועה ולא רק עפ"י שיוכם לאחת התנועות
לשעבר. זה אמור להיות גם ביטוי מוחשי נוסף בתהליך איחוד התנועות ודחיית ההצעה עלולה
להוליך לדחיות נוספות בתהליך.

יעקב בכר (מענית) -
הביע עמדות זהות/דומות לאלו של קודמו ועל תמיכתו בהן. הוא הצהיר כי הוא עצמו אינו
מועמד לתפקיד וגם עיתוי יום הבחירות אינו בבחינת "יהרג ובל יעבור". מבחינתו, המהות
החשובה באמת היא במתן הלגיטימיות לכך ש"חבר קיבוץ מענית יוכל לבחור גם במועמד ממרום
גולן ולהפך". קו החתך האמיתי, לדבריו, איננו עובר עוד בין התנועות, אלא בין דעות
שונות המתקיימות בקרב קיבוצים שונים משתי התנועות לשעבר סביב נושאים שונים. הוא
הציע כי המזכירות תאמץ החלטה ברוח זאת וכי עד לקיום הבחירות, בחודש פברואר 2005,
תעסוק המזכירות ותטפל בכל הסוגיות המשפטיות הנובעות מכך, לרבות גמר ההתדיינות על
איחוד התנועות.

הלל לויתן (יגור) -
הופיע בישיבה מטעם קבוצת חברים מקיבוצי התק"ם בלבד (שיתופיים ו"מתחדשים"). לדעתם,
עמידה בנורמות ובהחלטות - כמו גורם הזמן, למשל - הם ערך ומסר חשובים ביותר.
בתקנון, בנורמות ובנוהג כתוב, כי משך כהונה של חבר מזכירות, לרבות המזכיר, הוא
ארבע שנים מיום בחירתו לתפקיד. עפ"י החלטת מוסדות התנועה, כהונת מזכירי התנועה
החלה באוקטובר 2000, ולכן היא אמורה להסתיים באוק' 2004 ולא מעבר למועד זה.
גם הוא משוכנע כי לא נכון היה להטיל את משימת ההחלטה בסוגייה זו על חברי המזכירות,
גם כאשר הם יושבים במעמד של "ראשי אגפים". הנושא היה צריך להיבחן ולהידון ב"ועדת
גיוס רחבה", שבה חברים גם נציגי ציבור שאינם פעילים בתנועה. אם רוצים לעמוד בהחלטות
הנובעות מן התקנון, יש לקיים את הבחירות עוד טרם חודש אוקטובר ש.ז. ולראות כי
הדברים יתרחשו כך, שחילופי המזכירים בפועל, לרבות זמני החפיפה בתפקיד, יסתיימו לא
יאוחר מחודש אוקטובר. לכן, בשמה של קבוצת החברים אותה הוא מייצג, הוא תובע כי
המזכירות תחליט על קיום הבחירות במועדם ולא יאוחר מאוקטובר השנה. לשם כך יש לכנס
בדחיפות את "מרכז" התק"ם, במהלך אפריל ש.ז., על מנת לקבוע את כל המהלכים והכללים
המשתמעים מלוח הזמנים הנ"ל.

איתי מרגלית (משמר השרון) -
טען בדבריו כי מזכירות התנועה אינה מגיעה לחברי הקיבוצים משום שהיא אינה רלוונטית
בעיניהם. הוא מודאג מהניכור שמתפתח בין ההנהגה לבין "השטח". לכן, עדיף שהבחירות
למזכירי התנועה יתקיימו מה שיותר מוקדם - לא יאוחר מאוקטובר. רצוי שהבחירות יתקיימו
באותו יום עם הבחירות בקבה"א, ואם לא ניתן, אין מניעה, מבחינתו, שהבחירות יתקיימו
בשני תאריכים סמוכים, ובלבד שלחברי הקיבוצים מכל אחת מהתנועות לשעבר תינתן האפשרות
לקבוע את המנהיגות הרצוייה להם כיום. על התנועה להתמקצע יותר. רק כך היא תהיה יותר
רלוונטית לקיבוצים.

ניצן פלדמן (יזרעאל) -
קבעה כי רוטציה היא מהלך הכרחי בדמוקרטיה, על מנת לאפשר לבוחרים, אחת לתקופה,
אפשרות לחזור ולבדוק את שביעות/חוסר שביעות רצונם, מביצוע "המצע" שעליו נבחר
המנהיג או נבחרה מפלגה מסויימת. בתנועה הקיבוצית נקבעה רוטציה של 4 שנים ולכן יש
להקפיד ולשמור עליה. אין להאריך את מועד הכהונה מעבר לתקופת הרוטציה שנקבעה מראש
ולמפרע. לדעתה, מינוי פורום ראשי האגפים המורחב לדון בסוגיה שעל סדר היום, הייתה
במפורש עקיפה של ועדת הגיוס הרחבה. גם היא סבורה כי מה שחוצה כיום את התנועה הוא
אינו עניין התנועות לשעבר, אלא הדעות והעמדות השונות באשר לדרך ניהולו ועתידו של
הקיבוץ במדינת ישראל.

דוד גלמידי (יקום) -
רכז ועדת גיוס רחבה, מחה על החלטתם של המזכירים להטיל על "פורום ראשי האגפים" לטפל
בנושא שהיה בעצם מתחום עיניינה וסמכותה של ועדת הגיוס הרחבה. לדבריו, העניין פגע
בתנועה הקיבוצית ובמעמדה של הוועדה שהוא עומד בראשה. הנכון היה שוועדת הגיוס הרחבה
היא תהיה זאת שתציע את הפתרונות, ולא "צוות ממונה" מטעם המזכירים.

מרבית חברי המזכירות שנטלו חלק בדיון הפתוח וכן גם בדיון הסגור שהתקיים לאחר
שהדוברים האורחים הציגו את עמדותיהם, צידדו בטיוטת ההמלצות שהונחה על שולחנם וקראו
לכל הצדדים לנסות ולהגיע לפשרות ולהסכמות, שהן המינימום המאפשר להתקדם הלאה ללא
פיצוץ המערכות. עצם העובדה שקיימות דעות קוטביות שונות, חלקם אף סותרות, היא
לכעצמה מחזקת את הטיעון התומך בהסדר של פשרה. מה שצריך לעמוד לנגד עיני כולם הוא
המשך קיומה ויציבותה של תנועה קיבוצית אחת. לדעת אלו, אין כל מניעה להגיע לפשרה
מכובדת ומקובלת על כולם, בעניין מועד הבחירות בקדנציה הבאה, ועל כך יש למקד את
המאמץ המשותף. הוצע גם להכין "תרשים זרימה" שאמור לקבוע את הנתיב שממנו, בעוד מספר
שנים, ניתן יהיה להגיע מבחירה של שני מזכירים לבחירה של מזכיר אחד, שיעמוד בראש
התנועה הקיבוצית. בעניין זה הועלתה ע"י אחד מהמשתתפים גרסה אחרת, לפיה תיבחר ועדת
בחירות מתמדת שבראשה יעמוד שופט בדימוס. לצדו יפעלו 3-4 חברים מכל תנועה (לשעבר)
והם יסייעו בידו להתקין את כל מה שנחוץ, ע"מ להגיע לבחירות תקינות ומסודרות, עפ"י
תקנון. משתתפים רבים בדיון קראו, בהזדמנות זאת, לקדם את מהלכי איחוד התנועות בכל
הנוגע לאיחוד נכסי התנועות.

בדיון עצמו עלו מיעוט של הסתייגויות מפתרון "הפשרה" המוצעת. המסתייגים משוכנעים כי
ככל שיתארך תהליך איחוד התנועות, כך גם תיקטן הרלוונטיות והצורך בו. כל השהייה
מיותרת יוצרת התרחקות של החבר והקיבוץ מהתנועה ומתוך כך גם עבודת פעיליה עלולה
להיתפס כלא-רלוונטית. נכון היה גם לאמץ החלטה, שממנה ישתמע כי כולם בוחרים את
כולם. לכך יכול היה להיות אפקט של העצמה למנהיגות התנועה ולכן לכך היה צריך לכוון
את סדק קבלת ההחלטות. על החשש מ"מיוריזציה" של תנועה אחת על רעותה ניתן להתגבר
בהרבה "טכניקות" פשוטות, יחסית, ולכן אסור להעלות אותה כנימוק שבגינו ימשיכו
התנועות לאורך שנים, לבחור את מזכיריהם כל אחת בנפרד.

המזכירים סיכמו את הדיון. מנקודת התצפית שלהם, הם רואים בשותפות את הדבר החשוב
ביותר להצלחת האיחוד. האיחוד האמיתי של התנועות יוכל לבוא לידי ביטוי רק בהשלמת
מהלך איחוד הנכסים. עניין זה צריך להיות תדיר על סדר יומה של התנועה וחלק מתוכנית
העבודה שלה. תוכנית העבודה של התנועה כוללת, במפורש, גם את איחוד הנכסים של התנועות
לשעבר. לא ניתן לעשות איחוד באונס, ללא הסכמה של הצד השני. לא הרוב קובע כאן.
ההסכמה צריכה להיות מרבית. לכן, מסיבה זו לא ניתן להציע מזכיר אחד לתנועה וגם לא
ניתן להגיע לכך שהמועמדים ייבחרו ע"י כלל חברי הקיבוצים, משתי התנועות (אם כי מזכיר
אחד מכל תנועה לשעבר).

בעיניהם הדבר החשוב ביותר היא ההסכמה והפשרה. את האיחוד צריך לעשות ולהשלים, אך יש
לעשותו ביחד, בהסכמה. סדר היום הקיבוצי האמיתי, אין לו דבר וחצי דבר עם "הלשעברים"
ולא עם יצרים של מנהיגות וכאלה שרוצים לשמר את "מדורות השבט" בכל כוח. הבעיות הן
אחרות לגמרי ואינן מתחלקות לבעיות של קיבוצי התק"ם וקיבוצי הקבה"א.

על דעת רוב מוחלט של המשתתפים, הוחלט:
להוציא מהמלצות "הפורום" את סעיף מס' 4 שהציע כי: "מועד ההחלפה בפועל יקבע ע"י
כל תנועה בנפרד ובזמן סביר מיום הבחירות (ובסיכום בין המזכיר היוצא לזה הנכנס)".

בהצבעה שהתקיימה על כל הסעיף (למעט סע' 4 שנגרע מההחלטה) הוחלט:
מזכירות התנועה הקיבוצית מאשרת את המלצות "פורום ראשי האגפים" בנוסח כדלהלן:

1. בקדנציה השנייה ליסוד התנועה הקיבוצית יכהנו 2 מזכירים.

2. המזכירים ייבחרו בתאריך אחד, כל אחד בתנועת האם שלו.

3. המזכירים ייבחרו בנהלים אחידים וכפופים לוועדת בחירות משותפת.

4. יום הבחירות יהיה יום ג' השני בחודש פברואר 2005 (8.2.05) .

5. המזכירות מטילה על ועדת גיוס רחבה להביא הצעה שמית להרכב ועדת בחירות משותפת.
הצעה זו תעמוד לאישור מועצת התנועה הקיבוצית בהתכנסותה הקרובה.

6. על ועדת הבחירות המשותפת יהיה לגבש: נהלים הנדרשים לצורך קיום הבחירות, בהתחשב
בתקנוני התנועות וכן לתת מענה בכל השאלות שיעלו בהקשר לבחירות, ובין השאר, לפעול
להסדר כל הסוגיות התקנוניות והפורמליות.

7. עד מועד בחירת ועדת הבחירות, כאמור לעיל, ישמש הפורום המורחב של ראשי האגפים
כגוף המוסמך למתן מידע ותשובות בכל הקשור בבחירות מזכירי התנועה.

8. ההחלטות יהיו כפופות לאישור מזכירות הקיבוץ הארצי ומזכירות התק"ם, למועצת הקיבוץ
הארצי ול"מרכז תק"ם" וכן למועצת התנועה הקיבוצית.

9. המזכירות מבקשת להדגיש כי כל האמור לעיל בלשון "זכר" ייחשב גם כאילו נאמר גם
בלשון "נקבה", ולהיפך.

style="width:520px;height:35px;position:relative;overflow:hidden;"
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים