תק"ם תקציר ידיעות - 19.1.2000
תק"ם תקציר ידיעות - 19.1.2000

רמת אפעל, 1לשכת הדוברת, סמינר אפעל, היסמין

rantak@inter.net.il 03-5347360, פקס: 03-5301507טל:19.1.2000תק"ם תקציר ידיעות -
רן כוחן, דובר תק"ם


עושים היסטוריה

מזכירות התק"ם עשתה השבוע "היסטוריה", כאשר ערכה ביקור יזום בקיבוץ
סמר, השייך לקיבוץ הארצי, במסגרת סיורה בכמה מקיבוצי הערבה הדרומית.
(גרופית), המלוויםוחנן רובנס (עין גדי) יורם אגמוןהכינו את הביקור:
האזוריים של קיבוצי הערבה.

להיפגש, לשמוע, להבין

בהמשך להחלטת מזכירות התק"ם, מלפני שבועיים, על קיום מפגשים עם חברי
קיבוצי הגולן, התקיימו עד כה שתי פגישות של נציגי קיבוצי תק"ם ברמה עם חוג
רכזעוזי חגי,מזכירי הגליל העליון ועם חוג מזכירי העמקים. על כך מסר השבוע
יחידת המלווים, בישיבת השבועית של המזכירות הפעילה. בשבועיים הקרובים
אמורים להתקיים מפגשים דומים עם מזכירי קיבוצים בשאר האזורים הקיבוציים
ברחבי הארץ, במטרה לשמוע ולהבין מקרוב את עמדות חברים מקיבוצי הגולן,
לנוכח העמדה הסורית בשיחות הדו-צדדיות, התובעת פינוי היישובים היהודיים
ברמת הגולן.חברות בתנועה ומסי תנועה

כפר: קיבוצים4המזכירות הרחבה נפגשה בישיבתה מראשית השבוע, עם נציגי
המכבי, חמדיה, כפר עזה ויפתח, שלא הגיעו עד כה להסדר תשלום מסי התנועה
סיכמה המזכירות הרחבה כי היא, לאחר שמיעת דוברי הקיבוצים.1999לשנת
מחליטה להתנות את המשך חברותם בתנועה בהסדרת תשלום מסיהם לשנה
וכי היא מטילה על המזכירות הפעילה להופיע בפני אסיפות הקיבוצים,היוצאת
הללו ולהציג בפני כלל החברים את החלטתה זו.עלה נעל"ה

בראשית חודש פברואר תגענה לארץ שתי קבוצות ראשונות של חניכי "נעל"ה"
מארגנטינה, שייקלטו במוסדות קיבוציים ומייד לאחריהם תיקלט קבוצה
בקיבוץ הצעיר אשבל., יוצאי אתיופיה וחמ"ע, חניכי "נעלה"30משולבת של כ-
(ברקאי), האחראים עלואורי בראל (משמר השרון) פנחס לויתןזאת מסרו
המדור לקליטת נוער בשתי התנועות הקיבוציות. נכון להיום, סיימו את פרוייקט
מהם התאזרחו בארץ ושירתו או95% . חניכים900"נעל"ה" בתנועה הקיבוצית כ-
מחצית מהם שהו בקיבוצים בזמן שירותם הצבאי, במעמד של.משרתים בצה"ל
חיילים בודדים. לויתן וברקאי הוסיפו כי הצלחתו של הפרוייקט נמדדת גם
מהוריהם עלו ארצה75% , החניכים ששהו בקיבוצים900בעובדה, שמכלל
.בעקבותיהםבהקשר לאמור לעיל, מדור קליטת נוער בתנועות וצוות חברת הנוער
באשבל, פונים לחברי קיבוצים, מפעלים ואחראים על מחסני ציוד
בקיבוצים, לעזור לחברי הקיבוץ הצעיר להתארגן לקראת קליטת
חברת נוער משולבת של יוצאי אתיופיה וחמ"ע. צוות ההדרכה
והליווי באשבל זקוק לפריטי ציוד מגוונים: ציוד לחדרי המגורים,
לכיתות, למועדון ולמרכז הלוגיסטי המוקם לטיפול בקבוצה. כל
תרומה תתקבל בברכה. לבירור פרטים

052-8394489נוספים: ארז, קיבוץ אשבל, טל':יותר שבטי "צופים" בקיבוצים

דובי הלמן, מזכיר תק"ם, יהיה הדובר המרכזי בכנס חברי קיבוץ, יוצאי תנועת
הצופים, שייתקיים בשבוע הבא ב"בית פיליפס" בתל אביב. מטרת הכנס, לדבריו
של עמוס גרשוני (גלעד), ממארגני הכנס, היא להגדיל את מספרם של שבטי
"שבטים" כאלה8"הצופים" הפועלים בקיבוצים. נכון להיום, פועלים כבר
והכוונה היא לגייס חברי ובני קיבוצים כמדריכים מרכזיים ופעילים בשכר,
.בתנועת הצופים ברחבי הארץ"שיוך נכסים" באינטרנט

בעקבות עשרות פניות של מזכירי קיבוצים לקבל את החוברת התנועתית,
, רכזת המח'אורית נוקדשהופיעה לאחרונה בנושאי "שיוך נכסים", מודיעה
המשפטית בתק"ם, כי תוכן החוברת נמצא באינטרנט וכי המעוניינים יכולים
המחלקה , מחלקות,www.kba.org.il"אתר הקיבוצים" - "להורידו" משם -
המשפטית תק"מ, פרק "ביטחון החבר".
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים