פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 40 - התנועה הקיבוצית - 19.1.2003
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 40 - התנועה הקיבוצית - 19.1.2003

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 40
התנועה הקיבוצית - 19.1.2003
רשם: רן כוחן - 19.1.2003
יצירת קשר למזכירות
לאתר מטה התנועה הקיבוצית
משתתפים:
נתן טל; גברי ברגיל; גיורא מסד; רוסי וגשל; גידי סיון; עינת נעמן; יונה פריטל; הדסה ולנסי;
יואל מרשק; מוטל ב.; מאשה סאמרס; רן כוחן; רבקה וילנד; יוסי בן-שאול; דב אביטל; ענת גרה; נגה
בוטנסקי; דניאל יופה; רבקה יקיר; יגאל צחור.

חסרים:
אבו וילן (יושב "שבעה"); סלסו גרברז; אורי גלעד; אורי אשכולי; ראובן טנא.
משקיפים:
עליזה בורנשטיין; עו"ד מיכי דרורי; עו"ד צפריר בן-אור; עפר קול.
ישב בראש הישיבה:
נתן טל – מזכיר התנועה הקיבוצית.
מיקום הישיבה:
בליאונרדו.
מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה.
מזכירות התנועה הקיבוצית שולחת תנחומיה הכנים לח"כ אבשלום
(אבו) וילן על פטירת אמו, ז"ל
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
המזכירות הפעילה אישרה את פרוטוקול ישיבה מס' 39, מה-22 בדצמבר, 2002.
2. דיווח מזכירי התנועה - בין ישיבה לישיבה
א. דו"ח התקדמות - הוועדה הציבורית לסיווג הקיבוץ -
א. דו"ח התקדמות - הוועדה הציבורית לסיווג הקיבוץ - ישיבתה השביעית של הוועדה התכנסה ביום
ו', 19/1/03. בישיבה זו הוצגו מספר הצעות ונוסחים, ביניהם הנוסח שהוגש ע"י מזכירי התנועה
הקיבוצית וכן גם הצעותיהם של יורם קרין (כפר רופין), של ד"ר אריאל הלפרין, של הקיבוץ הדתי
והצעת דובי הלמן ויעקב גדיש. בישיבה זו הוזכר, בין היתר, כי קיימים כ-150 חוקים ותקנות
המתייחסים – בעניין אחד או אחר – לקיבוץ. לכן, כול ניסיון להציע כיום סיווגים
שונים לקיבוצים במצבי שינוי שונים - בנוסח שעליו מדברות חלק מההצעות שהונחו על שולחן הוועדה
- עלול ליצור מצב, שבו יהיה צורך לשנות את מרבית החוקים והתקנות הקיימים. זהו פתח אפשרי
ל"תיבת פנדורה". ניתן לשער איך נכנסים לתהליכי החקיקה המתחייבת, אך איש אינו יכול להתחייב
לתוצאה הסופית ו/או לתועלת שתצמח מכך. המזכירים סבורים, כי הצעת התנועה, בשינויים מהותיים
זעירים, היא זו שתתקבל על דעת מרבית חברי הוועדה, עם תום דיוניהם בנושא זה. התוספות שהוצעו
בהצעת מזכירי התנועה, "מסמנות" אך ורק את מי שהשתנה ולכן אין הן מחייבות את מי שלא השתנה ואין
גם כול סיבה, כי מי שלא השתנה ייפגע בעטיים של אלו שבחרו במהלכי שינוי שונים. הפעילות
התנועתית מכוונת לכך, שסיווג הקיבוץ יחול על כול "המודלים" האפשריים, תחת קורת גג אחת.
המזכירים דיווחו, שבסופה של הישיבה סוכם על הקמתה של תת-ועדה, שתביא למליאה הצעה מובנית
ומוסכמת בנושא האמור. בתת-ועדה זו חברים: פרופ' אליעזר בן-רפאל (יו"ר הצוות); גברי ברגיל;
יעקב גדיש; גדליה גל; אורי זליגמן (רשם האגודות); דוידה לחמן-מסר (משנה ליועץ המשפטי לממשלה).
אחת המטלות של צוות זה תהיה להכין מסמך שיהיה נספח לעבודת הוועדה ויתמקד בהגדרת: מהו
לא-קיבוץ, כלומר, היכן "חציית הקווים", שמעבר אליהם לא ניתן עוד לדבר על היישוב כ"קיבוץ".

ב. כנסים תנועתיים-אזוריים -
הכנסים המאורגנים ע"י אגף הרכזים בתנועה הקיבוצית יתקיימו ב-20/2 וב-5/3 וייטלו חלק בהם כול
מזכירות התנועה. כנסים אלו יעסקו ב:
א. תוכנית העבודה של התנועה;
ב. מסמך על העקרונות הבסיסיים של הקיבוץ;
ג. שמיעת דיווחים מעודכנים על המשך עבודת "הועדה הציבורית לסיווג הקיבוץ".

ג. בחירות לכנסת 2003 -
יום הבחירות הוא יום שבתון. פעילים שירצו לעבוד למען מפלגותיהם ביום זה יוכלו לעשות כן, כמו
כול אזרח אחר של מדינת ישראל.

3. תקנה 7 א' - דיווח, דיון ואשרור "הצוות המטפל"
בהמשך להסכמה על הפנייה המשותפת לעכב את הדיון בבג"ץ בתקנה הנ"ל נציגי הצדדים מסרו לבית המשפט
על נכונותם להגיע להסכמות בתוך התנועה הקיבוצית, בדרכי הטיפול בקיבוצים, שהגיעו למצב של
"תקיעות" בנושאי "השינוי".

במהלך השיחות שהתקיימו הוחלט על הקמת צוות, שיכין נייר עבודה בנדון, שעליו ניתן יהיה לדון
ולהגיע לכלל הסכמה בתוך התנועה. אם אכן יגיעו הצדדים להסכמה זו יוצג הסיכום לבית המשפט,
בתקווה שתיחסך ההתדיינות המשפטית בפני המערכת המשפטית החיצונית.

בפגישה הראשונה, שהתקיימה סביב הנושא הגיעו המשתתפים לכלל הסכמה על הגדרת "קיבוץ בתקיעות" ועל
כך, שאסור כי קיבוץ המצוי במצב שכזה "ידמם" לאורך זמן ויגיע עד למצבי אנרכיה מוחלטת, בהיעדר
יכולת פנימית להגיע להכרעה מוסכמת של "בעד" ו"נגד" ההצעות לשינוי.

להלן הנקודות שסוכם להתייחס אליהן ב"ניר העבודה" המשותף:
א. הצבעה ברוב הרגיל הנדרש;
ב. מיצוי תהליך ההדברות;
ג. מנגנון מובנה לניסיון שכנוע;
ד. בדיקה חוזרת של ההשלכות על המיעוט ועל אוכלוסיות חלשות;
ה. קשר גומלין בין הפרטת השכר לשיוך נכסים או חלוקת פירות;
ו. מנגנון להצבעה חוזרת;
ז. מנגנון לבוררות/פסיקה/גישור.

בצוות המוצע לאישור: נתן טל וגברי ברגיל, מזכירי התנועה; עו"ד מיכי דרורי (המח' המשפטית);
ניצן פלדמן (יזרעאל); אלישע שפירא (עין השופט) ; נחמן רז (גבע); מיכה שגיא (בית השיטה).

הוחלט:
המזכירות אישרה את הצוות לטיפול בתקנה 7 א', בהרכב שהוצע לעיל.

4. שדרוג אש"ל לפעילי התנועה
"הוועדה לקביעת תנאי שירות" של פעילי התנועה המליצה, לפני מספר חודשים, על עדכון גובה דמי
אש"ל לפעילי התנועה ב-8%. כזכור, דמי האש"ל בתנועה לא עודכנו זה כבר למעלה משנתיים על אף
שהאינפלציה בתקופה זו הייתה גבוהה מההעלאה המוצעת. המשך המצב הנוכחי מקשה בעיקר על אותם
הפעילים, שאינם חוזרים לבתיהם כול ערב ו/או פעילים העובדים "ימים ארוכים". חברי המזכירות
הביעו דעתם – "בעד" ו"נגד" העלאת דמי האש"ל בתקופה זו.

בהצבעה שהתקיימה בתום הדיון הוחלט:

בהיעדר תמיכה משמעותית "בעד" או "נגד" הצעת הוועדה הנ"ל מורד הנושא מסדר יומה של המזכירות
הפעילה. מזכירי התנועה יקבעו מועד אחר לדיון, בהצעה שעמדה על סדר היום.

4. מבקרת התנועה - דו"ח ביקורת מסכם - איחוד התנועות
בהמשך להגשת דו"ח ביניים בנושא הגישה עתה המבקרת את הדו"ח המסכם שלה, נכון לסוף אוקטובר 2002.

עיקרו של הדו"ח עוסק בבדיקת יישום ההחלטות הנוגעות לאיחוד התנועות. המבקרת מקדישה מקום לאותם
נושאים, שחל בהם שינוי מאז הדו"ח הקודם (יולי 2001): תקציב משותף; איחוד אגף הכלכלה; איחוד
המחלקות המשפטיות (אך עדיין לא הוגש דף הגדרות לעבודת המחלקה, כפי שסוכם); מיזוג הוצאות
הספרים.

בנוסף לכך, צוות היגוי משותף מבקר בקיבוצים, במסגרת ביקורי התנועה, באחריות אגף הרכזים.
מהביקורים מתקיימים בקיבוצי שתי התנועות לשעבר, ללא כול חלוקה מבדילה בתוכן.

הנושאים שלא חל בהם שינוי: איחוד הנהלת החשבונות; איחוד הנכסים; הצלבת דירקטורים בתאגידים;
איחוד מחלקות חו"ל (קיימת על כך החלטת ועידה).

לדעת המבקרת, המוסדות הסטטוטוריים של התנועה (המזכירות הפעילה, המזכירות הרחבה ומועצת התנועה)
מתנהלים בד"כ באופן מסודר, תקין ועל פי הנהלים. מתוך כלל הנושאים שנידונו, לדוגמה, בישיבות
המזכירות הרחבה רק נושא אחד לא בוצע כלשונו (קיום דיון שני על העיתונות הקיבוצית). באשר
לתדירות ישיבות המזכירות הפעילה רואה המבקרת ליקוי בכך, שישיבות מזכירות זו אינן מתקיימות
לעתים תכופות יותר, בעיקר במהלך שמונת החודשים האחרונים (מאז מאי 2002) וממליצה לקיימן
בתדירות גבוהה יותר.

נכון להיום, קיים טיפול רצוף בנושאים המרכזיים המעסיקים את התנועה: סיווג הקיבוץ (הוועדה
הציבורית); זכויות החקלאים בקרקע; הוועדה לענייני מים; קידום כניסה ל"הסדר" לקיבוצים שעדיין
לא נמצאים במסגרת זו – כול הנושאים הנ"ל, וכן רבים אחרים, דווחו באופן קבע למזכירות
הפעילה/הרחבה/המועצה ומרביתם מטופלים ע"י ציוותי אד-הוק לנושאים אלו.

בדברי סיכומה, ציינה המבקרת, כי למרות ההתקדמות הרבה שהושגה בקידום מהלכי איחוד התנועות נותרו
עדיין שורה של נושאים מרכזיים, שכול "תנועת אם" מנהלת ומפעילה בנפרד. אם לא תינתן תשומת לב
מספקת לעניין זה קרוב לודאי, שלא ניתן יהיה להשלים את איחוד התנועות עד לתום הקדנציה הראשונה
(אוקטובר 2004). לדעת הביקורת קיימות אפשרויות לזירוז תהליכי האיחוד ועמידה בלוח הזמנים
שהוצע בוועידת היסוד בכנרת (אוקטובר 2000).

בדברי תשובתם התייחסו המזכירים לנקודות המרכזיות, שנבעו מדו"ח המבקרת. לדעתם ניתן להגיש
למועצת התנועה דו"ח סיכום עבודת התנועה גם בע"פ וגם בכתב. אין, לדעתם, לקבוע קביעה שרירותית
וחד-משמעית בנדון. המזכירים הודיעו, כי הם מקבלים את הערות המבקרת בהתייחס לתדירות מועדי
ההתכנסות של המזכירות הפעילה. המטרה הייתה לכנס פורום זה אחת לשבועיים, אך אילוצים שונים בעבר
גרמו לדחיות בלתי נמנעות. להבא, ייעשה מאמץ לקיים את הישיבות במועדן, גם אם אחד מהמזכירים לא
יוכל לקחת חלק בישיבה, אך זאת רק לאחר שסדר היום הוסכם מראש על שניהם. באשר להמלצות הצוות
בעניין המח' המשפטית הודיעו המזכירים, כי הן כבר הועלו על הכתב וכי בקרוב תובאנה לדיון הנדרש
במזכירות.

המזכירים סיכמו את הדיון בציינם, כי מאז כתיבתו חלו שינויים חשובים בקידום מהלכי האיחוד של
התנועות (לדוגמא: ההחלטה על "הצלבת" דירקטורים ב"קרן התק"ם" וב"חבצלת"; מיזוג וכל פעילויות
"ברית התנועה הקיבוצית" אל תוך אגפי התנועה; כול המחלקות והאגפים הם בראשות רכז אחד; הקמת
צוות תנועתי לצמיחה דמוגרפית; הקמת מח' קרקע באחריות אגף לכלכלה; צוות "גיבוש הסכמות" בנושא
תקנה 7 א'; הוצאת האוגדן בנושא הפנסיה והביטחון האישי לחבר הקיבוץ; "ועדת גיורא מסד", שבעקבות
המלצותיה הוחלט בתנועה על תוכנית הקיצוץ במס התנועתי ועוד). לדעתם, יש מקום להמשיך ולהשלים,
אחת לשנה, את הדו"ח מאחר ומדובר בנושא מרכזי בחיי מזכירות התנועה ומאחר והיא זו שמופקדת על
עצם הביצוע וקצב הביצוע של איחוד התנועות.

המזכירים ציינו בדבריהם את הרוח החיובית הנושבת מדו"ח המבקרת והביעו תקוותם, כי מהלכי האיחוד
לא יעצרו וכי בהמשך ייעשו כול המאמצים הנדרשים ע"י התנועה ומנהיגותה להגיע לכלל מיזוג מלא של
התנועה הקיבוצית. מדובר בתהליך בלתי-הפיך, שהכול מחויבים אליו.

סוכם:

א. מזכירות התנועה מאשרת ומאמצת את דו"ח המבקרת ואת המלצותיה.
ב. המזכירות מטילה על המבקרת להמשיך בנוהל הגשת דו"ח שנתי למזכירות התנועה על "מצב איחוד
התנועות".
ג. המזכירות מודה למבקרת התנועה על שקדנותה ועבודתה היסודית והמועילה בהכנת דו"ח הביקורת
המסכמת על איחוד התנועות.


יציאה מניהול בקליק מערכת מעוף
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים