פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 36 - התנועה הקיבוצית - 13.10.2002
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 36 - התנועה הקיבוצית - 13.10.2002

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 36
התנועה הקיבוצית - 13.10.2002
רשם: רן כוחן - 13.10.2002
יצירת קשר למזכירות
לאתר מטה התנועה הקיבוצית
משתתפים:
נתן טל; גברי בר-גיל; גיורא מסד; ח"כ אבשלום וילן; סלסו גרברז; עינת נעמן; הדסה ולנסי; יואל
מרשק; אורי גלעד; מוטל ב.; מאשה סאמרס; רן כוחן; רבקה וילנד; יוסי בן-שאול; דב אביטל; אורי
אשכולי; דניאל יופה; רבקה יקיר.

חסרים:
רוסי וגשל; גידי סיון; נגה בוטנסקי; יגאל סלע; יגאל צחור; יונה פריטל.
משקיפים:
עליזה בורנשטיין; עו"ד מיכי דרורי; עו"ד צפריר בן-אור; עפר קול.
מוזמנים:
חגי קליגר (אלונים); ניצן סלע (בית השיטה); פיני פלד (עין כרמל).
ישב בראש הישיבה:
גברי בר-גיל – מזכיר התנועה הקיבוצית.
מיקום הישיבה:
בליאונרדו.
מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה.
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מס' 35
המזכירות הפעילה אישרה את פרוטוקול ישיבה מס' 35, מה-29 בספטמבר, 2002.
2. אישור סדר היום - מועצת התנועה הקיבוצית - מושב 11 - ב-31.10.2002
המזכירות אישרה את הנושאים שיעלו על סדר יומה של המועצה הקרובה - מושב 11. המושב יפתח בדברי
אזכרה למלאת 7 שנים להירצחו של יצחק רבין ז"ל. בהמשך סדר היום:
א. תקציב התנועה הקיבוצית 2003 – דיון וקריאה ראשונה;
ב. ארכיוני קיבוצים לעת שינוי;
ג. מניין חוקי לפתיחת מועצת התנועה;
ד. דיווח בנושא הקרקעות, לאחר פסיקת הבג"ץ;
ה. אישור חברותו של גידי סיון במזכירות הפעילה ובמזכירות הרחבה, במקום חבר מזכירות, שסיים
תקופת פעילותו.

3. דיווחים והודעות
הוועדה הציבורית לסיווג הקיבוץ -
המזכירים דיווחו על הישיבה האחרונה של "הוועדה הציבורית לסיווג הקיבוץ". עיקרה של הישיבה
הוקדש לבחינת נושא "שיוך הדירות". מזכיר קיבוץ געתון הציג בישיבה זו את מודל השינויים בקיבוצו
הכרוך גם בטיפול בנושא השיוך. הוועדה פרסמה הודעה ברבים, בה הוצעה האפשרות להופיע בפניה, לכול
מי שמעוניין בכך. עד כה ההיענות למודעה היא דלה ביותר. הוועדה ביקשה מנציגי התנועה הקיבוצית
להכין נוסח כתוב, שיציג את הנוסח האופטימלי, שהתנועה הייתה שואפת להגיע אליו לקראת תום דיוני
הוועדה.

מס הכנסה -
המזכירים דיווחו על הפגישה, שהתקיימה לאחרונה בנושא זה ושבה הם לקחו חלק, יחד עם רו"ח ירון
רייכמן (ברית פיקוח) ונציגי "ועדת פרידה ישראלי" (מס הכנסה). בפגישה התבררו, באופן המפורש
ביותר, הדברים הבאים:
א. אין בכוונת הוועדה להציע כול הצעה שהיא, שתשנה את כללי המיסוי הנהוגים לגבי הקיבוצים
השיתופיים-מסורתיים. הנחות המיסוי שחלו עליהם בעבר ימשיכו להתקיים גם בהמשך.
ב. הרפורמה של מס הכנסה, בהתייחס לקיבוצים המשתנים, נעצרה בינתיים עד לסיום עבודתה של הוועדה
הציבורית לסיווג הקיבוץ.
ג. הפרשות לפנסיה ייחשבו, בכול מקרה, לצורך הזיכוי מהמיסוי.
כמו כן, סוכם, על דעת אנשי מס הכנסה והתנועה הקיבוצית, להקים צוות משותף, שעליו יוטל לעבד
"נייר הסכמה" משותף בנושא האמור ובהתייחסות לסוגיות המיסוי של קיבוצים בשינוי. הכוונה היא
להגיע, בין היתר, להסכמה על "קו הגבול" בפערים בשכר/תקציב המתקיימים כיום בתנועה הקיבוצית. אם
ניתן יהיה להגיע להסכמה שכזו הרי שמסמך זה יובא גם בפני "הוועדה הציבורית לסיווג הקיבוץ".

פגישה עם יעקב אפרתי – מנכ"ל מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י)
- המזכירים דיווחו על הפגישה, שהתקיימה עם הנ"ל. בפגישה זו תבעו ממנו המזכירים, כי הוראות
המעבר, שהבג"ץ הטיל על ממ"י לנסחן, לא יעצרו בשום צורה שהיא את ההרחבות בקיבוצי הפריפריה.
מנהל ממ"י הבטיח לתת תשובתו בעניין זה בהקדם. המזכירים גם דרשו להתאים את נושא ההרחבות
למציאות הקיבוצית ובהתאם לכך לנסח תקנות, שיהיו רלוונטיות לקיבוצים (נכון להיום, מרבית התקנות
נוסחו מתוך ראיית הצרכים של המושבים). סוכם, כי התנועה הקיבוצית תכין נייר עמדה מפורט בנושא
וכי לאחר מכן יוקם צוות משותף למינהל ולתנועה הקיבוצית, להמשך בחינת מהלכי הטיפול בנושא.

קרקעות -
במגמה לחזק את יכולת התנועה לטפל מקצועית בנושא הקרקעות תוקם, במסגרת האגף הכלכלי של התנועה,
מחלקה, שתעסוק באופן ספציפי בנושא זה. המזכירים מסרו, כי נעשתה פנייה לבארי הולצמן (עין חרוד
א.), שעבד עד לאחרונה במשרד ראש הממשלה, לרכז את המחלקה, בהיקף פעילות של יומיים בשבוע.

כנסים אזוריים – בעקבות פסק הדין של הבג"ץ -
המזכירים דיווחו על ארבעת הכנסים האזוריים שהתקיימו ב: כרי דשא; יגור; אפעל; משקי הדרום. בכול
ארבעת הכנסים השתתפו כ-400 איש, מרביתם בעלי תפקידים מרכזיים בקיבוץ ובאזור. המזכירים ביקשו
להודות למאשה סומרס, לדב אביטל ולאורי גלעד, חברי המזכירות, וכן גם לרכזים האזוריים על הארגון
המוצלח של הכנסים.

4. תקציב התנועה הקיבוצית לשנת 2003 - קריאה ראשונה
המזכירים פתחו את הדיון והדגישו את הנחות היסוד לתקציב המוצע:
- ראשית, מצבם הכלכלי הקשה של קיבוצים רבים, בעיקר בשנה-שנתיים האחרונות, בעקבות המאורעות
בארץ ובעולם. על חלק מהם מהווה המס התנועתי עול הולך וגדל, שהם מתקשים לעמוד בו.
- ההנחה השנייה - נובעת מן השאיפה התנועתית להמשיך ולהתייעל, למנוע כפילויות, לשפר ביצועים
ולהתמקצע, ככול האפשר.
- השלישית - היא פועל יוצא מהתחייבות מזכירי התנועה, בעת הצגת תקציב השנה החולפת (2002),
להביא בפני המועצה רפורמה בתחום המיסוי התנועתי, בכפוף לשתי ההנחות לעיל ובהמשך למגמת הקטנת
המיסוי, שצברה תאוצה מאז איחוד התנועות.

מכאן, שהצעת התקציב המונחת לפני המזכירות הפעילה מבטאת, בין היתר, את הדברים הבאים:
I. קיצוץ של כ-15% מהתקציב, בהשוואה לשנת הפעילות הקודמת.
II. קיצוץ נוסף במצבת פעילי התנועה.
III. הכרח להיערך להגברת גיוס מקורות חיצוניים הן כהשלמה לקיצוץ במס התנועתי והן ככוונה שלא
לפגוע בפעילויות/משימות מרכזיות וחיוניות של התנועה.

בדיון שנערך בעקבות דברי הפתיחה של המזכירים ביקשו חלק מרכזי האגפים/מחלקות, כי טרם שנופלות
ההחלטות הסופיות מן הראוי שתינתן להם האפשרות להיפגש עם המזכירים ולהציג בפניהם את משמעויות
הקיצוצים בתקציב, מנקודת מבטם שלהם. לדעתם, המשך מגמת הקיצוצים מחייבת דיונים משותפים, באשר
לאפשרות להמשיך ולקיים חלק מפעילויות התנועה. לדעת מספר חברים התקציב אינו מבטא מספיק את
העדיפותשהתנועה מקנה כיום לנושאים הנמצאים בתחומי הטיפול של אגף הכלכלה. נשמעה גם אמירה, כי
הקיצוצים בתקציבי תנועות הנוער עלולים להעמיד בסיכון את יכולת המשך פעילותן.

לדיון הוזמנו גם מספר מזכירי/מנהלי קהילה של קיבוצים, שביקשו להעלות הצעתם (יחד עם אחרים)
בהקשר לנושא שעל סדר היום. ניצן סלע (בית השיטה), חגי קליגר (אלונים) ופיני פלד (עין כרמל),
הציעו קיצוץ משמעותי בתקציב התנועה, כבר בשנת 2003 (5 מיליון ש"ח) לעומת הצעת המזכירים
המדברת על פריסת "הרפורמה" והקיצוץ במיסוי על פני תקופה של 3 שנים (קיצוץ של כ-3 מיליון
ב-2003). הצעת הנ"ל מדברת גם על צמצום ניכר בפעילויות התנועה והעברת פעילויות אלו לאחריות
האזורים (מועצות אזוריות; מפעלים וכיו"ב). כמו כן, דרישה, כי מרבית הפעילויות ייעשו כתשלום
עבור שירות וכי רכוש התנועות הוא זה שיהיה אמור לממן חלק ניכר יותר מפעילויות התנועה, תוך
צמצום - במקביל - של מקור מס החברים עד למינימום.

המזכירים, בסיום הדיון, הסתייגו בצורה חד-משמעית מהצעת "מזכירי הקיבוצים". לעמדתם, מס החבר
הוא "הוצאה ציבורית" של כלל הקיבוץ. אין ליצור מצב, גם בקיבוץ המופרט ביותר, בו מס זה יהיה
נתון לשרירות החלטתו של החבר/הפרט. מעבר לכך, התנועה כיום היא כבר בפועל "תנועת מטה" לכול
דבר. היא כמעט ואינה עוסקת עוד בשירותים פרטניים לקיבוצים. המזכירים העלו שורה ארוכה של מטלות
מרכזיות, שבהן כן מטפלת כיום התנועה: מים; עיגון הזכויות בקרקע; מטה ההסדר; "ועדת הסיווג";
שיוך נכסים לחבר; ביטחון סוציאלי ופנסיוני; טיפול סיעודי בוותיקי התנועה; תנועות הנוער
ומעורבות בחברה הישראלית; פרויקטים חינוכיים למיניהם ועוד שורה ארוכה של נושאים מרכזיים
נוספים. כול אלו מחייבים מקורות כספיים ניכרים. אלו הם נושאים משותפים הנוגעים לכלל חברי
התנועה ולכלל קיבוציה ולכן גם על כול קיבוץ לקחת חלק במימון הפעילויות הללו. לא עלתה שום
מחלוקת בהתייחס להצעה להקים צוות תנועתי רחב, שבו ייקחו חלק פעילים מהתנועה מן האזורים
ומהקיבוצים. על צוות זה יוטל לבחון את פעילויות התנועה ואת סדרי העדיפויות שלה, במגמה לבחון
דרכים נוספות לצמצום המס התנועתי במהלך השנים 2003-2005, אך לא על חשבון יכולת התפקוד השוטפת
של התנועה הקיבוצית. ההצעה להקמת הצוות תוצג בפני צירי המועצה, במסגרת הצעות ההחלטה של
המזכירות, והם יתבקשו להחליט עליה.

סוכם:
I. המזכירות מאשרת את גובה התקציב (מקורות) בסך 420 ש"ח לחבר ו-20,000 ש"ח לכול קיבוץ.
II. המזכירות מאשרת את מסגרת התקציב, בסך: 17,012,960 ש"ח. ההעברות בין סעיפי התקציב תהיינה
גמישות ואפשריות, בהתאם להצעה הסופית ובכפוף לאי-פריצת מסגרת התקציב הנ"ל.
III. המזכירות מאשרת את כלל המקורות מול שימושים, כמפורט בהצעת הטיוטה לתקציב התנועה.

הערות לקראת הקריאה השנייה:
א המזכירות תמשיך במאמציה לאיתור תקציבים נוספים לפעילויות במהלך השנה.
ב סעיף "מטה הסדר הקיבוצים" יועבר מתקציבי התנועות הנפרדות לתקציב התנועה הקיבוצית.
ג. יאותרו תקציבים, מתוך תקציבי האגפים, לפעילויות שוטפות במהלך השנה.

IV. לקראת תקציב 2004 יוקם צוות תנועתי, שמטרתו לבחון לעומק את פעילויות התנועה מול האזורים
והמועצות האזוריות. הקמת הצוות תיעשה בהקדם ולאחר שמועצת התנועה תאשר את תקציב התנועה
הקיבוצית לשנת 2003.

5. מבקרת התנועה - דו"ח ביקורת מסכם באגף החברה
המזכירות הפעילה שמעה את סקירת המבקרת, בהמשך להגשת דו"ח הביקורת המסכם באגף החברה. המזכירים
קראו למרכזות האגף לפעול בהקדם האפשרי לתיקון הליקויים המצוינים בו.

סוכם:
I. מזכירות התנועה מאשרת ומאמצת את דו"ח המבקרת ואת המלצותיה.
II. המזכירות, באמצעות המזכירים ורכזות האגף, לוקחים על עצמם ליישם את המלצות הדו"ח ככתבן
וכלשונן.
III. האמור לעיל מתייחס גם ליישום החלטות קודמות בדבר קביעת פעיל אחד בראשות האגף.
IV. המזכירות מודה למבקרת התנועה על עבודה היסודית והמועילה בהכנת דו"ח הביקורת המסכם.

6. שונות
I. ישיבת המזכירות הפעילה הבאה תתקיים ביום ראשון, 10/11, בקיבוץ מעברות. סדר יום יישלח
בנפרד.
II. המזכירות שולחת ברכות החלמה מהירה לענת רוזנבלט ("המכון לייעוץ ארגוני"), שנפצעה בתאונת
דרכים.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים