מזכירות הקבה"א, סדנת פעילים 6.2.2000
מזכירות הקבה"א, סדנת פעילים 6.2.2000

הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר

מזכירות

maz@tlv.kba.org.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י
6.2.2000סדנת פעילים

חברים/רות עסקה בגיבוש עבודה35ות בהשתתפסדנת הפעילים
של התנועה.עסקה ב:הסדנא
הגדרת החזון,
היעדים והמטרות
הנגזרות מכך. ותוכניות העבודהבמרץ תתקיים סדנא נוספת שתסכם את הדיון12ביום ראשון
בנושא תכנית העבודה, תציג את תוכניות העבודה של האגפים
.2000ותקיים דיון על הפרויקטים לשנתתוכנית העבודה המוסכמת והפרויקטים יוצגו בפני מועצת התנועה
.19.3שתתכנס ביום ראשוןבתל-אביבגברי ברגילרשם:
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים