סיכום מזכירות הקבה"א - תל-אביב 30.1.2000
סיכום מזכירות הקבה"א - תל-אביב 30.1.2000

הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר

מזכירות

maz@tlv.kba.org.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י30.1.2000ום מזכירות הקבה"א - תל-אביב סיכ
מישיבת המזכירות ביום 23.1.2000. אושר פרוטוקול1דווחים .2

נמסר דווח על הקנס שקבלה מרצ בדו"ח המבקר והסיבות שהביאו
לקבלת הקנס.בגבעת חביבהמוזאון .3

התקיים דיון בהצעה של צוות עבודה מטעם גבעת חביבה בנושא
מוזיאון התנועה והתקבלו ההחלטות הבאות:

המזכירות מאשרת עקרונית את הצורך בשידרוג המוזיאון הקייםא.
כיום ביד יערי והתאמתו לשנות ה-2000 מתוך הכרה בחשיבות הנושא.

יוקם צוות שיבדוק את דרכי המימון והיבטים נוספים שעלו במהלךב.
השיחה

כולל הערכות חדשה של הסמינרים עם איחוד התנועות.

הצוות יביא את סיכום עבודתו לדיון נוסף במזכירות לצורך קבלתג.
החלטה אופרטיבית.. קרקעות4

במסגרת הסיכום למאבק כולל בנושא הקרקעות סוכמו הנקודות
הבאות:

התנועה תרכז את כל הפעילות בנושא זה ותמנה צוות שיטפלא.
מטעמה באופן

שוטף בנושא.

המטרה היא להיערך למאבק במסגרת מטה ההתיישבות שהוקםב.
לצורך הנושא לפני שנתיים. אך הקיבוץ הארצי רואה עצמו מחויב
לקדם את המהלך גם באופן עצמאי במידה ויידרש.

תבנה הצעת תקציב לתוכנית עבודה הכוללת את איסוף התשתיתג.
העובדתית מבחינה משפטית, כלכלית והערכות למאבק על דעת
הקהל.. איחוד התנועות - המשך דיון 5

הנושא המשך קבלת החלטות לקראת איחוד התנועות ממליצה
המזכירות למועצה את הנקודות הבאות:

. יתקיים מושב שני של הועידה שידון באשור מסמך האיחוד כוללא
ההצעות שהוגשו לועידה מראש ויאשר את השלבים הבאים של
האיחוד כפי שיובאו על ידי המזכירות המשותפת לתנועות.

ההחלטה שהתקבלה בועידה לאיחוד התנועות תאושרר בקלפי בכלב.
קיבוץ וקיבוץ.

הצעת ניר יצחק ועין דור לגבי פיצויי אותם קיבוצים שנפגעוג.
מההסדר תידון בנפרד באחת מהמועצות הקרובות.רשם: גברי ברגיל
[אל מפת אתר הקיבוצים: כל המחלקות - כל המדורים - כל היישומים]


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים