פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 30 של התנועה הקיבוצית מ-9.6.2002
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 30 של התנועה הקיבוצית מ-9.6.2002

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 30 של התנועה
הקיבוצית - 9.6.2002
רשם: רן כוחן - 9.6.2002
יצירת קשר למזכירות
לאתר מטה התנועה הקיבוצית
משתתפים:
נתן טל; גברי בר-גיל; אורי גלעד; רוסי וגשל; יוסי בן-שאול; יואל מרשק; ראובן טנא; מוטל ב.;
מאשה סאמרס; עינת נעמן; רן כוחן; רבקה וילנד; גיורא מסד; יגאל סלע; אורי אשכולי; הדסה
ולנסי; יונה פריטל; נגה בוטנסקי; סלסו גרברז.

משקיפים:
עליזה בורנשטיין; עו"ד אורית נוקד; עו"ד מיכי דרורי.
חסרים:
ח"כ אבו וילן; אברי דביר; רבקה יקיר; יגאל סלע; יגאל צחור; עפר קול.
מוזמנים:
רינה קרן (מח' כ"א זמני); צבי מנבר (ג. חיים מאוחד) המיועד לרכז את "ועדת הכספים").
ישב בראש הישיבה:
גברי בר-גיל – מזכיר התנועה הקיבוצית.
מיקום הישיבה:
בליאונרדו.
מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה.
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מ-2.6.2002
2. דיווחים – בין ישיבה לישיבה
3. אישור רשימת חברי "הוועדה לבדיקת המיסוי התנועתי"
4. אישור רשימת חברי ועדת התקציב
5. המלצות צוות הבדיקה ביחידה לכ"א זמני (בהשתתפות: רינה קרן, רכזת היחידה לכ"א זמני)
6. דו"ח סיכומי הרביע הראשון – תקציב התנועה הקיבוצית
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מ-2.6.2002
יואל מרשק, רכז אגף המשימות, ביקש להביע מחאתו על רישום, לדבריו, לא מאוזן של הדברים, נאמרו
בעת הדיון ב"דו"ח מבקרת התנועה: אגף המשימות" בישיבה הקודמת (מס' 29). ראובן טנא (אגף כלכלה)
גרס, כי היה מקום לכלול בפרוטוקול את הערת המבקרת, שהתייחסה לפרק הזמן,שחלף בין הגשת הדו"ח
לבין עצם הדיון בו. המזכירים הודיעו,כי יקחו את ההערות שנאמרו לתשומת לב. לאחר מכן, אישרה
המזכירות הרחבה את פרוטוקול ישיבה מס' 29 מה-2 ביוני, 2002.

2. דיווחים – בין ישיבה לישיבה
א. דיווח ביקור יונה פריטל ברוסיה -
יונה פריטל דיווחה על ביקור קצר ברוסיה במטרה לגייס מועמדים לפרוייקט נעל"ה. נערכו שורה של
פגישות עם הורים וילדים, בעיקר בערי השדה וביישובים קטנים. בסה"כ, קיימת ירידה ניכרת במספר
הנערים/ות המועמדים לתוכנית זו. ההערכה היא, שהתנועה הקיבוצית תקבל 9 קבוצות נעל"ה חדשות
לשנה"ל תשס"ג.

ב. פגישה עם הרמטכ"ל -
יואל מרשק, רכז אגף המשימות, דיווח על פגישה שהתקיימה הבוקר (9/6), במטכ"ל, בנושא: עתיד
הנח"ל. בפגישה נטלו חלק גם מזכירי תנועות הנוער. הרמטכ"ל, רא"ל שאול מופז, הטיל על ראש אכ"א
להיפגש בהקדם עם נציגי התנועות ולהמשיך לקיים את הדיון בנושא האמור. המזכירים ביקשו, כי יואל
ימשיך ויעדכן אותם וכן את המזכירות הפעילה בהתפתחויות הצפויות.

ג. הסדנה -
סדנת ההמשך (סדנה ג') תתקיים באפעל ב11-12/6-. המזכירים ביקשו מכל המוזמנים ליטול בה חלק.
3. אישור רשימת חברי "הוועדה לבדיקת המיסוי התנועתי"
המזכירות הפעילה אישרה את רשימת חברי הוועדה לבדיקת המיסוי התנועתי. הרכב הוועדה הוא: גיורא
מסד (יו"ר); מוטל בוגומולסקי; יוסי בן-שאול; נירה בראונשטיין; אבנר ברזילי; אחי בר-לוי; רבקה
יקיר; סול לביא; צבי מנבר. הוצע גם, כי יו"ר הוועדה יפרסם מודעה בעיתונות הקיבוצית המודיעה על
כינון הוועדה ומבקשת הצעות חברי קיבוצים בנדון.

4. אישור רשימת חברי ועדת התקציב
בהמשך לבקשת אחד ממזכירי התנועה סוכם, שלא לדון ולהחליט בנושא בישיבה זו ולהביאו שנית לדיון
לאחר שתיבחן האפשרות לצמצם את מספר חברי הוועדה.

5. המלצות צוות הבדיקה ביחידה לכ"א זמני (בהשתתפות: רינה קרן, רכזת היחידה לכ"א זמני)
חברי הצוות: רו"ח ירון רייכמן (יו"ר); אבנר ברזילי; רבקה יקיר; אברי דביר.

המלצות הצוות מחולקות לשני פרקים:
פרק א' – פעולות אותן יש ליישם לאלתר.
פרק ב' – פעולות נוספות אותן יש לבצע במהלך השנה הקרובה.

הערה: המלצות הדו"ח מתייחסות לכל תנועה (תק"ם וקבה"א) בנפרד אם לא יוחלט על איחוד הפעילות.

פרק א' – המלצה לפעולות אותן יש לבצע לאלתר
סע' 1 - היחידה לכ"א זמני תופרד ניהולית ממחלקות חו"ל של תנועות האם.
סע' 2 - היחידה תוכפף למח' חו"ל וייקבע ליחידה מנהל. בנוסף תוקם הנהלה מאושרת ליחידה. בהנהלה
זו יישבו נציגי גזברות התנועה הקיבוצית.
סע' 3 - ייפתח ליחידה חשבון בנק בישראל.
סע' 4 - בכל ארץ ייקבע סכום חיוב אחיד לכל מתנדב, שיחייב את כל הגורמים המפנים מתנדבים
באותה ארץ.
סע' 5 - כל תקבולי היחידה, ללא יוצא מן הכלל, יופקדו בחשבון זה, לרבות תקבולים במזומן.
סע' 6 - ייערך רישום מדויק של כל סכום, אשר יתקבל ביחידה. כנגד כל סכום שיתקבל תופק קבלה
ממוספרת מתוך פנקסי קבלות ממוספרים.
סע' 7 - כל הקבלות ורישומי העזר יועברו מחו"ל לארץ ויאושרו בחתימה נוספת ע"י המנהל ומשם
יועברו לרישום בספרי הנה"ח.
סע' 8 - ליחידה ייפתחו ספרי הנהלת חשבונות.
סע' 9 - ייערך תקציב שנתי ע"י המנהל, אשר יאושר ע"י ההנהלה.
סע' 10 - ההנהלה תקבע מורשי חתימה בכל חשבון. משיכת כספים מחשבונות הבנק של היחידה תתאפשר רק
עם חתימה על שטר תשלום (צ'ק) או העברה בנקאית.
סע' 11 - כל תשלום יהיה בהתאם לתקציב השנתי המאושר.
סע' 12 - מדי חודש יוגש למנהל דו"ח על התקבולים והתשלומים של היחידה (על בסיס מזומן). מדי
רבעון יוגשו דוחות כספיים ליחידה. אחת לשנה יוגש דו"ח כספי מבוקר ע"י רו"ח.
סע' 13 - מדי תקופה (אשר תקבע מראש) יועברו העודפים מפעילות היחידה לתנועה הקיבוצית.
סע' 14 - פעילות חו"ל תופרד מפעילות היחידה.
סע' 15 - השימוש בכספי התקבולים והתשלומים יהיה עפ"י התקציב המאושר, רשומים ומבוקרים.
סע' 16 - השימוש בעודפי פעילות היחידה ייעשו עפ"י החלטות התנועה. עד להחלטה אחרת, יוקצו
העודפים הללו לפעילות התנועות בחו"ל, עפ"י היחס בין התנועות (וכן גם למקרה של הפסדים).

פרק ב' – המלצות לפעולות אותן יש לבצע במהלך השנה הקרובה
סע' 1 - יש לבחון את היבטי המיסוי של פעילות היחידה ולבצע תכנון מס לפעילותה, כחלק ממכלול
שיקולי המס בתנועות, תוך בחינת המשמעות של העברת כספים מהארץ לחו"ל.
סע' 2 - יש לכתוב תיק נהלי בקרה פנימיים, אשר יגדירו ויסדירו את פעילות היחידה ויבטיחו מינהל
תקין.
סע' 3 - יש להגדיר מחדש את מטרות היחידה ולהתאים את תוכנית העבודה השנתית של היחידה למטרותיה.

סוכם:
א. המזכירות הפעילה מאמצת את המלצות הדו"ח כלשונן.
ב. המזכירות מודה לרו"ח ירון רייכמן ולחברי הצוות על עבודתם היסודית בהכנת ההמלצות המבטיחות
יתר סדר ושקיפות בנושא הנדון.
ג. המזכירות רואה בעיסוק במתנדבים מחו"ל משימה חשובה המחזקת את מספר "שגרירי רצון-טוב" של
מדינת ישראל בחו"ל ואת האהדה לישראל בקרב צעירים הבאים לכאן, מכול רחבי העולם. המזכירות
מקווה, כי עם חלוף המצב הביטחוני הנוכחי שוב יגדל ויגבר מספרם של המתנדבים לקיבוצים.

6. דו"ח סיכומי הרביע הראשון – תקציב התנועה הקיבוצית
גזברי התנועה הניחו על שולחן המזכירות הפעילה את סיכומי הרביע הראשון (ינואר-מרץ 2002). מרבית
אגפי התנועה עמדו בתקציב המאושר לתקופה האמורה. עיקר הגירעון המופיע בדו"ח הוא חוב משרד
הקליטה בגין פעילות התנועה במסגרת "בית ראשון במולדת". הסכום אמור להיות משולם במהלך השנה,
עפ"י החוזים החתומים עם משרד הקליטה.

מוטל בוגומולסקי, הגזבר, פנה לראשי האגפים והיחידות המתוקצבות בתנועה לקיים "דיאלוג" קבוע
ומתמיד עם גזברי התנועה, על מנת לבדוק סעיפים במחלוקת ב"זמן אמיתי" ולאפשר לגזברויות לעדכן את
הדו"חות מיידית.

סוכם:
א. המזכירות הפעילה רשמה לפניה את הסברי הגזברים לדו"ח האמור.
ב. המזכירות תקיים דיון חצי שנתי בתקציב התנועה הקיבוצית (1-6/2002), במהלך ישיבותיה בחודש
יולי/אוג'.

לתגובות - פורום אקטואלי
אל מפת אתר הקיבוצים - כל המדורים - כל היישומים
ל ה ד פ ס ה
חזרה למסך הקודם

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים