פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 25 של התנועה הקיבוצית - 17.2.2002
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 25 של התנועה הקיבוצית - 17.2.2002

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 25 של
התנועה הקיבוצית - 17.2.2002
רשם: רן כוחן - 17.2.2002
יצירת קשר למזכירות
לאתר מטה התנועה הקיבוצית
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
2. דיווחים והודעות - המזכירים
3. הטיפול הנקודתי בתחום התרבות בקיבוצים העוברים תהליכי צמיחה והתחדשות
4. לקראת הקמת הוועדה הציבורית לבחינת הגדרת הקיבוץ
5. שונות
משתתפים:
נתן טל; גברי בר-גיל; אורי גלעד; אברי דביר; יוסי בן-שאול; יואל מרשק; ניר מאיר;
מוטל ב.; מאשה סאמרס; עינת נעמן; רן כוחן; יהודה מרלא; גיורא מסד; יגאל סלע;
אורי אשכולי.

משקיפים:
עליזה בורנשטיין; עו"ד אורית נוקד; עו"ד מיכי דרורי; עפר קול.
חסרים:
חמי סל; יונה פריטל; ח"כ אבו וילן; רוסי וגשל; רבקה יקיר; נגה בוטנסקי; שרול
בן-יעקב; יגאל צחור; הדסה ולנסי.

מוזמנים:
- תלמה סולפיין (אלומות); רבקה קנטור (עין החורש) – דיווח למזכירות: "טיפול
נקודתי בתחום התרבות".
- עו"ד צפריר בן-אור לדיון בנושא: "הקמת הוועדה הציבורית לבחינת הגדרת הקיבוץ".

ישב בראש הישיבה:
נתן טל – מזכיר התנועה הקיבוצית.
מיקום הישיבה:
בית התנועה בליאונרדו.
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
אושר פרוטוקול ישיבה מס' 24 מה-3 פבר' 2002.
2. דיווחים והודעות - המזכירים
א. "ניר שיתופי" -
המזכירות הפעילה תיזום בקרוב דיון מיוחד בנושא "ניר שיתופי" בהקשר ספציפי למתרחש
כיום בנושא "מדרשת רופין". לדיון זה יוזמנו, בין היתר: יונתן בשיא ושמואל
ברקוביץ'.

ב. "היחידה לאיכות הסביבה בקיבוצים" -
בהמשך לאי-הבנות ולאי-הסכמות עקרוניים, שהתגלו לאחרונה בין נציגי המשרד לאיכות
הסביבה לבין פעילי היחידה הקיבוצית ונציג מטעם התנועה בכל הנוגע לאופן הפעלת היחידה
ולמימון תקציביה הוחלט לסגור פעילות זו, שנה מאז ראשית הפעלתה. בפועל היחידה נסגרה
ב-31/1/02.

ג. הוועדה לבחינת המיסוי התנועתי -
בהמשך להודעות המזכירים במועצות התנועה האחרונות מבקשים המזכירים את אישור
המזכירות, כי הוועדה הציבורית לבחינת המיסוי התנועתי תהיה מורכבת מהחברים הבאים:
גיורא מסד (עין המפרץ) – יו"ר; אחי בר-לוי (שדה נחמיה); צבי מנבר (ג.ח.מ);
נירה בראונשטיין (עברון); אבנר ברזילי (נגבה); שני הגזברים התנועתיים.

ד. איחוד אגף הכלכלה -
מזכירי התנועה שבו והזכירו את מחויבותם לאיחוד האגף בשנת העבודה הנוכחית (2002).
המזכירות אישרה את הצעת המזכירים להקים צוות ציבורי בהרכב של 3 חברים, שימליץ
למזכירות על: מבנה האגף; חלוקת התפקידים בתוכו; האיוש הפרסונלי; מתווה מוצע לאיחוד
הפעילויות/תאגידים כלכליים של התנועות.

ה. קרקעות -
המזכירים דיווחו על ההשלכות האפשריות מן הדיון, שהתקיים בשבוע שעבר בבג"ץ. אף שלא
התגבשה עדיין עמדת ממשלה בנושא הופיע, בכל זאת, ב"כ היועץ המשפטי בפני הבג"ץ בעמדה,
שממנה ניתן היה להשתמע, כי "המדינה" מציעה לבטל את התקנות הקיימות (החלטות ממ"י 737
;717; 727). נציגי התנועות ההתיישבותיות עושות כרגע כל מאמץ להביא לכך, כי ממשלת
ישראל אכן תדון בנושא באחת מישיבותיה הקרובות – עוד בטרם כינוס ישיבת הבג"ץ
הבאה - תסכם את הדיון בנושא ותקבל החלטות בהתאם. להחלטות הממשלה חשיבות מכרעת לעת
קיום הדיון המשפטי הבא בנושא זה.

3. הטיפול הנקודתי בתחום התרבות בקיבוצים העוברים תהליכי צמיחה והתחדשות
(בהשתתפות: תלמה סולפיין; רבקה קנטור – רכזות מח' התרבות של התנועה הקיבוצית)
מזכירות התנועה הקיבוצית שמעה דו"ח בנושא לעיל. לדברי תלמה סולפיין, רכזת הפרויקט,
מדובר בבניית תוכנית שנתית, שתומכת בפעילות התרבותית בקיבוצים, בעיקר באלה שעוברים
תהליכים מפליגים של שינוי והתחדשות. משרד התרבות, המדע והספורט אימץ את הקונספט,
שהוצע לו ע"י צוות מח' התרבות הקיבוצית והקצה למימושו סכום בסך חצי מיליון ש"ח.
מדובר כרגע ב"פרויקט פיילוט". אם התוכנית אכן תצליח צפוי, כי היא תקובע ותתוקצב
בשנה הבאה בסכום, שיספיק להכפלת מספר הקיבוצים בפרויקט.

לשנה זו תוקצבו וישתתפו בפרויקט 12 קיבוצים. עיקרה של התוכנית היא התמקדות בחג
ובמועד. חלקו של הקיבוץ ביחס לחלקו של משרד החינוך והתרבות הוא 1:1. בהתאם, חלקו של
כל קיבוץ בפרויקט יגיע לכ-45,000 ש"ח. משרד התרבות ישתתף בסכום זהה והוא ייוצג
במנהלת הפרויקט ע"י "אמנות לעם".

המזכירות הפעילה מאחלת מרב איחולי הצלחה לתלמה ולרבקה במימוש הפרויקט הנ"ל.

4. לקראת הקמת הוועדה הציבורית לבחינת הגדרת הקיבוץ
(בהשתתפות: עו"ד צפריר בן-אור)

לאחר תקופה ממושכת (כשנה) מאז הוצע להקים את הוועדה הנ"ל ולאחר שלא התרחש מאז כמעט
מאומה, כדי לקדם את הנושא סוכם לאחרונה להחיש את המהלכים ולהגיע, בתוך תקופת זמן
מוגדרת ומוסכמת, להכרעות המתחייבות מן המצב בשטח. מטרת העל היא להגיע לנוסחה,
שתאפשר לקיבוצים שבחרו במסלולי שינוי והתחדשות להמשיך במסלול הקיבוצי הקיים, בלא
שיינזקו, וכן להימנע מפגיעה כלשהי בקיבוצים, שבחרו לשמור על אורחות חיים שיתופיות.

להלן נוסח הצעת ההחלטה המובאת לאישור המזכירות הפעילה:
המזכירות מחליטה ומנחה את מזכירי התנועה הקיבוצית לפעול מטעמה, במסגרת הוועדה
הציבורית לבחינת הגדרת הקיבוץ והצוות המקצועי הכפוף לה, כך שיתאפשר לקיבוצים
ולחבריהם לקיים אורחות חיים עפ"י רצונם מבלי שייפגעו ומבלי שיאבדו מזכויותיהם ותוך
הבטחת עתידם. זאת – בין היתר – ע"י תקנות סיווג והסדרים מוסכמים.

המזכירות מחליטה כי:

א. התנועה תהיה מיוצגת בוועדה ע"י המזכירים.
ב. חברי הוועדה הציבורית האחרים צריכים להיות מוסכמים ומקובלים על התנועה.
ג. המזכירים יפעלו לכך, כי אחד מחברי הוועדה הציבורית המוסכמים יהיה כזה המייצג את
עמדות "הזרם השיתופי".
ד. התנועה עומדת על כך ותפעל לכך, שימונו נציגים ו/או משקיפים מטעמה גם לצוות
המקצועי וכי יובהר, כי צוות זה כפוף להנחיות ולהחלטות הוועדה הציבורית.

כמו כן, סוכם על הקמת צוות תנועתי, שילווה את מזכירי התנועה במהלך הדיונים לקראת
ובמשך כינוסה של הוועדה הציבורית. בצוות יהיו חברים הבאים: עו"ד מיכי דרורי ועו"ד
צפריר בן-אור – רכזי צוות הייעוץ; מזכירי התנועה, נתן טל וגברי בר-גיל; עו"ד
אורית נוקד; עו"ד אמיר גנז; אורי גלעד; רו"ח ירון רייכמן; עו"ד תמיר סלע; שרול
בן-יעקב; אברי דביר.

ההצעה הנ"ל אושרה במזכירות ותובא לאישור נוסף במזכירות הרחבה ומועצת התנועה, במושבה
הקרוב.

5. שונות
מעורבות התנועה הקיבוצית בקידום תהליכי השלום -
לשאילתא שנשאלה במהלך הישיבה סוכם לקיים בקרוב דיון במזכירות התק"צ בנושא זה.
משימת הנהגת התנועה הקיבוצית
הנהגת התנועה הקיבוצית מחויבת לעתיד הקיבוצים, לחבריהם ולמעורבות בחברה הישראלית.

לשם הגשמת מטרה זו תפעל ההנהגה תוך שותפות, אינטגריטי, הקשבה והעצמה המושתתים על
חברות, מקצועיות, אחריות ומצוינות.

ערכים אלה יופעלו, תוך גילוי מנהיגות ומחויבות למטרות התנועה.

מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה
לתגובות - פורום אקטואלי
אל מפת אתר הקיבוצים - כל המדורים - כל היישומים
ל ה ד פ ס ה
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים