פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 50 - התנועה הקיבוצית - 29.6.2003
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 50 - התנועה הקיבוצית - 29.6.2003

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 50
התנועה הקיבוצית - 29.6.2003
רשם: רן כוחן - 29.6.2003
יצירת קשר למזכירות
לאתר מטה התנועה הקיבוצית
משתתפים:
נתן טל; גברי ברגיל; אורי גלעד; ח"כ אבו וילן; דב אביטל; גידי סיון; אורי אשכולי;
יואל מרשק; מאשה סאמרס; רן כוחן; רבקה וילנד; יוסי בן-שאול; ענת גרה; רבקה יקיר;
יונה פריטל; גיורא מסד; שבולת אידלמן; ראובן טנא.

חסרים:
נגה בוטנסקי; עינת נאמן; דניאל יפה; מוטל ב.; רוסי וגשל; סלסו גרברז; רזי יהל.
משקיפים:
עליזה בורנשטיין; עו"ד מיכי דרורי; עו"ד צפריר בן-אור.
מוזמנים:
מח' החינוך: עמוס כרמל (עין השופט); נעמי לוי (יטבתה); אורי בראל (ברקאי); אבי
מלכין (גדות); נטע טבנקין (ע. חרוד מאוחד); דפנה איתן (שובל); נירה אשל (חצור);
מירה ואלה (יטבתה); שריטה אפשטיין (אלונים).

ישב בראש הישיבה:
נתן טל - מזכיר התנועה הקיבוצית.
מיקום הישיבה:
בליאונרדו.
מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה.
1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 49
המזכירות הפעילה אישרה את פרוטוקול ישיבה מס' 49, מה-15 ביוני, 2003.
2. דיווח/הודעות - בין ישיבה לישיבה
פרידה מיגאל צחור -
המזכירות הפעילה נפרדה מיגאל צחור (רביבים), חבר המזכירות, שסיים לאחרונה את תפקידו
כרכז המח' הפוליטית-רעיונית בתק"ם. חברי המזכירות הודו לו על שנות פעילותו ותרומתו
הרבה למחלקה ולמזכירות התנועה הקיבוצית. הדוברים השונים ציינו - בין היתר - את נועם
הליכותיו, מידת הלויאליות שלו לארגון, את יזמותו ותרומתו האישית הרבה לאיכות
הדיונים שהתקיימו במזכירות התנועה. מזכירי התנועה, בשם כלל חברי המזכירות, איחלו
ליגאל מרב איחולי הצלחה בתפקידו החדש, ב"בית ברל".

קרקעות/החלטות מועצת ממ"י -
ישיבת מועצת מקרקעי ישראל (ממ"י) אמורה להתכנס היום (29/6) אחרי הצוהרים.
המזכירים הצהירו כי אם יחולו שינויים משמעותיים בהחלטות המועצה, שאינם נמצאים ברוח
הסיכומים עם ראשי ממ"י ועם השר אולמרט, צפוי כי התנועות ההתיישבותיות ימשיכו
במאבקן להבטחת מימוש זכויות החקלאים על קרקעותיהם.

המינהל לחינוך התיישבותי -
המזכירים מסרו כי בעת מסיבת הפרידה שנערכה לדודי טוקר, המנכ"ל המסיים של המינהל,
הודיעה הגב' תירוש, מנכ"לית משרד החינוך, כי המשרד חוזר בו מהחלטה קודמת המורה על
סגירת המינהל. התנאי להשארת המינהל לחינוך התיישבותי על כנו, הוא הסכמתם של ראשי
המערכת לאמץ את תוכנית משרד החינוך ל-5 ימי לימוד בשבוע. לדברי המזכירים, מדובר
עדיין בידיעה מוקדמת ויש להמתין להכרזה הרשמית והפורמלית, טרם שניתן יהיה לברך על
המוגמר.

הקונגרס הציוני הישראלי - כנס הכנה -
הכנס עמד בסימן הקריאה לחיזוק הפריפריה. היוזמה לעריכתו הייתה של המועצה הציונית
בישראל, שבראשה עומד כיום האלוף (מי"ל) עוזי דיין. הנוכחים בכנס (שישי-שבת,
28-28/06), עסקו במשך שני ימי שהותם בכנס, בניסיון לקבוע מערך של מאבק משותף
לחיזוק הפריפריה. רוב משתתפי הכנס הגיעו מקיבוצי התנועה הקיבוצית. בכנס המוצלח,
לדעת המזכירים, נטלו חלק גם נציגי מושבים ועיירות פיתוח.

ניחומים -
מזכירות התנועה הקיבוצית שולחת תנחומיה למשפ' אשכנזי, לבית רשפים ודגניה א', על
נפילתו של ארז אשכנזי, לוחם השייטת, בפעולה בעזה. נציגי המזכירות ישתתפו במסע
הלוויה ויניחו זר.

3. דו"ח מבקרת התנועה - מח' החינוך
המזכירות הפעילה ייחדה את עיקר ישיבתה לדו"ח הביקורת המקיף שהונח על שולחנה, העוסק
במח' החינוך של התנועה. עבודת המבקרת מוגשת כדו"ח אחד, שיש בו מספר חלקים:
הראשון, דו"ח על המחלקה בכללותה.
השני, דו"ח נפרד על כול אחד ממדורי המחלקה.
השלישי, "סקר משוב", שנערך ע"י "המכון לחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי".
בדו"ח הנ"ל נכללת גם תגובת המבוקר. נכון להיום, מקיימת המחלקה קשרי עבודה מתמשכים
עם למעלה מ-200 קיבוצים, זאת בתחומי הגילים השונים.

מטרת הדו"ח הייתה לבדוק את התנהלות מח' החינוך על מדוריה וכן בדיקת ניצול משאבי
התנועה לניהול פעילות אפקטיבית, למען החינוך בקיבוצים. זהו דו"ח הביקורת השני על
המחלקה. הדו"ח הקודם הוגש בשנת 1997. מאז נדון הדו"ח הקודם, עברה המחלקה מספר
שינויים משמעותיים: המחלקה מנוהלת ע"י רכזת מחלקה אחת, יונה פריטל; המחלקה התאחדה
ועברה - על כול מדוריה - ל"בית התנועה הקיבוצית"; למח' כיום תקציב אחד. הושם דגש
על התנהלות כלכלית ומחויבות לאזן בין ההכנסות להוצאות. חשוב לציין כאן, כי למרות
הירידה המשמעותית, לאורך השנים, בתקצוב המחלקה ממיסי התנועה, גדלה והתרחבה פעילותה,
הן בתנועה עצמה והן מחוצה לה; התהדקו הקשרים עם מח' החינוך במועצות האזוריות ונקבעו
"גזרות אחריות" ברורות יותר; נקבעו נהלי דיווח ומופקים דו"חות, המשמשים כלי עזר
למנהלי המדורים. ישנם עוד שינויים רבים שנעשו מאז, אך הם לא יפורטו כאן. ניתן למצוא
אותן בהרחבה בקובץ הדו"חות.

המבקרת מציינת ומשבחת את העשייה הרחבה של מדורי מח' החינוך, את המוטיבציה הגבוהה של
הצוות, ואת תהליכי השינוי וההתפתחות המתמידים בתוך המחלקה. יחד עם זאת, קוראת
המבקרת לשפר את איסוף הנתונים ולהקים, בכול מדור ומדור, מאגר מידע שישקף, במשך
הזמן, את העשייה הרבה בקיבוצים ובבתי הספר ויוכל לסייע לכול מי שירצה להשתמש במאגרי
מידע אלו (בעת חפיפת תפקידים, לדוגמה). מאגרי המידע אמורים להיות גם "הזיכרון
הקולקטיבי" והניסיון המקובץ של המחלקה בכלל, ושל המדורים, בפרט. המאגרים הללו
אמורים לשמש גם ככלי ניהול חשובים של רכז המחלקה ויכולים לסייע בידו, כמדד למדידת
התפוקות של פעילי המחלקה. ההערה על הקמת מאגרי המידע שבה וחוזרת על עצמה כמעט בכול
דו"חות המבקרת שהונחו על שולחן המזכירות.

יונה פריטל, מסרה לנוכחים, כי לנוחיות הדיון במזכירות, בחרה הנהלת המחלקה ב-3
נושאים מרכזיים, שאליהם שבה והתייחסה המבקרת מספר פעמים בדו"חות שלה:

הראשון, כאמור לעיל, סוגיית "מאגרי המידע". אכן, קיימת במחלקה, על כול מדוריה,
מידה רבה של "תורה שבע"פ", אך מעט מאוד "תורה שבכתב". הערות המבקרת בעניין זה,
הובילו להקמת "צוות משימה" פנימי במחלקה, האמור להציע מהלכי למידה, הסקת מסקנות
ויישום לעתיד לבוא;

השני, סוגיית "העבודה המערכתית" מול "בית התנועה" ויחד עם שאר פעילי התנועה. גם
כאן נעשתה עבודת הכנה, במטרה להתמודד עם הנושא ולאבחן צרכים שונים ברמת מטה המחלקה
מול יחידות המטה של התנועה. בעניין זה נשמעה בחיוב רב הודעתו של יואל מרשק, רכז
אגף המשימות, שהתחייב על הידוק הקשר והעבודה המשותפת עם מח' החינוך, בעיקר בכול
התחום הנוגע לפעילות הבלתי-פורמלית של הנוער ובחיבור לתנועות הנוער בקיבוצים;

השלישי, סקר משוב - לקוחות, בכפוף לתגובות "לקוחות" המחלקה, כפי שבאו לידי ביטוי
בסקר שהוכן עבור המחלקה ע"י "המכון לחקר הקיבוץ". יש להדגיש כאן, כי בהכנת שאלות
"הסקר", נטלו חלק פעיל כול ראשי המדורים וכן גם יונה ומבקרת התנועה.

שלושת הנושאים הנ"ל סומנו כנושאים ייחודיים, הנדרשים ללימוד, להטמעה ולשיפור
היכולות והמיומנויות. כאמור, נכון להיום, הוכנו כבר תוכניות - בשלושת התחומים הללו
- לגבי התנהגויות עתידיות, לרבות נהלי מעקב ובקרה לשיפור עצמי.

המזכירים סיכמו את הדיון. לדעתם, עקב פריסת הדו"חות הרחבה שהונחה כאן ע"י מבקרת
התנועה, כמעט מובן מלכתחילה, כי לא ניתן לדון בכול פרטי הסעיפים המופיעים בהם.
בעובדה אחת אין ספק: מדובר כאן על מערכת ענפה ועשירה של פעילות מחלקתית, בכול
הרבדים ובכול הגילאים, בתנועה הקיבוצית ומחוצה לה. מעבר לכך, הדו"ח מצביע על מחלקה
משימתית, המתאפיינת בחתירה מתמדת למקצועיות. אין ספק, שעבודת המחלקה היא לכשעצמה
אחד הגורמים לכך, שמערכת החינוך הקיבוצית נתפסת עדיין כאחד הנכסים החיוביים ביותר
של התנועה הקיבוצית, כיום.

עניין נוסף שראוי לציין אותו כאן, הוא עצם הצהרת הנכונות של ראשי המחלקה להשתמש
בכלים של המבקרת, לבדיקה עצמית מחודשת ולתיקון - היכן שנדרש. בין הגשת הדו"ח
הראשון, ב-1997 לבין הגשתו הנוכחית, חלפו מספר שנים ומרבית הנושאים שעלו אז, כבר
תוקנו וטופלו. גם בדו"ח זה מצויות סוגיות לא מעטות שאליהן תתייחס הנהלת המחלקה
במהלך הימים, השבועות והחודשים הבאים.

מעצם אופיו של הדיון, הסתמנה לא אחת "גלישה" מהערותיה/המלצותיה של המבקרת, לניסיון
לדון באסטרטגיה החינוכית הכוללת של מערכת החינוך הקיבוצית, בעיקר לאור התמורות
המתחוללות כיום בחצרותיהם של עשרות קיבוצים. אף שבדיון עצמו שלא נעשה ניסיון לחסום
את דבריהם של מי שפנו לדון ב"עקרונות" ולא בדו"ח עצמו, הודגש כי יש לקיים דיון
נפרד, שאינו פועל יוצא של דו"ח המבקרת, אלא שעומד בפני עצמו. המזכירים ביקשו לכלול
זאת בסיכום הישיבה.

סוכם:

א. המזכירות הפעילה מאמצת את הדו"ח, לרבות ההמלצות הכלולות בו ופונה להנהלת מח'
החינוך לממש את אותן ההחלטות שעדיין לא באו לידי מימוש ו/או תיקון.

ב. המזכירות מטילה על מח' החינוך, ביחד עם אגף החברה, להכין ראשי פרקים לדיון
רחב-גזרה, בעקרונות ובאסטרטגיה של מערכות החינוך הקיבוציות, בתקופה של תמורות
ושינויים.

ג. המזכירות מודה מאוד למבקרת על עבודתה היסודית והמקיפה, במחלקה לחינוך ובכול
מדוריה ותת-יחידותיה.


יציאה מניהול בקליק מערכת מעוף
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים