פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א מס' 9 מ-14.9.2003
פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א מס' 9 מ-14.9.2003

פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א מס' 9 מ-14.9.2003
רשם: גברי ברגיל - 14.9.2003
maz@tkz.co.il
לאתר מטה התנועה הקיבוצית
משתתפים:
גברי ברגיל, רבקה וילנד, מאשה סאמרס, יוסי בן שאול, דב אביטל, עינת נעמן, אהרון
רוזנבאום, גידי סיוון, מוטל בוגומולסקי, גיורא מסד, יניב שגיא.

חסרים:
אבו וילן (חו"ל) דב פודר (חו"ל) דרורי קפלון, מיכי דרורי.
משקיפים:
אמיר גנז, אלי לוי, חיים (ג'ומס) אורון.
מוזמנים:
עמירם אפרתי, אריק הוך, גרי ברנר, יהודה ברעם.
1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 8 מיום 31.8.03
לפרוטוקול ישיבה מס' 8 - לחץ כאן
2. דיווחים
מוטל בוגומולסקי דיווח על הדיון שהתקיים בבית המשפט בנוגע לתכן הנפקות והביע סיפוק
מהחלטת השופטת. ההחלטה שלחה את בעלי אגרות החוב לקיים אסיפה ולנסות להביא הצעה
מוסכמת לקראת הישיבה הבאה שתתקיים ביום 22.11.03.

3. פעילות חבצלת - דיון והחלטה בקריאה שנייה
סוכמו הנקודות הבאות שיובאו לאישור מועצת הקבה"א:

א. המזכירות רואה חשיבות בטיפוח וחיזוק קרן חבצלת ורואה בה את המקור לממן את הגופים
התרבותיים-חינוכיים של הקבה"א הקיימים כיום. ייעודה הבלעדי של חבצלת הוא מימון
גופים אלה.

ב. המזכירות קוראת למועצת המנהלים של חבצלת לעשות את כול הנדרש, על מנת להביא
למיצוי את גיוס הכספים של הקרן לכלל פעולותיה.

ג. על מועצת המנהלים של חבצלת לשמור על הקרן ולהבטיח שייעשה שימוש רק בפירות הקרן
לצורך הוצאות תקציביות, תוך שאיפה להגיע ליחס של 80% פירות לייעוד, 20% חיזוק
הקרן.

ד. יש לשמור על גובה התקציב הנוכחי המיועד לתקציב התנועה ולהבטיח שלא יהיו גירעונות
בגופי הקרן. במקרה של חשש לגירעון בגוף מסוים, יש להביא כול החלטה בנושא למזכירות
הקבה"א.

ה. במידה ויידרש בעתיד לצמצם את מרחב הפעילות של חבצלת עקב קשיים כלכליים, הוא
ייעשה עפ"י סדר העדיפויות הבא: גבעת חביבה, מרכז חזן, צוותא, השומר הצעיר בעולם,
השומר הצעיר.

ו. המזכירות תקיים דיון על הפעילויות הנוספות שמקיימת חבצלת (קרנות, מלגות, סטודיו
וכו') ותקבע לגביהן סדר עדיפות בהתאם לחשיבותם התנועתית.

4. פעילות גבעת חביבה - קריאה שנייה
סוכמו הנקודות הבאות שיובאו לאישור מועצת הקבה"א:

א. מועצת הקבה"א רואה בגבעת חביבה מקום בעל חשיבות רבה מבחינה רעיונית המשמש מכשיר
חשוב למעורבותנו בחברה הישראלית מחד ושימור ותיעוד ההיסטוריה התנועתית מאידך.

ב.המועצה מברכת על המאמצים הרבים שהושקעו השנה ע"י הנהלת גבעת חביבה בצמצום התקציב
(3 מיליון ש"ח בשנה האחרונה), אך דורשת מההנהלה להשלים תוכנית אסטרטגית, אשר תבטיח
איזון מלא של גבעת חביבה. תוכנית זו תוצג בפני המזכירות עד סוף השנה.

ג. ביצוע תקציב 2004 של גבעת חביבה חייב להיות מאוזן. לא תתקיים פעילות שלא יהיה לה
גיבוי כספי מראש. הנהלת גבעת חביבה תציג סיכום רבעוני בפני מזכירות התנועה.
במקרה ולא יובטח איזון תקציבי יובא הנושא לדיון מחודש במועצת הקבה"א במהלך החצי
השני של 2004.

ד. מועצות המנהלים של גבעת חביבה וחבצלת יכינו תוכנית אסטרטגית לניצול הנכס עליו
יושב הסמינריון, תוך הבטחת הפעילות הקיימת כיום. התוכנית תוצג בפני מזכירות הקבה"א,
תוך שלושה חודשים.

יציאה מניהול בקליק מערכת מעוף
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים