פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 32 של התנועה הקיבוצית - 21.7.2002
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 32 של התנועה הקיבוצית - 21.7.2002

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 32 של התנועה
הקיבוצית - 21.7.2002
משתתפים:
נתן טל; גברי בר-גיל; סלסו גרברז; עינת נעמן; רוסי וגשל; יוסי בן-שאול; יואל מרשק; ראובן
טנא; אברי דביר; מוטל ב.; מאשה סאמרס; רן כוחן; רבקה וילנד; יונה פריטל; גיורא מסד; יגאל
סלע; רבקה יקיר; אורי אשכולי; הדסה ולנסי.

משקיפים:
עליזה בורנשטיין; עו"ד מיכי דרורי; עו"ד אורית נוקד; עפר קול.
חסרים:
אורי גלעד; ח"כ אבו וילן; נגה בוטנסקי; רוסי וגשל; יגאל צחור.
מוזמנים:
פעילי אגף המשימות; נציגי תנועות הנוער; נציגי הקיבוצים העירוניים; נציגי הקבוצות המשימתיות;
מוקי צור (עין גב).

ישב בראש הישיבה:
גברי בר-גיל - מזכיר התנועה הקיבוצית.
מיקום הישיבה:
בליאונרדו.
מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה.
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
המזכירות הפעילה אישרה את פרוטוקול ישיבה מס' 31, מ-30.6.2002.
2. הקיבוצים העירוניים ומעגל הקבוצות השיתופיות
בעקבות הדיון, שנערך במזכירות התקבל הסיכום הבא:

א. המזכירות הפעילה רואה בקיבוצים העירוניים נדבך חיוני וחלק אינטגרלי מהתנועה הקיבוצית.
המזכירות תחזק את הקשר עמם, באמצעות אגף המשימות בתנועה.
ב. המזכירות הפעילה רואה חשיבות רבה בפעילות "מעגל הקבוצות השיתופיות" המאגד בתוכו: קיבוצים
עירוניים, קיבוצים משימתיים וקבוצות שיתופיות רבות הפועלות בעשרות קומונות עירוניות.
ג. המזכירות תיתן למהלך זה את הגיבוי הנדרש, על מנת להבטיח את הצלחתו.
ד. עקב החשיבות הרבה, שמקנה המזכירות לנושא הנדון, היא מטילה על מזכירי התנועה להיות אחראים
לליווי הנושא, בסיוע אגף המשימות ושאר האגפים ומחלקות התנועה הרלוונטיים.

3. משימות מח' ההתיישבות באגף המשימות
להלן שורת הסיכומים, שהתקבלו בסיכום הדיון בנושא:

א. מח' ההתיישבות באגף תכין תוכנית עבודה לכול אחד מהקיבוצים, שבתחום אחריותה, לרבות אלו של
תנועות הנוער, בתחומי הצמיחה הדמוגרפית, השיכון, אמצעי הייצור וכיו"ב. תוכנית זו תוצג במהלך
החודש-חודשיים הבאים בפני מזכירי התנועה והמלווים האזוריים.
ב. תיעשה פנייה ציבורית למשפחות מכול רחבי ישראל לבוא ולהצטרף לקיבוצים אלו.
ג. לצורך הכנת התוכנית תיעשה פגישה ראשונה עם המלווים הצמודים של הקיבוצים הנ"ל וכן
המזכירים, על מנת לחולל "סיעור מוחות" והכנת תשתית לתוכנית.
ד. התנועה לא תקים באחריותה יישובים חדשים. את עיקר מאמציה תקדיש התנועה, באמצעות אגף
המשימות, לגידול ולביסוס היישובים הקיימים.
ה. התנועה תסייע ליוזמות שיתופיות חדשות, אך לא תישא באחריות ישירה להן.
ו. מח' ההתיישבות תעמיק את קשריה עם הסוכנות היהודית והמועצות האזוריות במטרה לסייע בתחום
ההתיישבות, על פי בקשתן.
ז. המזכירים ייזמו פגישה משותפת עם הקיבוץ הדתי והאיחוד החקלאי, על מנת ליצור הסכמה על חלקנו
בהתיישבות מול המוסדות הממלכתיים.

משימות תנועתיות-לאומיות
א. אגף המשימות הוא האחראי על עידוד וטיפוח יוזמות תנועתיות לאומיות בתחומים השונים ובנושאים
שהם מעבר לפעילות של מחלקות אחרות בתנועה.
ב. עקב ההשלכות הרבות, שיכולות להיות לכול יוזמה שכזו הן יתואמו עם האגפים ועם המחלקות
הרלוונטיים ויאושרו ע"י המזכירים ובמידת הצורך גם ע"י המזכירות.
ג. אגף המשימות ידווח, מעת לעת, למזכירות על פעילותו בתחום המשימות.

4. אישור חברי מזכירות "ברית התנועה הקיבוצית"
להלן רשימת חברי המזכירות הנ"ל: נתן טל - יו"ר; אורה הרמתי – גזברית ומנכ"ל בפועל; גברי
בר-גיל; נחום ברוכי (מזכיר הקיבוץ הדתי); עזרא רבין (געש); הדסה ולנסי; רבקה וילנד; רבקה
יקיר; מוטל בוגומולסקי.

נתן טל הודיע למזכירות, כי בתוך התקופה הקרובה יתקיים במזכירות הפעילה דיון רחב ומקיף על
להקות "הברית", לרבות מצבן הכספי וכ"א של חברי הקיבוצים הפעילים בלהקות אלו.

5. סיכום הסדנה
סדנת המזכירות, שהתכנסה באפעל ב-11-12/7, גיבשה שורה של נושאים האמורים להוות את תוכנית
העבודה של מזכירות התנועה הקיבוצית עד סוף שנת 2004. המזכירות אימצה את המלצות הסדנה בנושא
תוכנית העבודה ותוכנית זו תובא לדיון במועצה לקראת שנת העבודה הבאה. כמו-כן, אימצה המזכירות
את נייר העמדה, שעסק בנושא: הקיבוץ – עקרונות בסיסיים. נייר זה יהיה בסיס לדיונים
בקיבוצים, כחלק מתוכנית העבודה.

א. תוכנית העבודה עד סוף 2004:
1. בעיית המים והקרקע.
2. קיבוץ – עקרונות בסיסיים (גיבוש נייר עמדה).
3. ביטחון סוציאלי – פנסיה.
4. הקהילה הקיבוצית – צמיחה דמוגרפית (כולל המשך קליטת בנים).
5. סיום "הסדר הקיבוצים" וטיפול ב"יום שאחרי"/ בניית הקיבוץ כעסק משגשג.
6. רלוונטיות הקיבוץ לחברה הישראלית.

ב . נייר עמדה: קיבוץ - עקרונות בסיסיים
מבוא:
בתנועה הקיבוצית, כתנועה פלורליסטית, קיימים קיבוצים ברמות שונות של שותפות. מחד, קיימים
קיבוצים, שממשיכים באורח חיים שיתופי-קלאסי ומאידך, קיבוצים, שעברו שינויים רבים.
כול קיבוץ, באמצעות חבריו, צריך לקבוע במערכת של דיונים והחלטות את אורח חייו.
מסמך זה לא בא לקבוע מהו קיבוץ משום שהחלטה זו שונה מקיבוץ לקיבוץ, אך הוא בא לומר מהו המרחב,
שבו מתקיים קיבוץ.
העקרונות של נייר זה מהווים את העקרונות הבסיסיים, שבלעדיהם לא קיים קיבוץ.

ערכים:
הקיבוץ הינו התאגדות חופשית של אנשים למטרת התיישבות וקיום חברה שיתופית והומניסטית המאורגנת
על יסודות של מערכת ערבות הדדית, דמוקרטיה, שוויון הזדמנויות, סובלנות וצדק חברתי. החברה
הקיבוצית מחויבת לערכי הציונות ויהדות מתקדמת, שוחרת שלום ושוויון ערך האדם.

שוויון:
הקיבוץ שומר על שוויון בסיסי בהכנסות חבריו, שיושג גם ע"י רשת ביטחון וקרנות לעזרה הדדית
בנושאי סיעוד, חינוך, השכלה, בריאות, ביטחון סוציאלי (לרבות כיסוי גירעון אקטוארי מן העבר)
ותמיכה באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. הקיבוץ יקבע בתקנונו מגבלות לשיעור האחזקה של חבר ו/או
בית אב בנכסים בשטח או בשליטת הקיבוץ, לרבות תנאי הסיחור שלהם.

זיקה לחברה:
הקיבוץ רואה את מעורבותו בחברה הישראלית, על כול מרכיביה, ובעם היהודי כחלק בלתי נפרד מהוויית
קיומו, לוקח חלק ומשפיע על עיצוב המדינה ובניית אורחות חיי הקיבוץ, שואף להוות דוגמה לקהילה
מתקדמת וצודקת לחברה האנושית כולה.

קהילה:
הקהילה הקיבוצית מקיימת חיי תרבות, חינוך, בריאות וסיעוד ומבטיחה איכות חיים לכלל חבריה.
הקהילה מטפחת את היחיד ומאפשרת את מיצוי יכולותיו.

אישיות משפטית:
הקיבוץ הינו אגודה שיתופית להתיישבות, בעלת תקנון מוסכם על חבריה ומאושר כדין.
טריטוריה:
לקיבוץ יהיה חוזה חכירה לדורות על משבצת קרקעית ובתוכה שטח מחנה מוגדר בו יגורו חבריו.
קניין:
בקיבוץ ישנה בעלות משותפת באמצעי הייצור ונכסים ציבוריים: הקיבוץ הינו בעל השליטה בהם. לחבר
מותר להחזיק כקניינו רכוש פרטי, לרבות דירת מגורים, מיטלטלין, כספים וכד' ולרבות חלק מנכסי
האגודה.

זכויות וחובות החבר:
לחבר זכות לקיום הוגן, לרבות דיור, ביטחון סוציאלי, סיעוד וחינוך ראוי לילדיו, שותפות בקבלת
החלטות ושוויון הזדמנויות. לחבר זכות לקניין פרטי והוא צובר זכויות, לרבות וותק. חובת החבר
לדאוג לפרנסתו ופרנסת התלויים בו, לרבות הפרשות לביטחון סוציאלי מלא ולתת את חלקו לקיום
ורווחת הקהילה ומערכת הערבות ההדדית. זכויות החבר וחובותיו כרוכות אלו באלו.

כלכלה:
הקיבוץ יקיים מערכת כלכלית יציבה, לאורך זמן, המתבססת על עבודת חבריו, עסק ונכסים, אשר תבטיח
את התחייבויותיו לחבריו ולאחרים, ותתרום לקידום מטרותיו.

גודל הקיבוץ:
הקיבוץ יקיים יישוב בגודל, שיאפשר קיום המערכות והשגת יעדיו. גודל האוכלוסייה יתאפשר תוך הכלת
מעגלי השתייכות שונים.

תנועה:
תנועה קיבוצית הינה התאגדות מרצון של קיבוצים לקידום מטרותיהם
המשותפות. קיבוץ החבר בתנועה קיבוצית שותף בקבלת החלטותיה ומחויב להן.

לתגובות - פורום אקטואלי
אל מפת אתר הקיבוצים
ל ה ד פ ס ה
ח ז ר ה

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים