מבזק מזכירות הקבה"א - 1.8.99
מבזק מזכירות הקבה"א - 1.8.99

הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר

מזכירות

01.08.99www.kba.org.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י25.7.99. אושר פרוטוקול הישיבה מיום 1. דיווחים2

איחוד התנועות - נמסר דווח על התקדמות עבודת הצוותים, השאלות שנשארו במחלוקת
והמנגנון המוצע לפתרונן.

דוח תקציב חצי שנתי - נמסר דווח על ישיבת ועדת התקציב והסיכומים החצי שנתיים
שהוצגו בפניה.

מצב קיבוצים - נמסר מידע על התפתחויות בשורת קיבוצים.. קיבוץ העוגן3

בהשתתפות גדליה גל -יו"ר הועד המשותף, זאבי מידן - רכז המשק, איתמר אמסטרדם -
מזכיר, אמיר גנז - נציג הקבה"א בוועד.

נמסרו דיווחים על הקורה בקיבוץ העוגן, וההתפתחויות בו בתשעת החודשים האחרונים
שבהם פעל הוועד המשולב - ועד ממונה בצירוף נציגי הקיבוץ והתנועה בראשות גדליה גל.סוכם

. מזכירות הקבה"א תיפגש עם חברי העוגן לשיחה.1

. המזכירות פונה לגדליה גל להמשיך לתרום מנסיונו במסגרת ועד העוגן.2

. המחלקה המשפטית תבדוק חלופות אפשריות - ועד ממונה חיצוני או 3
מפרק-מפעיל ותגבש המלצתה למזכירות תוך שבוע.

. מזכיר הקבה"א יפנה לרשם האגודות השיתופיות למימוש ההמלצות מתוך כוונה לאפשר4
קיום הישוב בצורה הוגנת.. בית ראשון במולדת4

בהשתתפות צוות בית ראשון- יורם זיו, יעל דרור-אנג'ל, גניה רז.

אנשי בית ראשון במולדת הציגו למזכירות את הפרויקט המתנהל עשר שנים בתנועה
האמורות להגיע ולגביהן עדיין200 משפחות תוך חודש מתוך 40הקיבוצית. על הפרק קליטת
אין קיבוצים קולטים.המזכירות קבלה את הסיכום הבא:

א. מזכירות הקבה"א תומכת בפרויקט בית ראשון במולדת ותעשה כל מאמץ לקידומו.

המשפחות והצורך במציאת קיבוצים לכך.40ב. יינתן פרסום תקשורתי לנושא קליטת

ג. רכזי האיזור ישתלבו במאמץ צוות בית ראשון במולדת למציאת הפתרונות.

ד. מזכירויות התנועות והנציגים הפוליטיים יעשו מאמץ לאיגום משאבים והשגת מקורות
נוספים להמשך הפרויקט בתחום תקציבי בינוי ושיפוץ בתים בקיבוצים הקולטים באופן
קבוע.

שנות גבעת חביבה50. פרויקט 5

בהשתתפות חמי סל.

שנה 50רחל אהרוני - רכזת גבעת חביבה וחמי סל הציגו מספר חלופות לציון

לגבעת חביבה.

המזכירות אישרה את החלופות והמקורות התקציביים לשם כך (יתפרשו על שתי שנות
תקציב ויאספו מגורמים שונים).. רמת הגולן6

המזכירות קיימה דיון על עמדת הקבה"א בנושא תהליך השלום ורמת הגולן. סוכם על אשרור
עמדתנו העקרונית: תמיכה בתהליך השלום, עמידה על סידורי בטחון בגבול הצפון ואי
העמדת הישובים כמכשול להסדר שלום עתידי.jud@tkz.co.il לפרטים נוספים, תגובות והערות


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים