פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 5 מ-19.5.2013

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית (5/2013)

מיום ראשון, י' סיון תשע"ג 19.5.13

 

נוכחים: איתן ברושי, אפרים שפירא, מרקי לוי, אודי פלד, גבי אסם, גורית שמר, הלית בן צבי, יואל מרשק, מאיה שפיר, ניר מאיר, עמרי כנען, עמיקם אסם, רועי יסוד, רינת גלילי, תמר וולפין.

חסרים: אבו וילן, אלון שוסטר, אתי מרגלית, סמדר כ"ץ.

משקיפים קבועים: אביב לשם, משה תרשיש, מיכי דרורי, אורי קידר.

 

יו"ר הישיבה - איתן ברושי - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום

א.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 4/2013 מיום 5.5.13.

ב.      אישור רשימה ראשונה של נושאים שיעלו לסדר יומה של מועצת התנועה הקרובה:

-          חזון התנועה ויעדיה.

-          ביטול ועדת תקציב והעברת התפקיד למבקר - יוצג ע"י מרקי.

-          צירוף אודי אורנשטיין (מנכ"ל התעשייה הקיבוצית) למזכירות התנועה.

ג.       דו"ח טיפול בסוגיות הקשורות לתקציב המדינה - אודי פלד.

ד.      דו"ח בנושא הקרקעות - מיכי דרורי

ה.      דו"ח בנושא צוותא - מרקי

ו.        דו"ח על פעילות הצוות בנושא דו"ח ועדת גילאון (פנסיה) - רינת גלילי

ז.       אישור שמות המועמדים לוועדת הנחות במיסים.

ח.      אישור פירוק ועדת התקציב והעברת הביקורת על התקציב לועדת הביקורת.

ט.      שונות.

 

החלטות

 

הערה לפתיחה: מעתה והלאה ישיבות המזכירות תוקלטנה, ההקלטות תישמרנה.

 

א.      פרוטוקול הישיבה הקודמת (5.5.13) התקבל ללא הערות.

ב.      הוצג החזון והיעוד של התנועה הקיבוצית ונתקבלו ההערות הבאות:

(1) להכניס במקום מתאים את "התנועה וקיבוציה" (שלא יהיה כתוב רק "התנועה")

(2) לכלול ביעדיי השליחות לא רק את החברה הישראלית אלא גם את העם היהודי.

(3)     גם בחזון, גם ביעוד וגם במשימות להכניס את המילה "התיישבות".

(4)     האם האמירה הנכללת בחזון לפיה "הקיבוצים שומרים על אופי כפרי" יש בה משום נקיטת עמדה לגבי הקיבוצים העירוניים.

ג.       בהקשר זה נתקבלו ההחלטות הבאות:

-          המזכירות מסמיכה את צוות הניסוח להשלים את נוסח החזון בהתייחס להערות שהושמעו בדיון.

-          המזכירות תקיים ישיבה בה יתקיים דיון על הקיבוצים העירוניים.

 

ד.      סדר כינוס מועצת התנועה והנושאים שיהיו על סדר היום:

-          מועצת התנועה תכונס לשני מושבים. (שתי "קריאות")

-          שני המושבים יתקיימו בבית ברנד באפעל.

-          שני המושבים יתקיימו בימי א' ויחלו בשעה 9 בבוקר כרגיל.

-          המושב הראשון יתקיים ב-16.6.13 והשני ב-30.6.13.

-          הזמנה למושב הראשון תישלח לאחר אישור סדר היום.

ה.      סעיפים מוצעים לסדר יום במועצה

-          אישור הפרוטוקול של המועצה הקודמת מיום 14.2.13.

-          אישור צירוף אודי אורנשטין (מנכ"ל התעשייה הקיבוצית) כחבר מזכירות.

-          הצעות ועדת גיוס שאושרו במזכירות:

-          הרכב הועדה למתן הנחות במסים לקיבוצים הנזקקים לכך.

-          ההצעה לפרק את ועדת התקציב ולהעביר את הביקורת על התקציב לועדת הביקורת של התנועה.

-          דיון על חזון התנועה ויעודה, כפי שהם מוצעים על ידי המזכירות.

-          אישור השינויים המוצעים במבנה האגפי של בית התנועה.

-          אישור הצעת תקציב התנועה למחצית השנייה של 2013 ולשנת 2014.

-          דו"ח על מצב "צוותא".

-          דיווחים שימסרו במסגרת תכנית העבודה

קרקעות - מיכי דרורי.

פעילות קמ"ע - אודי פלד.

-          פתיחת המושב השני של המועצה (30.6) תוקדש ל-100 שנות השוה"צ ואישור תרומת התנועה בסך 50.000 ₪ כהשתתפות במימון השומריה שתוקדש למועד זה.

ו.        המזכירות רשמה בפניה את הדיווחים הבאים:

-          מיכי דרורי: יש מועד לישיבה עם שר השיכון ותתחיל עבודה של צוות משותף, שתכליתו להביא בסופו של תהליך לחידוש הבניה בקיבוצים.

סיכום: נושא הקרקעות יופיע בסעיף בסדר היום של הישיבה הבאה.

-          מרקי לוי: המצב ב"צוותא" מחייב טיפול יסודי. יש להניח, כי התנועה תתבקש להשתתף גם במימון כלשהו.

סיכום: לא תהיה החלטה על מתן כספים ללא אישור מראש של המזכירות.

 

ז.       שונות

-          ייעשה מאמץ שעד סוף השבוע תתקבל הצעת התקציב.

-          המחלקה המשפטית תכין מסמך ובו הבחנה בין תפקידים מקצועיים לבין תפקידים המוגדרים כתפקידים לקדנציות.

-          במועצה שתתכנס אחרי שני המושבים של המועצה הקרובה יתקיים דיון בדו"ח ועדת גילאון בנושא הפנסיה. פרטים יבואו.

 

איתן ברושי

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתקים: לחברי המזכירות (כולל משקיפים,) ולמוזמנים.

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 4 מ-5.5.2013
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים