פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 59 - התנועה הקיבוצית - 21.12.2003
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 59 - התנועה הקיבוצית - 21.12.2003

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 59
התנועה הקיבוצית - 21.12.2003
רשם: רן כוחן - 21.12.2003
maz@tkz.co.il
משתתפים:
נתן טל; גברי ברגיל; אורי גלעד; דב אביטל; עינת נעמן; גידי סיון; יואל מרשק; מאשה
סאמרס; רן כוחן; יוסי בן-שאול; ענת גרה; רזי יהל; מוטל ב.; גיורא מסד; ח"כ
אבשלום (אבו) וילן; רבקה וילנד; שבולת אדלמן; דניאל יפה; אבי אהרונסון.

חסרים:
אורי אשכולי; נגה בוטנסקי; רבקה יקיר; סלסו גרברז; רוסי וגשל; ראובן טנא.
משקיפים:
עליזה בורנשטיין; עו"ד מיכי דרורי.
מוזמנים:
עליזה בורנשטיין; עו"ד מיכי דרורי.
ישב בראש הישיבה:
נתן טל - מזכיר התנועה הקיבוצית.
מיקום הישיבה:
בליאונרדו.
מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה.
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת, מיום 9 נוב' 2003 (מס' 58)
המזכירות הפעילה אישרה, ללא מתנגדים, את פרוטוקול ישיבה מס' 58, מ-23 נוב'
2003.

לפרוטוקול ישיבה מס' 58 - לחץ כאן
2. בין ישיבה לישיבה
א. חנוכה ב"בית התנועה" -
פעילי התנועה הוזמנו להדלקת נר שישי של חנוכה וטעימת לביבות חמות ביום רביעי,
24/12, בקומה –2.

ב. קיבוץ מצובה - התארגנות לקראת הקמת "קרן לסיוע" -
בהמשך לדיווחים שנמסרו עד כה, דיווחו המזכירים על כך שקיבוצים שונים החלו להושיט
סיוע למצובה. בין יתר הקיבוצים, ראוי לציין את לוחמי הגטאות שקיבל על עצמו לטפל
בוכל נושאי מערכת החינוך ביישוב ובקיבוץ מעגן מיכאל, שתרם סכום של 50,000 ש"ח. אחד
הכיוונים הנבדק עתה בתנועה הוא הקמת "קרן סיוע" למצובה ובעתיד גם לקיבוצים נוספים
העשויים למצוא עצמם במצבים דומים.

3. הוועידה השנייה של התנועה הקיבוצית (עין החורש, 22/12/03)
רן כוחן, דיווח לחברי המזכירות כי צפויה הגעתם של נציגים/צירים מכ-230 מסך 257
קיבוצי התנועה. סה"כ הצירים שנרשמו וקיבלו הזמנה וחומר לקראת הוועידה עומד על כ-560
צירים. בצירוף המוזמנים שאישרו את בואם וכן נציגי תנועות הנוער, צפוי שיגיעו
לאירוע הפתיחה כ-650 איש. קיבוץ עין החורש עסוק עד למעלה מראשו בהכנות הארגוניות
והקולינריות לקראת בואם של קהל כה גדול. מידת הנכונות של הקיבוץ לסייע ולעשות כול
שניתן להצלחת הוועידה, ראויה להערכה מיוחדת ולציון לשבח.

מרבית ח"כי ה"העבודה" לא יגיעו, על אף שקיבלו הזמנה במועד. אורח הכבוד בוועידה יהיה
יו"ר "העבודה", שמעון פרס. בין יתר המברכים: ח"כ חיים (ג'ומס) אורון, בשם מר"צ; ח"כ
עמיר פרץ, בשם ההסתדרות החדשה; יאיר ריינמן, בשם הקיבוץ הדתי; נחום איצקוביץ', ראש
המועצה האזורית; יהודה מרלא, מזכיר הקיבוץ המארח. במהלך הוועידה יישאו דברים גם ח"כ
אבשלום (אבו) וילן וח"כ אורית נוקד. גם נשיאות הוועידה וגם "ועדת הניסוח" (ועדת
ההחלטות), קיבלו את התדריכים הנחוצים.

עיקר ההנחיה בחוגי הדיון תעשה ע"י צוות הרכזים האזוריים, בניצוחה של מאשה סאמרס,
רכזת אגף הרכזים.

המון תודות שלוחות להנרי אלקסלסי על פעילותו הבלתי נפסקת להצלחת הוועידה.

4. דו"ח ביקורת - האגף לכלכלה
מבקרת התנועה, עליזה בורנשטיין סקרה בהרחבה את המהלכים שהביאו להקמת האגף, במתכונת
הנוכחית שלו, החל ממאי 2002. המבקרת עומדת על הנקודות שיושמו, כפועל יוצא של המלצות
"ועדת בשיא", וכן את אלו שלא יושמו. בין יתר הנקודות בהקשר זה, מציינת המבקרת את
הצעת "ועדת בשיא" כי הרכזים הכלכליים-אזוריים יהיו חלק מצוות אגף הכלכלה. המלצה זו
לא יושמה ובפועל התפתחו הדברים בכיוונים שונים.

בפרק "ההמלצות" המסכם, מציעה המבקרת כי האגף לכלכלה, כאגף מוביל בתנועה, חייב להיות
בעל סמכויות החלטה וקביעת עמדה בתחומי אחריותו וכי ראוי כי החלטות האגף יתועדו
בפרוטוקולים. המבקרת מתייחסת גם למבנה הארגוני ומציינת כי יש מקום להבהיר ביתר
בהירות "שטחים אפורים", שאין עליהם הסכמה משותפת.

המבקרת עוסקת בביקורתה גם באורגן שקרוי "ההנהלה הכלכלית הרחבה", גוף שהיה אמור לשמש
מעין מזכירות רחבה ו/או הנהלת אגף בתחומים הכלכליים המרכזיים. נכון להיום, נראה
שקיימת אי-בהירות לגבי אופי הפעלת הגוף הזה הן כגוף המביע דעות והן כמי שאמור לקבל
גם החלטות. המבקרת ממליצה כי ההנהלה הכלכלית הרחבה של האגף תופעל במתכונת שנקבעה,
עד אשר יוחלט אחרת.

לנוכח גידול במספר הקיבוצים שבהם נדרשת מעורבות גבוהה של צוות האגף, טרם שבתי המשפט
מחליטים על העברת הקיבוץ לידי "ממונה", מציעה המבקרת כי נדרשת רוויזיה והתאמת מבנה
האגף לתפקידים המוטלים עליו מטעם הנהגת התנועה, לרבות ההתערבות בקיבוצים הנמצאים
במצבי מצוקה קיצוניים. המבקרת קוראת גם להגדיר ביתר בהירות את מטרות ותחומי האחריות
של "ועדת המשק" התנועתית. המבקרת ממליצה, בסיום דף ההמלצות, כי בתום הטיפול בקיבוץ,
בכול אחד מתחומים שנסקרו בדו"ח, יכין אותו קיבוץ דף משוב שיוגש לעיונו של רכז האגף
וכן כול מי שהיה מעורב בטיפול.

אורי גלעד, רכז אגף הכלכלה, הודה למבקרת על עבודת הביקורת המקיפה והמעמיקה וציין כי
ככלל, הוא מקבל את כול ממצאי הביקורת וההמלצות לפעולה. לדבריו, עוד במהלך ביצוע
הביקורת, חל שיפור ניכר בנושאי מערכת המידע. נושאים אחרים המופיעים בדו"ח, יזכו
לטיפול יסודי במהלך התקופה הקרובה.

דניאל יפה התייחס להמלצת המבקרת לחזק את מערכות המידע באגף, בחתכים שונים ולצורכי
בדיקה שונים. הוא מסר כי החל לעסוק בכך החל מיוני שעבר, בהנחייתו של רכז האגף,
במטרה להגיע לבסיס נתונים מוסכם, שיהיה לעזר גם לרכזים האזוריים וגם לצוות הניהולי
של האגף ושל האגפים.

בהמשך לדיון שהתפתח בעקבות הערות והמלצות המבקרת, המזכירים סיכמו את הדיון בציינם
כי, נכון להיום, קיים שיתוף פעולה מלא בין האגף למזכירי התנועה. יש צורך לבדוק
מחדש את אופן ההפעלה הקבועה והמסודרת של ההנהלה הכלכלית של האגף. גוף זה אמור -
בין היתר - ליצור סיעור מוחות על נושאים שצריכים לעלות על סדר היום של מוסדות האגף,
ומשם גם למערכות הסטטוטוריות האחרות של התנועה. אחד הנושאים הללו, לדוגמה, הוא
נושא הפנסיה (הביטחון הסוציאלי), בהיבטים הכלכליים שלו.

בעיקרו של דבר, האגף מופקד על סדר היום הכלכלי-הפנימי והחיצוני של פעילות התנועה.
מקרה מצובה ממחיש ומהווה דוגמה למהירות התגובה של האגף וליכולתו להתארגן בקצב
הנכון, לסיוע שנדרש לקיבוץ הנ"ל, בעיקר ברמה האסטרטגית (בנקים; ממונה; רשויות
כלכליות אחרות וכיו"ב).

המזכירים מסכימים עם הערות דו"ח המבקרת ביחס להפעלת הרכזים האזוריים, ככלי הכרחי
לטיפול ביישובי מצוקה בשטח. יש קיבוצים רבים שניתן היה לחסוך מהם את סחרור הנפילה,
אם הייתה נעשית בזמן ובעיתוי הנכון פעולה מתואמת בין האגף, לרכז האזורי-כלכלי
ולקיבוץ. גם קידום מערכות המידע באגף, כפי שדווח על כך במהלך ישיבה זו, זכה לברכה
ולהערכה.

הוחלט:

I. המזכירות מאשרת את הדו"ח, כפי שהוצג בפניה ע"י מבקרת התנועה ומודה לה על העבודה
המאומצת והיסודית שהקדישה לביקורת על אגף הכלכלה.

II. המזכירות מציינת בחיוב רב את מכתבו/תגובתו של רכז האגף למבקרת התנועה, בה הוא
מתחייב להתייחס לכול שורת ההמלצות שהובאו על ידה. כאמור, חלקן כבר בשלבי ביצוע
מתקדמים.

III. המזכירות קוראת להנהלת האגף לכלכלה לתקן בהקדם גם את יתרת הנקודות שסומנו
לטיפול בהמלצות המבקרת.

5. שונות
I. ישיבת המזכירות הפעילה הבאה, מס' 60, תתקיים ביום ראשון, 11/1/04 ב"בית התנועה
הקיבוצית". סדר היום יישלח בהקדם.

II. המזכירים הודיעו כי לקראת מועצת התנועה ב-22 לינואר 2004, שבה יובא לאישור
תקציב התנועה בקריאה שנייה, מתבקשים כול רכזי האגפים/מחלקות להכין סיכום קצר של
פעילותם בשנת 2003 וכן הצגת תוכנית העבודה שלהם לקראת שנת 2004. הנושאים יועברו לרן
כוחן עד ל-4/1, לצורך עריכת החומר והכנת מצגת לישיבת מועצת התנועה.

יציאה מניהול בקליק מערכת מעוף
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים