ץוביקה .שממ לש הכיפהמ - םירמוא שי ,תכל יקיחרמ םייוניש תונורחאה םינשב תרבוע תיצוביקה העונתה
ולכא לכואה רדחבו םידליה יתבב םידליה ונשי ובש ,ויכרצ יפל לביקו ותלוכי יפכ םרת דחא לכ ובש ,יסאלקה
.רחא גוסמ ץוביקל ומוקמ תא הניפ ,וצפחש לככ ישפוח םירבחה

,היתונורסחו היתונורתי לע ,הנמאנ התוא ראתלו םויה תיצוביקה העונתה לש בצמ תנומת איבהל הדעונ םכינפלש תגצמה
"ךרדה ךשמהל םיעגונה תויוטבלתההו םיישקה לע םגו תינמוה תישונא הרבח לכל אמגוד שמשל םילוכיה הייח תוחרוא לע

.תעדל יאדכש םירבדו ,םייוניש ,הירוטסיה ,ךוניח ,הלכלכ ,ץוביק הארנ ךיא ,םייללכ םינותנ - תגצמל םירעש העבש

תנמ לע םיפסונ םירתאל תוינפה ןנשיו (תומחה תודוקנה תא ושפח) תועתפה ןפוצו ימניד תגצמה יפד ןיב רבעמה
םעפמ ונכדעל םירבחמה תנווכבו ,תקיודמו תתצמותמ הרוצב ןתינ עדימה .(הלאכ שי רשאכ) העיריה תא ביחרהל
םיאשונב תובתכו םירמאמ לש ינש דבור ףיסוהל תעה אובבו ,םיצוביקב םישחרתמה םייונישל םאתהב םעפל
.רקח קימעהל ןיינועמש ימל ,םינושה

תליחתב תיצוביקה העונתה לע ןמיהמו ינכדע גשומ ןתונ ,הידומע לכ לע תגצמב ןויעש ,איה ונלש הדובעה תחנה
.ןוצרב ןבומכ ולבקתי םישלוג לש תורעה .םייפלאה תונש

"טקפא ןווגמ"ו טרופפר לארשי :הקפהםורמ ןדיע :שאלפו הקיפרגרזל בקעי :בתכ
םירקבמה רפסב המיתחל ןאכ י/ץחל