פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 53 - התנועה הקיבוצית - 10.8.2003
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 53 - התנועה הקיבוצית - 10.8.2003

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 53
התנועה הקיבוצית - 10.8.2003
רשם: רן כוחן - 10.8.2003
יצירת קשר למזכירות
לאתר מטה התנועה הקיבוצית
משתתפים:
נתן טל; גברי ברגיל; אורי אשכולי; אורי גלעד; דב אביטל; עינת נעמן; גידי סיון;
יואל מרשק; מאשה סאמרס; רן כוחן; רבקה וילנד; יוסי בן-שאול; ענת גרה; רבקה יקיר;
יונה פריטל; גיורא מסד; שבולת אדלמן; רזי יהל.; מוטל ב.; דניאל יפה; ח"כ אבו וילן.

חסרים:
נגה בוטנסקי; יונה פריטל; אבי אהרונסון; סלסו גרברז (חו"ל); רוסי וגשל; עליזה ב.
משקיפים:
עו"ד צפריר בן-אור; עו"ד מיכי דרורי.
מוזמנים:
צבי מנבר - יו"ר ועדת תקציב בתנועה הקיבוצית;
יענק'לה קירש ; אירית בר-נתן; עמליה גוט - חברי ועדת הביטחון בתנועה הקיבוצית.

ישב בראש הישיבה:
נתן טל - מזכיר התנועה הקיבוצית.
מיקום הישיבה:
בליאונרדו.
מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה.
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת, מ-27.7.2003 (מס' 52)
המזכירות הפעילה אישרה את פרוטוקול ישיבה מס' 52, מה-27 יולי, 2003. לבקשת דב
אביטל (מצר), הוכנס תיקון בסעיף 3' - "הצעה למבנה ארגוני של שיתוף פעולה: מועצות
אזוריות - ארגונים אזוריים - תנועות", בסיכום, סעיף א' .
לפיכך, הסעיף הנ"ל, לאחר שתוקן, יופיע בסיכום הישיבה הקודמת (מס' 51), בנוסח הבא:
"המזכירות הפעילה מאשרת, בקריאה ראשונה, את "נייר העבודה": הצעה למבנה ארגוני של
שיתוף פעולה בליווי קיבוצים: מועצות אזוריות - תנועה קיבוצית - ארגונים אזוריים.
האישור הסופי ייעשה לאחר דיון והחלטות על התכנים והמבנה החדש בעבודת הליווי
באזורים".

לפרוטוקול ישיבה מס' 52
2. דיווח/הודעות - בין ישיבה לישיבה
דיווח על פעילות "ועדת הסיווג" -
המזכירים דיווחו על התכנסותה של הוועדה הנ"ל, לישיבתה המסכמת, ביום שישי האחרון,
8/8/03. בישיבה זו סוכם, כי החתימה הסופית על הדו"ח תידחה ל-29/8/03. עד אז, יושלם
סופית ניסוח 6 סעיפים מתוך המסמך, האמור לצאת תחת ידי הוועדה. למטרה זו נבחרה ועדת
ניסוח, שאחד מחבריה הוא גברי בר-גיל. ה"צוות הבין-משרדי" לא הגיש עדיין הערותיו
המסכמות. הלו"ז החדש והבלתי-צפוי, מעמיד בסימן שאלה את האפשרות לקיים את המועצה
המתוכננת להתקיים ב-4/9/03, ממש מספר ימים קטן אחרי הפרסום הציבורי של הדו"ח וכן
טרם שיהיה סיפק בידי חברי/צירי הוועידה לקרוא ולעיין בו אותו, כמתחייב טרם דיון.

דיווח - החלטת המינהל - ישיבת מועצת מקרקעי ישראל (ממ"י) -
מועצת ממ"י קיימה ישיבתה לפני כשבוע ימים. המועצה הייתה אמורה לאמץ הצעת פשרה בנושא
"הוראות המעבר", בעקבות המלצות "דו"ח ניסים". הדיון בהסתייגויותיו של היועץ המשפטי
לממשלה ל"הוראות המעבר" נמשך הרבה מעבר לזמן שהוקצב לו, מה גם שהייתה בו חריגה
מסיכומים קודמים שהושגו בין היועץ המשפטי לשר התשתיות, השר אהוד אולמרט. המועצה
החלה אומנם את הדיון ב"חלקת הנחלה", אך עם חלוף שעות הדיון, היה ברור כי לא ניתן
יהיה להגיע בו לידי סיכומים (מתוך 30 חברי ממ"י נותרו בישיבה 9 בלבד). ההצבעה על
ההצעה נדחתה לישיבה הבאה, ב-2/9. הנושא הראשון האמור לעמוד על סדר היום הוא "שטח
המחנה". זהו הצפי, אך דברים יכולים להשתנות עד אז.

3. פרידה מנחום ברוכי - עם סיום תפקידו כמזכיר הקיבוץ הדתי
פתח הישיבה, לאחר 2 הדיווחים הקצרים הקודמים, עמד בסימן פרידה ותודות לנחום ברוכי
(בארות יצחק), המזכיר היוצא של הקיבוץ הדתי (הקבה"ד), ששב לביתו הקיבוצי לאחר תקופת
פעילות של 4 שנים כמזכיר התנועה. נחום ברוכי סקר בקצרה את הבעיות המרכזיות העומדות
כיום בפני 16 קיבוצי התנועה. בהמשך, הוא ציין לחיוב את שיתוף הפעולה הפורה שהיה לו
עם נתן טל וגברי ברגיל. על אף חילוקי הדעות במספר נושאים, הרי שעיקר התקופה נתפסת
על ידו כתקופה אינטנסיבית מאוד של שיתוף פעולה, והרבה הערכה למנהיגות שמפגינים
מזכירי התנועה בנושאי "השינויים בקיבוץ".

המזכירים הודו לו על דבריו החמים ועמדו על תכונותיו המיוחדות של ברוכי, שאפשרו
שיתופי פעולה בתחומים רבים ומגוונים כול כך. הם איחלו לו, בשמם ובשם מזכירות
התנועה, הרבה איחולי הצלחה ומעש בהמשך דרכו. המזכירים אחלו גם ברכות הצלחה ושאיפה
כנה לשיתוף פעולה הדוק עם יאיר היינמן (לביא), שהחליף את נחום ברוכי בתפקיד מזכיר
הקבה"ד.

4. תקציב חצי-שנתי - ביצוע לעומת תכנון
(בהשתתפות: צבי מנבר, יו"ר ועדת התקציב)
העלאת הנושא על סדר היום התנועתי, מאפשר לבחון את ההתנהלות הכספית של התנועה במחצית
השנה האחרונה ולתקן את הראוי לתיקון, עד סוף השנה. כזכור, התחייבו מזכירי התנועה,
בעת הגשת תקציב התנועה לשנת 2003, לאישור מועצת התנועה, לעמוד השנה במסגרת
התקציבית, אף שהיא קוצצה משמעותית בשנה זו. ועדת התקציב התנועתית סיימה במהלך השבוע
האחרון, שורת דיונים בנושא שבנידון. צבי מנבר, יו"ר הוועדה סקר את תמצית הדיונים
והצעותיו לטיפול בהמשך, תוך אזכור כי הוועדה אינה עוסקת ב"מקורות", אלא רק
ב"שימושים" מול תקציבים מאושרים.

ברמת המבט הכולל, ובהשוואה למצב ששרר בשנה שעברה, לדבריו של צבי מנבר, השנה יש
איזון תקציבי. להלן סיכומי "ועדת התקציב", כפי שהוצגו בישיבה ע"י צבי מנבר:

I. בהקטנת הגירעון במח' המשפטית יטפל - יוסי בן-שאול.

II. בסגירת הגירעון במטה כ"א זמני יטפל - יוסי בן-שאול. אם עד סוף ספטמבר לא
תהיינה התוצאות חיוביות, תקיים מזכירות התנועה דיון על המשך קיומה של המחלקה.

III. אגף חברה, בניהולה של רבקה וילנד, יקיים ישיבה עם גזברי התנועה וצבי מנבר,
לטפל במחלקות החורגות בתקציבן, במיוחד: ועדת קליטה; ביטחון; בוררויות.

IV. אגף משימות יכין מחדש תחזית מול ביצוע לתקציבו.

V. אגף רכזים יגיש תוכנית תקציבית עד גמר השנה. במקביל, חברי האגף יצטרכו לקצץ
בימי עבודה עבור חודש יוני שלא בוצע. יוסי בן-שאול יהיה אחראי לביצוע ולרישום
העבודה.

VI. הגזברות תדאג לכך שהדו"חות הכספיים של האגפים המופיעים בתקציב התנועה ב"תקציב
אפס" ומקבלים את הכספים ממוסדות המדינה, יתנהלו בנפרד ויוצגו בנפרד מהתקציב
השוטף.

בנוסחים כאלה או אחרים, הדברים הללו חזרו ובאו לידי ביטוי בדברים של חלק ניכר מחברי
המזכירות. יש גם כאלה שתבעו צעדים דרסטיים מיידיים, גם אם הדברים נוגעים לחיסול
פעילויות ו/או מחלקות.

המזכירים סיכמו את הנושא. הגירעון נטו לתקופה (כ-200 אש"ח) הוא קטן בהרבה מזה שהיה
קיים בשנה שעברה באותה תקופה. נתון זה מעיד על ניהול נכון יותר של התקציב, אם כי
יש גם ללמוד ממנו על מגמות ולהסיק את המסקנות הנחוצות, בזמן אמיתי. ככלל, המזכירים
רואים את צעדי ההתייעלות והבקרה הפנים מחלקתית/אגפית כעדיפים בהרבה על החלטות
"פופוליסטיות" בנוסח של דרישה לסגירת יחידות תנועתיות. מהלך כזה ניתן להיעשות כאשר
כלו כול הקיצים, אך לא כאשר ניתן עדיין להתייעל ולהשתפר. לכן, מה שיש לתבוע מכול
אחד מעמנו, הוא לא לקצץ בתקציב אלא לעמוד בתקציב. יש גם לשים לב כי מתוך חמשת
האגפים הגדולים של התנועה, שלושה בכ"ז עומדים יפה בתקציביהם.

סוכם:

I. המזכירות מאשרת את "תוכנית הפעולה" שהוצגה ע"י רכז "ועדת התקציב".

II. ראשי המחלקות וראשי אגפים אחראים על עמידה בביצוע יתרת התקציב לששת חודשי
הפעולה הבאים.

III. עד סוף שנת התקציב הנוכחית, כול מחלקה/אגף יקצצו הוצאותיהם בהיקף של 5%
מתקציביהם המאושרים.

IV. החלטות אלה יועברו לכול ראשי יחידות התנועה, שאינם חברי מזכירות התנועה.

5. מח' ביטחון - דיווח ודיון
(בהשתתפות: יענקל'ה קירש; עמליה; אירית)
מח' ביטחון, על פי הגדרת תפקודה, עוסקת הנושאים הבאים: "קהל היעד" של המחלקה מגיע
לכ-5,000 בנות ובנים שנמצאים בכ-43 בתי ספר ועוד כמה מסגרות חינוכיות נוספות. המפגש
הראשון הוא בכיתה י"א, במסגרת הכנה לצבא, ואח"כ, בכיתה י"ב, במסגרת של שיחות
אישיות, ייעוץ ועזרה ברמה האישית. מאז פרוץ האינתיפדה האחרונה, גברה תדירות המפגשים
של צוות חברי המחלקה עם משפחות קיבוציות שכולות, שבניהם/בנותיהן נפלו בקרבות או
נרצחו בפיגועים שונים וכן שומרים על קשר הדוק עם משפחות ובנים/ות שנפצעו/נפגעו
במהלך האירועים הביטחוניים השונים. לכך יש להוסיף גם עשרות ביקורים במחנות צבא,
לשם קיום קשר שוטף וקבוע עם בני/ות משק המשרתים בצה"ל.

ברמה התקציבית, לדברי יענק'לה קירש, רכז המח', קיים פער משמעותי בין תקציב המחלקה
לבין היקף הפעולה והמשימות בפועל, כפי שמבינים ומבצעים אותן בפועל חברי המחלקה.
בפגישות עם מזכירי התנועה, נדרש רכז המחלקה לקצץ את תקני המחלקה. להערכתו, עוד
קיצוץ ועוד הטלת אילוצים על המחלקה, מבלי שנעשה שינוי כלשהו בהגדרת היקף הפעילות של
המחלקה, עשוי להביא אותה, בתוך זמן לא רב, להתרסקות מוחלטת. החלופה לקיצוץ התקנים
היא ההצעה, לגבות תשלום עבור השירות הפרטני, כאשר השירות לבתי הספר והפגישות עם
ההורים בקיבוצים ימשיכו להיות ללא תשלום. אין למחלקה התנגדות לכך, אם כי סביר להניח
כי תהיה נפילה חדה במספר המשתמשים בשירות הייחודי הזה.

המזכירים יחד עם חברי המזכירות שנטלו חלק בדיון, שיבחו מאוד את עבודת המחלקה בשטח
ואת מסירות צוות העובדים הזוכה להערכה רבה בקרב תלמידים ("קהל היעד"), חיילים,
הורים ואף בקרב שלטונות הצבא. אין פעילות דומה לזאת בשום מסגרת חברתית אחרת בארץ
ולכן חשוב לשמר את ייחודה עד כמה שניתן ועד כמה שאפשר. יחד עם זאת, כמעט כול
הדוברים סברו כי, לנוכח המציאות העכשווית ולאור הדרישות להתייעלות ולצמצום תקציבים,
אין מנוס מלקחת תשלום עבור שירותים פרטניים של מח' הביטחון, הניתנים לבני הקיבוץ
במהלך שלוש שנות שירותם הצבאי. תשלום בסך 120 ש"ח למשך תקופה כזו אינו יכול להיחשב
כסכום מוגזם. זה גם יהיה המבחן האמיתי ביותר לנחיצות השירות הזה, שניתן עד כה בחינם
וללא מגבלות. לדעת הדוברים, אין חשש מפני אי-שימוש בו. היפוכו של דבר. אין הורה
שלא יהיה מוכן לשלם סכום זה, בבחינת "תעודת ביטוח" טובה לבן/בת היוצאים לשירות
הצבאי. אם יהיה מישהו בקיבוץ שיסרב לשלם עבור השירות הזה, קרוב לוודאי שהוא אינו
נזקק לו.

סוכם:

I. המזכירות מציינת בהערכה רבה את הפעילות המסורה, לאורך שנים, של מח' הביטחון
ורואה בה נדבך חשוב ביותר בקשר בין מוסדות התנועה למשפחות חברים בקיבוצים.

II. המזכירות רואה בחיוב את החלטת אגף חברה ומח' הביטחון לגבות סכום בסך 120 ש"ח
למשך 3 שנים, לכול בן/בת קיבוץ שירצו בליווי מח' הביטחון לאורך כול תקופת השירות.

III. המזכירות רואה מקום להמליץ לקיבוצים כי תשלום זה ייגבה במרוכז ועל חשבון
הקיבוץ ולא אישית, מכול נער ונערה.

6. שונות
נוכחות בישיבות המזכירות - מזכירי התנועה מבקשים להזכיר לחברי המזכירות הפעילה,
כי נוכחותם עד גמר הישיבה היא חובה. החברים מתבקשים שלא לקבוע ו/או לא לקחת חלק
בישיבות אחרות.


יציאה מניהול בקליק מערכת מעוף
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים