פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 29 של התנועה הקיבוצית - 2.6.2002
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 29 של התנועה הקיבוצית - 2.6.2002

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 29 של התנועה
הקיבוצית - 2.6.2002
רשם: רן כוחן - 2.6.2002
יצירת קשר למזכירות
לאתר מטה התנועה הקיבוצית
משתתפים:
נתן טל; גברי בר-גיל; אורי גלעד; אברי דביר; יוסי בן-שאול; יואל מרשק; ראובן טנא; מוטל ב.;
מאשה סאמרס; עינת נעמן; רן כוחן; רבקה וילנד; גיורא מסד; רבקה יקיר; אורי אשכולי; הדסה
ולנסי; יגאל צחור; נגה בוטנסקי; סלסו גרברז.

משקיפים:
עליזה בורנשטיין; עו"ד אורית נוקד; עו"ד מיכי דרורי; עפר קול.
חסרים:
ח"כ אבו וילן; רוסי וגשל; יגאל סלע; יונה פריטל.
מוזמנים:
אבנר גלעד (שפיים) - הצופים; מולי (רמת הכובש), חנוך בארי (הזורע) - השוה"צ; ראובן (מעגן),
אילת (בארי) - אגף משימות; דוד דרומולביץ' (רמת רחל) - המחנות העולים; דיוויד (רביד), פסח
האוספטר (רביד) - הנוע"ל; יניב שגיא (עין השופט) - השוה"צ.

ישב בראש הישיבה:
נתן טל - מזכיר התנועה הקיבוצית.
מיקום הישיבה:
בית התנועה - בליאונרדו.
מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה.
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
2. דיווח מזכירים - בין ישיבה לישיבה
3. אגף המשימות - דו"ח מבקרת התנועה הקיבוצית
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
אושר פרוטוקול ישיבה מס' 28 מ-5 מאי, 2002.
2. דיווח מזכירים - בין ישיבה לישיבה
א. סיווג הקיבוץ – הקמת הוועדה הממשלתית -
המזכירים הציגו בפני המזכירות הפעילה את החלטת ממשלת ישראל (מס' 1833) על הקמתה של ועדה
ציבורית, שתבדוק ותמליץ באשר לדרכי הפעולה והאפשרויות העומדות בפני הקיבוץ, לרבות הגדרה
משפטית של הקיבוץ ורישום זכויות הקיבוץ בדירות ע"ש חברי הקיבוץ. לוועדה הציבורית מינתה הממשלה
את החברים/ות הבאים: פרופ' אליעזר בן-רפאל (יו"ר); פרופ' נעמי כרמון; פרופ' בן ציון ברלב;
פרופ' אהרון נמדר; ד"ר אריאל הלפרין; נתן טל; גברי בר-גיל; נחום ברוכי; דובי הלמן; יורם קרין;
יעקב גדיש; גדליה גל. הוועדה אמורה לסיים עבודתה תוך 6 חודשים ובראשית עבודתה היא תיתן את
דעתה ותמליץ בסוגיית רישום זכויות הקיבוץ בדירות ע"ש חברי הקיבוץ והשלכותיה, לרבות בהקשר של
הגדרת הקיבוץ. עבודת הוועדה הציבורית תלווה ע"י צוות מקצועי בינמשרדי רחב וירוכז בידי משרד
המשפטים.

ב. הקונגרס הציוני -
יתכנס בירושלים במחצית יוני ש.ז. לתנועה הקיבוצית כ-20 נציגים/צירים בכל הפורומים המרכזיים של
הקונגרס וועדותיו. בהקשר זה מסרו המזכירים, כי 59 קיבוצים נמצאים עדיין במצב, שבו הם חייבים
כספים לסוכנות היהודית. מאמצי המזכירים ממוקדים לעת הזו להבטיח, כי מרכיב הביטחון הסוציאלי
יילקח בחשבון בעת ההתחשבנות בין הסוכנות לקיבוצים על גובה החוב שנותר. הנושא נמצא בבדיקת
היתכנות, באמצעות עו"ד מאיר רוזן. במקביל, החליט "פורום הקיבוצים" לנקוט בצעדים בהתאם. התנועה
תעמוד לצדם במהלכם זה.

ג. שאלת המים -
התנועות ההתיישבותיות עדיין לא חתמו על "הסכם הרפורמה" במים. המזכירים מסרו, כי יש עדיין
להגיע להסכמה בדבר הקמת ועדה מקצועית לקביעת עלות הפקת המים לשימושים חקלאיים. רק לאחר אישור
מוסכם של המלצות הוועדה הנ"ל, תהיינה התנועות מוכנות לחתום על ההסכם. בימים הקרובים אמורה
להתקיים פגישה בנדון עם רוה"מ, שבה ייטלו חלק גם שני מזכירי התנועה הקיבוצית.

ד. סדנת מזכירות -
המזכירים מסרו, כי הסדנה השלישית תתקיים במחצית חודש יולי הקרוב ותימשך יומיים. בהקשר לכך,
הביעו המזכירים הסתייגויות חריפות הן מסגנון הכתבה והן משורה ארוכה של אי-דיוקים, שהופיעו
בכתבתו של עזרא דלומי ב"הקיבוץ", מן השבוע שעבר.

3. אגף המשימות - דו"ח מבקרת התנועה הקיבוצית
מרבית זמן הדיון במזכירות הפעילה הוקדש לנושאי תנועות הנוער, בהתאמה לממצאים ולהמלצות המבקרת,
שעסקו בעניין זה. כל הדוברים הדגישו את הערך החינוכי הנובע מן העיסוק בתנועות הנוער הן כלפי
פנים, בתוך הקיבוצים והן כלפי חוץ - כחלק מוחשי מאוד ממעורבותה/פעילותה של התנועה הקיבוצית
בחברה הישראלית. מספר דוברים הציעו לקיים דיון חינוכי-ערכי מקיף, שמטרתו תהיה לקבוע מטרות
ויעדים מוסכמים, בהתייחס לתהליכי השינוי המתרחשים כיום הן בתנועות הנוער והן בתנועה הקיבוצית.
הוצע כי בדיון זה, ככול שהוא נוגע גם לסוגיות החינוך הלא-פורמלי בקיבוצים, ייקחו חלק גם נציגי
המועצות האזוריות וגם נציגי מח' החינוך של התנועה, לצד נציגיהם הבכירים של תנועות הנוער.

נושא אחר, שעלה בישיבה התייחס לאמור בסעיף 3 ב"ריכוז הממצאים וההמלצות" של המבקרת. לדעת מספר
דוברים לא אחת נוצר מצב, שמשימות המתפרסמות ו/או מבוצעות ע"י האגף אינן מתואמות עם סדר היום
התנועתי, למרות, שעל פי כל נוהל תקין הן אמורות להיות נדונות ומאושרות תחילה ע"י מזכירות
התנועה. לדעת דוברים אלה, גם אם נראה, כי אילוצי הזמן והמקום מחייבים את האגף, לעתים,
לפעולה/תגובה מהירה עדיין חובה לקיים הליך מסודר של דיון ואישור במזכירות התנועה.

המזכירים סבורים, כי אגף המשימות ראוי לשבחים רבים, אך ראוי היה, שהאגף יתמקד במספר מצומצם
יותר של יעדים/נושאים מרכזיים ובהם ירכז את עוצמת הפעילות שלו.

סוכם:
א. המזכירות הפעילה מאמצת את המלצות המבקרת כלשונן ומוקירה את מאמצי צוות האגף ליישם חלק
ניכר מההמלצות הללו בתקופה שבין הגשת הדו"ח לבין הדיון בו במזכירות התנועה.

ב. מתוך ההמלצות הנ"ל נגזר הצורך לקיים, בעתיד הקרוב, שני דיונים נוספים:
(1) דיון בתנועות הנוער – יעדים ומטרות פעולה;
(2) משימות האגף – הגדרת המשימות ונהלי דיון ואישור.

לתגובות - פורום אקטואלי
אל מפת אתר הקיבוצים - כל המדורים - כל היישומים
ל ה ד פ ס ה
חזרה למסך הקודם

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים