פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 27 של התנועה הקיבוצית מ-14.4.2002
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 27 של התנועה הקיבוצית מ-14.4.2002

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 27 של
התנועה הקיבוצית - 14.4.2002
רשם: רן כוחן - 14.4.2002
יצירת קשר למזכירות
לאתר מטה התנועה הקיבוצית
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת:
2. דיווחים והודעות - המזכירים:
3. מורשי חתימה מטעם התנועה:
4. מניין חוקי לפתיחת מועצת התנועה - הצעת המח' המשפטית לשינוי התקנון:
5. המרכז לשיקום בתנועה הקיבוצית - דו"ח מעקב מבקרת התנועה:
6. קליטת יהדות ארגנטינה - התארגנות התנועה:
7. קורס מנהיגות תנועתית - דיווח ביניים:
משתתפים:
נתן טל; גברי בר-גיל; אורי גלעד; ח"כ אבו וילן; יוסי בן-שאול; יואל מרשק; ניר מאיר; מוטל ב.;
מאשה סאמרס; עינת נעמן; רן כוחן; יהודה מרלא; גיורא מסד; יגאל סלע; יונה פריטל; רבקה יקיר;
רוסי וגשל; הדסה ולנסי; יגאל צחור; נגה בוטנסקי; סלסו גרברז.

משקיפים:
עליזה בורנשטיין; עו"ד מיכי דרורי.
חסרים:
שרול בן-יעקב; אורי אשכולי; עו"ד אורית נוקד; עפר קול.
מוזמנים:
- לנושא דיווח ועדת ביטחון לנוכח המצב: אירית בר-נתן (מעגן מיכאל); אבישי טבת (גן שמואל).
- לנושא דו"ח מעקב מבקרת התנועה - "המרכז לשיקום בתנועה הקיבוצית": מאיר (פוגה) שחר (מסדה);
עדנה סולודר (גשר); צבי מנבר (גבעת חיים מ.); נירה לאור (נען).
- לנושא "קליטת יהדות ארגנטינה": יורם זיו (נחל עוז); מלכה קאסוטו (תל יוסף) – "בית
ראשון במולדת"; ג'וליו (גבעת עוז); תאו קמינר (צרעה) – מח' הקליטה; ענת גרה (אפיקים);
מירלה מקושבסקי (נען) – מח' חו"ל בתק"ם; סלביו חוסקוביץ' (נתיב הל"ה) - "הבונים-דרור".

ישב בראש הישיבה:
נתן טל - מזכיר התנועה הקיבוצית.
מיקום הישיבה:
בית התנועה הקיבוצית בליאונרדו דה וינצ'י.
מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה.
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת:
אושר פרוטוקול ישיבה מס' 26 מה-10 מרץ 2002.
2. דיווחים והודעות - המזכירים:
א. ישיבת מזכירות רחבה מס' 9 -
תתקיים ביום ראשון, 21/4 ותוקדש לנושא תקשורת ועיתונות קיבוצית. צפוי שייקבע מקום אחר לקיום
ישיבות המזכירות הרחבה. הודעה תועבר בימים הקרובים.

ב. ישיבת מזכירות פעילה מס' 28 -
תתקיים בקלי"ה (צפון ים המלח), ביום ראשון, 5/5. סדר היום יועבר בהקדם. יוסדר רכב גדול להסעת
חברי המזכירות. במהלך היום נקיים גם פרידה מיהודה מרלא וניר מאיר המסיימים בימים אלה את
פעילותם בתנועה.

ג. ישיבת המושב ה-9 של מועצת התנועה -
תתקיים באפעל, ביום חמישי, 23/5. בין יתר הנושאים שיעלו על סדר היום: דיון מדיני-פוליטי.
ד. דיווח ועדת ביטחון לנוכח המצב בשטחים -
נכון ליום הדיווח, במהלך החודש האחרון נפלו 7 חללים, חיילי צה"ל, בני קיבוצים, במבצעי טיהור
תשתית הטרור ביהודה ובשומרון. מלבדם יש עדיין מספר חיילים, בני משק, הפצועים קשה ובינוני
ונמצאים בבתי חולים. יש גם אחרים הנמצאים במצבי שיקום שונים ב"בית לווינשטיין". המזכירים
הודו לחברי ועדת ביטחון על פעילותם הרצופה והמתמדת בקשר עם המשפחות הפגועות והשכולות
ובחיבורים הנדרשים עם העובדים הסוציאליים, הרכזים האזוריים ומזכירי הקיבוצים. הם הדגישו את
החשיבות הרבה - דווקא כיום - בהשתתפות בשכול ובכאב האישי של המשפחות.

ה. התנדבות למג"ב -
יואל מרשק, רכז אגף המשימות, דיווח למזכירות הפעילה, כי עד כה נרשמו כ-750 מתנדבים לתפקידי
שיטור וסיור של מג"ב.

ו. אירועי יום העצמאות 2002 -
בעקבות פניות/שאילתות של מזכירי קיבוצים האם לקיים או לבטל את אירועי יום העצמאות בקיבוציהם
הוציאו המזכירים הודעה לכל מזכירי קיבוצי התנועה ובה הציעו לקיים את האירועים המתוכננים ולא
להשבית, בכל צורה שהיא, את שמחת החג.

3. מורשי חתימה מטעם התנועה:
המזכירות אישרה את הבאים כמורשי חתימה של התנועה: גברי בר-גיל; נתן טל; יוסי בן-שאול; רן
כוחן.

4. מניין חוקי לפתיחת מועצת התנועה - הצעת המח' המשפטית לשינוי התקנון:
בהמשך להערת מבקרת התנועה בנדון סיכמה המזכירות הפעילה לקבל את הצעת המח' המשפטית ולהמליץ
בפני מועצת התנועה, במושבה הקרוב (מושב 9), לאמץ את הנוסח שלהלן: "מניין חוקי למועצה או ועידה
יהיה אם יהיו נוכחים בפתיחת הדיונים בה נציגים של שתי האגודות המייסדות ובלבד שמספר הנציגים
הנוכחים מטעם כל תנועה לא יפחת מרבע נציגיה. אם לא יהיה נוכח במועד הקבוע לפתיחת האסיפה/מועצה
המניין החוקי, תידחה האסיפה/מועצה לשעה ותתקיים בכל מספר של משתתפים ובלבד שנוכחו בה נציגי
שתי האגודות המייסדות". המלצה זו היא בבחינת שינוי בתקנון התנועה - סע' 12 (ח) - ולפיכך היא
טעונה אישור מועצת התנועה והודעה לרשם, בהתאם.

5. המרכז לשיקום בתנועה הקיבוצית - דו"ח מעקב מבקרת התנועה:
נכון להיום, רק כשליש מהחוסים ב"מרכז לשיקום" הם חברי קיבוצים אם כי "המרכז" נמצא בקשר עם כל
הגופים בקיבוצים העוסקים בנכויות ובמוגבלויות. גם בקרב הצוות הטיפולי מספר חברי הקיבוצים הוא
מועט ביותר. בני משק, שירצו להכשיר עצמם בתחומי השיקום השונים ודאי ימצאו שם מקום עבודה
מקצועי ובעל מוניטין.

בעבר הייתה התנועה מעורבת יותר בפעילויות המרכז (באמצעות "ברית התנועה הקיבוצית"). במשך השנים
ניתק "המרכז" מ"הפטמה" התנועתית ומאז הלך ושיפר את ביצועיו המקצועיים. כיום הוא משרת, בין
היתר, אוכלוסיות מוגבלים המופנים אליו מטעם משרד העבודה והרווחה ומטעם משרד הביטחון. "המרכז"
מממש כיום את כל הזכאויות להן זכאי כל אזרח במדינת ישראל הנזקק לשירותי המוסד. יש בכך שינוי
דרסטי לעומת העבר, בתקופה שבה לא מעט קיבוצים נשאו בעצמם בעלויות הטיפול בחוסים.

המזכירות הפעילה שמעה את דו"ח המבקרת וכן את המלצותיה. מאחר ולדעת מספר חברי מזכירות הדיון
בדו"ח התקיים טרם שדנה בו ההנהלה של "המרכז לשיקום" החליטה המזכירות את ההחלטה הבאה:

החלטה:
1. המזכירות מחליטה להעביר את דו"ח הביקורת, שהונח לפניה לדיון במועצת המנהלים של המרכז
לשיקום. מועצת המנהלים תדון בדו"ח ותסכם את הטעון שיפור ותיקון, כאמור בדו"ח המעקב של מבקרת
התנועה. נציגי התנועות במ. המנהלים ייקחו חלק בדיון האמור.
2. המזכירות מודה למבקרת על עבודתה המסורה ועל הדו"ח הממצה.

6. קליטת יהדות ארגנטינה - התארגנות התנועה:
סיורו המתוכנן של נתן טל, מזכיר התנועה, בליוויו של סילביו חוסקוביץ, מזכיר עולמי "הבונים
דרור", בקרב תנועות הנוער הציוניות בארגנטינה היווה עבורו הזדמנות נאותה להיווכח גם בתהליכים
ובזעזועים הפוקדים כיום את 200,000 יהודי קהילת ארגנטינה, עקב המצב הכלכלי והפוליטי הרעוע שם.

משפחות רבות כבר פתחו "תיקי עלייה", אך הן משהות עדיין את עלייתם ארצה, עקב הידיעות הקשות
המגיעות מכאן על המצב הפוליטי-מדיני-חברתי. הנחת העבודה היא, כי אם תחול כאן רגיעה משמעותית
צפויה בשנה-שנתיים הקרובות מסה של עלייה מארגנטינה לישראל. לכן, לדעת המזכירים ומרבית
המשתתפים בדיון, יש עדיין "חלון זמן", שבו ניתן להתארגן נכונה, גם ברמה הלאומית וגם ברמה של
התנועה הקיבוצית אם אכן אנו רוצים לעמוד במשימה העומדת לפתחנו.

על פי הצפי, מרבית המשפחות ירצו להגיע לכאן במסגרת "בית ראשון במולדת". פרויקט זה הוא ייחודי
לתנועה הקיבוצית ולכן מדובר כאן בשעת כושר ובשעת מבחן לא רק לציונות, אלא גם לכושר וליכולת
הקליטה של התנועה הקיבוצית. נכון להיום, יש כבר 500 פתרונות דיור בקיבוצים המיועדים למטרה זו.
קיימת גם אפשרות של קליטה מקצועית (רופאים; אחיות; מהנדסים וכיו"ב), גם זאת במסגרת פרויקט
"בית ראשון במולדת".

סוכם:
א. ראשי התנועה הקיבוצית יקראו ליהודי ארגנטינה לעלות ארצה גם לעת הזאת. מסר זה יועבר באמצעות
כל הצינורות התנועתיים הקיימים הן לקהילה היהודית והן לחניכי תנועות הנוער היהודיות.
ב. היערכות משולבת של "בית התנועה הקיבוצית" לגיבוש תוכניות חירום, שיאפשרו לקלוט בקיבוצים
מעבר למספר האמור לעיל. יגאל סלע וסלסו גרברז ירכזו את צוות החירום ויכינו, בין היתר, גם
"נייר עבודה", שיוגש ע"י מזכירי התנועה לראשי הסוכנות היהודית למימון התקציבים הנדרשים לפעולת
הצלה זו.
ג. סוכם לסמן שליח, שיהיה אחראי על תיאום כל פעילויות התנועה הקיבוצית בארגנטינה, אם במסגרת
השליחים הנמצאים כבר שם ואם במסגרת של שליחות מיוחדת.

7. קורס מנהיגות תנועתית - דיווח ביניים:
עינת נעמן דיווחה למזכירות הפעילה על הקורס. נכון להיום, הוא נמצא במחצית דרכו. הקורס אמור
להסתיים בסוף חודש יוני ש.ז. לאחריו יצטרכו בוגריו להשלים שורה של פרוייקטים, שאותם קיבלו על
עצמם לבצע, כחלק מתוכנית הקורס. מתוך 33 שהתקבלו לקורס רק 25 נטלו בו חלק בפועל. עד כה פרש
מהקורס חניך אחד בלבד. במהלך הקורס בוצעו מספר תהליכי בדיקה וקבלת משוב, על מנת להביא לשיפור
התוכניות לשנה הבאה.

סוכם:
א. המזכירות נתנה "אור ירוק" לפתיחת קורס דומה גם בשנה הבאה.
ב. המזכירות מודה לעינת על הדו"ח ועל מעורבותה הצמודה במהלך ניהולו.

לתגובות - פורום אקטואלי
אל מפת אתר הקיבוצים - כל המדורים - כל היישומים
ל ה ד פ ס ה
חזרה למסך הקודם
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים