מבזק מזכירות - 1/11/98
מבזק מזכירות - 1/11/98
מבזק מזכירות
1/11/98


1 - דיווחים
עצרת זיכרון ליצחק רבין - רבים מחברי הקבה"א השתתפו בעצרת, שאורגנה
בשותפות המח' הרעיונית-פוליטית של הקבה"א.

הסדר הקיבוצים - נמסר על מו"מ עם האוצר והבנקים על גיבוש הסדר פיננסי
במקום הסדר קרקעי לקיבוצי הנדל"ן.

עצרת הפדרציות האמריקאיות - היוזמה של התנועות הקיבוציות, הרפורמים
והקונסרבטיביים לשיתוף פעולה בין כל הגורמים תוצג במסגרת העצרת
הכללית של הפדרציות שתיערך בקרוב בירושלים. הסוכנות היהודית מצטרפת
להצגת היוזמה.

עיגון הזכויות בקרקע - מטה המאבק לעיגון זכויות החקלאים בקרקע
החליט על המשך יוזמת החקיקה וטיפול בביטול החוזה המשולש שבין הסוכנות,
המנהל והקיבוצים.

- בהשתתפות ענת מאור 2 - דיון פוליטי
בעקבות ישיבת מועצת הקבה"א האחרונה נערך דיון על ההתפתחויות הפוליטיות
העתידיות ומשמעותן עבור הקבה"א. סוכם:
א - הדיון במועצה יתקיים בישיבה הקרובה. תוכנו ייקבע בהתאם להתפתחויות.

ב - יוקם מטה בחירות שילדי באחריות המח' הרעיונית-פוליטית ובתיאום
עם מרצ.
ג - הסברה - ייערכו דיונים עם המפלגות בנושא גיבוש אסטרטגיית ההסברה
של מחנה השלום אל מול מתקפות נתניהו.

3 - איחוד מחלקות הביטחון
בהשתתפות יעקב קירש ואבישי טבת - מח' הביטחון.
לאור נייר עמדה שהוכן וההחלטה האסטרטגית על איחוד פעילויות,
סוכם:
א - המזכירות מאשרת את מהלך האיחוד המוצע.
ב - המזכירות מאשרת את תכנית העבודה המשותפת.
ג - במטרה לשמור על רמת הטיפול והסטנדרטים במחלקה המאוחדת יגובשו
פתרונות מתאימים ל: ליווי הבנים, הגדרת הקשר עם הקיבוץ
הדתי וסיכום אסטרטגי משותף של יעדי המחלקה.
ד - המחלקה המשותפת תמקם את משרדיה בכל התנועות.

4 - כישור/כישורית
בהשתתפות מיכאל קישון,יונתן עצמון ורמי בן בסט - ועד מלווה כישור

בפני המזכירות הוצגו סיכומי צוות כישור בשני תחומים:
א - הקשר עם קבוצת חברותא ועתיד השותפות של הקבה"א עם הקבוצה.
ב - הקשר עם עמותת כישורית וקליטת בני/ות הקבה"א במקום.
המזכירות אימצה את המלצות צוות כישור, שעיקרם : הגדרת מערכת היחסים
עם חברי קבוצת חברותא ופתיחת מו"מ עם עמותת כישורית לקבלת חברים
מקיבוצי הקבה"א למקום.
jud@tkz.co.il


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים