פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 9 מ-20.5.2012

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון כ"ח באייר תשע"ב, 20.5.12

(ישיבה 9/2012)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, אפרים שפירא, מרקי לוי, אבו וילן, אבי אהרונסון, אודי פלד, גורית שמר, יואל מרשק, מאיה שפיר, ניר מאיר, סמדר כ"ץ, סמדר סיני, עמרי כנען, עמיקם אסם, רועי יסוד, רינת גלילי, תמר וולפין.

חסרים: שרת החקלאות אורית נוקד, איתי מרגלית, חגי רזניק, אלון שוסטר, ח"כ שי חרמש, מיכי דרורי (מח' משפטית).

משקיפים קבועים: משה תרשיש (מבקר התנועה), אביב לשם (דובר).

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

 

א.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 8/2012 מיום 6.5.12.

ב.      קרן להב (להגברת הצמיחה בקיבוצים) - מציגים: אודי פלד וניר מאיר.

ג.       דו"ח פעילות אגף הרכזים (מוסר: עומרי כנען).

ד.      דיווח על ההתקדמות בהכנת מועצת התנועה בנושא תרבות ("מועצתרבות")

 

החלטות:

 

א.      פרוטוקול ישיבת המזכירות מיום 6.5.12 אושר ללא הערות.

 

ב.      הדיווח על ההתקדמות בהכנת מועצת התנועה בנושא התרבות, הוכנס כסעיף שני והמזכירות רשמה לפניה את המפורט להלן:

(1)         צוות הגוי ובו נציגי מטה התרבות, המזכירות, ופעילי תרבות מקיבוצים שונים, נמצא לקראת גיבוש סופי של ההצעות, אשר תוצגנה בישיבה הבאה של המזכירות במסגרת אישור סדר היום של המועצה.

(2)         הצוות קיים כבר שתי ישיבות, ההצעות בניסוחן הראשוני נבחנו לצורך ניסוח כמעט-סופי, על ידי מטה התרבות ובניסוחן הראשוני תישלחנה למשתתפי צוות ההיגוי להערות לקראת ניסוח סופי.

(3)         בשלב זה מתחיל שלב של גיבוש רשימת המנחים והפותחים את הדיונים בחוגים, שכל אחד מהן יבחן את אותן הצעות החלטה.

(4)         מוסכם כי את הדברים לקראת הדיון בחוגים יישא במליאת המועצה דר' מוטי זעירא ממדרשת אורנים.

(5)         עוד לא הסתיים שלב הבדיקה באשר לאיש רוח או סופר אשר ישא בפני המליאה את דברי הסיכום.

(6)         הואיל והמועצה מתקיימת ביום ה' 28.6.12 - באחריות מטה התרבות והמזכירות לדאוג לכך שהמסמכים הסופיים לקראת המועצה יגיעו לקיבוצים לא יאוחר מאשר 15 יום לפני התכנסות המועצה באפעל.

ג.       קרן לה"ב
המזכירות קבלה דיווח וקיימה דיון על ההצעה להקים קרן להגברת הצמיחה בקיבוצים (קרן לה"ב)
הצעה שנבחנה קודם לכן על ידי צוות בריכוזו של ניר מאיר (יו"ר פורום הארגונים האזוריים ונציגם במזכירות התנועה), שהשתתפו בו אודי פלד (ראש אגף הכלכלה בתנועה הקיבוצית), אפרים שפירא (גזבר התנועה) דגן לוין (מנכ"ל קמ"ע) ועמיקם אסם (רכז תכנון ומידע במזכירות התנועה).
קרן לה"ב אמורה להיות מיזם משותף של התנועה הקיבוצית ומוסדותיה הכלכליים, הארגונים האזוריים ומשקיעים פרטיים והיא תיועד לסיוע במימון פעילות קיבוציים בתחום התעשייה, התיירות וכיו"ב, על בסיס פרמטרים עסקיים.
פעילותה של קרן כזאת מכוונת לעזור לקיבוצים לשמור את נכסיהם בידיהם ובכך לממש את החלטת ועידת התנועה הקיבוצית הרואה בקיומם של נכסים כלכליים משותפים בקיבוץ, תנאי חשוב לקיומה ארוך הטווח של הערבות ההדדית.
על פי המתווה שהוכן, ובכדי לתת מענה לבעיות קשות אשר צצו בעבר בפעילות הכלכלית הקיבוצית, מוצע להפקיד את ניהול קרן לה"ב בידי מנהלים חיצוניים, אשר יקבלו החלטות השקעה על פי שיקולים מקצועיים בלבד, ולא יכנסו ל"הרפתקאות פיננסיות" מתוך שיקולים שאינם כאלה.
ניהול כזה הוא גם תנאי הכרחי לגיוס משקיעים חיצוניים בקרן, מרכיב שיפזר סיכונים ויגדיל את סיכויי ההצלחה.
עם זאת בהנהלת הקרן ובועדות המשנה שלה ישב תמיד כחבר מן המנין נציג המגזר הקיבוצי,
אשר ימונה לתפקידו זה בהסכמה עם צוות הכלכלה של התנועה
.
על בסיס האמור לעיל ולאחר שהצוות בחן כאמור את את ההצעה על כל היבטיה, מוצע בזאת למזכירות התנועה לאמץ את המתווה המוצע
ולהחליט בחיוב על המהלכים הנדרשים לקיומו בפועל
.
ההצעה להקמת קרן לה"ב על פי המתווה המוצע לעיל התקבלה בהצבעה ותמכו בה כל חברי המזכירות ובלא כל התנגדות.

ד.      דו"ח פעילות אגף הרכזים
המזכירות קבלה בברכה ובהערכה רבה
את הדיווח המפורט שמסר עמרי כנען ראש אגף הרכזים על פעילות הרכזים באזורים השונים, על הקשר שפעילות זו יוצרת בין התנועה לבין הקיבוצים ועל הסיוע הממשי להתנהלות נכונה של הקיבוצים, המוענק להם על ידי המלווים, שכל אחד מהם מקיים קשר עם כ-30 קיבוצים ומצליח להיות גורם משמעותי כמלווה, כמסייע, כנציג של התנועה בקיבוץ, כמכין מראש את מתכונת הביקור התקופתי של מטה התנועה בקיבוץ, וגם כמביא דברו ומציג צרכיו ובקשותיו של הקיבוץ בפני מוסדות התנועה הרלבנטיים.

 

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק: עמיקם אסם - תכנון ומידע

 

המלצות צות לה"ב (להגברת הצמיחה בקיבוצים)
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס'8 מ-6.5.2012
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים