פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 46 - התנועה הקיבוצית - 20.4.2003
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 46 - התנועה הקיבוצית - 20.4.2003

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 46
התנועה הקיבוצית - 20.4.2003
רשם: רן כוחן - 20.4.2003
יצירת קשר למזכירות
לאתר מטה התנועה הקיבוצית
משתתפים:
נתן טל; גברי ברגיל; אורי גלעד; אורי אשכולי; גיורא מסד; גידי סיון; ענת גרה;
יואל מרשק; מאשה סאמרס; רן כוחן; רבקה וילנד; יוסי בן-שאול; מוטל ב.; נגה
בוטנסקי; ראובן טנא; דניאל יופה; רוסי וגשל; יונה פריטל; רבקה יקיר; רזי יהל.

חסרים:
ח"כ אבו וילן; דב אביטל; עינת נעמן; סלסו גרברז; יגאל צחור; עו"ד צפריר בן-אור.
משקיפים:
עליזה בורנשטיין; עו"ד מיכי דרורי; ח"כ אורית נוקד.
מוזמנים:
עו"ד אמיר גנז (מעברות); צבי מנבר (ג. חיים מאוחד); פנינה עקרון (הבונים).
ישב בראש הישיבה:
נתן טל - מזכיר התנועה הקיבוצית.
מיקום הישיבה:
בליאונרדו.
מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה.
1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 45
המזכירות הפעילה אישרה את פרוטוקול ישיבה מס' 45, מה-30.3.2003.
2. דיווח/הודעות - בין ישיבה לישיבה
סדר פסח בקיבוצים -
גם השנה נמסר על מספר קיבוצים שלא קיימו "סדר קיבוצי" משותף. המזכירים ביקשו ממאשה
סאמרס, רכזת אגף הרכזים, להכין את רשימת הקיבוצים הללו, באמצעות דיווחים מהרכזים
ומוועדת התרבות הקיבוצית.

זאב אוטיץ ז"ל (החותרים) -
בערבו של חג הפסח נפטר זאב אוטיץ, ממייסדי קיבוץ החותרים, ממנהיגי הקיבוץ המאוחד
והתק"ם. זאב הקדיש שנים רבות מחייו לספריית "הקיבוץ המאוחד", לסמינר "אפעל" ועוד.
איש נעים הליכות ומורה דרך באמונתו הקיבוצית ובכול מעשיו. יהי זכרו ברוך.

בעקבות ההתאבדות של בני הזוג כדורי במושב שדי תרומות -
התאבדותם הטרגית של בני הזוג, בערב פסח, על רקע חובות כבדים לבנקים ולנושים אחרים,
מצטרפת לשורה של מקרים קשים נוספים לאחרונה, בהם סיימו חקלאים ותיקים את חייהם
באופן דומה, לאחר שניצבו בפני שוקת שבורה, ייאוש ואובדן דרך, בעת שהיו אמורים
להחזיר חובות, או לנוכח מעקלים שהופיעו על סף ביתם.

מזכירות התנועה הקיבוצית מביעה דאגה רבה לנוכח המצב וקוראת למוסדות המדינה, בעיקר
למשרד החקלאות, לסייע לחקלאים שנכנסו למצבי משבר, מצוקה ומחסור, ביצירת קרנות עזר
וסיוע, ובלבד שאלה לא יגיעו אל סף מציאות אובדנית ומייאשת.

3. תקציב התנועה 2002 - דו"ח ו. התקציב
(מוזמנים: צבי מנבר (ג.ח.מ.); פנינה עקרון (הבונים).
שנת 2002 הייתה השנה הראשונה שבה ניהלה התנועה תקציב מלא ושלם, על אף המורכבות
הנובעת מניהול תקציב משותף ע"י שני גזברים. במחצית 2002 נבחרה ועדת התקציב, בראשות
צביקה מנבר. ועדה זו סיימה לאחרונה את בדיקת נתוני התקציב לשנת 2002 והיא מגישה
למזכירות הפעילה את ממצאיה ומסקנותיה.

צבי מנבר סקר את פעילות הוועדה, החל מיום תחילת עבודתה (סוף אוגוסט 2002). המועד
המאוחר שבו נבחרה הוועדה הנ"ל, גרם לכך ש"השפעת" הוועדה, במעקב אחרי תקציב אותה
שנה, הייתה שולית למדי. הוא הביע תקווה לתקן זאת במהלך שנת התקציב 2003. אם שנת
2002 הייתה שנה של למידה, הרי ששנת 2003 צריכה כבר להיות שנה של הפקת לקחים ותיקון
משגי העבר. בהמשך, עבר צביקה, אחד לאחד, על נתוני האגפים והמחלקות המשותפות בתנועה
הקיבוצית, בתקופה 1-12.2002 (ראה: - מצ"ב כנספח לפרוטוקול). בין יתר הממצאים, ציין
יו"ר הוועדה את הקשיים של חלק מיחידות התנועה, לגבות כספים בגין שירותיהם
לקיבוצים.

בסיכום דבריו הציג צביקה את ההחלטות/המלצות שהתקבלו במליאת הוועדה: מדורים שיש להם
הכנסות מפעילויות, או מגורמים חיצוניים, יחזירו את מלוא הגירעון או כול סכום אחר
שיוסכם עליו, לתקציב התנועה; תיערך בדיקה מקיפה לגבי נושא המחשוב; תקציב "הזרם
השיתופי" אמור לעבור בדיקה נוספת של ועדת התקציב; מוסדות התנועה יבדקו את אופן
הפעילות של מדור "בית ראשון במולדת", בעקבות הצמצום הכספי הצפוי של משרד הקליטה;
"ברית התנועה הקיבוצית" חייבת גם היא להחזיר את הגירעון שצברה לאורך זמן; גורמים
מתוקצבים ע"י התנועה יקבלו הקצבה חודשית כספית, או ערך כספי בתמורה, כמו ימי עבודה.
ככלל, הוועדה סבורה כי יש להחליט על "מדיניות של אי-חריגות מהתקציב". עצם ההחלטה
היא זו שיוצרת את "האווירה" הנכונה לשמירה על מסגרות התקציב.

הגזברים הגיבו על דברי יו"ר ועדת התקציב. חלק מההערות כבר טופלו ותוקנו. חלקן נמצא
בשלב של התמודדות ולמידת לקחי העבר. חלק נוסף תובע עמידה תקיפה של ראשי התנועה מול
כול חריגה משמעותית בתקציבי היחידות התנועתיות, לרבות האפשרות לסגור תקציבים, לרכזי
יחידות שאינם יכולים לשמור על מסגרת התקציב.

מרבית הדוברים בדיון הביעו דאגתם מן הגירעון בתקציב 2002 (ביצוע מול תקציב) וקראו
לצמצומו וכן לקביעת "רזרבה" תקציבית, שניתן יהיה לייעדה לכול מיני בלצ"מים
תנועתיים, העולים וצצים במהלך שנת התקציב. נמסר כי נושא זה נמצא כרגע בטיפול מסודר.

המזכירים סיכמו את הדיון. לדבריהם, במהלך השנתיים האחרונות נעשו קיצוצים מפליגים
וירידה משמעותית ביותר בתקציבי התנועה, בהשוואה לשנים קודמות. לכן, בכול התייחסות
לתקציב התנועה, יש לדעת תחילה את העובדות ולשמור, ככול האפשר, על הפרופורציות
הנכונות. לא הגענו עדיין לא שרצינו להגיע, אך הגענו לסה"כ הוצאות שהן בהרבה פחות
ממה שהיה אי-פעם בעבר. הם הוסיפו וציינו, כי הפרטים המדויקים יותר של התקציב נעשים
בפיקוח מתמיד וצמוד של המזכירים, בעיקר ככול שהדברים נוגעים גם לתקציבי "ברית
התנועה הקיבוצית". ועדת התקציב היא ועדה ציבורית, במינוי של מועצת התנועה. בעיקרו
של דבר, היא אמורה לפעול מול גזברי התנועה ולא מול ראשי אגפים ומחלקות. יש לצפות כי
תפקודה יבוא לידי ביטוי משמעותי יותר בדיונים על תקציב 2003, מן הסיבות שכבר פורטו
קודם.

הסיכוי לעמידה בתקציבי התנועה מותנה, לדעת המזכירים, ביצירת המודעות הנכונה של כול
ראשי האגפים והמחלקות לעניין זה. "מודעות" היא מילת המפתח כאן. על התנועה להגיע לכך
כי היא תעבוד במצב של "אפס גירעון".

סוכם:

א. המזכירות הפעילה תשמע פעמיים בשנה דו"חות ביניים ופעם אחת בסוף השנה, דו"ח
מסכם. כול אלה יוצגו בפניה ע"י ועדת התקציב.

ב. הדיון הקרוב, על ביצוע מחצית שנת 2003, יתקיים במהלך חודש אוגוסט ש.ז.

ג. המזכירות הפעילה מאשרת הקמת צוות אד-הוק לעניין צמצומים וחיסכון בתקציב התנועה,
בהרכב הבא: יוסי בן-שאול (רכז הצוות); אורה הרמתי (גזברית "הברית"); רבקה וילנד
(רכזת אגף חברה); רבקה יקיר (גזברית התנועה). הוועדה תביא המלצותיה בתוך חודש
מהקמתה.

ד. המזכירות הפעילה מודה לחברי ועדת התקציב על עבודתם היעילה והמועילה, עד כה
ובהמשך.

4. פעילות המח' המשפטית
עקב התארכות הדיון בסעיף הקודם, סיכמו מזכירי התנועה להעביר את הדיון בסעיף זה
לישיבה הבאה.

5. שונות
נוכחות בישיבות המזכירות -
מזכירי התנועה מבקשים להזכיר לחברי המזכירות הפעילה, כי נוכחותם עד גמר הישיבה היא
חובה. החברים מתבקשים שלא לקבוע ו/או לא לקחת חלק בישיבות אחרות, המתקיימות בעת
קיום ישיבת מזכירות התנועה. במקרים חריגים, נא לתאם ולהודיע מראש על היעדרות
מישיבה או מחלק ממנה.


יציאה מניהול בקליק מערכת מעוף
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים