סיכום מזכירות הקבה"א - 5.2.2000
סיכום מזכירות הקבה"א - 5.2.2000

הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר

מזכירות

maz@tlv.kba.org.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י5.2.2000ום מזכירות הקבה"א - תל-אביב סיכ
דווחים .1

:התישבותי מנהל לחינוך 1.1

יונה פריטל רכזת מחלקת החינוך של התנועה הקיבוצית מסרה דווח
על הטיפול בכוונת משרד החינוך לפגוע במינהל לחינוך התישבותי.
סוכם שהמזכירות תעמוד לרשות מטה המאבק שהוקם לטפל בנושא
ותעבוד בכפוף להחלטות המטה.מאבק בנושא הקרקעות: 1.2

גברי ברגיל מסר דווח על עבודת המטה. ביום ראשון מתקיימת פגישה
של מזכירי התנועה עם ראש הממשלה וביום חמישי תתקיים פגישה
נוספת של מזכירי התנועות עם צוות השרים שקם לעסוק בנושא .
בשתי הפגישות תועלה הדרישה לעבודה בלוח זמנים סביר ובנוהל
נכון שעל פיו צוות השרים ינחה את ועדת המנכלים ולא להפך. כמו כן
תועלה הדרישה להקמת ועדה מקצועית שתייעץ לצוות השרים.
במהלך השבוע תושלם גם הקמת הצוות המקצועי של מטה המאבק
שיכלול גם משרד יחסי ציבור ולוביסט בכנסת.

27.2.2000. אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות מיום 2

מרצ לועידת - סיכום והכנות מרצ. מפקד 3

חמי סל רכז מחלקה רעיונית פוליטית הציג את תוצאות מפקד
החברים שנערך במרצ לאחרונה. בקיבוץ הארצי ובתקם התפקדו
13.000 חברים חדשים ובסה"כ יש לקבוץ הארצי ולתקם כ- 1100כ-
חברי מרצ.22,000חברים מתוך סף שלבסיכום הדיון, קבלה המזכירות את ההחלטות הבאות:המזכירות מנחה את המחלקה הרעיונית פוליטית לדאוג לכך3.1
שתהליך בחירת הצירים לועידת מרצ יעשה כראוי ויבטיח את ייצוג
הקיבוץ הארצי בועידה באופן הטוב ביותר.המזכירות מביעה דאגה מכך שהתמיכה הכוללת שנותן הקיבוץ3.2
הארצי למרצ לא מוצאת ביטוי במסגרת מוסדות המפלגה ותבקש לדון
עם הנהגת מרצ בנושא.. ותיקים בתהליכי השינוי4

דב פלג - סער ומנחם רוזנר - רשפים הציגו ממצאים של מחקר שנעשה
בנושא הבטחון הסוציאלי בקיבוץ על ידי המכון לחקר הקיבוץ
באוניברסיטת חיפה. התקיים דיון ראשוני בנושא וסוכם להמשיך את
הדיון בישיבת המזכירות הבאה.רשם: גברי ברגיל


[אל מפת אתר הקיבוצים: כל המחלקות - כל המדורים - כל היישומים]


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים