פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 48 - התנועה הקיבוצית - 1.6.2003
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 48 - התנועה הקיבוצית - 1.6.2003

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 48
התנועה הקיבוצית - 1.6.2003
רשם: רן כוחן - 1.6.2003
יצירת קשר למזכירות
לאתר מטה התנועה הקיבוצית
משתתפים:
נתן טל; גברי ברגיל; אורי גלעד; ח"כ אבו וילן; דב אביטל; גידי סיון; עינת נעמן;
יואל מרשק; מאשה סאמרס; רן כוחן; רבקה וילנד; יוסי בן-שאול; מוטל ב.; דניאל יפה;
רוסי וגשל; יונה פריטל; רבקה יקיר; רזי יהל; גיורא מסד; סלסו גרברז; יגאל צחור;
שבולת אידלמן.

חסרים:
אורי אשכולי; ענת גרה; נגה בוטנסקי.
משקיפים:
עליזה בורנשטיין; עו"ד מיכי דרורי.
ישב בראש הישיבה:
נתן טל - מזכיר התנועה הקיבוצית.
מיקום הישיבה:
בליאונרדו.
מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה.
1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 47
המזכירות הפעילה אישרה את פרוטוקול ישיבה מס' 47 , מה-4 מאי, 2003.
2. דיווח/הודעות - בין ישיבה לישיבה
"ועדת סיווג הקיבוץ" / מועצת ממ"י -
מזכירי התנועה מסרו על התפתחות המהלכים, ככול ש"ועדת סיווג קיבוץ" מגיעה לסוף
עבודתה הציבורית ולקראת סיכום המלצותיה. המזכירים דיווחו גם על הנושאים שהונחו על
סדר יומה של "מועצת מינהל מקרקעי ישראל" (ממ"י), לקראת ישיבתה ביום שני, 9/6.
המזכירים ציינו כי אפשר שמועצת ממ"י לא תקבל החלטות בישיבתה בתאריך לעיל. במקרה זה
צפוי כי ההחלטות יתקבלו בישיבה המשלימה, ב-29 לחודש יוני, ש.ז.

ברכות לשבולת אידלמן (ראש הנקרה) -
המזכירים בירכו את שיבולת עם הצטרפותה למזכירות הפעילה והרחבה של התנועה הקיבוצית.
פרידה פורמלית מיגאל צחור תיערך במועד מאוחר יותר.

3. ועידת התנועה הקיבוצית - מושב ביניים
מזכירי התנועה העלו בפני חברי המזכירות הפעילה את הצעתם לקיים מושב ועידת התנועה,
במחצית הקדנציה הנוכחית. מושב זה אמור להביא לידי ביטוי שני מהלכים מרכזיים שהתרחשו
מאז "ועידת האיחוד התנועות" (כנרת 2000):
- הראשון, קידום משמעותי של תהליכי איחוד התנועות ועבודה משותפת כמעט במרבית
התחומים.
- השני, יציאה לדרך של התחדשות הקיבוץ, הן כלפי פנים והן מבחינת המעורבות בחברה
הישראלית.

קיום מושב הוועידה המוצע (בסוף קיץ 2003), מהווה את "נקודת הזמן" המתאימה לסיכום
כמה מהמהלכים המרכזיים שבהן טיפלה התנועה, עד כה. היא אמורה גם לגבש את "היחד
התנועתי" ואת הקונסנזוס סביב האמירה האסטרטגית כי התנועה הקיבוצית יוצאת ממצב של
"מגננה" למצב, כאמור, של "התחדשות".

הוועידה המוצעת אמורה להתקיים במשך יום אחד ובסופה ניתן יהיה לסמן את סדר היום
התנועתי כלפי פנים וכלפי חוץ. קיומה והצלחתה של ועידה מעין זו תלויה, במידה רבה
מאוד, בהכנה המוקדמת שתיערך בדיונים בקיבוצים ובפורומים האזוריים. הכוונה העקרונית
היא להפגין כי התנועה אינה עוסקת אך ורק באינטרסים: קרקע; נדל"ן; מים; מועצות ייצור
וכיו"ב, אלא גם מגלה אכפתיות ומעורבות בחברה הישראלית, על כול רבדיה.

על פי הצעת מזכירי התנועה, הוועידה תעסוק בשלושה מסלולי דיון מרכזיים:

- הראשון - הקשר שבין הקיבוץ לחברה הישראלית ועצם היותו של הקיבוץ חלק אינטגרלי של
תנועה אידיאולוגית-ערכית הרואה עצמה מעורבת בכול תחומי החברה בישראל ואף מנסה
להשפיע עליה. במסגרת חלק זה של הדיון יוצגו מספר פרויקטים חדשים. בין אלה, הכוונה
להכריז על הקמת עמותת "ברית ידידי הקיבוץ". לעמותה זו יוכלו להצטרף אנשים אוהדים,
שאינם בהכרח חברי קיבוץ כיום. המטרה האסטרטגית בהצעה זו היא להגדיל באופן משמעותי
את "המרחב האוהד" של התנועה ושל קיבוציה.

- הדיון השני - במסגרת הדיונים על התחדשות התנועה, יעסוק בעיקרו בנושאי הצמיחה
הדמוגרפית, הביטחון הסוציאלי ו"נייר העמדה של התנועה הקיבוצית". "נייר" זה עבר כבר
שורה של דיונים במזכירות התנועה, במזכירות הרחבה וכן ב-9 התכנסויות מרכזיות של
פורומים אזוריים. במהלך הדיונים הללו הוצעו שינויים שונים. חלקם הוכללו במסגרת
הטיוטה האחרונה של "נייר העמדה". הנושא אינו ערוך כתקנון או כמסמך תנועתי מחייב.
נכון להיום, הוא מהווה מעין "הצהרת כוונות" משותפת ומשתפת של התנועה הקיבוצית.
בעיקרו של דבר, הוא פועל יוצא של עמדות רבות ולכן, לכשכזה, הוא ביטוי של פשרות.
הוא יכול להוות "מפת הדרכים" של התנועה הקיבוצית, במצב שבו היא נמצאת כיום. יש בה
הסכמה על כול המסלולים - הישנים והחדשים - המתקיימים כיום ברחבי קיבוצי התנועה,
כאשר זו נותנת להם את "ברכת הדרך".

- הדיון השלישי - אמור להדגיש את עובדת היותה של התנועה הקיבוצית, בעיקרה, תנועה של
יישובים בפריפריה. כאן מדובר באוכלוסייה קטנה יחסית, מרוחקת מהמרכזים העירוניים,
חסרה את הכוחות הפוליטיים הנדרשים להשיג הישגים, ומתפרסת על פני שטחי קרקע רחבים
מאוד של מדינת ישראל. בתחום הדיון הזה, מוצע לתקוף אותו לא בדרך השגרתית של
אוכלוסייה "טעונת טיפוח", אלא שכזו שהיא "טעונת פיתוח". ידובר כאן גם על אינטגרציה
רחבה יותר עם המרחב הפריפריאלי הלא-קיבוצי, על מנת ליצור "הקשבה" לאומית רחבה יותר
לפוטנציאל העצום הטמון בפריפריה.

לוועידה המוצעת יוזמנו בכירי המדינה וכן גם ראשי מועצות אזוריות וראשי עיירות
פיתוח.

סוכם:

I. מזכירות התנועה מאשרת, עקרונית, את הצעת מזכירי התנועה, לקיים מושב ביניים של
ועידת התנועה הקיבוצית ומציעה לצמצם את הנושאים המרכזיים לשניים: מעורבות (יכלול גם
את נושא "הפריפריה") והתחדשות.

II. המזכירות הפעילה מטילה על מזכירי התנועה לקבוע את כול הסידורים הנדרשים לקיומה
המוצלח של הוועידה המוצעת, על בסיס הנושאים המרכזיים שידונו בו, כאמור לעיל.

4. איוש "צוותי בדיקה" - במסגרת קידום איחוד התנועות
המזכירות הפעילה שמעה את ההרכב השמי המוצע לשלושת צוותי הבדיקה הבאים:

א. מח' חו"ל (תק"ם) וההנהגה העולמית (קבה"א): מיכל קראוס (ק. שילר) - יו"ר; שושו
ברק (עין גדי); שלמה מרגלית - (ניר עוז).

ב. עיתונות קיבוצית: חגי מירום (יפעת) -יו"ר; מיכה הרץ (ניר יצחק); מירה שחם-גולן
(יקום); סול לביא (אלמוג).

ג. קרן קמ"ע: אריה שחל (עין גדי); גיורא ינאי (עין השופט).

איוש "צוותי הבדיקה" בהתייחס ל: "יד טבנקין" ו"יד יערי" וכן ל"בית לוחמי הגטאות"
ו"מורשת" ייקבע בישיבתה הבאה של מזכירות התנועה.

סיכום:

א. המזכירות הפעילה מאשרת את ההרכב השמי לעיל.

ב. מזכירי התנועה ינסחו את "כתבי המינוי" לכול אחד מצוותי הבדיקה המופיעים לעיל.

ג. "צוותי הבדיקה" יגישו את המלצותיהם, צוות צוות בתחומו, למזכירי התנועה, בתוך
פרק זמן נתון שייקבע ב"כתב המינוי". ההמלצות יובאו לדיון ולקבלת החלטות במזכירות
התנועה ו/או בפורומים סטטוטוריים תנועתיים אחרים.

5. שונות
א. נוכחות בישיבות המזכירות -
מזכירי התנועה מבקשים להזכיר לחברי המזכירות הפעילה, כי נוכחותם עד גמר הישיבה היא
חובה. החברים מתבקשים שלא לקבוע ו/או לא לקחת חלק בישיבות אחרות, המתקיימות בעת
קיום ישיבת מזכירות התנועה. במקרים חריגים, נא לתאם ולהודיע מראש על היעדרות
מישיבה או מחלק ממנה.

ב. המינהל לחינוך התיישבותי -
יונה פריטל, רכזת מח' חינוך, מסרה למזכירות הפעילה על שורת ההכנות, לקראת ההפגנה
הגדולה מול רחבת הכנסת, האמורה להתקיים ביום שני, 9 ביוני. יונה ביקשה מחברי
המזכירות להפגין נוכחות ולקחת חלק בהפגנה. אף שהיא אינה אופטימית, יש, לדעתה, לרכז
מקסימום לחץ ציבורי על שרת החינוך, כדי שזו תפעל להחזרת המצב לקדמותו ולהמשך קיומו
של המינהל לחינוך התיישבותי.


יציאה מניהול בקליק מערכת מעוף
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים