פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 33 של התנועה הקיבוצית - 11.8.2002
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 33 של התנועה הקיבוצית - 11.8.2002

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 33 של התנועה
הקיבוצית - 11.8.2002
משתתפים:
נתן טל; גברי בר-גיל; סלסו גרברז; עינת נעמן; רוסי וגשל; יוסי בן-שאול; יואל מרשק; ראובן טנא; אורי
גלעד; מוטל ב.; מאשה סאמרס; רן כוחן; רבקה וילנד; יונה פריטל; גיורא מסד; יגאל סלע; רבקה יקיר; אורי
אשכולי; יגאל צחור; ח"כ אבו וילן; דב אביטל; נגה בוטנסקי.

חסרים:
הדסה ולנסי; ח"כ אורית נוקד.
משקיפים:
עליזה בורנשטיין; עו"ד מיכי דרורי.
מוזמנים:
רבקה קנטור; תלמה סולפיין – מח' תרבות, התנועה הקיבוצית.
ישב בראש הישיבה:
נתן טל – מזכיר התנועה הקיבוצית.
מיקום הישיבה:
בליאונרדו.
מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה.
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
המזכירות הפעילה אישרה את פרוטוקול ישיבה מס' 32, מ-21.7.2002.
2. דיווחים והודעות – בין ישיבה לישיבה
א. מפת העדיפויות – תעשייה -
רכז איגוד התעשייה הקיבוצית, אורי אשכולי, דיווח למזכירות על סיכומי משרד אוצר על מפת העדיפויות בתחומי
התעשייה. עפ"י סיכומים אלה נראה, כי דליה איציק, שרת התמ"ס, לא עמדה בהבטחותיה הציבוריות לראשי התנועה
ואיגוד התעשייה הקיבוצית. עמדת האוצר "זכתה" לתגובה ולהתקפה חריפה של ח"כ אבו וילן. בעקבות חילופי
הדברים הקשים התקיימה פגישת הבנה עם צמרת משרד התמ"ס. בפגישה זו סוכם לבדוק, ברוח חיובית, באיזה פורום
ממשלתי ניתן לשנות עתה את החלטות הממשלה. בישיבת המזכירות הובעה גם תרעומת כנגד חברים מרכזיים בתנועה
הקיבוצית הפועלים לעיתים בחוסר תיאום עם התנועה וכנגד האינטרס הכולל שלה. המזכירים מסרוכי יתמידו
בניסיון להביא לתקון יזום של הממשלה במצב שנוצר כעת.

ב. "הוועדה הציבורית" ומיסוי הקיבוצים -
ביום ו', 2.8.02, התקיימה הישיבה השנייה של "הוועדה הציבורית". קבוצת חברים, ביניהם נתן טל וגברי
בר-גיל, מזכירי התנועה, רו"ח ירון רייכמן ("ברית פיקוח"), פרופ' דני צידון, רשם האגודות ואחרים הציגו את
"תמונת המצב" הכלכלית של התנועה הקיבוצית כיום. בהקשר זה עלתה גם סוגיית מכתבו של מיכאל גל (ממס הכנסה)
לרכזי משרדו באזורים השונים, בנושא גביית מס הכנסה מקיבוצים, שעברו לתשלום שכר לחבריהם ("רשת ביטחון").
המזכירים מסרו, כי ידרשו התערבות יו"ר הוועדה הציבורית (פרופ' בן-רפאל), רשם האגודות השיתופיות והמשנה
ליועץ המשפטי לממשלה להקפאת מכתבו של בן-גל עד לסיום עבודתה ואישור מסקנותיה של הוועדה הציבורית, כפי
שסוכם עם תחילת עבודת הוועדה. ח"כ אבו וילן הציע להוציא מכתבים דחופים לשר האוצר ולשר המשפטים ולהעמיד
אותם על חומרת פעולתו של מיכאל בן-גל לשינוי שיטת המיסוי, זאת עוד טרם סיימה הוועדה הציבורית את דיוניה.
ח"כ וילן הציע גם לכנס את ראשי "הזרם השיתופי" ולהגיע עמם להודברות באשר לקביעת כללי "עשה" ו"אל תעשה"
בנושא.

ג. עו"ד אורית נוקד – ברכות לבחירתה כחברת כנסת -
המזכירים שולחים, בשמם ובשם כול חברי המזכירות, ברכות חמות לכניסתה של אורית כחברת כנסת מטעם "העבודה".
המזכירות שולחת לה מרב איחולי הצלחה ומקווה לשיתוף פעולה הדוק ופורה עם אבו וילן וענת מאור, בחיזוק
הנוכחות הקיבוצית בכנסת.

ד. יוסי ורדי – עם סיום עבודתו במשרד הביטחון -
יוסי ורדי סיים בימים אלה תקופה של 3 שנות עבודה אינטנסיביות במשרד הביטחון, כעוזרו של שר ביטחון
לענייני התיישבות. יוסי ייצג את התנועה בכבוד, ובאופן המכובד ביותר, בכול מערכות השלטון המרכזי והאזורי.
המזכירים שלחו לו מכתב תודה אישי ומצרפים לכך את ברכות כול חברי המזכירות של התנועה הקיבוצית. במקומו של
יוסי נכנס לתפקיד עמיקם סבירסקי (בית השיטה). גם לו שלוחות ברכות חמות.

ה. יגאל סלע – מח' העלייה - הסוכנות היהודית -
במהלך שבוע זה יעלה עניין מועמדתו של יגאל סלע בפני "הוועדה להתייעצות והסכמה" של הפלג האמריקאי בסוכנות
היהודית. כולנו "מחזיקים לו אצבעות".

ו. פנייתה של יונה פריטל -
בעקבות הדיווחים לעיל ביקשה יונה פריטל להעלות על סדר יומה של המזכירות, את קשרי העבודה עם הזרם
השיתופי ועם מרכז המועצות האזוריות. המזכירים הסכימו לרשום את הנ"ל ברשימת הנושאים לדיון במזכירות
הפעילה.

3. המלצות המזכירות למועצת התנועה בנושא המיסוי התנועתי
המזכירות הפעילה דנה בהמלצות, שהגישה הוועדה הציבורית מטעם המזכירות, אשר עסקה בנושא המיסוי התנועתי.
הוועדה כללה את: גיורא מסד (יו"ר); אחיק בר-לוי; נירה בראונשטיין; צבי מנבר; אבנר ברזילי; סול לביא;
רבקה יקיר; מוטל בוגומולסקי; יוסי בן-שאול.

בסיכום הדיון התקבלו ההחלטות הבאות:

א. כללי
1. מסי התנועה בשנת 2002 מתוקצבים על בסיס מסי חברי הקיבוץ, בכול אחד מקיבוצי התנועה, בשתי רמות: כלל
החברים, לפי 650 ש"ח לחבר; חברים מבוגרים לפי 325 ש"ח לחבר.

2. תקציב התנועה מתבסס על 34,600 חברים בתק"ם ו-15,000 בקבה"א. סה"כ: 29,044 מיליון ש"ח, כשמזה 18,237
מיליון ש"ח (11,854 תק"מ + 6,383 קבה"א) לפעילות התנועה הקיבוצית וכול השאר לפעילות התנועות לשעבר
(10,807 מיליון ש"ח).

3. מתוך הסכומים הנ"ל כ-13,500 "נגבה" ע"י עבודת פעילים.

4. קיים שוני רב בניהול ההתחשבנות של התנועות עם הקיבוצים על תשלום המס וזיכוי עבודת הפעילים.

5. התנועות מקיימות פעילויות נוספות, שאינן באות לידי ביטוי בתקציב התנועה.

ב. המלצות עפ"י כתב הסמכת הוועדה
1. לפעול להקטנת גובה המס ע"י תהליך הדרגתי, שיימשך על פני השנים 2003-2005, כאשר בסופה של התקופה יהיה
המס התנועתי המקור לפעילות התנועה הקיבוצית וכן לפעולות הנפרדות של התנועות.

2. המגמה היא שהמיסוי התנועתי יהיה כ-22-23 מיליון ש"ח.

3. המס התנועתי ייגבה מכול קיבוץ החבר בתנועה הקיבוצית. חישוב המס ויעשה על פי העקרונות הבאים:

א. 20,000 ש"ח לקיבוץ – תשלום קבוע.

ב. תשלום על בסיס מספר חברים והמועמדים בדו"ח השנתי של הקיבוץ ("מאזן מאושר"). הסכום לחבר ייקבע עפ"י
סה"כ המיסוי התנועתי השנתי, פחות התשלום הקבוע, מחולק במספר החברים והמועמדים בתנועה הקיבוצית. הכוונה
היא, שסכום זה יעמוד, בסופו של תהליך יישום ההמלצות המוצע (2005), על כ-320 ש"ח לחבר.

ג. התשלום המקסימלי לקיבוץ לא יעלה על 300,000 אש"ח.

ד. קיבוץ עם פחות מ-50 חברים ומועמדים ישלם רק את התשלום הקבוע, כאמור בסעיף א' לעיל.

ה. לא יימחקו חובות העבר של קיבוצים.

ג המלצות נלוות
במסגרת פעילות הוועדה הועלו לדיון שאלות ארגוניות, ניהוליות ומקצועיות במערכת המיסוי התנועתית, שאינן
בתחום "כתב המינוי" של הוועדה. ראינו חשיבות רבה לטפל בהם ואנו ממליצים לבחון אותם עם אנשי מקצוע
ולהביאם לידי החלטות. בכלל זה:

1. הקמת מערכת גביית מיסוי אחת לתנועה הקיבוצית, שתפעל עפ"י נהלים אחידים.

2. בדיקת היבטי המיסוי בהתחשבנות עם הקיבוצים והגדרת נוהל אחיד ומוסכם, שעל פיו ייגבו מסי התנועה.

כול חברי המזכירות, שנטלו חלק בדיון הביעו תודות והערכה רבה לעבודה המקצועית והיסודית של הוועדה.
המזכירים, בסיכום הדיון, ביקשו להודות במיוחד לגיורא מסד, אשר הסכים ליטול על עצמו את ריכוז הוועדה ואף
להגיש את המלצותיה בתוך פרק זמן קצוב.

ההצעות/ההמלצות לעיל יגיעו לדיון במועצת התנועה, בישיבתה הקרובה, במהלך חודש זה - 22.8.02.

4. דו"ח מבקרת – מח' התרבות/אגף החברה – המלצות ותגובת המבוקר
מבקרת התנועה, עליזה בורנשטיין, סקרה בקצרה את עיקרי הממצאים וההמלצות בדו"ח הביקורת על מח' התרבות.
הדו"ח המלא מצ"ב לפרוטוקול זה. רבקה קנטור ותלמה סופיין, רכזות מח' החינוך הגיבו על הממצאים וההמלצות.
כמו כן, רבקה וילנד, רכזת אגף חברה, דיווחה על קבוצת הדיון, שדנה ב-1.8.02, בדו"ח הביקורת האמור. קבוצת
הדיון רשמה לפניה שורה ארוכה של נושאים, שבכוונתה לתקן ו/או לדון בהם במהלך שנת העבודה הנוכחית.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים