פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 57 - התנועה הקיבוצית - 9.11.2003
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 57 - התנועה הקיבוצית - 9.11.2003

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 57
התנועה הקיבוצית - 9.11.2003
רשם: רן כוחן - 9.11.2003
יצירת קשר למזכירות
לאתר מטה התנועה הקיבוצית
משתתפים:
נתן טל; גברי ברגיל; אורי גלעד; דב אביטל; עינת נעמן; גידי סיון; יואל מרשק; מאשה
סאמרס; רן כוחן; גיורא מסד; יוסי בן-שאול; ענת גרה; רבקה יקיר; רזי יהל; מוטל
ב.; דניאל יפה; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; ראובן טנא; רבקה וילנד; שבולת אדלמן;
אבי אהרונסון.

חסרים:
אורי אשכולי; נגה בוטנסקי; סלסו גרברז; רוסי וגשל.
משקיפים:
עליזה בורנשטיין; עו"ד מיכי דרורי; עו"ד צפריר בן-אור.
ישב בראש הישיבה:
נתן טל - מזכיר התנועה הקיבוצית.
מיקום הישיבה:
בליאונרדו.
מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה.
1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 56 מ-19.10.2003
המזכירות הפעילה אישרה, ללא מתנגדים, את פרוטוקול ישיבה מס' 56, מ-19 אוק'
2003. לפי בקשת מבקרת התנועה, ובאישור מזכירי התנועה, יש להוסיף לפרוטוקול הישיבה
הקודמת (מס' 55), בסעיף הדיון בביקורת מעקב - אגף הרכזים, את הפסקה הבאה:
"יחד עם דו"ח ביקורת המעקב וכחלק ממנו, הוצג סקר מעקב שהוכן ע"י "המכון לחקר
הקיבוץ" והוא חלק בלתי נפרד מדו"ח הביקורת. תוצאות הסקר מראות, בין היתר, כי ככול
שהמלווה מעורב יותר ומשקיע יותר בתהליכי השינוי בקיבוצים, כך הולכת וגדלה שביעות
הרצון של המזכירים מעבודת הרכז. הסקר מצביע גם על כך שקיימת ירידה ברורה בכול
מרכיבי התרומה שמקבלים המזכירים בקיבוצים מהמלווים". על אגף הרכזים ללמוד את תוצאות
הסקר, להפיק לקחים ולפעול למען שיפור.

לפרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 56 - לחץ כאן
2. דיווח/הודעות - בין ישיבה לישיבה
א. ניחומים -
לחברנו אבי אהרונסון, על פטירתה של רעייתו, אסתר. יהי זכרה ברוך.
ב. סדנת מזכירות -
תתקיים ביום שישי, 21/11, בין השעות 07:30-14:30. זו סדנת המשך והיא תונחה ע"י
מארק ודורית. הנושא המרכזי של הסדהא: "התארגנות לקראת תוכנית העבודה של התנועה".

ג. משרד החקלאות -
רזי יהל, (ועדת משק), דיווח למזכירות על המשך המאבק של תנועות ההתיישבות לנוכח
הניסיון של משרד האוצר לבטל את הפטור מהגבלים עסקיים על החקלאות. נכון לעתה, משרד
האוצר חזר בו מכוונתו המקורית. לפיכך, סביר להניח כי הנושא לא יגיע להצבעה על "חוק
ההסדרים" לשנת 2004. ההחלטה היא גורפת, למעט כול מה שקשור ל"תנובה" ולמשק החלב.
המטה ההתיישבותי, לדברי רזי, מכין את עצמו למאבק גם בתחום זה. גם ח"כ אבשלום (אבו )
וילן רואה סכנה רבה בהמשך ניסיונות משרד האוצר לממש את תוכניותיו, בהתייחס למשק
החלב. הוא קרא למנהיגות התנועות "לא להירדם בשמירה" ולעמוד כול העת על המשמר, בכדי
להימנע מהפתעות בלתי רצויות ובלתי צפויות.

3. ברית התנועה הקיבוצית - הצעה להסדר חובות
המזכירים דיווחו על פגישות שהם קיימו עם נציגי כול הגופים האמנותיים בתנועה,
המאוגדים במסגרת "הברית". כוונת הפגישות הללו הייתה כפולה:
ראשית, לבחון יחד עמם את יישום תוכנית ההבראה לשנת 2004. השנייה, להעמיד אותם על
חומרת המצב, אם חלילה לא יצליחו לעמוד על רגליהם ולהתאזן תקציבית, במהלך של הקטנת
תקצוב הגופים הללו, הן ע"י התנועה והן ע"י הממשלה. המשתמע מן ההסדר החדש: כול גוף
אמנותי יתנהל התנהלות עצמאית, כפוף להחלטה חד-משמעית, כי מי שלא ידע להתאזן
תקציבית, יצטרך להיסגר. באשר לחוב הקיים, אין ברירה אלא לשלמו. כול חלופה אחרת,
פרושה: הודעה ציבורית על פשיטת רגל.

מוטל בוגומולסקי, גזבר התנועה, סבור כי אל לה לתנועה לקבל על עצמה אחריות על חובות
"הברית". הצעת המזכירות, לדבריו, עלולה לסבך את התנועה עד למצב של "סגירת אורות".
את החוב המוצע, בסך 2.7 מיליון ש"ח אסור להוריד מתקציב התנועות.

רבקה יקיר, גזברית התנועה, סבורה, כמו מוטל, כי הפתרון המוצע לא יביא לידי סופה של
הבעיה וכי כול פתרון שמוצע עכשיו הוא רק פתרון לטווח הקצר. יחד עם זאת, מקובל עליה
שעל התנועות לשלם את חלק מהחוב ע"ח נכסיהם התנועתיים.

בהמשך לאמור לעיל וכן בהסתמך על הערות חברי מזכירות נוספים במהלך הדיון, אישרה
המזכירות הפעילה את שורת ההחלטות הבאות:

1. בהתאם להחלטה קודמת של המזכירות, תישא "הברית" בחובות ותקציבה ירד מ-1.8 מיליון
ש"ח ל-1.0 מיליון ש"ח, כאשר יתרת הסכום תשמש, למעשה, החזר החוב לתנועות.

2. חוב של 7 מיליון ש"ח יפרע ב-4 תשלומים, במהלך ארבעת החודשים הקרובים, ע"י
"תנועות האם", לפי חלקן היחסי.

3. היתרה, במידה ותהיה, תסוכם בסוף השליש הראשון של 2004 ותשולם גם היא.

4. תקוים הפרדה תקציבית של הלהקות, החל מ-1.9.2003, הכנסות והוצאות. להקה שלא
תעמוד באיזון תקציבי תיסגר.

5. האמור לעיל, בצירוף להחלטות הנ"ל, יובא לאישורה של מועצת התנועה הקרובה.

4. תקציב התנועה הקיבוצית - 2004
בהמשך לדיון בנדון, שהחל בישיבת המזכירות הקודמת, המזכירים הציגו בפני המזכירות
הפעילה את מסגרת תקציב התנועה לשנת 2004 (רצ"ב). הצעת התקציב תגיע לקריאה ראשונה,
במועצת התנועה שתתכנס בסוף חודש נוב'. לאחר אישור התקציב במועצה וכן במרכז תק"ם
ובמועצת הקבה"א, תובא הצעת התקציב, לקריאה שנייה, במועצת התנועה, במהלך חודש ינואר
2004.

רבקה יקיר, גזברית התנועה, ביקשה להדגיש כי הסכום הנקוב בהצעת התקציב, בסך 700
אש"ח, האמור להינתן לאגף הכלכלה ולאגף הרכזים, אמור להגיע מהארגונים/המפעלים
האזוריים, בגין משימות משותפות. אם הסכום הנ"ל לא יגיע - חלקו או כולו - הרי
שתקציבי האגפים הנ"ל יוקטנו בהתאם.

יציאה מניהול בקליק מערכת מעוף
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים