פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 2 - התנועה הקיבוצית - 24.1.2004
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 2 - התנועה הקיבוצית - 24.1.2004

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 2
התנועה הקיבוצית - 24.1.2004
רשם: רן כוחן - 24.1.2004
maz@tkz.co.il
משתתפים:
נתן טל; גברי ברגיל; נגה בוטנסקי; ח"כ אבו וילן; עינת נעמן; גידי סיון; דניאל יפה;
יואל מרשק; מאשה סאמרס; רן כוחן; רבקה וילנד; יוסי בן-שאול; ענת גרה; מוטל ב.; יונה
פריטל; שבולת אידלמן; רזי יהל; אבי אהרונסון.

חסרים:
אורי גלעד; דב אביטל; רבקה יקיר; גיורא מסד; ראובן טנא.
משקיפים:
עליזה בורנשטיין; עו"ד מיכי דרורי; עו"ד צפריר בן-אור; אביב לשם.
מוזמנים:
מיכל קראוס; שלמה מרגלית; שושו ברק - צוות בדיקה מח' חו"ל.
עמי בארי; חזי ניר; חווה ירדני; משה הראל - צוות בדיקה - מקהלות התנועות.

ישב בראש הישיבה:
נתן טל - מזכיר התנועה הקיבוצית.
מיקום הישיבה:
בליאונרדו.
מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה.
1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 1/2004
המזכירות הפעילה אישרה את פרוטוקול שיבה מס' 1/2004, מה-11/1/04.
לפרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 1 - לחץ כאן
2. דיווח/הודעות -בין ישיבה לישיבה
קביעת גבולות "הערבות ההדדית"
המזכירים הודיעו על הקמת צוות שאמור לעסוק בהכנת הצעה לשינויים בתקנון הקיבוץ,
כמשתמע וכנדרש מהמלצות "ועדת הסיווג" ודרישות רשם האגודות. המטרה היא לגבש מודל
"ערבות הדדית", שיחול בעיקרו על חמשת התחומים הבאים: פנסיה; בריאות; חינוך; סיעוד;
אוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים. המזכירות תקבל דיווחים בהמשך להתקדמות עבודת הצוות
הנ"ל. הדיון בהמלצות הצוות יגיעו לדיון במזכירות הפעילה, הרחבה ומועצת התנועה.

סמינר לפעילים
המזכירים הודיעו על כוונתם לקיים סמינר מרוכז לפעילי התנועה שעיקרו יעסוק בלימוד
המלצות "ועדת הסיווג הציבורית" ומשמעותן, הן לקיבוצים והן לחבריהם.

משק החלב לנוכח מדיניות שר החקלאות
המזכירים דיווחו על הצעדים שנעשים בנושא, הן ע"י הקיבוצים והן ע"י כלל חקלאי ישראל
העוסקים במשק החלב. המטרה כרגע היא להגיע למידה מרבית של תיום בין כלל הארגונים
המייצגים ומשרתים את חקלאי ישראל, ולהימנע ממצב שבו כו סקטור ינסה להגיע ולהשיג את
מרב היתרונות לעצמו.

פרויקט "בוא הביתה" - מבצע להחזרת בני קיבוצים מחו"ל
המזכירים דיווחו על צעדי ההתארגנות הראשוניים, לקראת "השקתו" של מבצע זה. מטרת
המבצע - להגיע אל בני/בנות קיבוץ ומשפחותיהם, המפוזרים כיום במקומות שונים ברחבי
העולם (הריכוז הגבוה ביותר - בארה"ב) ולהציע להם חזרה לבית הקיבוצי. תהליכי שינוי
שונים המתרחשים כיום ברחבי התנועה הקיבוצית, הופכים את החזרה ארצה, לקיבוץ, לאפשרות
מעניינת, שראוי לשקול אותה באור שונה לגמרי ממה שניתן היה לומר זה אך לפני מספר
שנים. נתן טל, מזכיר התנועה, אמור להיות בארה"ב בחודש מרץ השנה ובמסגרת ביקורו הוא
ייפגש עם גורמים ישראליים רשמיים וכן עם שליחי התנועה הקיבוצית ושליחי עלייה, כדי
לקדם את הפרויקט.

3. המלצות "צוות בדיקה" - שיתוף פעולה של תנועות הנוער הקיבוציות בחו"ל
(מוזמנים: מיכל קראוס; שלמה מרגלית; שושו ברק)
"צוות הבדיקה" קיבל את מינויו ע"י מזכירי התנועה. ובהתאם החל את פעילותו, במטרה
לבדוק אפשרויות שונות של הגברת שיתופי הפעולה בין מחלקות חו"ל בתק"ם ובקבה"א
(ההנהגה העולמית - השוה"צ). בממצאיו ובהמלצותיו של הצוות, באה לידי ביטוי גם הירידה
המשמעותית בהיקף פעילות מחלקות חו"ל של התנועות, מאז פרוץ האינתיפדה וכן גם הרצון
להציג הצעה להיערכות שונה של מחלקות אלו, לנוכח המציאות החדשה.

להלן עיקרי המלצות "צוות הבדיקה":

I. תימשך ותישמר האוטונומיה של כול אחת מתנועות הנוער בחו"ל, הקשורות לתנועה
הקיבוצית.

II. תוקם מינהלה/הנהגה ציבורית לתנועות הנוער בתפוצות.

III. כול תנועות הנוער הנוגעות לעניין, תהיינה כפופות להנהלה הציבורית.

IV. ההנהלה הציבורית תהיה כפופה למזכירי התנועה.

V. בראש המנהלה יעמוד יו"ר, בהיקף משרה של עד יומיים בשבוע.

VI. מוצע להביא לאיחוד פיזי של מטות תנועות הנוער במתחם משותף אחד.

VII. צוות משותף של תנועות הנוער ימצה את שיתוף הפעולה בין התנועות, גם בתחומי
הטיפול והמיון של שליחי התנועה הקיבוצית לחו"ל

VIII. כמקובל בקבה"א מול מר"צ העולמית, גם התק"ם יעמיד חבר/ה שתפקידו יהיה לקיים
את הקשרים והעבודה המשותפת עם תנועת העבודה העולמית.

IX. לוח זמנים (לו"ז) לביצוע - במהלך 2004.

האמור לעיל מבטא 3 מגמות עיקריות שהנחו את "צוות הבדיקה":

I. שמירה על עצמאות תנועות הנוער.

II. מקסום ומיצוי האינטרסים והמשותף בין תנועות הנוער, באמצעות הקמת מסגרת משותפת
- הנהלה/הנהגה ציבורית - ושולחן משותף.

III. תגבור הקשר והשותפות של התנועה הקיבוצית עם הקהילות היהודיות בחו"ל.

"צוות הבדיקה" הציע כי תפקידיה של ההנהלה הציבורית יהיו כדלהלן:

I. תיאום פעילויות משותפות למטות תנועות הנוער השונות.

II. חיזוק הקשר של התנועה הקיבוצית והמזכירים עם יהדות התפוצות.

III. ייצוג שולחן תנועות הנוער הקיבוציות בחו"ל בפני המוסדות הרלוונטיים בארץ
ובחו"ל (המוסדות הלאומיים, התנועה הקיבוצית, משרדי הממשלה, קהילות בחו"ל וכיו"ב.).

IV. אחריות על פעילויות של נוער מחו"ל אשר תמשכנה להתקיים במסגרות הקיימות ותהיינה
כפופות ליו"ר ההנהלה הציבורית (אולפנים, כוח אדם זמני, תוכניות חינוכיות וכיו"ב).

בתום דיון ארוך שהתקיים במזכירות הפעילה, הביאו המזכירים את ההצעה הבאה לאישור
המזכירות:

א. המזכירות הפעילה רואה בחיוב את המגמה הבאה לידי ביטוי ברוח ההמלצות של "צוות
הבדיקה", להגברת שיתוף הפעולה בין תנועות הנוער בחו"ל, וכן למען הגברת הפעילות
הקיבוצית בקרב הקהילות היהודיות שם.

ב. המזכירות מטילה על מזכירי התנועה ליישם את ההמלצות הנ"ל, במסגרת התנועה
הקיבוצית.

ג. המזכירות רושמת לפניה את הודעת מזכירי התנועה כי מבנה ההנהלה יובא לאישור
מזכירות התנועה, וכי בראש ההנהלה יעמוד גברי ברגיל, מזכיר התנועה הקיבוצית.

ד. המזכירות מודה לחברי "צוות הבדיקה": מיכל קראוס (קבוצת שילר), שושו ברק (עין
גדי) ושלמה מרגלית (ניר עוז), על נכונותם להירתם לבדיקת הנושא הנ"ל וכן על עבודתם
היסודית והעניינית.

4 המלצות "צוות בדיקה" - מקהלת האיחוד ומקהלת הקבה"א
(מוזמנים: עמי בארי; חזי ניר; חווה ירדני; משה הראל)
מזכירות התנועה אישרה בזמנו הקמת "צוותי בדיקה", בנושאים שונים העומדים על סדר יומה
של התנועה הקיבוצית. אחד מנושאים אלה התייחס לקיומן של שתי מקהלות - האיחוד
והקבה"א. על הצוות הבודק הוטל לבחון דרכים שונות להגברת שיתוף הפעולה בין המקהלות,
לרבות אפשרות של הקמת מקהלה קיבוצית אחת, במקום השתיים הקיימות.

"צוות הבדיקה" (עמי בארי; חזי ניר; אסף כרמי; אסיה מרגוליס) ישב על המדוכה. לקראת
סיום עבודתו, הגיש הצוות דו"ח מסכם, שבו היו כלולות ההמלצות הבאות:

א. יוקם גוף מינהלי לשתי התנועות יחד. תפקידו יהיה לפקח על ההתנהלות, על ההוצאות
הכספיות, חיפוש מקורות מימון והתווית דרכים להמשך קיום המקהלה או המקהלות.

ב. שנת 2004 תהיה שנת ניסיון לשתי המקהלות. הן תתחייבנה לעמוד בתקציבים שהועמדו
לרשותם והן לא יחרגו מהם.

ג. מנהלי המקהלות והגזברים ימסרו דו"ח שוטף על הוצאות והכנסות לגוף המינהלי.

ד. לקראת סוף השנה יבחן הגוף המנהל את התנהלות המקהלות ויגיש דו"ח למזכירויות
התנועות, שיצטרכו לגבש החלטות להמשך.

נציגי המקהלות נטלו חלק בדיון שהתקיים לאחר הגשת ממצאי ועדת הבדיקה. הם העלו על נס
את המוטיבציה הרבה המאפיינת את זמרי שתי המקהלות, המתקבצים אחת לשבוע מכול רחבי
הארץ, בעלות מינימלית, בהשוואה למקהלות דומות. גם חווה ירדני (מקהלת האיחוד) וגם
משה הראל (מקהלת הקיבוץ הארצי), רואים בשירת המקהלה את "הערך המוסף" התרבותי
והחברתי לשגרת החיים בקיבוץ וכן על תרומתן של המקהלות להאדרת שמה של התנועה
הקיבוצית בארץ ובחו"ל. לדבריהם, כ-90 אחוז מכלל משתתפי המקהלה הם חברי קיבוץ.

המזכירים סיכמו את הדיון בהדגישם את התרומה התרבותית והאיכותית של המקהלות לא רק
לזמרים ולתנועה הקיבוצית, אלא גם את התרומה לקידום התרבות בחברה הישראלית בכלל.
פעילות המקהלות היא גם אמצעי המאפשר לחברי המקהלות, מעבר למידת הסיפוק העצמי, לקחת
חלק פעיל בחיי התרבות במדינת ישראל. על כך יש רק להתגאות.

המזכירים הביאו לאישור המזכירות את הסיכום הבא:

א. המזכירות הפעילה מאשרת את ההמלצות, כפי שהוצגו לעיל.

ב. נתן טל, מזכיר התנועה, יהיה מופקד על יישום ההמלצות.

ג. המזכירות הפעילה מודה לעמי בארי (עין החורש), חזי ניר (גבעת ברנר), אסיה
מרגוליס (נגבה), ואסף כרמי (בית השיטה), על עבודתם המקיפה והיסודית.

style="width:520px;height:35px;position:relative;overflow:hidden;"
יציאה מניהול בקליק מערכת מעוף
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים