פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 3 - התנועה הקיבוצית - 15.2.2004
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 3 - התנועה הקיבוצית - 15.2.2004

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 3
התנועה הקיבוצית - 15.2.2004
רשם: רן כוחן - 15.2.2004
maz@tkz.co.il
משתתפים:
נתן טל; גברי ברגיל; מאיר בר; אורי גלעד; ח"כ אבו וילן; עינת נעמן; גידי סיון; דני
יפה; יואל מרשק; מאשה סאמרס; רן כוחן; רבקה וילנד; יוסי בן-שאול; ענת גרה; מוטל
ב.; שבולת אדלמן; רזי יהל; אבי אהרונסון; נגה בוטנסקי; גיורא מסד.

חסרים:
רבקה יקיר; ראובן טנא.
משקיפים:
עליזה בורנשטיין; עו"ד מיכי דרורי; עו"ד צפריר בן-אור; אביב לשם; רבקה קנטור;
תלמה סולפיין.

מוזמנים:
ניסים דואק; אביב לשם; עידן הלמן - דוברים.
רבקה קנטור; תלמה סולפיין - מח' התרבות.

ישב בראש הישיבה:
גברי ברגיל - מזכיר התנועה הקיבוצית.
מיקום הישיבה:
בליאונרדו.
מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה.
1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 2/2004
המזכירות הפעילה אישרה את פרוטוקול ישיבה מס' 2/2004, מה-25/1/04.
לפרוטוקול מס' 2/2004 - לחץ כאן
2. לקראת בחירת מזכירי התנועה - דיון בפורום ראשי אגפים
בעקבות פרסומים שונים בעיתונות הקיבוצית, וכן בהמשך לפניות של התאגדויות חברים
מקיבוצים, בעניין שבנדון, סוכם כי פורום רכזי אגפים וכן עו"ד מיכי דרורי וצפריר
בן-אור, אך ללא השתתפות המזכירים, יתייחס לנושא ויביע את עמדתו והמלצותיו בסוגיה
הנ"ל. על הפורום, בריכוזו של יוסי בן-שאול, הוטל להיפגש עם כל מי שיראה לנכון וכן
לגבש המלצות מוסכמות בתחומים הבאים:
א. תהליכי הבחירה של המזכירים והמועדים.
ב. הגוף הבוחר.
ג. שני מזכירים או מזכיר אחד.
ד. הפורומים בהם צריכים להתבהר הנושאים הנ"ל.

סוכם:
המלצות פורום ראשי אגפים יובאו לדיון וסיכומים במזכירות התנועה.

3. מערך הדוברות של התנועה הקיבוצית
(מוזמנים: ניסים דואק; אביב לשם; עידן הלמן)

עם חילופי הדוברים בתנועה הקיבוצית, וכהמשך למגמה שסומנה ע"י המזכירים, להתמודד עם
מכלול הנושאים הקשורים ונוגעים למערך ההסברה והדוברות של התנועה, סוכם לקיים את
הדיון בנושא זה, במזכירות הפעילה. הכוונה היא להקים מערכת שלמה, מקיפה
ואינטגרטיבית של דוברות ויחסי ציבור לתנועה הקיבוצית. זו תעסוק, בין היתר, בתכנון
יזום ומכוון של "יוזמות" תקשורתית ולא רק בתגובות לאירועים מזדמנים.

ניסים דואק, יועץ התקשורת החדש של התנועה, הציג בפני חברי המזכירות הפעילה מצגת,
שבה פרש את עיקרי משנתו בתחום התקשורת. הוא ער לכך כי הקיבוצים, נכון להיום,
מצטיירים בדימוי הציבורי הכללי, כמשהו ששיך לעבר, מזדקן ומתרוקן מצעיריו/בניו.
אנכרוניזם שעבר זמנו. התקשורת הכללית, לסוגיה השונים, מזינה בהתמדה דימוי זה. היא
גם שואבת מידע ונשענת לא מעט על מה שמופיע בריש גלי, בתקשורת הפנים-קיבוצית, כדי
ל"הוכיח", כביכול, את נכונות עמדותיה.

ניסים דואק משוכנע כי ניתן לשנות את הדימוי הנפוץ על הקיבוץ דהיום. בעבודה
מתוכננת ומסונכרנת, יש לשאוף להציג את הקיבוץ כגוף הצועד עם הזמן, המשתנה בהתאם
לאילוצי הזמן והמקום, אך יחד עם זאת, שומר את ערכי הליבה של ערכיו, במיוחד בתחומים
של קהילה וערבות הדדית. השיקום הנוכחי הוא שלב מאוד חיובי בתהליך "האבולוציה" של
התנועה הקיבוצית. היא מתחדשת ולא נגוזה אל שלהי ההיסטוריה. יתרה על כך, הקיבוץ הוא
נכס וביטוי לחוסנה של החברה הישראלית. משום כך הוא חייב להמשיך ולהתקיים. הקיבוץ
מגלם בסדר יומו ובערכיו, את הקוד הערכי הרצוי של החברה הישראלית, אותו קוד ערכי
שכולם כמהים לחידושו ולהעצמתו. ההוכחה המוחשית הברורה ביותר לכך היא בחזרת הבנים
לקיבוציהם ובהמשך הקליטה של משפחות צעירות המחפשות אתגר קהילתי וערבות הדדית. זו
אמירה ברורה כי התנועה הקיבוצית שואפת לגדול מחדש. זהו גם שילוב מוצלח ורצוי של
ערכיות חברתית וסולידריות קהילתית במיטבה.

לכן, על מערך התקשורת והדוברות הקיבוצית לשקף ולייצר מציאות חדשה, שתלך ותחזק את
עצמה. גם הלכי רוח יוצרים מציאות תקשורתית. המטרה האולטימטיבית היא, לשנות את הלך
הרוח הציבורי הכללי כלפי הקיבוצים וכלפי מה שהם מייצגים כיום. זאת ניתן לעשות ע"י
קביעת הייעוד האסטרטגי של הקיבוץ במהלך המאה ה-21. לכן, יש לדבר כל העת על התועלת
הצומחת לחברה הישראלית מהמשך קיומו של הקיבוץ. יש גם לדבר כל העת על השינוי
כ"הזדמנות" ולא כ"כשלון" הדרך.

בדיון שהתקיים לאחר מכן במזכירות הפעילה, הועלו דעות ועמדות שונות. לדעת חלק
מהדוברים, לא ניתן ליצור דימוי חדש בתנאים הנתונים. יש קושי אמיתי בניסיון לשנות את
הכיוון של "העקומה היורדת". המסר היחיד שהקיבוצים יכולים כיום לשדר, באמינות יחסית
גבוהה, כי הם החליטו לטפל בעצמם, כדי לעמוד על רגלים כלכליות מוצקות.

דוברים אחרים חלקו על אמירות אלו. לדעתם, יש ללמוד כיצד ל"השתמש" בתקשורת, כדי
לשנות דעת קהל. על הקיבוץ להציג עצמו כ"אלטרנטיבה לחברה חיצונית" שהניכור בה הולך
וגובר. רק הקיבוץ, על כל קשייו ומגרעותיו, יכול להביא לידי ביטוי מוחשי ערכי ליבה
בסיסיים כמו: הוויה שיתופית ו"יחד", ערבות הדדית, קהילה רב-דורית וכיו"ב. התנועה
הקיבוצית הייתה ותמשיך להיות שילוב של "קבוצת אינטרס" ותנועה חברתית. הדגש כיום
נוטה להצגתה בעיקר ברמת "האינטרס". על התקשורת מוטל ליצור את המאזן הנכון יותר בין
שני האלמנטים העקרוניים הללו של התנועה. אם קיימת עדיין מעט "הקשבה" לתנועה
הקיבוצית, הרי שיש להשתמש בה בדרך של מסרים עיקריים, קצרים, פשוטים וחיוביים. להציג
כלפי חוץ חברה אנושית שניתן להזדהות עמה - גם עם כאביה וגם עם הצלחותיה. יש לדבר על
הטווחים הארוכים: קהילות; סולידריות חברתית; איכות חיים כפרית; חינוך מעולה; איכות
הסביבה ואקולוגיה.

המזכירים סיכמו את הדיון. גם אם אין ביכולתה של התנועה הקיבוצית, כיום, להוביל
מהלכים מרכזיים בחברה הישראלית, היא יכולה, עדיין, לשמש כמשען יציב ליוזמות חברתיות
שונות. מעבר לכך, השינויים המתחוללים כיום בחברה הקיבוצית הם ניצחון ולא נסיגה
והתקפלות. מציאות חדשה זו חייבת לקבל ביטוי הולם בתקשורת הפנימית-קיבוצית ומעבר
לכך, גם בתקשורת הכללית. מותר ונכון לדבר על הקשיים, אך גם מותר לדבר על החוזקות של
התנועה הקיבוצית ולהאיר עליהם בפרוז'קטורים רבי עצמה. בבכיינות לא ניתן לנצח בשום
תחום, קל וחומר שלא בתקשורת.

סוכם:

א. המשך הדיון שהחל במזכירות הפעילה, ימשיך להתקיים ב"פורום התקשורת".
ב. המזכירות מודה לניסים דואק על סקירתו המקיפה ומאחלת לו הצלחה רבה במילוי
תפקידו, כיועץ התקשורת של התנועה הקיבוצית.
ג. המזכירות שולחת ברכות הצלחה גם לאביב לשם, בתוקף תפקידו כדובר התנועה.

4. מח' התרבות - דו"ח מבקרת התנועה ותגובת רכזת אגף חברה
(מוזמנים: רבקה קנטור; תלמה סולפיין)

כזכור, סוכם בזמנו כי דו"חות ביקורת שנוגעות למחלקות התנועה, ידונו תחילה באגפים
הרלוונטיים ולאחר שיסוכמו שם, יובאו לידיעת המזכירות הפעילה ויקבלו את אישורה
הפורמלי. במסגרת קביעה זו, התקיים באגף חברה דיון, בהמשך לדו"ח המעקב של צוות
המבקרת, על מח' התרבות התנועתית.

במסגרת הסקירה הקצרה שמסרה מבקרת התנועה במזכירות, היא ביקשה להדגיש את אחריות
המחלקה המבוקרת, לביצוע מלא וקפדני ביישום ההמלצות המופיעות בדו"ח המבקר. במסגרת
זו, עפ"י הודעתה, מח' התרבות תגיש בתוך 6 חודשים דו"ח בכתב על יישום כל ההחלטות
שעליהן הוסכם בישיבת האגף הנדונה.

רבקה וילנד, רכזת אגף חברה, דיווחה למזכירות על עיקרי הנקודות שעלו בדיון האגפי.
לדבריה, תהיה בעתיד הקפדה יתירה על תיעוד הפעילות המחלקתית, הן כלפי פנים - ברמת
האגף, והן כלפי חוץ - מול הקיבוצים ומוסדות החוץ.

כל הדוברים, ללא יוצא מן הכלל, הדגישו את הצורך הקריטי בעידוד קיבוצים לקיים פעילות
תרבותית-קהילתית. הדבר נכון במיוחד לגבי קיבוצים משתנים, שעברו הפרטות דרסטיות
המקשות עליהם לקיים פעילות תרבותית קיבוצית משותפת. הדוברים ציינו את עבודתה המסורה
והטובה של מח' התרבות בקידום המסר הזה.

סוכם:

א. המזכירות רושמת לפניה את הודעתן של רכזת אגף חברה ומבקרת התנועה, על קיום
הדיון בדו"ח המעקב של מבקרת התנועה, על מח' התרבות התנועתית ועל הכוונה ליישם את
ההמלצות, כפי שהן מופיעות בדו"ח המעקב.

ב. המזכירות מודה לכל הנוגעים בדבר, במחלקה ובאגף, על קידום הפעילות התרבותית
בקיבוצים.

style="width:520px;height:35px;position:relative;overflow:hidden;"
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים