פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 28 של התנועה הקיבוצית, בקלי"ה - 5.5.2002
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 28 של התנועה הקיבוצית, בקלי"ה - 5.5.2002

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 28 של
התנועה הקיבוצית - 5.5.2002
רשם: רן כוחן - 5.5.2002
יצירת קשר למזכירות
לאתר מטה התנועה הקיבוצית
משתתפים:
נתן טל; גברי בר-גיל; אורי גלעד; ח"כ אבו וילן; יוסי בן-שאול; יואל מרשק; ניר מאיר; מוטל ב.;
מאשה סאמרס; עינת נעמן; רן כוחן; יהודה מרלא; גיורא מסד; יגאל סלע; יונה פריטל; רבקה
יקיר; אורי אשכולי; הדסה ולנסי; יגאל צחור; נגה בוטנסקי; סלסו גרברז.

משקיפים:
עליזה בורנשטיין; עו"ד מיכי דרורי; עפר קול.
חסרים:
אברי דביר; רוסי וגשל; עו"ד אורית נוקד.
מוזמנים:
- יונתן בשיא (שדה אליהו) – לדיון בהמלצות צוות "מבנה אגף הכלכלה".
- מוצי דהמן (מצפה שלם) ראש מוא"ז "מגילות"; גבי פלקסר (קלי"ה); שמואל אייל (קלי"ה); סול לביא
(אלמוג); אילן גזית (נערן); אורי (ייט"ב); יעקב (גלגל); חיים (מצפה שלם); דני שחף (עין גדי);
מני שרעבי (קלי"ה); בני צדוק (גלגל); עוזי חגי (מצפה שלם); מנשקה (אלמוג); יענקלה, מלכה גפני
– מלווים אזוריים – לדיון על מצב יישובי הבקעה וצפון ים המלח.

ישב בראש הישיבה:
גברי בר-גיל – מזכיר התנועה הקיבוצית.
מיקום הישיבה:
בקיבוץ קלי"ה.
מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה.
הישיבה נפתחה בדברי ברכה קצרים של שמוליק אייל, מנהל הקהילה של קיבוץ קלי"ה. שמוליק הודה
למזכירי התנועה הקיבוצית על שנענו להזמנה והסכימו לקיים את ישיבת המזכירות בקלי"ה. המזכירים
הודו לקיבוץ המארח וציינו בדברי הפתיחה שלהם, כי הם רואים את הישיבה ואת הביקור, כביטוי של
הזדהות תנועתית עם קיבוצי בקעת הירדן וצפון ים המלח.

על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
2. המלצות הצוות הציבורי ("ועדת בשיא") להקמת מבנה ואיוש אגף הכלכלה
3. דיון – מצב קיבוצי בקעת הירדן וצפון ים המלח
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
אושר פרוטוקול ישיבה מס' 27 מה-14 אפריל 2002.
2. המלצות הצוות הציבורי ("ועדת בשיא") להקמת מבנה ואיוש אגף הכלכלה
יונתן בשיא (שדה אליהו), הביא לפני המזכירות הפעילה את המלצות הצוות, שהוא עמד בראשו (שני
שותפיו לצוות: השי רובין (ניר עוז) ואיצ'ה לידור (מגל). הצוות התכנס מספר רב של פגישות במהלך
שני החודשים מאז קיבל את המינוי ועד להגשת ההמלצות. מלכתחילה, ועל פי כתב המינוי, התייחס
הצוות לשלושה מרכיבים מרכזיים: מבנה האגף; תפקידים; איוש. בין הנחות היסוד המופיעות בדו"ח
הסיכום, אך אינן רשומות כ"המלצות" ראוי לציין את השתיים הבאות:
א. איחוד הנכסים אינו צפוי להתרחש מיידית, אך הוא אמור להתרחש בזמן עתידי כלשהו.
ב. נחיצות קיומו של גזבר אחד לתנועה, אשר יעסוק בעיקר ב'שימושי התקציב'.

בהתייחסו ל"מבנה" האגף, הדגיש יונתן בשיא את הנקודות הבאות:
א. קביעת רכז אגף וסגן בראש המערכת הכלכלית של התנועה.
ב. נדרשת תוספת פונקציה חדשה לאגף: מידע וכלכלה.
ג. שילוב רב יותר של המלווים האזוריים בעבודת האגף הכלכלי.
ד. הצורך בהגדלת האינטראקציה בין האגף ליתר המערכות התנועתיות, שעיקר עיסוקן בתחומי המשק
והכלכלה.

בראש האגף יעמוד אורי גלעד (גבעת השלושה) וכסגנו ישמש דב אביטל (מצר). ראובן טנא (מבוא חמה)
ייכנס לעבוד תקופה של מספר חודשים באגף לכלכלה, כחבר פעיל בוועדותיה וכן גם במזכירות התנועה.
בחודש ספטמבר יחל ראובן לתפקד כרכז הכלכלי בהתאחדות חקלאי ישראל. שאר פעילי האגף לכלכלה (3-4
פעילים) יעבדו עפ"י המתכונת המומלצת ב"דוח בשיא". האגף הכלכלי, במבנהו החדש, יחל לתפקד מייד
לאחר אישור מזכירות התנועה (5/5) ו"מועצת התנועה" (23/5). השלמת המהלך כולו, לרבות כניסת בעלי
התפקידים ובחירת מחליפיהם, תבוצע עד סוף אוגוסט ש.ז.

חברי המזכירות הכלכלית של האגף יהיו החברים הבאים:
- גיורא מסד (עין המפרץ) – יו"ר המזכירות הכלכלית;
- אורי גלעד (גבעת השלושה) - ראש אגף הכלכלה;
- דב אביטל (מצר) - סגן ראש האגף;
- נתן טל (שפיים) – מזכיר התנועה;
- גברי בר-גיל (רמות מנשה) – מזכיר התנועה;
- אורי אשכולי (כפר גלעדי) – יו"ר איגוד התעשייה;
- ראובן טנא (מבוא חמה) – מיועד לשמש כרכז האגף הכלכלי בהתאחדות חקלאי ישראל;
- מיכי דרורי (געש) - המח' המשפטית;
- רבקה יקיר (תל יוסף) – גזברית;
- שושנה שגיא (געתון) – ו. מיסים;
- יונתן בשיא (שדה אליהו) – דירקטור חיצוני.

בדיון שהתקיים בהמשך העלו מספר חברי המזכירות הרחבה הסתייגויות שונות. ביניהן: דרישה להגדלת
מספר הנשים בקרב פעילי האגף ו/או הנהלת האגף; התנגדות למינוי גזבר אחד כל עוד נמשכת גביית
המסים בנפרד. חשש מפני היכולת לפקח על הכספים במצב שבו יהיה רק גזבר אחד, האחראי על
"השימושים" בלבד. דרישה לשיקול מחודש בהתייחס לסוגיית הייצוג הפרסונלי ודחיית ההכרעה בעניין
זה.

בתום הדיון המזכירים הודו ליונתן בשיא, רכז הצוות ולהשי רובין ולאיצ'ה באדר, חברי הצוות, על
הזמן שהקדישו לנושא ועל התוצאה הסופית, שאותה הגדירו כ"מלאכת מחשבת" הנושאת עליה חותם של
אחריות תנועתית מרבית, כובד ראש וניסיון עשיר של החברים הנ"ל.

הם גם הודו במלים חמות לאברי דביר ולשרול בן-יעקב על עבודתם ועל תרומתם לתנועה. המזכירים
ציינו במיוחד את התנהגותם של שרול ואברי, שאפשרו לכל המהלך המורכב הזה לקרום אור וגידים.

סוכם:
המזכירות הפעילה הכריעה, ברוב של 12 נגד 6, לאמץ את המלצות "צוות בשיא" כלשונן ולדחות את
ההצעה החלופית, שהועלתה במהלך הישיבה: לאשר בישיבה זו רק את המבנה העקרוני ולדון באיוש
הפרסונלי במועד אחר ולאחר שיקול נוסף. כמו כן, הוחלט להוסיף עוד 2 דירקטורים להנהלה הכלכלית
של האגף.

3. דיון – מצב קיבוצי בקעת הירדן וצפון ים המלח
בהשתתפות מזכירים ובעלי תפקידים מרכזיים מ-8 קיבוצי התנועה הקיבוצית באזור זה (גלגל; נערן;
ייט"ב; בית הערבה; אלמוג; קלי"ה; מצפה שלם; עין גדי) קיימה המזכירות הפעילה של התנועה דיון
במצב הכלכלי הקשה של יישובי האזור. הדוברים השונים, ובראשם מוצי דהמן, ראש מוא"ז "מגילות",
קבלו על שנים של עצירת הפיתוח ועל תחושה קשה וחריפה, ש"שכחו אותנו כאן". אלמלא מעט הפיתוח,
שנעשה בעבר בחקלאות, שבקושי מצליחה היום לפרנס את בעליה קרוב לודאי – לטענת הדוברים
השונים - שהתרסקות כלל יישובי האזור הייתה ודאית וטוטלית. הנזקים הכספיים, שנגרמו לקיבוצי
האזור, כתוצאה משורה ארוכה של סיבות, שאינן תלויות בהם, אלא במצב הביטחוני הכולל השורר
במדינה הם נזקים קשים ומשמעותיים ביותר.

אחד מהדוברים, נציג קיבוץ בבקעה, קרא למזכירות התנועה להוות גורם משמעותי בקידום המיגון
ביישובים השונים. דובר אחר ביקש, כי הנהגת התק"ם הנוכחית תחזור על הצהרתה במזכירות הפעילה של
התק"ם, מלפני למעלה משנתיים, האומרת, כי גם לעת שלום תעמוד התנועה הקיבוצית על כך, שיישובי
צפון ים המלח ובקעת הירדן יישארו בתוך שטח מדינת ישראל. דובר שלישי ביקש, כי התנועה תביע את
הזדהותה המעשית עם יישובי האזור בכך שתקבל על עצמה התחייבות כספית – ולו גם מינימלית
– לחידוש הבנייה התקציבית בקיבוצי האזור.

המזכירים, בתשובתם לדוברים השונים, חזרו על העמדה, כי עד שעם ישראל לא יכריע אחרת הרי שיישובי
הבקעה וצפון ים המלח ימשיכו להיות חלק אינטגרלי ממדינת ישראל. לכן, מתפקידה של הממשלה להמשיך
ולסייע בביסוס ובהרחבת ההתיישבות היהודית בבקעה, כדי לתת סיכוי לחיות שם חיים יציבים
ומבוססים.

המזכירים חזרו והדגישו, כי הביקור הנוכחי של המזכירות המשותפת של שתי התנועות הוא מעבר
למחלוקות הפוליטיות הקיימות. נכון להיום – אמרו המזכירים- "יש לנו מחויבות לכלל החברים
ולכלל הקיבוצים".

סוכם:
א. מתוך מחויבות לקיבוצי הבקעה וצפון ים המלח תפעל התנועה הקיבוצית לחיזוק מעשה ההתיישבות,
תוך ביסוס תשתיות הכלכלה והמשך גידול אוכלוסיית הקיבוצים.
ב. מחלקות התנועה ואגפיה – כל אחד בתחומו – יעבדו במשותף עם הנהגות הקיבוצים
והאזור בגיוס תמיכה ועזרה בתחומי החברה והכלכלה.
ג. סוגיית הוויכוח הפוליטי-מדיני בתוך התנועה איננה עומדת על הפרק בכל הקשור להגברת כוחם
וחוסנם של יישובינו שם.
ד. מזכירי התנועה, בשיתוף עם הנהגת האזור והרכזים, יקימו גוף מצומצם בדומה לגוף, שהוקם לטפל
בבעיות קיבוצי "עוקף עזה". גוף זה יכין תוכנית משקית וחברתית מפורטת, במגמה להגיע לפתרונות
מהירים, באופן נקודתי וממוקד.

לתגובות - פורום אקטואלי
אל מפת אתר הקיבוצים - כל המדורים - כל היישומים
ל ה ד פ ס ה
חזרה למסך הקודם
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים