פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 17 מ-16.12.2012

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון ג' טבת תשע"ג 16.12.12 (17/2012)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, מרקי לוי, אפרים שפירא, אבי אהרונסון, אודי פלד, איתי מרגלית, גורית שמר, הלית בן צבי, חגי רזניק, יואל מרשק, מאיה שפיר, ניר מאיר, עמרי כנען, עמיקם אסם, רינת גלילי. תמר וולפין.

חסרים: שרת החקלאות אורית נוקד, אבו וילן, אלון שוסטר, סמדר כ"ץ, רועי יסוד, ח"כ שי חרמש.

משקיפים קבועים: אביב לשם, מיכי דרורי, משה תרשיש.

משתתף: יואב מרגלית.

 

יו"ר הישיבה -זאב (ולוולה) שור מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום

א.      תודות וברכות - מזכיר התנועה.

ב.      הודעה בדבר יום השלושים לציפויקה ז"ל.

ג.       אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 15/2012 מיום 4.11.12.

ד.      תקציב חצי שנית 2013.

ה.      אישור סדר היום של מועצת התנועה הבאה שתתקיים ב-27.12.12

הסדר המוצע:

1.      אישור פרוטוקול המועצה הקודמת.

2.      תקציב חצי שנתי 2013.

3.      קרן שפ"ע (קרן מילואים פנסיונית לחברי הקיבוצים)

4.      לקראת בחירת מזכיר התנועה הבא - 3 המועמדים יציגו את עצמם.

ו.        סיכום פעילותה של סמדר סיני - בנושא קידום נשים.

 

החלטות

א.      הישיבה נפתחה בדברי מזכיר התנועה, שברך את יואל מרשק על הצלחת מסע י"ב וציין גם את השתתפותם החשובה של יואב מרגלית ומשה תרשיש במפעל זה.

ב.      מזכיר התנועה מסר, כי יום השלושים לציפויקה ז"ל, שהייתה במשך עשרות שנים "מזכירת המזכירים" בתנועה, יצוין בצאלים ביום ו' 28.12.12. בשעה 10:30 בבוקר כאירוע משותף של המשפחה, הקיבוץ והתנועה.

ג.       פרוטוקול ישיבת המזכירות מיום 2.12.12 אושר ונרשמה הערתה של תמר וולפין (בעקבות הדיון בנושא חנתון), כי מתבקש עתה קשר עם קיבוץ חנתון עצמו במגמה לקרבו לתנועה.

ד.      הוצג ע"י גזבר התנועה סיכום תקציבי של 2012 (המציג את תמונת המצב עד חודש אוקטובר) ושבה והתקבלה המגמה, אשר תוצג כך גם במועצה, כי תקציב המחצית הראשונה של שנת 2013, יתבסס על תכנית העבודה הקיימת.

תוך כדי הצגת הנושא ובסיומה נמסרו הבהרות ונשמעו כמה הערות - כמפורט להלן:

1.      משהושג סיכום חיובי בנושא תשלום הכספים מתאגידי הקיבוץ הארצי, כפי שנקבע בשעתו במסדרת ההסדר עם "קיבוצי ההטלות" אפשר יהיה להציג במועצה תקציב מאוזן ללא גרעון.

2.      תשלום המסים מקיבוצי התנועה מגיע בדרך כלל כסדרו גם אם יש כמה קיבוצים, שאופשר להם לשלם סכום נמוך יותר. עם מספר קטן של קיבוצים, אשר אינם ממלאים את חובת התשלום, מתקיים קשר מסודר, שכן אין אתם כל מחלוקת באשר למחויבותם לעמוד בתשלים הנדרש.

3.    פעילות המח' הרעיונית (קרי: הפעילים מטעם המפלגות, שעד כה היו - עבודה, מרצ וקדימה) תיבחן מחדש במסגרת דיון שיוקדש לכך בעתיד הקרוב.

4.    משהתברר כי לתפקיד מזכיר התנועה הבא מציעים עצמם שלושה מועמדים, יהיה צורך להיערך לכך גם תקציבית וזאת על פי הנוהל המחייב.

5.    על אף שבהצגת תמונת התקציב של 2012 נראה כי המטה השיתופי נמצא בגרעון, גרעון זה אמור להיסגר באמצעות כספים שיגיעו עוד השנה.

6.    העמידה הקפדנית הראויה להערכה כשלעצמה על מסגרת התקציב באגף הרכזים התאפשרה בין השאר בשל צמצום מספר הרכזים - מה שמעורר, אולי, את הצורך להקדיש לנושא זה דיון בעתיד.

7.    יש למצוא את הדרך ואת הזמן לדיווח מסודר של האגפים על האופן בו הם מנצלים את התקציב שהוקצה לפעילותם.

8.    גם מתנועות הנוער המתוקצבות ראוי לשמוע דיווח דומה.

 

 

לסיכום נושא התקציב כפי שהועלה בישיבה השמיע מזכיר התנועה דברי סיכום כמפורט להלן:

במשך השנים התבצע תהליך מוסדר ועקבי של קיצוץ בתקציב ואנו מגישים עתה תקציב מאוזן.

על הכנת התקציב מגיעה תודה לשותפי לצוות שעסק בכך בהתמדה - אפרים ומרקי.

היה ברור לנו, כי בטרם תוצג תמונת התקציב במועצה חייבים להגיע לסיכום ברור באשר לחוב של תאגידי הקיבוץ הארצי - ואכן הגענו לכך, שבידנו התחייבות כתובה, כי כל מה שצריך להגיע יגיע לא יאוחר מחודש ינואר 2013 מה שאכן מאפשר הצגת תקציב מאוזן במועצה הקרובה.

דברים נוספים שראוי לדעת:

יש לציין כי מח' החינוך מסיימת תמיד בעודף.

לתקציב מח' הבריאות אמורים להיכנס סכומים מ"עמל" ומהביטוח.

הגירעונות הגדולים שנבעו בין השאר מכך, שהתנועה החזיקה בבעלותה המלאה גופי תרבות, שפעילותם הייתה כרוכה בהוצאות גדולות - גירעונות אלה אינם עוד, שכן "ברית התנועה הקיבוצית" אינה פועלת עוד וגופי התרבות למיניהם - התזמורת, להקת המחול, תיאטרון הקיבוץ, מכון שטים והגלריה - פועלים בעיקרון מחוץ למסגרת התנועה כעמותות עם שותפים וספונסרים שונים, שחלקם במימון פעילויותיהם הוא משמעותי ביותר.

ההוצאות על אחזקת בית התנועה ירדו אף הן באופן משמעותי, משהושכרו חלקים שונים בבנין למשרדים שונים.

ולסיום - פעילות חשובה ביותר של התנועה, תכנית תל"מ (תעסוקה למודים ומגורים לצעירים וצעירות מקרב עדת עולי אתיופיה) מחייבת אותנו למצוא מקורות כספיים מתאימים לקיומה לו גם להרחבתה, שכן הסכומים המגיעים לצורך פעילות זו, בהחלט, אינם מספיקים כדי להפכה למשמעותית מבחינת היקפה.

בהסכמה רחבה וללא מתנגדים אושרה מסגרת התקציב כפי שהוצגה - עם התיקונים המתחייבים - וכך היא תוצא במועצת התנועה הקרובה.

 

ה.        אושר - סדר יומה של המועצה, כפי שהוצג בסדר היום של המזכירות ונקבעו הדברים הבאים:

1.       את נושא קרן שפ"ע יציג במועצה ניר מאיר.

2.       לכל אחד מן המועמדים המציעים עצמם לתפקיד מזכיר התנועה יוקצו בישיבת המועצה הקרובה 10 דקות להצגת עמדותיו ו-10 דקות לתשובה על שאלות (אם תוצגנה כאלה).

החלטה זו תובא לידיעת המועמדים במכתב.

 

ו.        סמדר סיני, שבמסגרת עבודתה בתנועה באגף החברה, עסקה בנושא "קידום נשים", דווחה באמצעות מצגת והסברים מלווים על הנושאים בהם עסקה.

תוך כדי הצגת התמונה כולה התעוררו שאלות ונשמעו הערות שונות וגם התפתח דיון בשאלה האם בתנועה הקיבוצית ובמפעליה נשמרת זכותן של הנשים לשוויון הזדמנויות ולקבלת שכר שווה לשכר הגברים עבור עבודה שווה וכן צוין, כי עדיין איננו מצליחים לשמור את ייצוג נאות של נשים בתפקידי הניהול השונים גם בלא מעט קיבוצים וגם בתאגידי התנועה.

בהקשר זה הוזכר, כי ועדת הגיוס בתנועה עומדת לקיים דיון בנושא לאחר שיוצגו בפניה נתוני ההתפלגות המגדרית בהנהלות התאגידים השונים של התנועה או אלה שהתנועה קשורה אליהם.

בסיום הדיון ברך מזכיר התנועה את סמדר, שתפקידה בתחום זה עבר להלית בן צבי (גבעת חיים) וציין, כי מעבר להתמקדותה בנושא המקצועי בו עסקה במסגרת תפקידה, הייתה לה תרומה חשובה במזכירות התנועה ונתונה לה ברכת התנועה לרגל סיום תפקידה ויציאתה לדרך חדשה.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק:

עמיקם אסם (מח' תכנון ומידע)

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס'16 מ-2.12.2012
תקציב חצי שנתי ל-2013 - מוגש למועצה
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים