פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 31 של התנועה הקיבוצית - 30.6.2002
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 31 של התנועה הקיבוצית - 30.6.2002

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 31 של התנועה
הקיבוצית - 30.6.2002
רשם: רן כוחן - 30.6.2002
יצירת קשר למזכירות
לאתר מטה התנועה הקיבוצית
משתתפים:
נתן טל; גברי בר-גיל; ח"כ אבו וילן; אורי גלעד; רוסי וגשל; יוסי בן-שאול; יואל מרשק; ראובן
טנא; אברי דביר; מוטל ב.; מאשה סאמרס; רן כוחן; רבקה וילנד; יונה פריטל; גיורא מסד; יגאל סלע;
רבקה יקיר; יגאל צחור; יגאל סלע; אורי אשכולי; הדסה ולנסי.

משקיפים:
עליזה בורנשטיין; עו"ד מיכי דרורי; עפר קול.
חסרים:
עינת נעמן; סלסו גרברז; נגה בוטנסקי.
מוזמנים:
אלדד שלם (מעברות); אחי בר-לוי (שדה נחמיה); אליהו ליש (כנרת); גידי סיון (גן שמואל); חנוך
בארי (הזורע); דוד דרומולביץ' (רמת רחל); אהוד קוגלר (סמר).

ישב בראש הישיבה:
נתן טל - מזכיר התנועה הקיבוצית.
מיקום הישיבה:
בליאונרדו.
מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה.
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
2. דיווחים
3. אישור רשימת חברי "ועדת התקציב"
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
המזכירות הרחבה אישרה את פרוטוקול הישיבה מס' 30 מה-9 ביוני 2002.
2. דיווחים
הרפורמה במים
המזכירים דיווחו על פגישת ראשי ההתיישבות עם ראש הממשלה, מר אריאל שרון, עפ"י הזמנתו,
שהתקיימה ב-24/6. במהלך פגישה זו, שנועדה ללבן את הסעיפים השנויים במחלוקת בהצעת הרפורמה במים
של משרד החקלאות, העלו ראשי ההתיישבות את התביעות הבאות:
א. הקמת ועדה ציבורית, שתבדוק את עלות הפקת המים לחקלאות;
ב. עיגון מסקנות הוועדה בחקיקה, על מנת שלא לאפשר למי מהצדדים להפר אותה.
ג. הוספת חתימתם של החקלאים למסמך הרפורמה.
ד. מתן פתרונות ייחודיים לאזורי הפריפריה (עמק בית שאן, עמק הירדן, הגולן, הערבה ועוד),
שעלולים להיפגע באופן מיוחד מאימוץ "הרפורמה במים";
ה. נכונות להעברת מניות "מקורות" למדינה, אך ורק בדרך של פדיון המניות עפ"י שוויין הריאלי.

אף שהסעיף הנ"ל הוגדר כ"דיווח" ניתנה למספר חברים האפשרות להביע דעתם בנדון. אחי בר-לוי (שדה
נחמיה), אליהו ליש (כנרת) ואהוד קוגלר (סמר) חזרו וביקשו להעמיד את מזכירות התנועה והנהגתה על
המשמעויות המרחיקות לכת לחקלאות בכלל ולחקלאות הקיבוצית בפרט אם אכן תאומץ, בסופו של דבר,
תוכנית הרפורמה בנוסח שעליו הוסכם בין משרד החקלאות לאוצר. שלושת הדוברים הביעו חששם מפני
"תרגילי הסחה" למיניהם, מצד משרד החקלאות, ותבעו מהתנועה לפעול בדרך הנחרצת ביותר – עם
התאחדות חקלאי ישראל או בלעדיה - לעצירה מוחלטת ובלתי מתפשרת של הרפורמה עד אשר תגיש הוועדה
(ראה לעיל) את מסקנותיה והמלצותיה. גם דוברים נוספים הדגישו את הצורך לתת לנושא זה עדיפות
מרכזית בסדר היום של התנועה ולפעול בנחישות הנדרשת, כדי לא לתת לרפורמה לצאת לדרך טרם שהתקבלו
דרישות התאחדות חקלאי ישראל, כפי שפורטו לעיל.

המזכירים, בדברי הסיכום, הדגישו מספר נקודות, להמשך הטיפול בנושא:
ראשית, המשך הדיונים הישירים עם ראש הממשלה התומך, עקרונית, בשורת הדרישות, שהעלו תנועות
ההתיישבות בעת הפגישה בלשכתו.
שנית, כהנחת עבודה קבועה, לא לפצל את המחנה ההתיישבותי ולשאוף להגיע למיצוי מרבי של שיתוף
הפעולה בין כול הגורמים הנמצאים במסגרת "התאחדות חקלאי ישראל".
שלישית, לא להיחפז בקבלת החלטות מיותרות, שלא לצורך וכול עוד קיימת הנחייה ברורה של רוה"מ
להקמת הוועדה. יש לדאוג לכך, שהרפורמה לא תצא לדרך מאחורי גבם של ראש הממשלה והמערכת
ההתיישבותית.
רביעית, מזכירות התנועה הקיבוצית תמשיך במאבק, הבלתי מתפשר, להקמת הוועדה לקביעת עלות המים
לחקלאות, כתנאי להסכמת החקלאים על הרפורמה.

המזכירות הפעילה תמשיך לקבל דיווחים ועדכונים בנדון וכן החלטות, אם וכאשר יידרשו, במהלך
המאבק הציבורי לשיתוף ההתיישבות בעיצוב הרפורמה במים.

הוועדה לסיווג הקיבוץ
המזכירים דיווחו על ההתכנסות הראשונה של הוועדה, במהלך השבוע הקודם. עפ"י כוונות יו"ר הוועדה
אמורה הוועדה להתכנס כחצי תריסר פעמים, במהלך מחצית השנה הקרובה, ובתום תקופה זו תציג את
מסקנותיה והמלצותיה לממשלה ישראל. מתוך מה שנאמר בישיבת הפתיחה נראה כי הוועדה מודעת לצורך
לתת ביטוי של הכרה "ממסדית" – בכל הרמות – לשינויים המתחוללים ברחבי התנועה
הקיבוצית וכן לאפשר תהליכים אלה, כדי למנוע התרסקות מערכות כלכליות וחברתיות.

בישיבות הקרובות תדון הוועדה ותשמע סקירות בנושאים הבאים: המצב הכלכלי בתנועה הקיבוצית;
מודלים שונים של שינוי בקיבוצים; שיוך דירות; ביטחון סוציאלי לחבר וכיו"ב. המזכירים דיווחו
גם, כי בכוונתם להפעיל את הצוות התנועתי, אותו אישרה בזמנו המזכירות, על מנת שיכין "ניירות
עמדה" וכן "ניירות רקע" בהתייחס לנושאים השונים, שיעלו על סדר יומה של הוועדה.

דו"ח פעילות הצוות לביטחון סוציאלי אישי לחבר הקיבוץ
הצוות הפעיל לטיפול בנ"ל הוקם בסתיו 2001. בצוות לוקחים חלק החברים הבאים: אלדד שלם; אורי
גלעד; אמיר גנז; הדסה ולנסי; רבקה וילנד.

במסגרת העמקת המודעות בקיבוצים התקיימו, עד כה, 8 כנסים אזוריים, שבהם נעשו פעולות לגיבוש
תובנה רחבה בקרב נציגי קיבוצים לגבי קידום הטיפול בנושאי הביטחון הסוציאלי האישי של חבר
הקיבוץ. נכון להיום, הגירעון האקטוארי הוא עדיין רב. מלבד "ההפרשה בשוטף", לטובת הפנסיה
האישית, יהיה על התנועה להיערך גם כן לחשיבה כוללת, שתכליתה ליצור מנופים פיננסיים משמעותיים,
שיוכלו להגן, בעת הצורך, על החוליות החלשות של קיבוצי התנועה.

המזכירים הודיעו, כי יש מקום לשביעות רצון זהירה מן השינוי, שחל בתקופה האחרונה במודעות של
חברי הקיבוצים לנושאי הביטחון האישי. על אף שהתנועה תמשיך להציג את תביעותיה כלפי גורמי חוץ,,
אין להתעלם מכך, כי האחריות הסופית היא של הקיבוצים עצמם. אם הם לא יגלו מחויבות מוחלטת לטפל
בנושא, איש לא יוכל לסייע להם.

המזכירים מסרו, כי בקרוב מאוד יוחל בסקר מקיף, שמטרתו לבדוק, באופן יסודי, את מצבי צבירת
הפנסיה של הקיבוצים. הסקר יעסוק גם בבדיקת ההיתכנות של שימוש בנכסים תנועתיים ליצירת מקורות
פנסיה לקיבוצים פגועים. כמו כן, יימשך הטיפול בהקמת הקרן המיוחדת לפנסיה עבור חברי קיבוצים,
שעלולים להישאר ללא כל ביטחון סוציאלי, כתוצאה מהתפרקות קיבוצם.

פעילות הקיץ – אגף המשימות
אגף המשימות דיווח על פעילות הקיץ של חניכי תנועות הנוער. הדגש השנה מתמקד בקיום כול הפעילות
הסדירה של מחנות וסמינרים, תוך התארגנות מוגברת של אבטחה, עקב המצב.

3. אישור רשימת חברי "ועדת התקציב"
המשך לדיון, שהתקיים במזכירות בישיבה הקודמת (מס' 30) מובאת להלן רשימה מתוקנת של הוועדה
הנ"ל: צבי מנבר (גבעת חיים מאוחד) – יו"ר; פנינה אקרון (הבונים); נירה בראונשטיין
(עברון); איילה תירוש (מגל); יהודה ברעם (עין השופט); רבקה יקיר ומוטל בוגומולסקי –
גזברי התנועה הקיבוצית; יוסי בן שאול, רכז אגף מטה וכ"א. שני המזכירים יוזמנו באופן קבוע
לישיבות הוועדה.

ישיבת מזכירות הבאה:
ישיבת המזכירות הפעילה הבאה (מס' 32), תתקיים ביום ראשון, 21/7, בשעה 08:30, בחדר הישיבות
בליאונרדו.
על סדר היום: אגף המשימות - הגדרת משימות ונהלי דיון ואישור; הקיבוצים העירוניים ו"מעגל
הקבוצות השיתופיות".

לתגובות - פורום אקטואלי
אל מפת אתר הקיבוצים - כל המדורים - כל היישומים
ל ה ד פ ס ה
חזרה למסך הקודם

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים