מזכירות משותפת הקבה"א והתק"ם 09.01.2000
מזכירות משותפת הקבה"א והתק"ם 09.01.2000

הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר

מזכירותmaz@tlv.kba.org.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י

09.01.2000 מזכירות משותפת הקבה"א והתק"ם:סיכומים

. מבנה המוסדות1

נערך דיון על הקמת מזכירות רחבה, בנוסף למזכירות הפעילה. כגוף סטטוטורי, בינה
לבין המועצה.:סוכם

א. על הקמת מזכירות רחבה.

ב. מספר חבריה - ארבעים וכמה.

ג. יהיה יצוג הולם לנציגי האיזורים במזכירות והם יבחרו ע"י הפורומים האיזוריים.

ד. בשנים הראשונות יובטח יצוג נכון על בסיס התנועות ההסטוריות.

ה. מזכירי התנועות יכינו רשימה מוסכמת של מספר חברים שיצורפו למזכירות
הרחבה.

פעמים בשנה.5-4ו. המועצה תכונס לפחות

ז. יקבעו תחומי אחריות מוגדרים של המזכירות הפעילה.

ח. צוות מצומצם ינסח הצעה מסודרת למבנה המזכירות הרחבה כולל המעמד
התקנוני (באחריות צוות ההיגוי)עידכונים .2

נמסרו עידכונים שוטפים בנושאי טיוטת התקציב המשותף, המבנה המשפטי של
התנועה החדשה, הנכסים, בית התנועות.כללית - סוכם על המשך התהליך בצורה מסודרת במטרה לסיימו במהירות
האפשרית.רשם : אבו וילן

מזכיר הקבה"א


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים