פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 24 של התנועה הקיבוצית, 3.2.2002
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 24 של התנועה הקיבוצית, 3.2.2002

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 24 של
התנועה הקיבוצית - 3.2.2002
רשם: רן כוחן - 3.2.2002
יצירת קשר למזכירות
לאתר מטה התנועה הקיבוצית
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת (מס' 23).
2. דיווחים והודעות בין ישיבה לישיבה.
3. דו"ח מבקרת התנועה – אגף הרכזים.
4. תוכנית אקדמית – "קורס לניהול קהילתי" – הצעת הסוכנות היהודית.
5. שונות.

משתתפים:
נתן טל; גברי בר-גיל; אורי גלעד; אברי דביר; יוסי בן-שאול; יואל מרשק; יונה פריטל;
סלסו גרברז; מאשה סאמרס; עינת נעמן; רן כוחן; הדסה ולנסי; גיורא מסד; יגאל סלע;
שרול בן-יעקב.

משקיפים:
עליזה בורנשטיין; עו"ד אורית נוקד; עפר קול.
חסרים:
חמי סל; ניר מאיר; ח"כ אבו וילן; רוסי וגשל; רבקה יקיר; מוטל ב.; נגה בוטנסקי;
יהודה מרלא; אורי אשכולי; יגאל צחור; עו"ד מיכי דרורי.

מוזמנים:
לדיון על דו"ח המבקרת – אגף הרכזים: מלכה גפני (בחן); אילנה קיפר (עינת); משה
כץ (אפק); אהרון רוזנבאום (ברקאי); מייקל לניר (כפר רופין); איתן שרייבר (יו"ר ועדת
הביקורת).
לדיון על "קורס ניהול קהילתי": ד"ר שלומי רביד (גליל ים); ד"ר יגאל דוניץ –
הסוכנות היהודית, איריס וייס (בית קמה) – רכזת המח' להשכלה בתנועה הקיבוצית.

ישב בראש הישיבה:
גברי בר-גיל – מזכיר התנועה הקיבוצית.
מיקום הישיבה:
בית התנועה הקיבוצית, ת"א.
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
אושר פרוטוקול ישיבה מס' 23 מה-9 דצמ' 2001.
2. דיווחים והודעות
א. מועצת התנועה (מושב שמיני) -
תתקיים ביום חמישי, 7.3.02, באפעל. על סדר יומה של המועצה: פנסיה וביטחון סוציאלי
לחבר הקיבוץ.

ב. מזכירות רחבה, ישיבה מס' 8 -
תתקיים ביום א', 3.3.02. על סדר היום: ראה הנושא הנ"ל, לקראת הדיון בו במועצת
התנועה, באותו שבוע – 7/3.

ג. פעילויות מתוכננות לפעילי התנועה -
- יום ד', 6/2 - ארוחת בוקר ושיחה עם ח"כ בייגה שוחט (מסעדה);
- יום ד', 27/2 - לקראת פורים;
- יום ה', 14/3 - טיול פעילים "בעקבות נשים";
- יום א', - 24/3, לקראת סדר פסח כהלכתו עם שרה'לה שרון.

ד. ועדה לבדיקת גובה המיסוי התנועתי -
בתהליך הקמה. במהלך הימים הקרובים אמורים לקבל הסכמת כלל החברים, שהוצעו כחברי
הוועדה. בכוונת המזכירים להביא המלצות הוועדה לדיון תנועתי במחצית שנת התקציב
הנוכחית וכהכנה לקראת הדיונים על הכנת תקציב התנועה לשנת 2003.

ה. חיילים בני קיבוץ בשירות סדיר – בעקבות דיווחים בתקשורת על מצוקות
כלכליות -

מזכירי התנועה מסרו, כי יחד עם מח' הביטחון של התנועה וצביקה לוי, רכז הטיפול
התנועתי בחיילים יחידים - ערכו בדיקה מדוקדקת בשורה ארוכה של קיבוצים, על מנת
לאמוד את גודל ותפוצת התופעה, שעליה פורסם בתקשורת ושזכתה להד תקשורתי רב. לעת
הדיווח לחברי המזכירות נראה, כי לא קיימת "תופעה" שכזו והסיפורים שהופצו אינם
מדויקים וחוטאים לאמת. חלק מהסיפורים הללו אפילו גובלים בהונאת הציבור. בכל מקרה,
המזכירות תמשיך לעקוב אחר הנושא ותציע, במידת הצורך, המלצות לטיפול.

3. סירוב לשרת בשטחים – מכתבם של 50 קציני המילואים
מזכירות התנועה הקיבוצית מסתייגת באופן חד משמעי מהודעתם של "קבוצת הקצינים" על
סירובם לשרת שירות מילואים פעיל בשטחים. המזכירות רואה בשירות המילואים חלק מהמערכה
הכוללת על עיצוב דמותה ואופייה המוסרי של מדינת ישראל. כמו רבים אחרים, מזכירות
התנועה הקיבוצית תומכת תמיכה מלאה בקוד הערכי הצה"לי הקובע, כי חיי אדם הם מעל לכל
וקובעת, כי על כל חייל מוטלת החובה – קשה ככל שתהיה – לקבוע לעצמו האם
הפקודה היא חוקית או בלתי חוקית בעליל. הסרבנות לשרת בשטחים אינה הדרך הנכונה להביע
מחאה ואי-הסכמה. מי שממשיך לשרת, על אף הקשיים, עוצמתו המוסרית למחות ולהגיב היא
רבה יותר ממי שבחר בדרך הלא-ראויה של הסרבנות. המזכירות תוציא מכתב לחיילי התנועה
ובו תביע את עמדתה בנושא "הסירוב".

4. אגף הרכזים – דו"ח מבקרת התנועה
עליזה בורנשטיין, מבקרת התנועה, הניחה על שולחן המזכירות הפעילה את דו"ח הביקורת על
אגף הרכזים. לדו"ח צורפה תגובת המבוקר, מאשה סאמרס, רכזת האגף. עיקרו של הדו"ח:
בדיקת התנהלות האגף לאחר איחוד התנועות. הדו"ח לווה בסקר משוב, שנערך לבקשת יחידת
הביקורת ע"י "המכון לחקר הקיבוץ" (אונ' חיפה) בקרב שורה ארוכה מקיבוצי התנועה.
בדיון שהתפתח, בעקבות דברי הפתיחה של המבקרת ורכזת האגף, עלו הנקודות המרכזיות
הבאות:

א. יחידת הרכזים היא הליבה של עבודת התנועה. במהלך השנה הראשונה של איחוד התנועה
חלו שיפורים מובחנים בעבודת פעילי האגף. האגף כולו נמצא בתהליך של התמקצעות
ורלוונטיות.

ב. רבים מקיבוצי התנועה נמצאים כיום בתהליכי השתנות מתמדת ומואצת. על הרכזים מוטל,
בין היתר, להתאים עצמם למציאות המשתנה ולתת לקיבוץ היחיד ייעוץ ומתן פתרונות
לסוגיות הקשות העולות על סדר היום.

ג. ככל שניתן, אגף הרכזים אמור לייצג – כלפי הקיבוצים – את כלל
אגפי/פעילויות התנועה הקיבוצית. לשם כך, עליו לקיים דיאלוג קבוע עם כל רכזי האגפים/
המחלקות.

ד. מעבר לטיפול הפרטני בכל קיבוץ בנפרד עושים פעילי האגף עבודת הכשרה רבה מאוד
לקבלת לגיטימציה ברמה האזורית. מבחינה זאת, רכזי האזור אינם רק בבחינת "יועצים",
אלא גם "יזמים" בדחיפת האזור לפעילויות משותפות.

ה. עצם השימוש במתודה של "סקר", כמלווה וכמשלים לדו"ח המבקרת, הוא חיובי ביותר.
הוצע לבדוק תקציבית האם ניתן לבצעו גם ברמה האזורית, כך שיבטא באופן המפורש והברור
ביותר את המשוב הישיר בין "הלקוח" – הקיבוץ לבין רכז/ת האזור, נותן השירות.

ו. לעתים קיים קושי ב"זיהוי" פעילות הרכז/המלווה עם כלל פעילות התנועה. על הרכזים
להיות מודעים היטב לתופעה זו ולעשות, ככל שניתן, כדי שהם ייראו ויזוהו ע"י חברי
והנהגות הקיבוצים, כשליחיה ונציגיה של התנועה הקיבוצית.

הוחלט:

1. המזכירות מודה לעליזה בורנשטיין, מבקרת התנועה, על העבודה הרבה והיסודית,
שהושקעה בעריכת הדו"ח על אגף הרכזים.

2. המזכירות הפעילה מאמצת כלשונן את מסקנות והמלצות המבקרת, כפי שפורטו בדו"ח.

3. המזכירות מטילה על מאשה סאמרס, רכזת הענף, ועל המזכירים לקבוע במשותף את
האחראים לביצוע ההמלצות כלשונן.

5) קורס ניהול קהילתי – הצעה
(מוזמנים: ד"ר שלומי רביד; ד"ר יגאל דוניץ; איריס וייס)

ד"ר דוניץ וד"ר רביד הציגו בפני המזכירות את הצעתם לקיום קורס ניהול קהילתי. משך
הקורס - שנה, ברמה אקדמית מקובלת המיועדת לחברים/ות בתנועה הקיבוצית וההתיישבותית.
הקורס אמור להתקיים בפקולטה לניהול של אונ' תל-אביב. בתהליך מתמשך של בנייה מחדש של
הקהילה הכפרית זיהתה הסוכנות היהודית התהוות מרקמים חדשים בהתיישבות המשנים את
הקשרים המסורתיים ויוצרים היערכות חדשה/אחרת/שונה של המרחב האזורי. על רקע כל אלה
החל לנבוט הרעיון של יצירת תוכנית לקורס של ניהול קהילתי הבא לבחון, בדרך
אינטגרטיבית, את הנדרש לקיום ולניהול הקהילה הכפרית המתגבשת מחדש. המטרה היא להעניק
כלי עבודה ולאמץ מושגים חדשים בפיתוח קהילה, ניהול במצבי שינוי, התמודדות עם משברים
יישוביים וכיו"ב. ההנחה היא, כי כלים אלו יקנו למשתתפי הקורס מיומניות וכישורים
טובים יותר לניהול קהילותיהם, ברמה היישובית והאזורית.

מדובר כרגע בתוכנית "פיילוט" לתקופה של שנה (250 שע' לימוד אקדמיות, יום בשבוע).
לטווח רחוק יותר קיימת גם השאיפה להעניק לבוגרי הקורס תואר שני בניהול מקומי (עדיין
לא קיים, נכון להיום). בקורס הראשון השאיפה היא להגיע לכ-30 סטודנטים עד גיל 45,
לאחר שעברו תהליך של מיון ראשוני לקראת השתתפותם בקורס האמור. הקורס אמור להיות
במימון מלא (שכ"ל בלבד) של הסוכנות היהודית.

ציפיית מציגי התוכנית, מטעם הסוכנות היהודית, היא, כי התנועה הקיבוצית תסייע להם
בהפצת הרעיון ובגיוס האנשים המתאימים לקורס זה. לדבריהם, חשוב שיגיעו לקורס הראשון
האנשים הנכונים, על מנת להקנות לו יוקרה ומוניטין, כבר מראשית הפעלתו. הצלחת הקורס
הראשון תבטיח את המשך קיומו גם לשנים הבאות. הצפי הוא לפתוח את הקורס הראשון במהלך
חודש אפריל ש.ז. (בימי חמישי).

הוחלט:

1. המזכירות הפעילה מאמצת בחיוב את ההצעה שהונחה לפניה ע"י ד"ר דוניץ וד"ר רביד.
היא רואה ברעיון המוצע בבחינת הרחבה חיובית לקורס המנהיגות הצעירה, שהחל לאחרונה
בלימודיו ופועל בחסות "סמינר הקיבוצים".

2. המזכירות תיקח על עצמה להיות שותפה לפרויקט זה, בעיקר בכל הנוגע לגיוס משתתפים
מהקיבוצים. איריס וייס, רכזת מח' השכלה בתנועה הקיבוצית, נקבעה להיות המקשרת וכן
לסייע למציעים בקידום הנושא בדרך של הודעות לקיבוצים, פרסום באינטרנט וכן העברת
מידע בעניין לעיתונות הקיבוצית.

3. המזכירות מודאגת מהלו"ז הצפוף, שהונח לפניה וקוראת ליוזמי התוכנית לבחון את
האפשרות לדחות את מועד פתיחת הקורס לראשית שנה"ל האקדמית הבאה.

משימת הנהגת התנועה הקיבוצית
הנהגת התנועה הקיבוצית מחויבת לעתיד הקיבוצים, לחבריהם ולמעורבות בחברה הישראלית.

לשם הגשמת מטרה זו תפעל ההנהגה תוך שותפות, אינטגריטי, הקשבה והעצמה המושתתים על
חברות, מקצועיות, אחריות ומצוינות.

ערכים אלה יופעלו תוך גילוי מנהיגות ומחויבות למטרות התנועה.

מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה
לתגובות - פורום אקטואלי
אל מפת אתר הקיבוצים - כל המדורים - כל היישומים
ל ה ד פ ס ה
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים